Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, İlçe ulusal Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak vazife yapan davacının, sıhhat Bakanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS müracaat, imtihan, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli Namzet bilgilerinin silinmesine ait kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.

Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptali yolundaki. idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize bahis kararının ONANMASINA karar verildi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Düzmece evraklarla rapor alınmış

Bu Hadise Biricik başına davacının raporunun iptal edilmesine münasebet olamaz
sıhhat heyetinin raporunu hazırlarken davacı tarafından sunulan ve Düzmece olduğu tespit edilen tıbbi dokümanlara prestij edip etmediğinin tam olarak bilinemediği, öteki bir Anlatım ile geçersizliği tespit edilen dokümanların sıhhat heyeti tarafından dikkate alınarak kanaate ulaşıldığının anlaşılamadığı, davacının sıhhat özrünün, Nakil sürecine temel alınan Laf konusu raporda, yetkili tabipler tarafından muayene ve teşhis edilerek düzenlenmiş olması gerektiğinin karşıt sabit olununcaya kadar kabulü gerektiği, münasebetiyle, davalı yönetim tarafından, ortadan uzun bir müddet geçtikten sonra böylesi bir Kuşku sebebiyle, davacının engellilik durumunun hakikaten Mevcut olup olmadığı araştırılmadan, direkt davacının engelli sıhhat şurası raporunun geçersiz sayılmasının hakkaniyet unsuru ile bağdaşmadığı, davacının yeni sıhhat durumunun tespiti emeliyle sıhhat Bakanlığınca hastaneye sevki sağlanarak, alınacak sıhhat heyeti raporundan sonra durumunun kıymetlendirilerek hakkında süreç tesis edilmesi gerekir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2021/8201
Karar No: 2022/524

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- . Bakanlığı
VEKİLLERİ : Av. ., Av. .
2- . Başkanlığı
VEKİLİ: Av. .

KARŞI taraf (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU:

. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Elazığ İli. İlçe ulusal Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak misyon yapan davacının, sıhhat Bakanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS müracaat, imtihan, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli Namzet bilgilerinin silinmesine ait ÖSYM Yönetim Heyetinin. tarih . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

… Başkanlığı tarafından; merkezi ve ortak imtihanlar ve bu imtihanlara ait Amel ve süreçlerde dava açma müddetinin on gün olduğu, bu mühlet geçirildikten sonra açılmış olan davanın müddet tarafından reddi gerektiği; öte yandan, dava konusu sürecin, sıhhat Bakanlığı Teftiş Konseyinin raporu üzerine tesis edildiği ve . Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kabahat duyurusunda bulunulduğu, dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
sıhhat Bakanlığı tarafından; dava konusu sürecin hukuka ve mevzuata Müsait olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimlerin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptali yolundaki. idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize mevzu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

3. Evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un 20/B hususunun birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca Kesin olarak, 16/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir