Sağlık Bakanlığı Yeniden Atanma Kurası İlanı

Genel Kas 16, 2022 Yorum Yok

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünden:

2022 YILI 4. PERİYOT BİRİNCİ sefer VE YİNE Nakil KURASI İLANI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci unsuru ile halk Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Birtakım sıhhat İşçisinin Nakil Yöntem ve Asıllarına Ait Yönetmelik kararlarına nazaran sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile öteki halk Kurum ve kuruluşlarının gereksinimleri için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci defa yahut tekrar yapılacak atama-yerleştirme Amel ve süreçleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A- genel ESASLAR

1) Müracaatlar, sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer Meydan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen müddetler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) müracaat yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) Mutlaklaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecektir.

6) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında sıhhat Bakanlığı dışında farklı bir halk kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme evrakını müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

7) 2527 sayılı kanun kapsamında bulunan Türk Soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

8) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en Çok on (10) tercih yapabileceklerdir. genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

9) Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 24 Kasım 2022 Perşembe -13 Aralık 2022 Salı saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya tekrar müracaatta bulunamazlar.

10) İnceleme sonucunda Müsait görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile Bir arada tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.

11) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yine atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci unsurundaki mühletler dikkate alınır. Fakat, bu durumda olanlardan, kura nihayet müracaat tarihi prestiji ile Mani hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecektir.

12) sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları takımlarına yerleşen adayların Nakil tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacaktır.

13) Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir Yıl mühletle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

14) duyuru metninde belirtilen kaidelere uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

15) Evrakları Noksan olan yahut yanılgılı müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

16) Kura sonrasında sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması Olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile halk Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A unsuruna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öbür statülerde vazife yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) Birinci kere yahut tekrar atanmak isteyen ve 3359 sayılı kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan doktor ve uzman tabipler,

4) halk Kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde vazife yapan ve kura nihayet müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan doktor ve uzman tabipler,

5) Kura nihayet müracaat tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar sıhhat Hizmetleri genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura nihayet müracaat tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. sıhhat Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen sıhhat Bakanlığı hekim Bilgi Bankasında müracaat yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet dokümanı yahut diploma suretini müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik dokümanlarını elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu hususu, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci unsuru kapsamında, emekli olan doktor ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı kurum takımlarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sıhhat tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan doktor ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımayanlar,

3) halk Kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenler ile halk haklarından yoksun olanlar,

4) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öteki halk Kurum ve kuruluşlarında hala vazife yapmakta olanlar,

6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı hususunda belirtilen ıslak haddini doldurmuş olanlar,

7) 4924 sayılı kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlar,

8) 4924 sayılı kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra vazifesinden ayrılanlar, (PBS üzerinden müracaat yapmış olsalar dahi müracaatları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

9) Müracaatta bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara nazaran en üst tahsil durumuna Müsait unvan ve branşta müracaat yapmaları gerekmekte olup, alt tahsil durumuna nazaran müracaatta bulunanlar. (Örneğin Yan kol uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin anne kol uzmanlık branşına yahut tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların doktor unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde müracaatları kabul edilmeyecektir.)

D- ATAMAYA temel İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adayların Nakil süreçlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya temel dokümanlar müracaat dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak biçimde kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir.

a) İsimli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

g) halk Kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve Özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair evrak (Kamu Kuruluş ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve Özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra misyona başlayacakları sıhhat tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKIM VE DURUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA temel DOKÜMANLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

DİĞER KURUMLARIN TAKIM VE KONUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA temel EVRAKLARINI ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

2022 YILI 4. DEVİR BİRİNCİ sefer VE YİNE Nakil KURASI TAKVİMİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir