Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul vilayetinde İsimli ve İdari Yargıda misyonlu çalışana ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski düzeye getirilmesi ve çalışana Öğrenci nazaran para ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı müracaatın reddine yönelik tesis edilen sürecin iptali ile ulaşım ödeneğinin Öğrenci nazaran para yahut karta yükleme halinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.

Davanın yolundaki… idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize mevzu kararının ONANMASINA karar verildi.

Toplu Mukavelede ‘servis hizmeti’ öngörülmüştür.

Davacının, ulaşım karşılığı olan bedelin nakdi olarak ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, öngörülen yükümlülüğün maddi takviye değil, servis hizmeti sağlanması olduğu göz önüne alındığında yasal desteği bulunmamaktadır.

İdare hizmeti genişletmek için uğraşmıştır

Toplu mukavele kapsamında bulunmamasına karşın, ulaşım zahmeti çekilen birtakım taşra ünitelerini de kapsayacak halde genişletilen Laf konusu servis hizmeti için idarece ayrılan ödeneğin artırılması ve Öğrenci nazaran çalışana para ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, 657 sayılı Kanun’da belirlenen mali haklar dışında ek ödeme yapılması sonucunu da doğuracaktır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2018/9167
Karar No: 2022/601

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .Sendikası (. Sendikası)
VEKİLİ: Av. .
KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı Sendikanın, İstanbul vilayetinde İsimli ve İdari Yargıda misyonlu çalışana ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski düzeye getirilmesi ve çalışana Öğrenci nazaran para ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı müracaatın reddine yönelik tesis edilen. tarih ve. sayılı davalı yönetim sürecinin iptali ile ulaşım ödeneğinin Öğrenci nazaran para yahut karta yükleme halinde ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince; memur statüsünün Temel asıllarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlendiği ve Devlet memurlarının her türlü mali haklarının 657 sayılı kanun ile düzenleneceğinin Kanun’un 2. unsurunda karara bağlandığı, 146. hususta de Devlet memurlarına bu Kanunla sağlanan haklar dışında fiyat ödenemeyeceğinin belirlendiği, öte yandan, Anayasanın, toplu Amel mukaveleleri hakkını düzenleyen 53. hususuna, 2010 yılında yapılan değişiklikle eklenen fıkralarla toplu Amel kontratı hakkı kapsamının genişletildiği ve memurların da bu hak kapsamına alındığı, uyuşmazlık konusu olayda, Anayasa’nın 53. unsuru ve 4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu’nun 28-32. hususları uyarınca halk görevlilerine yönelik olarak 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. Devre Toplu Mukavele yapılmış olmakla birlikte, mukavelenin Ofis, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna ait kısmının 6. unsurunda, Bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının, “merkez teşkilatında” misyon yapan işçi için “servis hizmeti” öngörüldüğü, bu haliyle, Mukavelede öngörülen servis hizmetinin taşra teşkilatını kapsamadığı Aleni olup, ayrıyeten davacının, ulaşım karşılığı olan bedelin nakdi olarak ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, öngörülen yükümlülüğün maddi takviye değil, servis hizmeti sağlanması olduğu göz önüne alındığında yasal desteğinin bulunmadığı, bu durumda; toplu mukavele kapsamında bulunmamasına karşın, ulaşım zahmeti çekilen kimi taşra ünitelerini de kapsayacak formda genişletilen Laf konusu servis hizmeti için idarece ayrılan ödeneğin artırılması ve Öğrenci nazaran işçiye para ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, 657 sayılı Kanun’da belirlenen mali haklar dışında ek ödeme yapılması sonucunu da doğuracak olması karşısında, yasal desteği bulunmayan talebin reddine yönelik dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

İdare tarafından sağlanan servis hizmeti için sağlanan ulaşım ödeneğinin düşürülmesinin kazanılmış hakkın Geri alınması olduğu, yönetimin çalışanına verimli çalışma ortamı sağlamakla yükümlü olduğu, dava konusu sürecin yasal desteğinin bulunmadığı, Mahkeme kararı hukuka alışılmamış olduğundan temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile yöntem ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar yordam ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddi yolundaki… idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize husus kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir