OHAL, Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Kararname Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 22, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA AFET VE ACİL durum İDARESİ ALANINDA ALINAN KİMİ ÖNLEMLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 142

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin emeli, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen fevkalâde Vaziyet kapsamında afet ve acil durum idaresi alanında birtakım önlemlerin alınmasıdır.

Hak sahipliği başvurusu ve süreçleri hakkında tedbirler

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Genel Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da yapı yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği müracaatının yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilir. Duyuruda, ilan tarihinden itibaren iki ay içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığınca belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden müracaat yapılabileceği belirtilir. Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı gerektiğinde müracaatlar için en Çok bir ay ek mühlet verebilir.

(2) müracaat sonuçları, mahallinde mülki yönetim amirliğince, Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca yapılan ilanlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kararlarına nazaran yapılmış tebligat yerine geçer.

(4) Hak sahibi kabul edilmeyenler, onbeş gün içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilirler.

(5) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Etraf, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık yahut ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedeler için 7269 sayılı kanun kararları mucibince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, işyeri, ahır ve her türlü altyapı ve toplumsal donatıların inşası yahut kredi dayanağı sağlanmasına ait olarak anılan Kanunun 29 uncu unsurunun sekizinci fıkrasında belirtilen konular aranmaksızın süreç yapılır. Ayrıyeten belirtilen süreçlerin yapılmasında aym unsurun üçüncü fıkrasında yer Meydan kısıtlamalar da uygulanmaz.

(6) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi fen ve sanat kurallarına nazaran elverişli olmadığı için yıktırılan konut, işyeri ve ahırla ilgili 7269 sayılı Kanunun, 29 uncu hususunun üçüncü ve sekizinci fıkraları dış olmak üzere, ağır hasarlı konut, işyeri ve ahıra ait kararları uygulanır.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde sarsıntıların yol açtığı hasarların giderilmesi maksadıyla memleketler arası kuruluşlardan sağlanacak Hariç kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması münasebetiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu-kadastro süreçleri, satın alınacak veya tekrar inşa edilecek yahut onarılacak Menkul ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, kontrat, ruhsatname ve sair süreçler, imal işleri ve altyapı ile ilgili her türlü belediye süreçleri ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları kontratlar her türlü vergi, fotoğraf, katılma hissesi, fiyat ve harçtan müstesnadır.

(2) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde zelzelelerin yol açtığı hasarların giderilmesi gayesiyle yürütülen Ulusal ve milletlerarası projeler kapsamında bulunan her türlü prefabrik, konteyner ve gibisi süreksiz barınma gereci, Bina materyali, makine (kamu Kuruluş ve kuruluşları için alınacak Amel ve Bina makineleri dahil), afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak motorlu taşıtlar, araç, gereç, teçhizat, alet, edevat, Aygıt ve yedek kesim, afet ve acil durum faaliyetleri kapsamında kullanılacak yardım materyalleri, afet ve lojistik donammı, teçhizatı, atama vasıtaları ve taşıtları Ticaret Bakanlığının Müsait görüşü alınarak Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığınca ithal edilebilir yahut ithal ettirilebilir. İthal edilen bu mallar gümrük vergisi ve bu vergi ile Bir arada alman her türlü vergi, fotoğraf, harç, fon ve öteki mali mükellefiyetlerden müstesnadır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

12 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir