‘O dönem’ Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

Daha evvelki haberlerimizde de vurgulandığı üzere, İDDK kararları ışığında FETÖ/PDY terör örgütünün eşitlik Bakanlığı ve HSK’da faal olduğu “döneme” Fer tutacak bilgiler ortaya çıkmaktadır.

İltisak ve irtibata ait bylock başta olmak üzere, Şahit beyanları, Nakit transferleri, hakim/savcı adaylığı hazırlanma meskenlerinde kalma vb kriterler yanında örgütün ele geçirdiği kurumlarda nasıl bir yapılanma içine girebileceğine ait Kıymetli kriterler ortaya çıkmaktadır:

İdari vazifelerin bunlarla doldurulması

Müfettiş ve başmüfettiş takımlarının ele geçirilmesi

Dil eğitimine öncelikle örgüt mensuplarının gönderilmesi

Önemli faaliyetlerin örgüt mensuplarına verilmesi

Tecrübesi olmayanların kritik yerlere konması (başsavcı vekili) üzere.

Yayımlanan nihayet bir kararda ise Vergi Mahkemesi Başkanlığına ait kıymetlendirme yapıldı:

“Davacının FETÖ/PDY terör örgütünün HSK’da aktif olduğu periyotta daha Evvel bu tarafta bir deneyimi olmadığı halde yargıda unvanlı bir misyon olan Vergi Mahkemesi Lideri olarak görevlendirilmesinin kararda belirtilen kanıtlarla Birlikte değerlendirildiğinde, anılan örgütle iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir Faktör olduğu kanaatine varıldığı,”

Temyiz isteminin reddine ait 5. Daire kararı İDDK tarafından onandı.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2021/188
Karar No: 2022/414

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI taraf (DAVALI) : .
VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 23/06/2020 tarih ve E:2017/6043, K:2020/2634 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının, 667 sayılı Harikulâde Vaziyet Kapsamında Alınan Önlemlere Ait kanun Kararında Kararname’nin 3/1. hususu uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının Müsait olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ait Yargıçlar ve Savcılar Konseyi genel Konseyinin . tarih ve . sayılı kararı ile bu karara karşı yaptığı yine inceleme talebinin reddine ait tıpkı Konseyin . tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 23/06/2020 tarih ve E:2017/6043, K:2020/2634 sayılı kararıyla;

Davalı yönetimin metoda ait savlarının yerinde görülmediği,

“Maddi Hadise ve Türel Süreç” ile “İlgili Mevzuat”a yer verilmiş; “Yargılamada İzlenen Adap ve Süreç”, “FETÖ’ye Ait Tespit ve Değerlendirmeler”, “Demokratik Anayasal Nizama Sadakat Yükümlülüğü”, “Dava Konusu Edilen Kararın Türel Niteliği” başlıkları altında genel; “Kişiselleştirme ve Kanıtların Değerlendirilmesi” başlığı altında hem genel hem de davacıya Özel değerlendirmelerde bulunularak,

Davacı Tarafından Yapılan Değerlendirmede;

Davacının, ceza yargılaması sonucunda … Ağır Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üyelik hatasından 7 Yıl 6 ay mahpus cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, anılan karara karşı yapılan istinaf müracaatının . Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla reddedildiği, Dairelerinin karar verdiği tarih prestijiyle UYAP ortamında yapılan inceleme sonucu anılan mahkumiyet kararının kesinleşmediğinin görüldüğü,

Davacı hakkındaki Şahit beyanları tarafından, davacının örgüt mensubu olduğuna, örgüt toplantılarına katıldığına ve öteki konulara yönelik kararda yer verilen tabirlerin kıymetlendirilmesi sonucunda, davacının FETÖ ile süregelen bir ilgi içerisinde olduğu sonucuna varıldığı,

Davacının FETÖ/PDY terör örgütünün HSK’da faal olduğu periyotta daha Evvel bu tarafta bir deneyimi olmadığı halde yargıda unvanlı bir misyon olan Vergi Mahkemesi Lideri olarak görevlendirilmesinin kararda belirtilen kanıtlarla Bir arada değerlendirildiğinde, anılan örgütle iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir Faktör olduğu kanaatine varıldığı,

Dava evrakında bulunan bilgi ve evraklar ile kararda yer verilen açıklamalar bir Tüm olarak değerlendirildiğinde; davacının, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu ve bu nedenle demokratik anayasal sisteme sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, dava konusu kararla Özel hayatına hürmet hakkına yapılan müdahalenin AİHS ve Anayasa manasında durumun gerektirdiği ölçüde bir Tedbir niteliğinde olduğu anlaşıldığından dava konusu kararda hukuka karşıtlık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, Anayasa ve 2802 sayılı Kanunda belirlenen tarz ve teminatlar dikkate alınmadan, hakkında soruşturma açılıp savunması dahi alınmadan tesis edilen dava konusu sürecin açıkça hukuka ters olduğu, aleyhinde mutlaklaşmış bir yargı kararı bulunmadan meslekten çıkartılmasının masumiyet karinesine alışılmamış olduğu, üzerine atılı terör örgütü üyeliği hatasının maddi ve manevi ögelerinin bulunmadığı, bu sebeple dava konusu sürecin açıkça hukuka ters olduğu, temyize mevzu kararda örgütün hiyerarşik yapısı içindeki yerinin, örgütün hangi talimatı ile hangi hareket ve süreçleri gerçekleştirdiğinin ve hangi tavır ve davranışları ile anayasal tertibe sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinin ortaya konulamadığı, aleyhindeki Şahit beyanları ve diğer kanıtların kanunlara muhalif olarak elde edildiği, bu nedenle karara temel alınamayacağı, davanın reddine ait temyize husus kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın adap ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen argümanlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Beşinci Dairesinin temyize bahis 23/06/2020 tarih ve E:2017/6043, K:2020/2634 sayılı kararının ONANMASINA,

3. İsimli yardım kararından Dolayı ertelenmiş olan temyiz basamağına ait yargılama sarfiyatının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 339. hususunun 1. fıkrası uyarınca davacıdan tahsili için Dairesince müzekkere yazılmasına,

4. Kesin olarak, 10/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir