Mühendis atanabileceken memur olarak atandı, 2 sene sonra dava açtı, kaybetti

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Zabit olarak misyon yapmakta iken bu misyonundan istifa ederek, 15/10/2012 tarihinde bir belediyesine memur olarak atanan davacı Laf konusu atamanın düzeltilerek mühendis takımına atanması ve maaş farkından doğan mağduriyetinin giderilmesi talebiyle yapılan 11/08/2014 günlü müracaatın reddine ait sürecin iptali istemiyle açmıştır.

Yerel mahkemece olayda mühlet aşımı olduğu münasebeti ile dava reddedilmiştir.

Danıştay; 15/10/2012 tarihinde davalı yönetim bünyesine memur olarak atandığı ve tıpkı gün vazifeye başladığı dikkate alındığında, bu sürece karşı 16/10/2012 tarihinde işlemeye başlayan altmış günlük dava açma mühleti geçtikten Fazla sonra (yaklaşık iki Yıl sonra) bu atamanın düzeltilmesi istemiyle yapılan müracaatın mühlet aşımı nedeniyle reddeden mahkeme kararını onadı

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2020/292

Karar : 2020/1364

Tarih : 05.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

KARŞI taraf (DAVALI): …

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : … idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Hava Kuvvetleri Komutanlığında Zabit olarak misyon yapmakta iken bu misyonundan istifa ederek, 15/10/2012 tarihinde … Belediyesine memur olarak atanan davacı tarafından, Laf konusu atamanın düzeltilerek mühendis takımına atanması ve maaş farkından doğan mağduriyetinin giderilmesi talebiyle yapılan 11/08/2014 günlü müracaatın reddine ait 10/09/2014 günlü, … sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

… idare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 07/10/2015 günlü, E:2015/4029, K:2015/7563 sayılı bozma kararına uyularak verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla; dava konusu sürecin iptaline; süreç nedeniyle mahrum kalınan özlük ve mali hakların ödenmesi isteminin kısmen kabulü ile 11/08/2014 – 20/03/2015 periyodu ortasına isabet eden mali hakların yönetime başvurulan 11/08/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile Bir arada davacıya ödenmesine, fazlaya ait talep istikametinden davanın reddine hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı taraflarca temyiz isteminde bulunulması üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 29/11/2018 günlü, E:2018/2245, K:2018/6667 sayılı kararı ile Mahkeme kararı bozulmuş; Mahkemece bozma kararına uyularak temyizen incelenen karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … idare Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; davacının, 11/08/2014 günlü başvurusu ile 15/10/2012 günlü Nakil sürecinin düzeltilerek mühendis takımına atamasının yapılmasını ve maaş farkından doğan mağduriyetinin giderilmesini talep ettiği dikkate alındığında, bu müracaatın reddine ait sürecin, davacının 15/10/2012 tarihinde memur olarak atanmasına ait süreçten Müstakil bir süreç olarak kıymetlendirilmesine hukuken İmkan bulunmadığı, bu sebeple, anılan sürece karşı açılan davada, dava açma mühleti hesaplanırken, 2577 sayılı Kanun’un 10. unsuru kararının göz önüne alınması Muhtemel olmayıp, tıpkı Kanun’un 7. ve 11. unsurlarının uygulanması gerektiği, davacının, 15/10/2012 tarihinde davalı yönetim bünyesine memur olarak atandığı ve tıpkı gün vazifeye başladığı dikkate alındığında, bu sürece karşı 16/10/2012 tarihinde işlemeye başlayan altmış günlük dava açma mühleti geçtikten Fazla sonra (yaklaşık iki Yıl sonra) bu atamanın düzeltilmesi istemiyle yapılan, 2577 sayılı Kanun’un 11. hususu kapsamındaki, 11/08/2014 tarihli müracaatının, sona ermiş bulunan dava açma mühletini ihya etmeyeceğinin Aleni olduğu, bu sebeple, müddetinde açılmayan davanın aslının incelenmesinin hukuken imkanlı bulunmadığı gerekçesiyle davanın mühlet aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI : idare Mahkemesince, sırf Nakil süreci tarafından karar kurulduğu, mali hak talebi ile ilgili olarak karar kurulmadığı, birinci derece mahkemesi kararının, Noksan karar nedeniyle bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : Dava konusu süreçte hukuka karşıt bir istikamet bulunmadığı, davacının temyiz isteminin reddi ile idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar adap ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:…sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 05.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir