Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 10, 2023 Yorum Yok

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin emeli, ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Şurasının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının misyon, yetki ve sorumlulukları ile çalışma adap ve temellerini düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Heyetinin Örgüt ve misyonları ile çalışma tarz ve asıllarını, Teftiş Heyeti Lideri, reis yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ofis(yazıhane) işçisinin misyon, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik imtihanlarını, atanmalarını, müfettişlik ve başmüfettişliğe atanma ile çalışma merkezlerinde görevlendirilme metotlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 24 üncü hususu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: ulusal Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: ulusal Eğitim Bakanlığını,

c) Bakanlık teşkilatı: ulusal Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve Yurt dışı teşkilatını,

ç) Lider: ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Heyeti Liderini,

d) reis yardımcısı: ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Konseyi reis yardımcısını,

e) Başkanlık: ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Konseyi Başkanlığını,

f) Ofis: Teftiş Heyeti Başkanlığı ofisini,

g) Çalışma merkezi: Gerekli görülen vilayetlerde Başkanlığa bağlı olarak kurulan merkezleri,

ğ) Denetlenen: İlgili mevzuatla kontrol yetkisi Bakanlığa verilmiş ünite, Kuruluş ve şahısları,

h) e-Teftiş modülü: Rehberlik, kontrol, izleme ve kıymetlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme ve diğer hizmetlerle ilgili bilgilerin yönetildiği MEBBİS modülünü,

ı) İstinabe talimatı: İnceleme, soruşturma yahut ön incelemenin yürütüldüğü yerden Öbür bir yerde bulunan kişinin o yerde bulunan görevlilerce sözünün alınmasına yönelik yordam ve temelleri içeren yazılı talimatı,

i) Koordinatör: Çalışma merkezlerinde Başkanlığın Amel ve süreçlerinin yerine getirilmesini koordine etmek üzere görevlendirilen müfettişi,

j) KPSS: halk İşçi Seçme İmtihanını,

k) Heyet: ulusal Eğitim Bakanlığı Teftiş Konseyini,

l) Kurum: ulusal Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve Yurt dışı teşkilatında yer Meydan üniteler ile Bakanlığın kontrolüne tabi resmi ve Özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Rüştiye ve ortaöğretim öğrencilerine hizmet veren Özel barınma kurumlarını,

m) MEBBİS: ulusal Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerini,

n) Müfettiş: Bakanlık başmüfettişlerini ve Bakanlık müfettişlerini,

o) Müfettiş yardımcısı: Müstakil olarak kontrol ve soruşturma yapmaya yetkili yahut yetkisiz Bakanlık müfettiş yardımcılarını,

ö) Naip: İstinabe talimatına nazaran Öbür bir yerde bulunan kişinin sözünün alınması için görevlendirilen kişiyi,

p) Öğretmenlik alanı: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,

r) Öğretmenlik dışı alan: En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunan alanları,

s) Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğü: ulusal Eğitim Bakanlığı Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünü,

ş) İşçi: Teftiş Şurası Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde misyonlu, müfettiş ve müfettiş yardımcıları dışındaki çalışanları,

t) Refakat müfettişi: Mesul olduğu müfettiş yardımcısına, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak hedefiyle eğitim sürecinde refakat edecek misyonlu müfettişi,

u) İmtihan şurası: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek Karşılaşma ve yeterlik imtihanlarının yapılmasından Mesul ve müfettiş yardımcılarının tez çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olan konseyi,

ü) Kelamlı İmtihan kurulu: Karşılaşma ve yeterlik imtihanlarının kelamlı imtihanlarını yapmak üzere farklı ayrı görevlendirilen kurulu,

v) Karşılaşma imtihanı: Müfettiş yardımcısı takımlarına atanacakların seçimi için yapılacak yazılı ve kelamlı ya da KPSS sonucuna nazaran ataması yapılacak adaylar için yalnızca kelamlı imtihanı,

y) Yeterlik imtihanı: Müfettiş takımlarına atanacaklar için yapılacak yazılı ve kelamlı imtihanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Atama, misyon ve Yetkiler

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4- (1) Heyet, reis ve reis yardımcıları ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Konsey, direkt Bakana bağlıdır.

(3) Müfettişler, vazifelerini Bakan ismine yapar.

(4) Müfettişlere; Bakan ve reis dışında hiçbir makam yahut merci Buyruk ve talimat veremez.

(5) Heyetin Amel ve süreçleri, reis tarafından yapılan vazife dağılımı ve buyruklar çerçevesinde yürütülür.

Görev merkezi ve çalışma merkezleri

MADDE 5- (1) Heyetin merkezi Ankara’dır. Bu merkez, birebir vakitte müfettiş ve müfettiş yardımcılarının vazife ve çalışma merkezidir.

(2) Liderin teklifi ve Bakanın onayı ile Gerekli görülen vilayetlerde çalışma merkezleri ve bunlara bağlı ofisler kurulabilir ve tıpkı yöntemle kaldırılabilir. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma merkezleri, Liderin teklifi ve Bakanın onayıyla belirlenir.

(3) Çalışma merkezlerinde görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının verilen vazifeleri yerine getirmesi, ofis(yazıhane) süreç ve hizmetlerinin yürütülmesi, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ofisle bağlantılarının düzenlenmesi ve uyumun sağlanması için reis tarafından bir müfettiş koordinatör olarak görevlendirilir.

(4) Çalışma merkezleri için Gerekli yer, işçi, taşıt ve araç-gereç tahsisi Başkanlığın talebi doğrultusunda merkezin bulunduğu Vilayet ulusal eğitim müdürlüğünce yapılır.

(5) Çalışma merkezlerindeki ofis(yazıhane) işçisi, koordinatör tarafından verilen vazifeleri yürütür.

Başkanlığın misyon ve yetkileri

MADDE 6- (1) Başkanlığın vazifeleri şunlardır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci hususunda sayılan vazifeleri yapmak.

b) Bakanlığın maksatlarını gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa Müsait çalışmasını temin etmek gayesiyle Gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

c) Rehberlik ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesinde ülke seviyesinde bütünlüğü sağlamak.

ç) Başkanlığın gayelerini gerçekleştirmek için, mevzuata, plan ve programa Müsait çalışmasını temin etmek, Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir formda yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.

d) Başkanlığın vazife alanına ait standart, unsur, metot ve teknikler geliştirmek, aktiflik alanına ait rehberler hazırlamak.

e) Bakan tarafından verilen öteki misyonları yapmak.

Teftiş konseyi başkanlığına atama

MADDE 7- (1) Lider, 3 sayılı Üst Kademe halk Yöneticileri ile halk Kurum ve Kuruluşlarında Nakil Tarzlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran atanır.

Başkanın misyon, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Lider, müfettiş yetkisini haiz olup 6 ncı hususta yer Meydan misyonların yürütülmesini sağlamak maksadıyla aşağıdaki vazifeleri yapar:

a) Konseyi yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

b) Üç yıllık çalışma planını ve yıllık aktiflik programını hazırlatmak, Bakan onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Bakanlık teşkilatında misyonlu memurlar ve öteki işçi hakkındaki rehberlik, kontrol, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma onaylarını Bakanlık Makamına sunmak, bu vazifeleri yapacak müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek.

ç) Rehberlik, kontrol, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarına ait yazma ve raporları incelemek yahut görevlendireceği müfettişler vasıtasıyla biçim, tarz ve temel istikametlerinden inceletmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, raporları ve Gerekli görülen yazıları ilgili makam ve kuruluşlara bilgi ve gereği için göndermek.

d) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinden Mesul refakat müfettişlerini görevlendirmek.

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleksel alanda gelişmelerini ve hizmet içinde yetişmelerini sağlamak emeliyle ilgili Kuruluş ve kuruluşlarla Amel birliği yapmak, meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek.

f) Rehberlik, kontrol, inceleme, soruşturma, izleme ve kıymetlendirme faaliyetlerine ait raporların hazırlanmasını sağlamak ve Bakana sunmak.

g) Gerek gördüğünde müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile toplantılar yapmak.

ğ) Başkanlığın bütçe taslağının hazırlanmasını ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına ait Amel ve süreçlerin yöntemine Müsait yürütülmesini sağlamak.

h) Gerektiğinde Bakanlıkça uygulanan siyasetlerin ve sunulan hizmetlerin güzelleştirilmesine yönelik görüş ve teklifleri Bakana sunmak.

ı) Eğitim müfettişlerinin çalışmalarının uyumu ile rehberlik ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.

i) Gerektiğinde şahsen kontrol, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.

j) Bakan tarafından verilecek öteki misyonları yapmak.

Başkana yardım

MADDE 9- (1) Vazifelerin yürütülmesinde Lidere Yardımcı olmak üzere, Liderin teklifi ve Bakanın onayı ile Heyette misyonlu müfettişler ortasından kâfi sayıda reis yardımcısı görevlendirilir.

Başkan yardımcılarının görevleri

MADDE 10- (1) reis yardımcıları, Lidere karşı Mesul olup reis ismine aşağıdaki vazifeleri yapar:

a) Rapor, yazma ve görüşlerde mevzuata, Heyetçe belirlenmiş standartlara yahut rehberlere karşıtlık bulunması halinde Gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamak.

b) Rapor, yazma ve görüşlerin ilgili ünitelere gönderilmesini sağlamak.

c) Gerektiğinde vazife alanıyla ilgili Başkanlık görüşünü hazırlamak.

ç) Üç yıllık çalışma planları ile yıllık aktiflik programlarını hazırlamak.

d) misyon alanıyla ilgili yıllık kıymetlendirme raporlarını hazırlamak.

e) Mesul olduğu alanda misyonlu olan müfettiş, müfettiş yardımcıları ve ofis(yazıhane) işçisinin Amel kısmı ile yürütülen işlerin takip ve denetimini yapmak.

f) Eğitim müfettişlerinin çalışmalarının uyumu ile rehberlik ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

g) reis tarafından verilecek öteki vazifelerde Lidere Yardımcı olmak.

Büro işçisinin vazife ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Başkanlık ofisi; Gerekli nitelikleri taşıyan kâfi sayıda şube müdürü, şef ve öteki işçiden oluşur.

(2) ofis(yazıhane) işçisi aşağıdaki vazifeleri yapar:

a) Rehberlik, kontrol, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme bahislerinde müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına verilecek görevlendirme yazıları ile öteki yazıları hazırlamak.

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Başkanlığa sunulan yazı, rapor ve diğer her türlü dokümanın yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi süreçlerini yürütmek.

c) Rehberlik, kontrol, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme Amel ve süreçlerine ait istatistikleri hazırlamak.

ç) Başkanlığın yıllık bütçe hazırlık süreçleri ile masraflara ait Amel ve süreçlerini yürütmek.

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile öteki işçinin özlük süreçlerini yürütmek.

e) Müfettiş, müfettiş yardımcıları ve diğer işçinin harcırah, ön ödeme üzere alacaklarıyla ilgili Amel ve süreçleri yürütmek.

f) Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile e-Teftiş modülüne ait Amel ve süreçleri takip etmek ve yürütmek.

g) Başkanlığa ilişkin Menkul mallara ait süreçleri yürütmek.

ğ) reis ve reis yardımcıları tarafından verilen öteki vazifeleri yapmak.

(3) ofis(yazıhane) işlerinde zımnilik temeldir. ofis(yazıhane) işçisi misyonları münasebetiyle edindikleri bilgileri açıklayamaz; kapalılık dereceli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakı Başkanlığın yazılı müsaadesi olmadan Başkanlık yetkilileri dış kimseye gösteremez ve veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Şuraları ve Karşılaşma Sınavları

Sınav kurulu

MADDE 12- (1) İmtihan şurası; Liderin başkanlığında, reis yardımcıları ve/veya başmüfettişler ortasından belirlenecek iki üyeden oluşur. İmtihan heyeti lideri ile üyeleri Liderin teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Tıpkı metotla Üye sayısı kadar yedek Üye belirlenir.

(2) İmtihan şurası, Üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. İmtihan şurasına katılamayacak Üye ya da üyelerin yerine, birinci yedek üyeden başlamak üzere, yedek üyeler çağrılır.

(3) İmtihan şurası lideri ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katılacağı imtihanlarda vazife alamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek Üye görevlendirilir.

(4) İmtihan şurasının sekretaryası Başkanlıkça yürütülür.

Sınav heyetinin görevleri

MADDE 13- (1) İmtihan heyetinin misyonları şunlardır:

a) İmtihanlarla ilgili adap ve asılları belirlemek ve imtihanların inançlı bir halde yapılmasını sağlamak.

b) Karşılaşma ve yeterlik İmtihan hususları temel alınarak İmtihan sorularının hazırlanmasını sağlamak, soruların puan kıymetini belirlemek ve kelamlı imtihanların yapılmasını sağlamak.

c) İmtihan sonuçlarına nazaran muvaffakiyet listesini hazırlamak.

ç) İmtihan sonuçlarının ilanını ve ilgililere bildirisini sağlamak.

d) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilgililere bildiri edilmesini sağlamak.

e) Müfettiş yardımcılarının tez çalışmalarını pahalandırmak.

Yarışma sınavı

MADDE 14- (1) Müfettiş yardımcılığı Karşılaşma imtihanı, yazılı ve kelamlı yahut KPSS sonucuna nazaran ataması yapılacak adaylar için yalnızca kelamlı imtihandan oluşur.

Yarışma imtihanı duyurusu

MADDE 15- (1) Karşılaşma imtihanına katılma koşulları, öğretmenlik ve öğretmenlik dışı Nakil alanlarına nazaran Nakil yapılacak takım sayısı, KPSS puan çeşidi ya da tipleri, puan sıralamasına nazaran çağrılacak Namzet sayısı, müracaat tarihleri ve yeri, İmtihan tarihi ve yeri, müracaatta istenecek evraklar ile diğer konular birinci müracaat tarihinden en az on beş gün Evvel 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci unsurunda yer Meydan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Karşılaşma imtihanına, Muallim unvanını ihraz edenler ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilir.

(3) Karşılaşma imtihanı müracaat mühleti, beş Amel gününden az olamaz. Müracaatlar elektronik ortamda da alınabilir.

(4) Karşılaşma imtihanları, Bakanlık takımlarında vazife yapanlar ile KPSS sonuçlarına nazaran halk misyonuna birinci defa atanacaklar yahut diğer halk vazifelerinde çalışanlar için Birlikte ilan edilerek birebir tarihlerde yapılabileceği üzere, gereksinime nazaran başka olarak da yapılabilir.

Yarışma imtihanına katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 16- (1) Yazılı imtihana katılacaklarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kurallara ek olarak;

a) Adaylık ve kontratlı öğretmenlik mühleti iç olmak üzere, İmtihan müracaatının nihayet günü prestijiyle, öğretmenlikte sekiz Yıl ve daha Çok hizmeti bulunmak şartı ile hala Bakanlık takımlarında vazife yapıyor olmak yahut en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Adaylık ve kontratlı öğretmenlik müddeti iç olmak üzere öğretmenlikte sekiz Yıl ve daha Çok hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç Yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında vazife yapmış olmak,

c) Karşılaşma imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Bakanlık takımlarında misyon yapanlar dışında, nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış, Karşılaşma imtihanı duyurusunda ilan edilen KPSS puan tiplerinden belirlenen taban puanı yahut üzerinde puan almış olmak,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada yer Meydan kaideleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen sekiz yıllık müddetin hesabında, resmi ve Özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve Muallim olarak geçirilen mühletler ile askerlik hizmetini Temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında Muallim olarak yerine getirenlerin bu mühletleri Birlikte kıymetlendirilir.

Yazılı İmtihan konuları

MADDE 17- (1) Müfettiş yardımcılığı yazılı İmtihan mevzularının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri yahut bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları ile öğretmenlikte sekiz Yıl ve daha Çok hizmeti bulunanlar bakımından başka ayrı belirlenmesi temeldir.

(2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri yahut bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları için yazılı İmtihan soruları aşağıdaki hususlar ortasından belirlenir:

a) Hukuk;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

2) idare Hukuku (genel temeller, idari yargı, Türkiye’nin Yönetim yapısı).

3) Borçlar Hukuku (genel temeller, türel süreçler, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme).

4) Ceza Hukuku.

b) İktisat;

1) Mikro iktisat (tüketici teorisi, Müstahsil teorisi, piyasa analizi).

2) Makro iktisat (milli gelir, enflasyon, mal piyasaları, Nakit siyaseti, makro modeller).

3) İktisadi Gelişme (kalkınma teorileri, kalkınmanın finansmanı, sürdürülebilir kalkınma).

4) Milletlerarası iktisat (dış ticaret teorileri, ödemeler bilançosu ve denkleştirilmesi, döviz piyasaları, Hariç ticaret siyaseti araçları).

c) Maliye;

1) genel Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti.

2) halk Maliyesi (kamu gelirleri, halk harcamaları).

3) Bütçe (bütçenin fonksiyonları, unsurları, çeşitleri, hazırlanması ve denetimi).

4) halk Borçları.

ç) Muhasebe ve İşletme;

1) genel Muhasebe.

2) Mali Tablolar Tahlili.

3) Bilanço Tahlili ve Teknikleri.

4) İşletme Kontrolü ve Finansal İdare.

d) öbür Bahisler;

1) İstatistik.

2) Ölçme ve Kıymetlendirme.

3) genel Kültür.

4) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi.

(3) Öğretmenlikte sekiz Yıl ve daha Çok hizmeti bulunanlar için yazılı İmtihan soruları aşağıdaki bahisler ortasından belirlenir:

a) genel Mevzuat;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

2) idare Hukuku (genel temeller, idari yargı, Türkiye’nin Yönetim yapısı).

3) 657 sayılı Kanun.

4) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu.

5) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun.

6) 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı özel Eğitim Hakkında kanun Kararında Kararname.

b) ulusal Eğitim Bakanlığı Mevzuatı;

1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer Meydan ulusal Eğitim Bakanlığının Örgüt ve Vazifeleri.

2) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı ulusal Eğitim Temel Kanunu.

3) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.

4) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu.

5) Bakanlığın eğitim-öğretim, Yönetim ve döner kapital ile ilgili yönetmelikleri.

c) Mali ve İsimli Mevzuat;

1) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Gayret Kanunu.

2) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

3) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

4) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı halk İhale Kanunu.

5) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı halk İhale Kontratları Kanunu.

6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu.

ç) öbür Hususlar;

1) İstatistik.

2) Ölçme ve Kıymetlendirme.

3) genel Kültür.

4) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi.

Yazılı sınav

MADDE 18- (1) Yazılı imtihan, İmtihan kurulunca belirlenen unsurlar çerçevesinde 17 nci hususta belirtilen İmtihan mevzuları temel alınarak Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Yazılı imtihana, müracaat yapanlar ortasından belirlenen koşulları taşıyan öğretmenler ile nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış ve Başkanlıkça ilan edilecek KPSS puan cinsinden, en Çok puan Meydan adaydan başlanmak üzere Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 20 sert Namzet çağrılır.

(3) Başkanlıkça Gerekli görüldüğü takdirde, öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran adaylar için KPSS sonuçları, Karşılaşma imtihanının yazılı kısmı olarak kabul edilebilir. Bu durumda adaylar, bu Yönetmelik kararları çerçevesinde yalnızca kelamlı imtihana alınırlar.

(4) Yazılı İmtihan 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihandan başarılı sayılmak için adayın İmtihan kümelerinin her birinden en az 60 puan alması, bu puanların ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı İmtihan sonuçları, 16 ncı unsurun birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için başka, öğretmenler için öğretmenlik alanları prestijiyle başka farklı listelenir.

(5) Yazılı İmtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bildirimde bulunulmaz.

Sözlü sınav

MADDE 19- (1) Yazılı imtihanda öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar prestijiyle en yüksek puan Meydan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen takım sayısının iki sert Namzet kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. KPSS sonuçlarının Karşılaşma imtihanının yazılı kısmı olarak kabul edilmesi durumunda ise KPSS’den en yüksek puan Meydan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen takım sayısının iki sert Namzet öğretmenlik dışı alanlar prestijiyle kelamlı imtihana çağrılır. nihayet adayla birebir puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır. Kelamlı imtihan, İmtihan kurulunca belirlenen yöntem ve asıllar çerçevesinde oluşturulan kelamlı İmtihan kurullarınca yapılır.

(2) Kelamlı İmtihan komitesi; reis yahut reis yardımcısının başkanlığında, reis yardımcıları ve/veya müfettişler ortasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Kurul lideri ile üyeler, Liderin teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Birebir yordamla Üye sayısı kadar yedek Üye belirlenir. Kelamlı imtihana katılacak Namzet sayısına nazaran tıpkı yordamla apansızın Çok sayıda kelamlı İmtihan komitesi oluşturulabilir. Kelamlı İmtihan komitesi Üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Kurulun sekretaryası Başkanlıkça yürütülür.

(3) Her aday, kelamlı İmtihan komitesi reis ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Kıymetlendirme puanlarının aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan notunu teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

(4) Kelamlı imtihan, adayların;

a) İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Öz itimadı, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, (a) bendi için 50 puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar kelamlı İmtihan kurulu reis ve üyelerince başka ayrı Ek-1’de yer Meydan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Karşılaşma Kelamlı İmtihanı Kıymetlendirme Formundaki ilgili kısımlara yazılır.

(5) Kelamlı imtihanda, dördüncü fıkranın (a) bendinde yer Meydan hususlara yönelik sorular ve puan bedelleri adaylara yazılı olarak verilir.

(6) Kelamlı İmtihan sonuçları, imtihanların bittiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bildirimde bulunulmaz.

(7) İmtihan komite lideri ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katılacağı imtihanlarda misyon alamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek Üye görevlendirilir.

Yarışma İmtihan sonuçlarına itiraz

MADDE 20- (1) Yazılı İmtihan sonuçlarına, imtihanların ilanı tarihinden itibaren beş Amel günü içinde Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar müracaat tarihinden itibaren on Amel günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Kelamlı İmtihan sonuçlarına, sonuçların ilanı tarihinden itibaren beş Amel günü içinde Başkanlığa itiraz edilebilir. Bu itirazlar müracaat tarihinden itibaren on Amel günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya bildirilir.

Yarışma imtihanının kıymetlendirilmesi, ilanı ve geçerlik süresi

MADDE 21- (1) Karşılaşma imtihanı puanı, kelamlı İmtihan puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş Amel günü içinde yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. KPSS sonuçlarının Karşılaşma imtihanının yazılı kısmı olarak kabul edilmesi durumunda ise Karşılaşma imtihanı puanı, KPSS puanı ile kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlara nazaran puanı en yüksek adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl, asıl Namzet sayısının yarısı kadar da yedek Namzet belirlenir. İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar temel alınarak düzenlenecek Karşılaşma imtihanı Sonuç listesindeki muvaffakiyet sırasına nazaran yapılır. Yedek listede yer Meydan adayların hakları, ilan tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip İmtihan tarihine kadar geçerlidir.

(2) Asıl Namzet listesinin nihayet sırasında yer Meydan adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Öğretmenlik alanlarından başvuran adaylar için yazılı İmtihan puanı, kelamlı İmtihan puanı, hizmet puanı,

b) Öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran adaylar için yazılı İmtihan puanı, kelamlı İmtihan puanı; yalnızca kelamlı imtihana girecek adaylar için Karşılaşma imtihanına temel KPSS puanı, kelamlı İmtihan puanı,

yüksek olan aday, Tekrar puan eşitliği halinde bilgisayar kurası ile belirlenen Namzet asıl Namzet listesinde yer alır. Yedek adaylardan, müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanlarının eşit olması halinde atanacak Namzet birebir tarzla belirlenir.

(3) Karşılaşma imtihanı sonucunda müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile yedek adaylar, muvaffakiyet listesinin belirlendiği tarihi takip eden üç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bildirimde bulunulmaz.

Yarışma imtihanına ait evrakların saklanması

MADDE 22- (1) Yazılı ve kelamlı imtihana ait dokümanlar, ilgili mevzuatına nazaran imtihanı yapan ünitece saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Nakil ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atamaya ait İlan ve başvuru

MADDE 23- (1) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ait duyuru, müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığın internet sitesinde yapılır. Duyuruda; müracaat tarihi, müracaat biçimi, müracaatta istenecek evraklar ile öteki konulara yer verilir.

(2) Müracaatlar, İlan tarihinden itibaren en geç on Amel günü içinde başlatılır. müracaat müddeti, beş Amel gününden az olamaz.

Ataması yapılacaklardan istenecek belgeler

MADDE 24- (1) Müfettiş yardımcılığına atanacaklar tarafından;

a) Sıhhatle ilgili olarak, misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

b) İsimli sicil kaydı ile ilgili yazılı beyan,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,

d) Diplomanın tasdikli örneği yahut aslı ibraz edilmek kaidesiyle kurumca onaylanmış sureti,

başvuru müddeti içerisinde Başkanlığa teslim edilir.

Müfettiş yardımcılığına Nakil ve vazifeye başlama

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen metot ve temellere nazaran yapılacak müfettiş yardımcılığı Karşılaşma imtihanını kazananlar, öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar prestijiyle muvaffakiyet derecelerine nazaran ilan edilen takımlara Bakan onayı ile müfettiş yardımcısı olarak atanırlar. İmtihan sonuçları, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

(2) Ataması yapılan adaylar, ilgili mevzuatta belirtilen mühlet içerisinde vazifelerine başlarlar. Müddeti içinde vazifesine başlamayan adayların atamaları iptal edilir.

(3) İlgili mevzuatta belirtilen müddet içinde misyonuna başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, tıpkı alandaki yedek adaylar ortasından puan üstünlüğüne nazaran Nakil yapılabilir.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 26- (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki maksatlar hedeflenir:

a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere nazaran geliştirmek.

b) misyon alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, kontrol, inceleme ve soruşturma mevzularında Deneme ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) İlmi ve mesleksel çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Rapor Yazı tekniği konusundaki bilgi ve marifetlerini geliştirmek.

d) İş ve süreçlerinde gereksinim duyacakları Çağdaş bilgi teknolojileri üzere araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlıkları kazandırmak ve bunu geliştirmelerini sağlamak.

e) Analitik düşünme, grup çalışması ve bağlantı marifetlerini geliştirmek.

f) Yabancı lisan bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

g) Mesleğin gerektirdiği öbür niteliklere sahip olmalarını sağlamak.

(2) Müfettiş yardımcıları, bu Yönetmelikte belirtilen temeller dahilinde mesleksel eğitime tabi tutulurlar.

(3) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetişme devrine tabidirler.

(4) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme müddetinin birinci iki yılında, Başkanlıkça belirlenecek çalışma programına nazaran müfettiş refakatinde görevlendirilirler.

(5) Müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının Uğraş ve hizmet gereklerine Müsait biçimde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.

(6) Başkanlıkça, mesleksel vazife ve yetki alanına giren hususlarda; rehberlik, kontrol, inceleme ve soruşturma yolları ile ilgili mevzuatın öğretilmesi hedefiyle eğitim programları düzenlenir.

(7) Müfettiş yardımcıları, müfettiş refakatinde görevlendirildikleri müddette refakat müfettişinin rehberliği doğrultusunda vazifelerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, bu müddette Biricik başlarına soruşturma, inceleme ve kontrol yapamaz ve Müstakil rapor düzenleyemezler.

(8) Müfettiş yardımcıları, aylıksız müsaade ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri dış iki yıllık fiili hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde Heyetin misyon alanı ile ilgili hususlarda üç tez konusu seçer ve bunlardan bir tanesi Liderin onayı ile tez konusu olarak belirlenir. Seçilen tez konusunun Müsait bulunmaması halinde, müfettiş yardımcısı on beş gün içinde üç yeni tez konusu seçer. Tez konusunun ikinci defa Müsait bulunmaması yahut müfettiş yardımcısının belirlenen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez bahislerini sunmaması halinde tez konusu reis tarafından bir ay içinde resen belirlenir. Belirlenen tez konusu, müfettiş yardımcısına bildiri edilmek suretiyle katılaşır.

(9) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun katileşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez imla tarz ve asıllarına, seçilen bahsin niteliğine, Konseyin misyon alanı ile ilgili konulara uygunluğunu temin etmek için bir danışman belirler ve Liderin onayına sunar. reis gerektiğinde Öbür bir danışman da belirleyebilir. Tez danışmanı, müfettiş yardımcısına tez hazırlama sürecinde Yardımcı olmak niyetiyle tavsiyelerde bulunur. Tez danışmanı, müfettişlerden, uzmanlardan ya da Başkanlık teşkilatında misyon yapan ve daha Evvel lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman halk vazifelileri ortasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında misyonlu öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

(10) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun katılaştığı tarihten itibaren en geç bir Yıl içerisinde, hazırladığı tezi sunmak zorundadır. Mühleti içinde tezlerini sunmayanlara bir sefere mahsus altı ayı aşmamak üzere ek mühlet verilir.

(11) Tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile Birlikte Başkanlığa sunulan tezler, İmtihan kurulunca kıymetlendirilir. Tezler, İmtihan şurası tarafından tez danışmanının kıymetlendirme görüşleri de dikkate alınarak en geç iki ay içinde incelenir. Müfettiş yardımcısının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile tekliflerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine Müsait olması gerekir. Tez konusunun Öbür bir Kuruluş ve kuruluşta müfettişlik, uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi yahut Öbür isim altında içerik ve sonuçları açısından birebir formda incelenip savunulmamış olması temeldir. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır; müfettişliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari süreç yapılır.

(12) İki aylık mühletin ya da incelemenin bitiminden itibaren, on beş gün içinde tezini kelamlı olarak savunması için müfettiş yardımcısı İmtihan şurasına çağrılır. Tezin kıymetlendirilmesi oylama ile yapılır. Başarılı yahut başarısız biçiminde kullanılan oylarda, oy çokluğu ile karar verilir. Tezin başarısız sayılması halinde İmtihan şurası tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor Başkanlıkça ilgiliye bildiri edilir.

(13) Tezin, düzeltmeye gidilmesi kuralı ile başarılı sayılması halinde, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili müfettiş yardımcısına iki aydan Çok olmamak üzere mühlet verilir ve bu müddet Başkanlığa bildirilir. İmtihan heyetinin Gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirmesi halinde tez başarılı sayılır. Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi on birinci fıkraya nazaran yapılır. Tez kıymetlendirme sonuçları yeterlik imtihanından en az iki ay Evvel duyurulur ve ilgililere bildirim edilir.

(14) Tezleri başarısız sayılan müfettiş yardımcılarına, tezlerini sunmaları yahut sekizinci fıkraya nazaran Öbür bir bahiste tez hazırlamaları için bir kereye mahsus altı ayı aşmamak üzere ek müddet verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan müfettiş yardımcısının tezi başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan müfettiş yardımcısı için başka bir savunma tarihi belirlenir.

(15) Tez ile ilgili öteki konular Liderin teklifi ve Bakanın onayı ile belirlenir.

(16) Müfettiş yardımcılığına, öğretmenlik mesleği dışından, KPSS puanına nazaran atanarak birinci sefer memuriyete girmiş olanlar ayrıyeten 657 sayılı kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla yürürlüğe konulan Namzet Memurların Yetiştirilmelerine Ait genel Yönetmelik kararları çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulur.

Değerlendirme dokümanı ve yetki verilmesi

MADDE 27- (1) Müfettişler tarafından, refakatinde çalışan müfettiş yardımcıları hakkında, Ek-2’de yer Meydan Bakanlık Müfettiş Yardımcısının misyon Başında Yetiştirme Eğitimi Kıymetlendirme Evrakı düzenlenir. Kıymetlendirme evrakı, altı aylık periyotlar halinde ve/veya refakat bitimini takip eden on gün içerisinde düzenlenerek Başkanlığa kapalı ve gizli zarf içerisinde sunulur.

(2) Müfettiş yardımcılarına, üçüncü yıllarında refakat müfettişlerinin değerlendirmeleri dikkate alınarak Başkanlıkça Müsait görülmesi halinde Müstakil olarak soruşturma, inceleme ve kontrol yetkisi Liderin önerisi ve Bakan onayı ile verilebilir.

(3) Yetki verilen müfettiş yardımcıları, müfettiş yetkilerini kullanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik İmtihanı ve Müfettişliğe Atama

Yeterlik imtihanına giriş şartları

MADDE 28- (1) Yeterlik imtihanına girebilmek için müfettiş yardımcısının;

a) Müfettiş yardımcısı olarak fiilen en az üç Yıl çalışmış olması,

b) Başkanlıkça belirlenecek mevzularda yapacakları tez çalışmalarının kabul edilmiş olması,

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen fiili çalışma müddetinin hesaplanmasında, aylıksız müsaadeler ile Yekün üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri dikkate alınmaz.

(3) Bu unsurda belirtilen kuralları taşımayanlar yeterlik imtihanına alınmazlar.

Yeterlik İmtihan konuları

MADDE 29- (1) Yeterlik imtihanı soruları, aşağıdaki bahisler ortasından belirlenir:

a) Anayasa ve genel Nitelikli Kanunlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

2) 657 sayılı Kanun.

3) 5442 sayılı Kanun.

4) 4483 sayılı Kanun.

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

7) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu.

8) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.

9) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu.

10) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

11) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu.

12) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.

13) 5378 sayılı Kanun.

14) 573 sayılı kanun Kararında Kararname.

b) Mali Nitelikli Kanunlar:

1) 5018 sayılı Kanun.

2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu.

3) 2886 sayılı Kanun.

4) 4734 sayılı Kanun.

5) 4735 sayılı Kanun.

6) 3628 sayılı Kanun.

c) ulusal Eğitim Mevzuatı:

1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer Meydan ulusal Eğitim Bakanlığının Örgüt ve vazifeleri.

2) 1739 sayılı Kanun.

3) 222 sayılı Kanun.

4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanunu.

5) 5580 sayılı Kanun.

6) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu.

7) Bakanlık Amel ve süreçleri ile ilgili yönetmelikler.

ç) Kontrol, İnceleme Soruşturma Metot ve Teknikleri:

1) Rehberlik ve kontrol standartları.

2) İnceleme ve soruşturma tarz ve teknikleri.

3) Ön inceleme yordam ve teknikleri.

4) Hata duyurusu yol ve teknikleri.

5) öteki bakanlıklarla Bir arada inceleme-soruşturma yürütülmesi tarzı.

Yeterlik sınavı

MADDE 30- (1) Üç yıllık yetiştirme periyodu sonunda imtihana girmeye hak kazanan müfettiş yardımcıları, yeterlik imtihanına tabi tutulurlar. Yeterlik imtihanı, üç yıllık mühletin bitimini takip eden altı ay içinde İmtihan şurası tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(2) Üç yıllık müddetin hesabında birebir Karşılaşma imtihanı ile Başkanlıkta misyona başlayan müfettiş yardımcılarından birinci misyona başlayan ile ortalarında üç ayı aşmayacak halde nihayet misyona başlayanın başlama tarihi temel alınır.

(3) Yeterlik imtihanı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme periyodunda eğitim hedefiyle verilen mevzuat bilgilerini ve buna ait uygulamalar ile rehberlik, kontrol, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme üzere mevzularda edindikleri kazanımları ölçmek gayesiyle yapılır.

(4) Yeterlik imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamakta yapılır. Yeterlik imtihanının yeri, tarihi ile imtihana ait öbür konular İmtihan tarihinden en az otuz gün Evvel Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(5) Yazılı İmtihan sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren on Amel günü sonra kelamlı imtihana katılmaya hak kazananlar ile kelamlı imtihanın yeri, tarihi ve kelamlı imtihana ait öbür konular Başkanlık tarafından Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(6) Yeterlik imtihanına, sıhhat sebebi yahut dokümana dayalı olarak öbür haklı bir nedenle katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret imtihanına katılırlar.

Yazılı sınav

MADDE 31- (1) Yazılı imtihan, İmtihan kurulunca belirlenen tarz ve asıllar çerçevesinde 29 uncu hususta belirtilen İmtihan hususları temel alınarak Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünce yahut Başkanlıkça yapılır.

(2) Yazılı İmtihan 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda, 70 ve daha Çok puan alanlar başarılı sayılır ve kelamlı imtihana girmeye hak kazanır.

(3) Yazılı İmtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bildirimde bulunulmaz.

Sözlü sınav

MADDE 32- (1) Yazılı İmtihan sonucunda kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar kelamlı imtihana çağrılır. Kelamlı imtihan, İmtihan kurulunca belirlenen yol ve temeller çerçevesinde Başkanlıkça oluşturulan kelamlı İmtihan kurullarınca yapılır.

(2) Kelamlı İmtihan komitesi; Lider, reis yardımcıları ve/veya müfettişler ortasından belirlenecek bir reis ile iki üyeden oluşur. Komite lideri ile üyeler Liderin teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Tıpkı yordamla Üye sayısı kadar yedek Üye belirlenir. Kelamlı imtihana katılacak Namzet sayısına nazaran tıpkı tarzla apansızın Çok sayıda kelamlı İmtihan komitesi oluşturulabilir. Kelamlı İmtihan komitesi Üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Komitenin sekretarya süreçleri Başkanlıkça yürütülür.

(3) Her aday, kelamlı İmtihan komitesi reis ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Kıymetlendirme puanlarının aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan notunu teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

(4) Kelamlı imtihan, adayların;

a) Yeterlik yazılı İmtihan bahislerine ait sorulacak sorulara verdiği yanıtlar,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Öz inancı, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, (a) bendi için 50 (elli) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar, kelamlı İmtihan komitesi reis ve üyelerince başka farklı Ek-3’te yer Meydan Bakanlık Müfettişliği Yeterlik Kelamlı İmtihanı Kıymetlendirme Formundaki ilgili kısımlara yazılır.

(5) Kelamlı imtihanda, dördüncü fıkranın (a) bendinde yer Meydan bahislere yönelik sorular ve puan bedelleri adaylara yazılı olarak verilir.

(6) Kelamlı İmtihan sonuçları, imtihanların bittiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bildirimde bulunulmaz.

(7) İmtihan komite lideri ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katılacağı imtihanlarda vazife alamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek Üye görevlendirilir.

Yeterlik İmtihan sonuçlarına itiraz

MADDE 33- (1) Yazılı İmtihan sonuçlarına, imtihanların ilanı tarihinden itibaren beş Amel günü içinde yazılı olarak Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğüne yahut Başkanlığa itiraz edilebilir. Bu itirazlar müracaat tarihinden itibaren on Amel günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Kelamlı İmtihan sonuçlarına, sonuçların ilanı tarihinden itibaren beş Amel günü içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. Bu itirazlar müracaat tarihinden itibaren on Amel günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik imtihanının kıymetlendirilmesi ve ilanı

MADDE 34- (1) Yeterlik imtihanı puanı, kelamlı İmtihan puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş Amel günü içinde yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bildirimde bulunulmaz.

(2) Yeterlik imtihanında başarılı sayılmak için yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması kuraldır.

(3) Yeterlik imtihanında muvaffakiyet sırası, yeterlik imtihanı puanına nazaran belirlenir. Yeterlik İmtihan puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınavdaki muvaffakiyet puanı ve kelamlı imtihanındaki muvaffakiyet puanı, bunların da eşitliği halinde Karşılaşma imtihanındaki muvaffakiyet sırası temel alınır. Yeniden puan eşitliği halinde bilgisayar kurası ile belirlenir.

İkinci İmtihan hakkı

MADDE 35- (1) Yapılan yeterlik imtihanında başarılı olamayanlar yahut imtihana girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın İmtihan hakkını kullanmayanlara, bir Yıl içinde bir keze mahsus olmak üzere ikinci Sefer İmtihan hakkı verilir.

Yeterlik imtihanına girmeye hak kazanamayanlar, imtihana girmeyenler yahut imtihanda başarılı olamayanlar

MADDE 36- (1) Müfettiş yardımcılarından;

a) Verilen ek müddet içinde tezlerini sunmayan yahut hazırladıkları tezleri ikinci defa da kabul edilmeyenler,

b) Yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteremeyenler,

müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve daha Evvel Bakanlıkta Muallim takımlarında olanlar durumlarına Müsait Muallim takımlarına, öbürleri ise durumlarına Müsait memur unvanlı takımlara atanırlar.

Yeterlik imtihanına ait evrakların saklanması

MADDE 37- (1) Yazılı ve kelamlı imtihana ait evraklar ilgili mevzuatına nazaran imtihanı yapan ünitece saklanır.

Müfettişliğe atanma

MADDE 38- (1) Yeterlik imtihanında başarılı olanlar, müfettişliğe atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 39- (1) Müfettiş yardımcılığı iç müfettişlik mesleğinde en az on Yıl misyon yapan ve mesleksel yeterlilikleri istikametinden üstün, Amel bağlarında ve Amel birliğindeki tavır ve davranışlarında yapan ve uyumlu görülen müfettişler, kıdem, muvaffakiyet ve takım durumu göz önünde bulundurularak başmüfettişliğe atanabilirler.

Müfettişliğe tekrar atama

MADDE 40- (1) Heyette müfettiş unvanını kazandıktan sonra Öbür misyonlara yahut kurumlara atanan müfettişler, yazılı talepleri üzerine, durumları prestijiyle atanabilecekleri boş takım bulunması şartıyla mevzuatın öngördüğü yola nazaran yine müfettişliğe atanabilirler.

(2) sıhhat nedeniyle müfettişlik vazifesinden ayrılanlar, sıhhat kurumlarından müfettişlik vazifesini yapabileceklerine ait sıhhat konseyi raporu almaları halinde birinci fıkraya nazaran tekrar müfettişliğe atanabilirler.

(3) Müfettiş yardımcıları, vazifeden ayrıldıkları takdirde tekrar atanamazlar.

Kıdem

MADDE 41- (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının idaresi, çalışması ve yetişmeleri üzere mevzularda Uğraş kıdemi aslı uygulanır.

(2) Kıdem, devri birebir olan; müfettiş yardımcıları ortasında Karşılaşma imtihanındaki, müfettişler ortasında ise yeterlik imtihanındaki muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenir. Kıdem sıralamasında devir, müfettiş yardımcıları için Karşılaşma imtihanı tarihi, müfettişler için yeterlik İmtihan tarihine, başkaları için de Nakil tarihine nazaran belirlenir.

(3) Tıpkı Karşılaşma imtihanına giren ve muvaffakiyet sıraları eşit olan müfettiş yardımcılarının ortalarındaki kıdem sırası memuriyetteki hizmet mühletlerine nazaran belirlenir.

(4) Yeterlik imtihanına kendi devirlerinden sonraki bir devirde girip başarılı olanların kıdemi, kendi devirlerinin sonunda olacak halde belirlenir.

(5) Müfettiş unvanını iktisap ettikten sonra vazifesinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi periyotlarının sonunda, bu periyottan kimse kalmamış ise bir evvelki devrin sonunda olacak formda belirlenir.

(6) Heyet Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, kendi devrinin en kıdemlisi sayılır. Tıpkı devirde bu durumda aniden Çok müfettiş Mevcut ise bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlikteki kıdemleri temel alınır.

(7) Başmüfettişler, müfettişlerden kıdemlidir. Başmüfettişler ortasındaki kıdem sırası başmüfettişliğe atanma tarihi, tıpkı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi temel alınarak belirlenir.

(8) Konseye, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı unsuru ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 37 nci unsuru uyarınca atananlardan; yeterlik imtihanında muvaffakiyet göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin kontrol mesleğinde geçen müddetleri ile üst kademe halk yöneticiliklerinde geçen müddetlerinin tamamı, kontrol mesleğinden olmayanların ise hizmet müddetlerinin yarısı kontrol Uğraş kıdeminden sayılır.

(9) Müfettiş takım unvanını iktisap ettikten sonra daire lideri ve üstü misyona atananların bu misyonlarda geçirmiş oldukları müddetler müfettişlikte geçmiş sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Misyon, Yetki ve Sorumlulukları ile Yükümlülükler

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının misyon ve yetkileri

MADDE 42- (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının misyon ve yetkileri şunlardır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen misyonları yapmak.

b) Rehberlik, kontrol, inceleme, soruşturma çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek müddet içinde tamamlamak.

ç) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve muvaffakiyet durumlarını içeren yazılı görüşlerini Başkanlığa sunmak.

d) Görevlendirildikleri ünite, heyet ve kurullardaki çalışmaları yürütmek.

e) Kontrol, inceleme ve soruşturma sürecinde misyon buyruğu ve olur dışında kalan bir konuyla ilgili öğrenmiş oldukları mevzuata ters durumlar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma tarzına Müsait olarak durumu acilen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanıtları toplamak ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak.

f) Çalışmalarda, öğretmenlik alanlarında, mevzuatta ve uygulanmasında görülen meseleler ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesini sağlamak gayesiyle alınması gereken önlemleri ve teklifleri raporla Başkanlığa bildirmek.

g) Bakanlığın Yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal Bina ve Yönetim süreçlerinin aktifleştirilmesi, teftişe ait standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi emeliyle araştırma yapmak.

ğ) Bakanlık Makamının ilgili Buyruk ve onayları dahilinde Çeşitli mevzularda Yurt içinde ve Yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komite, kurs, seminer, çalıştay ve toplantılara katılmak.

h) 3628 sayılı kanun kapsamındaki kabahatlerin soruşturulmasında bu kanun kararları, 4483 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında yürütülen ön incelemelerde ve bu kanun kapsamına giren Fiil yahut hallerin işlenildiğinin tespitinde bu kanun kararları, 5237 sayılı kanun kapsamındaki cürümlerin işlenildiğinin tespiti durumunda ise bu Kanunun ilgili kararlarında yer Meydan adap ve asıllar uyarınca devinim etmek, durumun yetkili makam ve mercilere bildirilmesi için düzenlenen raporları Başkanlığa iletmek.

ı) Verilen öteki vazifeleri yapmak.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, birinci fıkrada yer Meydan vazifelerinden Dolayı Lidere karşı sorumludurlar.

Müfettişlerin misyondan uzaklaştırma yetkileri

MADDE 43- (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağıdaki kaidelerin gerçekleşmesi halinde ilgilileri metoduna nazaran misyondan uzaklaştırabilirler:

a) halk hizmetinin gerekleri tarafından misyonu başında kalması sakıncalı olmak.

b) Nakit ve Nakit kararındaki doküman ve senetleri, her türlü mal ve taşınırı, bunların hesap, doküman ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, kontrol, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci hususu kapsamına giren aksiyonlarda bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Misyondan uzaklaştırma önlemi, kontrol, inceleme ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Fakat misyondan uzaklaştırılan kişinin vazifesi başında kalmasının sakıncalı olduğunun Aleni bir formda ortaya konması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı konunun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

(3) Rastgele bir işçinin misyondan uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için Gerekli önlemler o ünitenin amirince alınır.

(4) Misyondan uzaklaştırma önlemi, müfettişler tarafından gerekçesiyle Birlikte misyondan uzaklaştırılana, disiplin amirine, atamaya yetkili amirine ve Başkanlığa bildirilir.

(5) Misyondan uzaklaştırıldığı halde misyonunu sürdürmekte ısrar ettiği tutanakla tespit edilen işçi hakkında, 5237 sayılı Kanunun 262 nci hususu yeterince süreç yapılması için ilgili tutanak müfettişler tarafından o yerin yetkili merciine bildirilir.

(6) Kontrol, inceleme ve soruşturma sonucunda hatanın işlenmediği ya da işlendiğine dair kâfi kanıt bulunamadığı hallerde yahut soruşturma sonunda disiplin tarafından memurluktan çıkarma yahut cezai bir süreç uygulanmasına gerek kalmayan durumlarda alınmış olan misyondan uzaklaştırma önlemi atamaya yetkili amirlerce kaldırılır.

(7) Vazifeden uzaklaştırılana ilişkin soruşturma ile bu soruşturmaya ilişkin rapor üzerinde yapılacak süreçlerin öbür işlerden Evvel tamamlanması ve sonuçlandırılması temeldir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bilgi, evrak isteme yetkileri, kontrole tabi olanların yükümlülükleri

MADDE 44- (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, misyonları sırasında bütün resmi daire, kurum, kurum ve kamuya faydalı derneklerle, gerçek ve hükmî şahıslardan Gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve evrakları istemeye yetkili olup yasal bir Mani olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi mecburidir.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, bu unsur kapsamındaki dokümanların örneklerini, bir yolsuzluğun delilini oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım almak yetkisine sahiptir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, asıllarını aldıkları dokümanların mühür ve imzalarıyla onayladıkları örneklerini, evrakında saklamak üzere ilgililere verirler.

(3) Bakanlığın kontrolü altındaki Kurum ve kuruluşlarda misyonlu yönetimci ve işçi ile teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hususuyla ilgili bütün resmi daire, kurum, kurum ve kamuya faydalı derneklerle, gerçek ve hukuksal bireyler;

a) gizli dahi olsa Tüm doküman, bilgi, defter, evrak, kayıt ve evrakları, Nakit ve Nakit kararındaki evrakı ve ayniyatı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının birinci talebinde ve en kısa müddet içinde verir, incelemelerini ve sayılmalarını kolaylaştırır, Gerekli yardımı sağlar.

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının bilgisayar, bilgi süreç sistemleri, raporlama araçları, internet ve MEBBİS data tabanlarına erişimini sağlar, elektronik ve gibisi bilgi süreç ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları kelamlı yahut yazılı olarak birinci talebinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarına gösterir ve incelemesine sunar, istendiğinde elektronik ve gibisi ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını verir.

c) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca yöneltilen soruları geciktirmeden karşılıklar, gerek görülen evrak, kayıt ve dokümanların müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca onaylanmış suretlerini alarak asıllarını verir.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına misyonları mühletince pozisyonlarına ve temsil ettikleri makama Müsait bir çalışma yeri sağlar, ulaşım ve diğer konularda Gerekli önlemleri alır.

d) Kamuya Aleni alanlardaki sistemlerini, yapı ve tesislerindeki kamera kayıtlarını müfettiş ve müfettiş yardımcılarına gösterir, incelemesine sunar ve kopyalarını verir.

(4) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, tabirine gereksinim duyulan şahısları sözlerine başvurmak için belirtilen yer ve vakitte Amade bulunmak üzere çağırabilir.

(5) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, vazifeleri ile ilgili mevzularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak emeliyle halk Kuruluş ve kuruluşlarından kâfi sayıda işçi görevlendirilmesini talep edebilirler.

(6) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, misyonlarıyla ilgili bahislerde halk Kuruluş ve kuruluşları bünyesindeki teknik ve kriminal laboratuvarlardan inceleme ve tespit taleplerinde bulunabilirler.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 45- (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; kanun, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili öbür mevzuatla kendilerine tanınan yetkileri kullanmaktan, vazifelerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

a) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kontrol Vazifelilerinin Uyacakları Mesleksel Etik Davranış Prensipleri Hakkında Yönetmelik kararları doğrultusunda devinim ederler.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve itimat hissini sarsacak, etik davranış unsurlarına karşıt düşecek davranışlarda bulunamazlar.

ç) Vazifenin muvaffakiyetle yerine getirilmesi, adil, objektif bir sonucun ortaya çıkması hedefiyle hakkaniyet, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve saydamlık prensiplerini gözeten bir yaklaşım içinde davranırlar.

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının en âlâ biçimde yetişmesine Ehemmiyet verirler ve bu hedefle refakat boyunca Uğraş ve hizmet gereklerine Müsait halde yetişmelerini gözetirler.

e) Vazifelerini yürütürken ilgili ünitelerin faaliyetlerini aksatmayacak halde çalışırlar ve icraya karışmazlar.

f) Meslektaşlarına, öteki halk görevlilerine ve ilgili üçüncü şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.

g) Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve kontrol esnasında, bu misyonlarla ilgili bulunanlara konuk olamazlar, beşeri ve toplumsal ilgilerin gerektirdiği konular dışında direkt yahut dolaylı olarak hizmet ve ikramları kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

ğ) Meslekten ayrılmış olsalar dahi, vazifeleri hasebiyle öğrendikleri sırları ve gizli kalması lazım gelen öbür konuları ifşa edemezler, kendilerinin yahut üçüncü şahısların çıkarına, yararına kullanamazlar.

h) Başkanlıkça müsaade verilmedikçe Başkanlık ismine panel, sempozyum ve komitelere, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar, Beyanat veremezler.

ı) Her türlü toplumsal medya alanında; resmi misyon ve unvanlarını kullanamazlar, mesleksel unvanlarını belirten paylaşım yapamazlar, vazifeleriyle ilgili yorum ve paylaşımda bulunamazlar.

i) Gö

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir