Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 05, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DENKLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki Özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan tahsil dokümanı ve diplomaların denklik süreçlerinde uyulacak yordam ve asılları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 4 üncü hususu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci unsurları, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası özel Hukuk ve Tarz Hukuku Hakkında Kanunun 4 üncü hususu, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Memleketler arası Muhafaza Kanununun 59 uncu unsuru ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 319 uncu ve 326 ncı unsurlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: ulusal Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığını,

c) müracaat Kimlik Dokümanı: Mavi kart, yabancı misyon kimlik kartı, yabancı misyon aile üyesi kimlik kartı, çalışma evrakı, ikamet müsaadesi Müracaat evrakı, ikamet müsaadesi dokümanı, süreksiz muhafaza evrakı, göçmen evrakı, memleketler arası muhafaza müracaat sahibi kimlik dokümanı, memleketler arası muhafaza statü sahibi kimlik evrakı, vatansız şahıs kimlik evrakını,

ç) Denklik: Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki Özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan evrakların ülkemizde hangi sınıf, alan, kol yahut kısma eş değer olduğunun tespit edilme sürecini,

d) Denklik merkezi: Yurt dışında eğitim müşavirliği yahut ataşeliklerde, Yurt içinde ise Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri ve Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığınca belirlenen ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde denklik Amel ve süreçlerinin yürütüldüğü üniteleri,

e) e-Denklik Modülü: Denklik süreçlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin koruma edildiği sistemi,

f) Eğitim ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,

g) Eğitim müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini,

ğ) Uzaktan öğretim: Çeşitli irtibat araçları kullanılarak yapılan ve Çehre yüze olmayan öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denklik İşlemleri

Denklik sürecini yapacak denklik merkezleri ve denklik için başvuru

MADDE 4- (1) Denklik merkezlerine;

a) Yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı; yabancı ülke vatandaşları ise müracaat kimlik evrakı ile müracaatta bulunur.

b) Yurt dışında Eğitim Müşavirliklerine/Ataşeliklerine pasaport yahut kimlik evrakı ile müracaatta bulunulur.

(2) Denklik süreci, denklik talebinde bulunan kişinin dokümanlarının asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilir.

(3) müracaat sahiplerine elektronik ortam üzerinden yapılan duyurular ve sonuçlar bildiri kararındadır.

(4) Denklik süreci, Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki Özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, tahsil evrakı, sertifika, ayrılma evrakı, müddeti içinde sunulmuş süreksiz mezuniyet dokümanı ve diploma üzere evrakların asılları ile yapılır. Denklik süreci, Laf konusu evrakların asıllarının zayi olması yahut bulunmaması halinde öğrencinin tahsil gördüğü Okul müdürlüğünden/belgenin aslını düzenleyen kurumdan aldığı, aslına uygunluğu Okul müdürlüğü/belgenin aslını düzenleyen Kurum tarafından ve ilgili ülkenin eğitim bakanlığından onaylanmış apostile Üye ülkelerde apostil onaylı, apostil olmadığı durumlarda ilgili ülkenin büyükelçiliği onaylı suret ve fotokopiler ile de yapılabilir.

(5) Ders yılı içinde tahsil evrakı olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden Irak kalmaması için hangi ülke, Okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda süreksiz olarak okula devamı sağlanır. Lakin veliden öğrencinin tahsil evraklarını üç ay içinde getirmesi istenir. İlgili öğrencinin Kesin denklik sürecinin sonuçlandırılması, öğrencinin velisi tarafından takip edilir. tahsil evraklarının belirtilen müddet içerisinde ibraz edilememesi durumunda 16 ncı husus doğrultusunda süreç yapılır.

(6) Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan evraklarını ibraz edemeyenlere Tertip tespit imtihanı uygulanır. İmtihan sonucunda tespit edilen Sınıf düzeyine denklik süreci yapılır ve öğrencinin tahsiline devamı sağlanır.

(7) Denklik müracaatında bulunan öğrencinin, farklı Okul çeşitlerine ilişkin ibraz ettiği evraklara nazaran başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği Bir arada kıymetlendirilerek Müsait ilköğretim ve/veya ortaöğretim okullarından birine yahut bir sınıf, alan, kısım yahut kısma denklik süreci yapılır.

Denklik süreci için istenecek belgeler

MADDE 5- (1) Denklik süreci için müracaatta bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden EK-1’de yer Meydan Denklik Dokümanı Alacaklar İçin müracaat Formu doldurulur, aşağıdaki dokümanların aslı forma eklenir:

a) İlköğretim okullarına denkliği yapılacak olanlar için Yurt dışındaki okullardan, yabancı asıllı olup Türkiye’deki büyükelçilikler tarafından açılmış okullardan ve milletlerarası ilköğretim ve bünyesinde ilköğretim bulunan ortaöğretim seviyesindeki Özel okullardan aldıkları nihayet yıla ilişkin onaylı karne, ayrılma dokümanı yahut varsa diploma.

b) Ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıfa denkliği yapılacak olanlar için ilköğretim diploması ya da ilköğretimi bitirdiğine dair evrak; Aralık sınıflara denkliği yapılacaklar için Yurt dışındaki okullardan yahut Türkiye’deki büyükelçiliklerce açılmış Okul ve milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okullardan aldıkları geçmiş yıllara ilişkin karne, transkript yahut ayrılma evrakı.

c) Olağan dışı durumlarda, tahsilinin bir kısmını uzaktan öğretim yolu ile yapmış olup Uzaklık sınıfa kayıt yaptıracak olanlar için transkript yahut tahsil evrakı.

ç) Mezun durumda olanlar için apostil, apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair doküman.

d) Denklik talebinde bulunan kişinin evraklarının ilgili ülkeye ilişkin resmi dil/dillere yeterliliği olan işçi olmaması halinde denklik talebinde bulunan kişinin tahsil dokümanlarının noter onaylı çevirileri, Yurt dışında yapılan çevirilerde ise 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca konsolosluk onayı.

e) Yurt içindeki denklik merkezlerine müracaatlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, yabancı ülke vatandaşları için müracaat kimlik dokümanı, Yurt dışındaki denklik merkezlerine müracaatlarda pasaport yahut kimlik dokümanı.

f) müracaat sahibinden pasaportla Bir arada eğitim gördüğü ülkeye ilişkin giriş-çıkış sayfaları, sayfaların ibraz edilememesi halinde eğitim mühletince ilgili ülkede bulunduğuna dair doküman.

(2) Denklik Dokümanı Alacaklar İçin müracaat Formuna eklenen evraklar müracaatta bulunanlarca sisteme yüklenir ve dokümanların asılları denklik merkezine ibraz edilir.

(3) Denklik merkezlerince evrakların Düzmece olması yahut üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde denklik verilmez, verilmişse iptal edilir ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına kabahat duyurusunda bulunulur.

Denklik dokümanının düzenlenmesi, itiraz ve zayi

MADDE 6- (1) Denklik dokümanı düzenlenirken; müracaat sahibinin, e-Denklik sistemine yüklenen dokümanlarının aslına uygunluğu yetkili şahıs tarafından Denetim edilerek onaylanır. Denklik Evrakı Alacaklar İçin müracaat Formundaki bilgiler ve ekindeki evraklar, ilgili ülkeye ilişkin ölçütler dikkate alınarak kıymetlendirilir. Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir Tüm halinde dikkate alınır. Türkiye’deki Mecbur tahsile başlama yaşı, ilgilinin tahsile başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılır. Lakin ilköğretimle ortaöğretimin Yekün tahsil müddeti 12 yıldan az yahut Çok olan ülkelerde tahsil görenlerden İdadi nihayet sınıfa geçenler, liselerin nihayet sınıfına geçenler üzere; İdadi nihayet sınıfta tahsil görenler ise liselerin nihayet sınıfında tahsil görenler üzere kıymetlendirilir.

(2) Denklik onay süreçleri tamamlandıktan sonra denklik dokümanları EK-2 ila EK-5’te yer Meydan denklik dokümanı örneklerine Müsait olarak düzenlenir.

(3) Denklik dokümanına itiraz mühleti düzenlenme tarihinden itibaren üç aydır. Denklik dokümanına itirazda bulunulması halinde yine kıymetlendirme yapılır. İtiraz, denklik evrakını düzenleyen denklik merkezine yapılır ve denklik merkezince kıymetlendirilerek Sonuç ilgiliye bildirilir. Lakin ikinci sefer itirazda bulunulması halinde itiraz başvurusu, denklik evrakını düzenleyen denklik merkezince Başkanlığa yönlendirilir. Başkanlık tarafından verilen kararlar nihaidir.

(4) e-Denklik modülünün kullanıma açılmasından Evvel düzenlenen denklik dokümanının zayi olması halinde, denklik merkezine müracaat üzerine evrakın onaylı bir örneği ilgiliye elden teslim edilir yahut kişinin dilekçesinde beyan ettiği adrese posta ile gönderilir.

(5) sıhhat alanı ile kalfalık ve ustalık dokümanlarının denkliklerinde Mesleksel ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğünün, Uğraş kurslarıyla ilgili denkliklerde hayat Uzunluğu Öğrenme genel Müdürlüğünün görüşü alınır. Mevzuatta yer almayan konulardaki denklik süreçleri Başkanlık görüşü doğrultusunda yapılır.

(6) Yurt dışındaki denklik merkezlerince sıhhat alanı ile ilgili diploma yahut dokümanlara denklik süreci yapılmaz. Bu denklikler, Yurt içindeki sıhhat alanlarının bulunduğu denklik merkezlerinde ilgili derslerin öğretmenlerinden oluşturulacak kurul tarafından yapılır.

(7) Yurt içinde resmi/özel öğretim kurumları ortasında yapılacak nakillerde haftalık ders çizelgeleri yahut ders isimlerinde ortaya çıkabilecek kurumlar ortası farklılıkların tahlilinde Başkanlık görüşü ile denkleştirme/denklik süreci yapılır.

(8) Yurt içinde rastgele bir ortaöğretim kurumundan mezun olduktan sonra Yurt dışında birebir seviyede tahsil görenlerin denklik talep etmesi halinde; eğitim mühletinin tamamını ilgili ülkede geçirmiş olması ve fiilen eğitim alması şartıyla, tahsil gördüğü müddet içerisindeki ikamet ve pasaport giriş-çıkış kayıtları Denetim edilerek farklı bir ortaöğretim kurumundan alınan ikinci ortaöğretim diplomasına denklik süreci yapılır. Düzenlenen denklik dokümanında ilgilinin tıpkı kademede Türkiye’de eğitim almış olduğu belirtilir.

Yurt dışından gelen öğrencilerin diploma notu

MADDE 7- (1) Tahsillerini Yurt dışında örgün öğretim yoluyla yapmakta iken yurda dönen öğrencilerin, ülkemizdeki okullardan mezun olmaları halinde, diploma notları 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kararları doğrultusunda belirlenir.

Alan/bölüm/dal tespiti

MADDE 8- (1) Merkezi İmtihan puanıyla Talebe Meydan ortaöğretim kurumları dış olmak üzere, öbür ortaöğretim kurumlarının Aralık ve nihayet sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik dokümanlarına, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne yahut dokümanlarda alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin en nihayet tarihli tahsil dokümanlarından başlamak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar kıymetlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir.

(2) Ortaöğretim kurumlarını bitirenler düzeyinde tahsil görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe temel olan bitirme dokümanlarında, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara nazaran alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda, denklik evraklarında, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez.

(3) Merkezi İmtihan puanı ile bir okula yerleştikten sonra eğitimine devam etmek üzere Yurt dışına giden öğrencilerin, merkezi imtihandan almış olduğu puan hakkı Saklı kalır. Bu öğrencilerin eğitimleri devam ederken yurda dönmeleri halinde, denklik süreçleri yapıldıktan sonra ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili kararları doğrultusunda atama ve kayıt süreçleri yapılır.

Açık öğretim liselerine denklik

MADDE 9- (1) Örgün öğretim yoluyla Sınıf geçme, kredi yahut sertifikasyon sistemine nazaran ortaöğretim düzeyinde Uzaklık sınıflara devam edecek durumda olup Aleni öğretim liselerine devam etmek isteyenler ile tahsil çağı dışına çıkanların denklik evraklarında, tahsil seviyesi ve tamamladıkları Devre belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denklik İstenmeyecek Öğrenciler

Denklik istenmeyecek öğrenciler

MADDE 10- (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından Yurt dışında açılan okullar ile 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununa nazaran Yurt dışında aktiflik gösteren okullardan ve şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel okullardan gelen öğrenciler;

a) Denklik sürecine tabi tutulmaz.

b) Tasdikname, diploma ve öteki tahsil dokümanlarına nazaran tıpkı çeşitteki okullara kaydedilir ve bu öğrencilerin belgeleri okullarından istenir.

c) Ülkemizde merkezi imtihanla ve/veya Yetenek sınavıyla Talebe Meydan okullara kayıt-kabul ve atama talebinde bulunmaları halinde, haklarında Laf konusu okulların ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılır.

(2) Denkliğe tabi tutulmaksızın ülkemizdeki okullara kaydı yapılan öğrencilerden, ilköğretim okullarında bir üst sınıfa Mesul olarak geçtiği belirtilenler, sorumluluktan muaf tutulur.

Büyükelçilikler tarafından açılmış ilköğretim okulları ile milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okullar

MADDE 11- (1) Milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki Özel okullarda okumakta iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların denklik süreçleri 5580 sayılı Kanunun 5 inci hususu, büyükelçiliklerce açılmış ilköğretim okullarında okumakta iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların denklik süreçleri ise 222 sayılı Kanunun 4 üncü hususu kapsamında kıymetlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tereddüt Edilen ve Geçersiz Belgeler

Terör örgütlerine mensubiyet, irtibat yahut iltisak kuşkusu bulunan kurumlardan alınan belgeler

MADDE 12- (1) Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı yahut iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan dokümanlar denklik süreçlerinde kıymetlendirilmez; fakat doküman sahibine ıslak ve Sınıf düzeyi gözetilerek Başkanlık görüşü doğrultusunda Tertip tespit imtihanı uygulanır.

Denkliği yapılmayacak belgeler

MADDE 13- (1) 5580 sayılı kanun kapsamı dışındaki Özel okul/kurumlardan alınan dokümanlara denklik süreci yapılmaz.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla alınmış olan mezuniyet evrakları ve diplomalara denklik süreci yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denklik Dokümanı ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

Öğrencilerin denklik evraklarında belirtilen sınıfa alınmaları

MADDE 14- (1) Öğrenciler, denklik dokümanında belirtilen sınıfa alınırlar. Lakin tahsiline Ara verme, geç başlama yahut Sınıf tekrarı üzere sebeplerle 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yahut ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenen ıslak sonunu aşmış olanların örgün eğitim kurumlarına kaydı yapılmaz.

(2) Hazırlık sınıfına kaydı yapıldıktan sonra Yurt dışındaki lisan kurslarına devam eden öğrenciler, birebir ders yılında yurda dönmeleri halinde hazırlık sınıfına devam ettirilir. Bu öğrencilerin muvaffakiyetlerinin değerlendirilmesinde, ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili kararları uygulanır.

Bir alt sınıfa alınacak öğrenciler

MADDE 15- (1) Velilerin Okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik dokümanlarında belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri halinde, bu İstek Okul müdürlüğünce yerine getirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınav İşlemleri

Seviye tespit sınavı

MADDE 16- (1) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca göçmen dokümanı sahipleri ile savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle evraklarını ibraz edemeyenlere Tertip tespit imtihanı yapılır. Lakin ilkokul 1-4 üncü sınıflara alınacak öğrenciler için Tertip tespit imtihanı yapılmaz. Bu öğrencilerin yaşı ve velisinin beyanı dikkate alınarak Sınıf düzeyi belirlenir.

(2) Tertip tespit imtihanının Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünce e-Sınav merkezlerinde yapılması temeldir. Rüştiye 5-8 inci sınıflara devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak olan Tertip tespit imtihanı ulusal Eğitim Bakanlığı Aleni Öğretim Ortaokulu İmtihan sorularından, ortaöğretim kurumlarına devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak olan Tertip tespit imtihanı ulusal Eğitim Bakanlığı Aleni Öğretim Lisesi İmtihan sorularından oluşturulur.

(3) Tertip tespit imtihanına katılacak bireyler için e-Denklik modülü üzerinden e-Sınav randevusu alınır. Tertip tespit imtihanlarının tarihleri denklik merkezi tarafından ilgiliye bildirilir.

(4) Denklik merkezleri tarafından e-Sınav randevusu alındıktan sonra adaylara İmtihan giriş dokümanı teslim edilir.

(5) Denklik merkezince, Tertip tespit imtihanı sonunda öğrencinin ismi, soyadı, imtihana girilen derslerden alınan puanlar ve İmtihan tarihine ait bilgiler e-Sınav sistemi üzerinden alınır.

(6) Tertip tespit imtihanı, öğrencilerin ıslak ve Sınıf seviyeleri de göz önüne alınarak Rüştiye 5-8 inci sınıflarda ve merkezi İmtihan puanıyla Talebe Meydan ortaöğretim kurumları dış olmak üzere öğrencinin devam edeceği ortaöğretim kurumlarında okulun tıp, alan, kısım ve kısmına ilişkin Başkanlıkça çıkarılan denklik kılavuzunda belirlenen derslerden Türkçe olarak uygulanır.

(7) Tertip tespit imtihanlarının uygulama ve değerlendirilmesinde ilköğretim kurumlarında ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; ortaöğretim kurumlarında ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili kararları uygulanır. Tertip tespit imtihanında başarısız olunması halinde bir alt Sınıf düzeyinden İmtihan yapılır. Tekrar başarısız olunması halinde bulunduğu eğitim kademesinin en alt sınıfına kadar İmtihan tekrarlanır.

(8) İmtihan sonuçlarına itiraz, öğrencinin yahut velinin yazılı başvurusu ile denklik merkezlerine yapılır. Denklik merkezince iletilen müracaat Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünün ilgili ünitesince tekrar kıymetlendirilir ve İmtihan sonucu denklik merkezine, denklik merkezi tarafından da öğrenciye yahut veliye bildirilir.

(9) özel eğitim gereksinimi olan yahut Özel yetenekli öğrencilerin Tertip tespit imtihanları, rehberlik ve araştırma merkezi ile Amel birliği yapılarak gerçekleştirilir ve kıymetlendirilir.

(10) Tertip tespit imtihanı sonucunda elde edilen muvaffakiyet puanlarının ortalaması, düzenlenen Denklik Dokümanında Ara sınıflarda olanlar için yılsonu muvaffakiyet puanı olarak, mezun durumda bulunanlar için ilköğretim/ortaöğretim mezuniyet puanı olarak belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve nihayet Hükümler

Okulu mühletinden Evvel bitirenler

MADDE 17- (1) İlgili ülkenin eğitim bakanlığından yahut büyükelçiliğinden resmi yazma ile belgelendirmeleri halinde geldikleri ülkedeki Okul kademesini, daha kısa müddette bitirerek bir üst tahsile devam hakkı kazananlar ile Sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.

Denklik kılavuzu

MADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça denklik kılavuzu çıkarılır.

Yetki ve yönerge

MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve öbür konular yönerge ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- (1) 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kararlarını ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir