Mevlana Kalkınma Ajansı 1 uzman personel alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Mevlana Kalkınma Ajansından:

PERSONEL Alım İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), TR52 Konya-Karaman Bölgesinde aktiflik göstermekte olup, Ajans merkezi Konya vilayetidir. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği kararları uyarınca yapılacak Karşılaşma imtihanı ile Ajansımızda “1 (bir) Uzman Personel” istihdam edilecektir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

1. İŞE ALINMADA genel ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden Dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL

2.1. Uzman İşçi Adayı İçin Aranan Minimum Koşullar (1 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo 2’de belirtilen kısımdan lisans seviyesinde mezun olmak,

b) öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan nihayet müracaat tarihi itibariyle geçerliliği bulunan halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS)’ndan mezun oldukları tahsil kolları itibariyle Tablo 2’de belirtilen puan çeşitlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

c) İmtihan nihayet müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde İngilizce lisanından Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan taban (C) seviyesine karşılık gelen puanın muadilini sağlayan evraka nihayet müracaat tarihi prestijiyle sahip olmak,(YÖK LİSAN puanı kabul edilmemektedir.)

2.2. Uzman İşçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın aktiflik alanlarıyla ilgili hususlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) İmtihan ilanının minimum lisans mezuniyeti koşulunun belirlendiği kısmında sayılan tahsil kısmı yahut bununla ilgili alanlarda yüksek lisans yahut doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı lisan evrakına sahip olmak,

d) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,

e) MS Office Programlarını ve Özellikle Excel programını uygun derecede kullanabilmek,

f) (B) sınıfı şoför ehliyetine sahip olmak ve etkin olarak araç kullanabilmek,

Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini İmtihan müracaatında belgelendirmesi gerekir.

2.3. müracaat Koşullarına Ait Kimi Açıklamalar

Yabancı lisan İmtihan eşdeğerlikleri; ÖSYM sayfasında yayımlanan Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlikleri tablosundan, İmtihan müracaat tarihi itibariyle şimdiki olanına nazaran değerlendirilecektir.

Daha Evvel yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. bütün adayların müracaat sırasında üstte belirtilen yabancı lisan yeterlilik kurallarını sağlamaları gerekmektedir.

Tablo 2’de yer Meydan kısım dışındaki kısımlardan yahut yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

e-Devletteki mezuniyet bilgileri yanlışlı yahut Noksan olan adaylar başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” kademesi altında bulunan ” Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

3. MÜRACAAT HALİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 19.12.2022 tarihinden başlayarak, nihayet müracaat tarihi olan 30.12.2022 tarihinde saat 23.59’a kadar Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan müracaatlar geçerli olup ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile elden, eposta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* İkinci yabancı lisana ait İmtihan ilanında belirtilen minimum YDS yahut eşdeğerliliği bulunan İmtihan puanları dikkate alınır

** Başvurulan durum için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, tecrübe ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair apansız Çok dokümana sahip olmak bu alanın adayın Yekün puanlamasındaki yükünü değiştirmez.

5. İMTİHAN HALİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav, Kelamlı Karşılaşma İmtihanı biçiminde yapılacaktır. Müracaatlar, genel Sekreterlikçe müracaat kuralları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat imtihanına katılabilecek adayların isimleri ile imtihana ait tarih ve yer bilgileri, Ajansın internet sitesi olan www.mevka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıyeten, adaylar imtihana ait bilgilerini Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak kıymetlendirme sonucunda alınması planlanan işçi sayısının 5 (beş) sert kadar Namzet Karşılaşma imtihanına çağrılabilecektir.

Yarışma İmtihanı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Konevi Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi No:18 Meram/KONYA adresinde yapılacak olup, İmtihan tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıyeten, adaylar imtihana ait bilgilerini Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ajans genel Sekreterliği, nihayet müracaat tarihinin müddetini uzatmaya yahut İmtihan tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu Cin değişiklikler, Ajansın www.mevka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar imtihana ait değişiklikleri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Karşılaşma İmtihanına girmeye hak kazanan adayların, İmtihan yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport yahut şoför kimlik evrakı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve Özel kanunlarında resmi kimlik kararında olduğu açıkça belirtilen kimlik evrakları ile Amade bulunmaları gerekmektedir.

6. YARIŞ İMTİHANININ YAPILIŞI

a) İmtihan ilanında belirtilen kuralları taşıyan ve Gerekli evrakları vaktinde genel Sekreterliğe teslim etmiş olan bireyler Karşılaşma imtihanına alınırlar.

b) Karşılaşma imtihanı, genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri ortasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere Yekün beş Benlik İmtihan konseyi tarafından yapılır.

Yarışma imtihanının yapılacağı tarihe kadar genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, İmtihan heyetine, Yönetim Konseyi Lideri yahut onun Müsait göreceği Yönetim Şurası üyelerinden birisi başkanlık eder.

c) İmtihan konseyi üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel Deneme ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve bilinen yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek konuma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya farklı ayrı not verir. İmtihan Heyeti bu konuları tespit etmek üzere Müsait gördüğü bilgi ve dokümanları adaylardan ister.

7. DEĞERLENDİRME

a) İmtihan konseyi üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması İmtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu Çehre puan üzerinden yetmiştir. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş durum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet Karşılaşma imtihanını kazanmış kabul edilir. Karşılaşma imtihanında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

b) İmtihan şurası, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, boş konum sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların misyona başlamaması yahut misyona başladıktan sonra Laf konusu durumun altı ay içinde rastgele bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili kararları motamot uygulanır.

c) İmtihan şurası, İmtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

8. İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) genel Sekreterlikçe İmtihan sonuçları, İmtihan konseyi tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıyeten İmtihan sonucu, vazifeye başlama daveti ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

9. GÖREVLENDİRME

a) İmtihanı kazananların, Ajanstaki durumlarda görevlendirilmesi süreçlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin vazifeye başlama davetinin kendilerine bildiri edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde genel Sekreterliğe Müracaat etmeleri gerekir.

b) Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafından kabul edilebilir ve evrakla ispatı Mümkün bir makul Sebep olmaksızın 15 gün içerisinde Müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu müddet içinde Müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Evrakla ispatı Muhtemel bir makul Sebep nedeniyle misyona başlamama hali iki ayı aşamaz.

c) Giriş imtihanında hile yaptığı, Düzmece evrak ibraz ettiği yahut gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için Gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve kontratları feshedilerek, kendileri hakkında Gerekli yasal süreçler yapılır.

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI

Personel, emeklilik ve toplumsal Emniyet istikametinden 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununa tabidir.

Ajans hizmetleri 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 28 inci unsuruna nazaran Amel mevzuatı kararlarına nazaran bilinmeyen vadeli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman işçi ve dayanak işçisi eliyle yürütülür.

Ajansta misyon yapacak uzman ve dayanak çalışana ait fiyatlar ve diğer toplumsal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Heyeti tarafından belirlenecektir. Bununla Birlikte Ajansımızda 6772 sayılı kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ek tediye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıyeten sendikal Toplu İş Mukavelesi var olup, bu Amel mukavelesinden yararlanan işçiye ek mali ve toplumsal haklar sağlanmaktadır.

Ajans işçisinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada Yekün 45 saattir. Lakin işçi, kendisine verilen vazifeleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa müddette ve en düzgün formda sonuçlandırmak zorundadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

14587/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir