Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, ‘Kurumlar ortası süreksiz görevlendirme yönetmeliği’ yürürlüğe girdi

Kiralık Evler Eki 26, 2022 Yorum Yok

Hatırlayacağınız üzere, 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı “Anayasada yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Emeliyle Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname”nin 178 nci hususu ile 375 sayılı Kanun Kararında Kararnameye eklenen “Kurumlararası Süreksiz Görevlendirme” başlıklı ek 25 inci unsurda “Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir takım yahut duruma dayalı olarak kamu kurum yahut kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere öbür kamu kurum ve kuruluşlarında süreksiz görevlendirilebilir. Bu mühlet birer yıl olarak uzatılabilir. … Bu husus kapsamında görevlendirmeye ait metot ve asıllar Devlet İşçi Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesi yapılmıştı.

Bu doğrultuda, yapılan bu düzenleme ile ilgili yordam ve temelleri içerecek yönetmeliğin ortadan geçen altı aylık süreçte yayımlanmadığını, “ortadaki boşluktan dolayı” kimi kamu kurumlarının kurumlararası süreksiz görevlendirme süreçlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci unsuruna nazaran süreç tesis ederken, “bazı yönetimlerin ise yönetmeliği beklemeksizin” 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 25 inci unsuruna nazaran kurumlararası süreksiz görevlendirme süreci yaptıklarını, bu düzenlemenin sözleşmeli çalışanı de kapsadığından yönetmeliğin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini 22 Şubat 2019 tarihli haberimizde gündeme taşımıştık.

Ortadan geçen iki ayı aşkın müddet sonunda bugünkü Resmi Gazete’de “Kurumlar Ortası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşte yönetmelikte göze çarpan ayrıntılar;

1- Rastgele bir takım yahut konuma dayalı olarak çalışan tüm kamu çalışanı hakkında kurumlararası süreksiz görevlendirme yönetmeliği uygulanabilecek olup, sadece hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar kapsam dışı tutulmuştur.

2- Yönetmelikte süreksiz görevlendirme metodu iki farklı biçimde tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi; “KURUMLARIN EMRİNE” oburu ise “KURUMLARIN TAKIM VE POZİSYONLARINA“dır.

a) Kurumların buyruğuna yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirilecek kurumda yürütülecek vazifeye ait kadro ya da durum bulunması kural değildir. Bu halde görevlendirilen bireyler kadro yahut durumlarının bulunduğu kurumdan maaşlarını almaya devam edecektir.

b) Kurumların takım ve konumlarına yapılacak görevlendirme tipinde ise görevlendirilecek işçinin ilgili yasal mevzuatı uyarınca yürüteceği misyona ait asaleten atanmada aranan kuralları, şayet asaleten atanmadan imtihan koşulu olması halinde imtihana girebilme hakkını elde etmesi dahil tüm koşulları taşıyor olması gerekmekte olup, kişinin bu niteliklere haiz olup olmadığının denetimi ise görevlendirmeyi yapan kurumun sorumluluğundadır.

Kurumların takım ve konumlarına görevlendirilecek memurlar, –görevlendirildikleri mühlet içerisindeaylıksız/ücretsiz müsaadeli sayılacaktır. Bu formda görevlendirilenler, süreksiz olarak görevlendirildikleri kadro/pozisyon için öngörülen mali ve toplumsal haklardan emsali işçi üzere yararlandırılacaktır.

3- Yönetmelik çerçevesinde görevlendirme talep edecek kurum yönetmeliğe ekli bu formu doldurarak süreksiz görevlendirme talep ettiği tarihten en az 1 (bir) ay öncesinde muvafakat süreçlerinin sonuçlanabilmesi için çalışanın kadro/pozisyonun bulunduğu kuruma gönderecektir. Süreksiz görevlendirmelerde müsaade çalışanın kurumu tarafından verilecek onay ile sonuçlanacaktır. Onaylandıktan sonra doldurulan form görevlendirilecek işçiye -geçici olarak görevlendirildiği tarihten- en az 5 gün önce bildiri edilecektir.

4- Yönetmelikte, süreksiz görevlendirmelerde muvafakatı verecek yetkili makamlar; Bakanlıklarda Bakan, başka kurumlarda en üst yönetici olarak belirlenmiştir. Ayrıyeten, Bakan ve en üst yöneticinin bu yetkilerini alt makamlara devredebilmeleri mümkün kılınmıştır.

5- 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 25 inci unsurunda de bahsedildiği üzere bu yönetmeliğe nazaran yapılacak süreksiz görevlendirmelerin mühleti en fazla 1 (bir) yıl olarak belirlenmiş olup, bu müddet her seferinde 1 (bir) yılı aşmamak üzere uzatılabilecektir. Kesintili ya da kesintisiz olmak üzere görevlendirme müddetinin 6 (altı) ayı geçmesi halinde ilgili çalışanın muvafakatı kural koşulmuştur.

6- Yönetmelikte adaylık yahut deneme müddetinde olan personele bu müddet zarfında kurumlararası süreksiz görevlendirme yönetmeliğine nazaran işlem tesis edilemeyecektir.

7- Sözleşmeli Sıhhat İşçisi, Kontratlı Diyanet İşçisi ve Kontratlı Öğretmenlerinin kanunlarında belirtilen yönteme nazaran memur takımlarına atamaları yapılıncaya kadar Kurumlar Ortası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliğine nazaran görevlendirmeleri yapılamayacaktır.

8- Adaylık, stajyerlik ve yardımcılık üzere yetiştirme ve yeterlik devrinde olan meslek gruplarında çalışan işçinin görevlendirme müddeti 6 (altı) ayı geçmemek ve kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili vazifelerde çalıştırılmaları kaydıyla görevlendirmeleri mümkündür. Başka kurumlarda süreksiz olarak görevlendirilecekleri müddetler yetişme sürecindeki çalışmadan sayılacaktır.

9- Aylıksız/ücretsiz görevlendirme kararı hariç olmak üzere, süreksiz görevlendirilen işçinin özlük hakları eski kurumlarınca devam edecektir. Geçici görevlendirmelerde işçinin terfileri rastgele bir sürece gerek kalmaksızın müddeti gelince yapılacaktır.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, süreksiz görevlendirilecek çalışanın seçiminde en üst amirin onayı ile imtihan, kura, kriter belirleme ve gibisi usuller uygulayabilir.

11- Kurumlar ortası Süreksiz görevlendirilen işçi, yönetmeliğe ekli formda belirtilecek göreve başlangıç tarihinde kurumda vazifeye başlayacaktır. Vazifenin sona ermesi halinde ise tekrar formda belirtilecek görevlendirme bitiş tarihini takip eden birinci iş günü kadro/pozisyonun bulunduğu kurumda vazifesine başlaması gerekmektedir. Süreksiz görevlendirme müddetinden evvel rastgele bir sebeple misyonun erken sona ermesi halinde de işçinin durumu bildiri etmesini izleyen birinci iş günü eski misyon yerinde misyonuna başlaması yönetmelikte düzenlenmiştir.

12- Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 25 inci unsuru çerçevesinde yapılan görevlendirmeler mühleti sona erene kadar geçerli kılınmıştır.

Yönetmeliğin tamamını incelemek için .

Geçici görevlendirme formunun Word formatına ulaşmak için

Yavuz Selim KAPLAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir