Mahalli yönetim, ekonomik münasebetten Dolayı kontratlı çalışanın ilişiğini kesemez!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, Belediye bünyesinde kontratlı ekonomist işçi olarak misyon yapan davacının 5393 sayılı Kanunun 49 uncu hususu uyarınca Yıl sonunda biten hizmet kontratı yenilenmeyerek misyonla ilişiği kesilmiştir.

Birinci derece mahkemesi, davalı yönetimin işçi masraflarının, 2016 yılı bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığı ve bu durumda fedakarlığın, hizmetine en az gereksinim duyulan takımda çalışan işçiden başlanarak yapılabileceği hizmetine gereksinim bulunmadığı bildirilen davacının kontratının yenilenmemesine ait süreçte hukuka terslik bulunmadığına karar vermiştir. İstinafta birinci derece mahkemesinin kararını hukuka Müsait bulmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi ise, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu unsurunda yer Meydan düzenlemenin var çalışanın misyonuna nihayet vermek ya da mukavelesini yenilememek suretiyle istikrarın sağlanmasını öngörmediği, ilgilinin hizmetine muhtaçlık duyulmadığının somut bilgi ve evraklarla ortaya konulamaması konuları da göz önüne alarak yönetimin sürecini iptal etmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/589

Karar No : 2020/1009

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI taraf (DAVALI): … Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : … İli, … Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca kontratlı ekonomist olarak misyon yapan davacının, 31/12/2016 tarihinde sona erecek olan hizmet mukavelesinin yenilenmeyeceğinin bildirilmesine ait 07/11/2016 tarih ve 834 sayılı sürecin iptali ve bu süreç nedeniyle mahrum kalınan nakdî ve özlük haklarının faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile; davalı yönetimin işçi masraflarının, 2016 yılı bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığı ve bu durumda fedakarlığın, hizmetine en az muhtaçlık duyulan takımda çalışan çalışandan başlanarak yapılabileceği, hizmetine gereksinim bulunmadığı bildirilen davacının kontratının yenilenmemesine ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus … idare Mahkemesi kararının hukuka ve tarza Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen argümanların Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI: Davacı tarafından, 2010 yılından bu yana davalı yönetim bünyesinde çalıştığı ve vazifesinde başarısızlığının Laf konusu olmadığı, yıllık Yekün işçi masraflarının, bir evvelki yılın bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığı gerekçesiyle 2016 yılının Şubat ayında mukavelesinin feshedildiği, bu sürecin iptali istemiyle açmış olduğu davada verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine yine vazifeye başlatıldığı, daha sonra davanın iptal ile sonuçlandığı lakin davalı yönetim tarafından bu sefer de birebir münasebetle kontratının yenilenmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

… Belediye Başkanlığında 2010 Aralık – 2013 Aralık devrinde taşeron emekçi, 2014 Ocak – 2016 Aralık devrinde ise kontratlı ekonomist olarak vazife yapan davacının, 5393 sayılı Kanun’un 49. unsurunun sekizinci fıkrası uyarınca, belediyenin işçi masraflarının, bir evvelki Yıl bütçe gelirlerine oranının %30’un üzerinde olduğu ve hazırlamış olduğu ekonomik raporların kâfi görülmediğinden bahisle 2017 yılına ait hizmet kontratının yenilenmeyeceği kendisine bildirilmiş, bakılan dava, bu sürecin iptali ve mahrum kalınan mali ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm Takım ve İşçi İstihdamı” başlıklı 49. hususunun üçüncü fıkrasında; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm takıma Müsait olarak etraf, sıhhat, veterinerlik, teknik, hukuk, iktisat, bilişim ve bağlantı, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, Belde ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker üzere uzman ve teknik işçi yıllık kontrat ile çalıştırılabilir. Kontratlı işçi eliyle yürütülen hizmetlere ait boş takımlara ayrıyeten Nakil yapılamaz. Bu çalışanın, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş takım unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları kuraldır. Bu fıkra uyarınca kontratlı olarak istihdam edileceklere ödenecek net fiyat, Laf konusu takım unvanı için birinci derecenin birinci kademesi temel alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na nazaran tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net fiyatının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. genel kararlara nazaran birinci dereceden takım ihdas edilemeyen takım unvanları için ise o takım unvanından ihdası yapılmış en yüksek takım derecesinin birinci kademesi temel alınır ve yapılacak ödemenin azami fiyatı üstte belirtilen metoda nazaran tespit olunur. Bu fıkra kararlarına nazaran çalıştırılacak işçi için İçişleri Bakanlığı unvanlar prestijiyle sınırlama getirebilir.” kararı bulunmaktadır.

Anılan unsurun sekizinci fıkrasında ise; “Belediyenin yıllık Yekün işçi masrafları, gerçekleşen en nihayet Yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Adap Kanunu’na nazaran belirlenecek yine değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ölçünün yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu Oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve fiyatlarda beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda işçi masraflarının Laf konusu oranları aşması durumunda, cari Yıl ve izleyen yıllarda işçi sarfiyatları bu oranların altına ininceye kadar yeni işçi alımı yapılamaz. Yeni işçi alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak halk ziyanı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle Birlikte belediye liderinden Tahsil edilir. Çalışanın her türlü alacakları vaktinde ve öncelikle ödenir.

” kararı yer almaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsurunda öngörülen; belediyelerin yıllık Yekün işçi masraflarının, gerçekleşen en nihayet Yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Yol Kanunu’na nazaran belirlenecek yine değerleme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçünün yüzde otuzunu aşamayacağı ve Yıl içerisinde aylık ve fiyatlarda beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda işçi masraflarının Laf konusu oranları aşması durumunda cari Yıl ve izleyen yıllarda işçi sarfiyatları bu oranın altına ininceye kadar yeni işçi alımı yapılamayacağına ait düzenlemenin, ilgili oranlar aşıldıktan sonra yönetim tarafından yeni işçi alımının yapılmamasına ait olduğu, bu düzenlemenin var çalışanın vazifesine nihayet vermek ya da kontratını yenilememek suretiyle istikrarın sağlanmasını öngörmediği, davacının vazifesinde yetersiz yahut başarısız olduğuna ait kâfi ve somut bir tespit bulunmaması ve hizmetine muhtaçlık duyulmadığının somut bilgi ve dokümanlarla ortaya konulamaması konuları da gözönüne alındığında, davacının hizmet mukavelesinin yenilenmemesine ait dava konusu sürecin haklı bir nedene dayanmadığı, bu nedenle de hukuka ters olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu prestijle, davanın reddine yönelik … idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus Bölge idare Mahkemesi kararında tüzel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine yönelik idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere evrakın … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 06/02/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy :

Bölge idare Mahkemesince verilen kararın hukuka ve mevzuata Müsait olduğu sonucuna varıldığından, davacının temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir