Kontratlı işçinin yer değiştirme hakkı yok mu?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Sözleşmeli işçinin özlük hakları, 1978 tarihli bir Bakanlar Şurası Kararıyla belirlenmiştir. Bu Bakanlar Heyeti kararında, kontratlı çalışana tanınan kimi nakil hakları bulunmaktadır.

Ancak, 3 küme işçi için Kanunlardaki kararlar uygulanmaktadır. Bunlar, Sıhhat Bakanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’dır.

Sözleşmeli öğretmenler, diyanet ve sıhhat çalışanı dışında kalan kontratlı çalışanın yer değiştirme süreçleri ise 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarına nazaran yapılmaktadır.

SÖZLEŞMELİ İŞÇİNİN BECAYİŞ YAPMA HAKKI VARDIR

Asılların “Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. hususu 2. fıkrası (a) bendinde;
“Sözleşmeli işçinin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, tıpkı unvan ve hizmet niteliklerini haiz kontratlı işçinin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, konumunun vizeli olduğu ünitede fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları kuralıyla yerine getirilebilir.”

kararı yer almaktadır.

Bu karara nazaran, şayet farklı vilayetlerde birebir unvanda çalışan birebir kurum işçisi varsa, çalıştıkları kurumun uygun görmesi halinde, becayiş yapılabilmektedir. Becayiş arayan adayları görmek ve becayiş sistemine kaydolmak için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN BİR YIL MİSYON MÜDDETİNDEN SONRA EŞ DURUMU ÖZRÜNDEN YER DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların “Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. unsuru 2. fıkrası (a) bendinde;
“Sözleşmeli işçinin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
b) Çalışanın eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu ünitede fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet ünitesinde tıpkı unvan ve niteliği haiz boş durum bulunması ve kamu çalışanı olan eşin, kurum içi vazife yeri değişikliği mümkün olmayan yahut mevzuatı uyarınca mecburî yer değiştirmeye tabi tutulan bir misyonda bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.”

kararı yer almaktadır.

Bu karar, cümle sonunda yer alan “getirilebilir” sözüyle yönetime takdir hakkı vermektedir. Lakin, kararda yer alan koşulların taşınması halinde, yani kontratlı işçi 1 yılını doldurmuş, eşi kurum içi yer değişikliği yapamıorsa ve geçiş yapmak istediği yerde boş durum var ise kendi kurumuna müracaatta bulunması, kurumunun gerekçesiz olarak talebi reddetmesi halinde, yönetim mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN SIHHAT DURUMU ÖZRÜNDEN YER DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların”Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. unsuru 2. fıkrası (c) bendinde şu karar yer almaktadır:
“Sözleşmeli çalışanın kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
c) Sıhhat sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret müddetince geçerli olmak üzere, çalışanın geçiş yapacağı hizmet ünitesinde birebir unvan ve niteliği haiz boş durum bulunması, durumunun bulunduğu vilayetteki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ait sıhhat şurası raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sıhhat mazeretinin sona ermesi durumunda, eski konumun bulunduğu vilayet sonları içerisindeki tıpkı unvan ve niteliği haiz boş konuma tekrar atama yapılır.”

Bu kararda yer alan tabirde de yönetime takdir hakkı vermektedir. Lakin, geçiş yapılmak istenen yerde boş durum olması ve kontratlı çalışanın vazife yaptığı yerde kendisinin yahut bakmakla yükümlü olduğu şahısların tedavisinin sağlanamadığının ispatlanması halinde, şahıslar evvel yönetimlerine başvurmalı ve nakillerini talep etmelidir. Nakil talebinin gerekçesiz olarak reddedilmesi yahut 60 gün içinde nakil talebine karşılık verilmemesi halinde, idari yargıda dava açılmalıdır.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN ŞEHİT EŞİ OLMASI NEDENİYLE YAHUT CAN GÜVENLİĞİ ÖZRÜNDEN YER DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların”Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. unsuru 2. fıkrası (ç) bendindeki; “Sözleşmeli işçinin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. ç) Birebir unvan ve niteliği haiz boş durum bulunması halinde, eşi şehit olan çalışanın kurum içi yer değişiklik talebi, bir kereye mahsus olmak üzere yerine getirilir.” kararlarına nazaran kontratlı personelineşinin şehit olması halinde bir keze mahsus olmak üzereyer değiştirme hakkı vardır. Burada yönetimin takdir hakkı bulunmamaktadır.

SÖZLEŞMELİ İŞÇİNİN CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE YER DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların”Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. hususu 2. fıkrası (d) bendindeki; “Sözleşmeli işçinin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. d) Konumunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü isimli yahut mülki makamlarca belgelendirilen işçi ile eşi vefat eden işçinin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı ünitede tıpkı unvan ve niteliğe haiz boş konum bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.” kararlarına nazaran kontratlı personelinkendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği nedeniyle yer değiştirme hakkı vardır

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANIN VİLAYET İÇİ VE VİLAYET DIŞINDA 3 YIL KAİDESİNE BAĞLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esasların”Kurum içi yer değişikliği” başlıklı Ek 3. hususu 2. fıkrası (e) bendindeki; “Sözleşmeli çalışanın kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. e) Kamu yönetimleri ismine vizeli boş durumlara kontratlı işçi alımı yapılmadan evvel yılda bir sefer, konumun vizeli olduğu vilayette en az üç yıl hizmet mühleti bulunan çalışanın geçiş yapmak istediği ünitede birebir unvan ve niteliğe haiz boş duruma kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine nazaran belirlenecek yordam ve temeller çerçevesinde yerine getirilebilir. Yönetimler, vilayet kümelerinden oluşan vazife bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet müddetleri belirleyebilir.” kararlarına nazaran kontratlı işçinin vilayet içi ve vilayet dışında 3 yıl koşuluna bağlı olarakyer değiştirme hakkı vardır.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir