KKTC uyruklu 4/B’li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Kiralık Evler Kas 07, 2022 Yorum Yok

KKTC mevzuatına karar olmasa da ödenebilir

Yaş haddi nedeniyle kontratı sona eren davacıya K.K.T.C. mevzuatında Amel sonu tazminatı, emekli ikramiyesi yahut kıdem tazminatı ismi altında toptan ödeme yapılmasını Mecbur kılan bir düzenlemenin bulunmadığı;

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 7. hususunun üçüncü fıkrasında ise Mahallî mevzuata uyulmasının Mecbur olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlığının Müsait görüşleri alınmak şartıyla kontratlara karar konulabilmesine İmkan sağlandığı;

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği ile davacı ortasında imzalanan ve 01/01/2001-10/06/2001 periyodunu kapsayan Hizmet Kontratının 10/c unsurunda de, Mahallî kanunlara uyma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde, Amel sonu tazminatı ödenebileceğinin öngörüldüğü dikkate alındığında; ıslak haddi nedeniyle kontratı sona eren davacıya, anılan Temeller’in değişik 7/3 hususunda öngörülen meblağda, Amel sonu tazminatı ödenmesi gerekir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/5030

Karar No: 2022/264

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ: I. Hukuk Müşaviri …

KARŞI taraf (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av.

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

K.K.T.C. vatandaşı olan ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası kapsamında yabancı asıllı kontratlı işçi statüsünde mahalli katip-sekreter olarak misyon yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde ıslak haddi nedeniyle kontratı sona eren davacının; vazife yaptığı periyoda ait olarak Amel sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait 10/08/2010 tarihli sürecin iptali ile Amel sonu tazminatının misyonunun sona erdiği tarihten itibaren işletilecek avans faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 20/11/2018 tarih ve E:2018/3034, K:2018/5446 sayılı bozma kararına uyularak;

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası kapsamında yabancı asıllı kontratlı işçi statüsünde misyon yapmakta iken kontratı sona eren davacıya K.K.T.C. mevzuatında Amel sonu tazminatı, emekli ikramiyesi yahut kıdem tazminatı ismi altında toptan ödeme yapılmasını Mecbur kılan bir düzenlemenin bulunmadığı;

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 7. unsurunun üçüncü fıkrasında ise Mahallî mevzuata uyulmasının Mecbur olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlığının Müsait görüşleri alınmak şartıyla mukavelelere karar konulabilmesine İmkan sağlandığı;

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği ile davacı ortasında imzalanan ve 01/01/2001-10/06/2001 devrini kapsayan Hizmet Kontratının 10/c hususunda de, Lokal kanunlara uyma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde, Amel sonu tazminatı ödenebileceğinin öngörüldüğü dikkate alındığında; ıslak haddi nedeniyle mukavelesi sona eren davacıya, anılan Temeller’in 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla değişik 7/3 unsurunda öngörülen fiyatta, Amel sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, aykırı tarafta tesis edilen süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu sürecin iptali ile mahrum kalınan fiyatın yönetime müracaat tarihinden (25/06/2010) itibaren işletilecek yasal faizi ile Bir arada davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Metot istikametinden, dava açma ve Amel sonu tazminatı talep etme hakkının Vakit aşımına uğradığı, ayrıyeten tıpkı bahiste daha Evvel Lefkoşa Kaza Mahkemesinde açılan davanın ret ile sonuçlandığı; temele ait olarak, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 7. hususunun birinci fıkrasında yurtdışı teşkilatında çalışan yabancı asıllı kontratlı işçiye Amel sonu tazminatı ödenmeyeceğinin kurala bağlandığı; Maliye Bakanlığının 18/09/2001 tarihli yazısına istinaden, Lokal maddelerde Amel sonu tazminatı ödenmesini Mecbur kılan bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, davacıya Laf konusu tazminatın ödenmediği; yürürlükteki mevzuata ve hizmet mukavelesinde yer Meydan kararlarına nazaran, davacıya Amel sonu tazminatı ödenmesinin Muhtemel bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 6545 sayılı kanun ile değişik 50. hususunun dördüncü fıkrasında, Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sonlu olarak yapılacağı kararına yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, idare Mahkemesince bozma kararında belirtilen temellere uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptali ile mahrum kalınan meblağın yönetime müracaat tarihinden (25/06/2010) itibaren işletilecek yasal faizi ile Birlikte davacıya ödenmesi yolundaki… idare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı temyize bahis kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 27/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir