üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

admin admin -
50 0

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye takım verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Kimi Kanunlar ile 663 sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna nazaran, memur takımlarına atananların 4 Yıl mühletle Öbür halk Kuruluş ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Yabancı uyrukluların, ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan Muallim gereksiniminin takımlı Muallim istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak gereksinim duyulacakların, İsimli Tıp Kuruluşu uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatkarlarının, Hariç kuruluşlarda ve Yurt dışı teşkilatlarında muhakkak kimi hizmetlerde çalıştırılacak işçinin de Mecbur hallerde kontrat ile istihdamları sağlanabilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi halk yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek konum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması kuralı aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilecek.

Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı işçiden tıpkı kurumda 3 yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar, bu müddetin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde tıpkı unvanlı memur takımlarına atanacak.

Bulundukları durum unvanı ile birebir unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri dış olmak üzere 3 Yıl mühletle Öbür bir yere atanamayacak. Memur takımlarına atananlar, tıpkı yerde en az 1 Yıl daha vazife yapacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi durumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Memur takımlarına atananlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara Amel sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 GÜN İÇİNDE MÜRACAAT, 60 GÜN İÇİNDE ATAMA

Yasayla 1 yıldan az vadeli, ayın yahut haftanın kimi günleri ya da günün belli saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle hudutlu olarak çalışanlar dış olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve kimi kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde vazife yapan kontratlı çalışanın, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Mahalli yönetimlerde takıma geçirilen işçi, yalnızca mahalli yönetimler ortasında naklen atanabilecek.

4B kapsamındaki kontratlı işçi ile kurumların Özel mevzuat kararları kapsamında istihdam edilen kontratlı işçiden memur takımlarına atananlar, kontratlı işçi olarak geçen mühletler iç olmak üzere 4 Yıl mühletle Öbür bir yere atanamayacak.

Dört yıllık müddette, memur takımına atanmadan Evvel tabi oldukları mevzuata nazaran yer değiştirme hakkına sahip olanların misyon yerleri, Laf konusu mevzuatta yer Meydan mühlet, yordam ve kaidelerle değiştirilebilecek.

28 Kasım 2022’den Evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar memur takımına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında kontratlı işçi durumlarında çalışanlardan kimileri konumlarının vizeli olduğu Örgüt ve üniteye, kimileri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına alınacak.

İl Özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde çalışan, genel kuralları taşıyanlar kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımına geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu husus yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Kanuna nazaran, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle misyonlarında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrar hizmete alınma kaidelerini kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu şahıslar için müracaat ve atanmaya ait müddetler tekrar hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ SANATKARLARIN TAKIMA ALINMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğünde Daimi vazife yapan kontratlı sanatkarlar ile bunlarla tıpkı yahut benzeri misyonları yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve toplumsal haklara sahip olarak 1 yıldan az vadeli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi de Daimi misyon yapan sanatkarlarla tıpkı statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş durumları kullanılacak. Kâfi sayıda boş konum bulunmaması halinde Nakil yapılmasıyla Birlikte konum ihdas edilmiş sayılacak.

Bu halde yapılan atamalar, Nakil sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle halk İşçi Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hususun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

BELEDİYELERDEKİ KONTRATLI ÇALIŞANIN ATAMASI

Mahalli yönetimlerde çalışan kontratlı çalışanın atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran kontratlı çalışanın işe alınması memur takımlarına birinci sefer alınma metoduna tabi olacak. Kontratlı işçiden 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına atanacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların 1 Yıl müddetle öbür halk Kuruluş ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapanların takıma alınması da sağlanıyor.

Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapan ve kanundaki genel koşulları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanacaklar.

Bu unsur uyarınca memur takımlarına atananların 4 Yıl mühletle Öbür halk Kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir