üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

admin admin -
27 0

Kamu yönetimlerinde çalışan muhataplara memur eliyle yapılır

4483 sayılı kanun uyarınca verilen yetkili merci kararlarının muhataplarına Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla bildirisi gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1’inci unsurunda sayılan halk yönetimlerinde misyon yapmayan muhataplara birebir Kanunun 2’nci unsurunda düzenlenen memur vasıtasıyla bildiri yoluyla yapılan tebligatların yöntemine Müsait olarak kabul edilemeyeceği Aleni olup, Maddede sayılan halk yönetimlerinde vazife yapmayan şikayetçi .’a memur vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21’inci hususu uyarınca yapılan tebligatta adaba uyarlık bulunmamaktadır.

PTT aracılığı ile bilinen nihayet adrese yapılır

Şikayetçi .’a Tebligat Kanunu kararlarına nazaran Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürlüğü vasıtasıyla bilinen en nihayet adresi araştırılarak bu adreste evrakın bildirim edilmesi, bilinen adresinde bildirinin Muhtemel olmaması halinde adres kayıt sisteminde (kimlik paylaşım sistemindeki değil) bulunan yerleşim yeri adresine evrakın bildiriye çıkarılması, 21’inci husustaki durumların (adreste bulunmama, tebellüğden imtina, adreste hiç oturmamış yahut adresten Daimi olarak ayrılmış olma) gerçekleşmesi halinde birebir hususta bu durumlara ait olarak gösterilen süreçlerin yapılması gerekmektedir.

T.C
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE
temel No : 2021/1676
Karar No : 2021/1840

KARAR

İçişleri Bakanlığının 24.9.2021 tarih ve 20895 sayılı yazısı ekinde gönderilen evrak, . İli Büyükşehir Belediye Lideri . ile tıpkı belediyede vazifeli otuz beş belediye vazifelisi hakkında kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine, kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kararı ve bu karara haklarında soruşturma müsaadesi verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Mehmet Ali Yaldızci’nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve diğer halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9’uncu unsurunun birinci fıkrasında, yetkili merciin soruşturma müsaadesi verilmesine yahut verilmemesine ait kararının hakkında ön inceleme yapılan memur yahut diğer halk görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği kararına yer verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Tebligatın yapılması” başlıklı 1’inci hususunda, kazai merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer Meydan genel bütçe kapsamındaki halk yönetimleri, (II) sayılı cetvelde yer Meydan Özel bütçeli yönetimler, (III) sayılı cetvelde yer Meydan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer Meydan toplumsal Emniyet kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da iç bütün tebligatın, bu kanun kararlarına nazaran Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürlüğü yahut memur vasıtasıyla yapılacağı,

Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması başlıklı 2’nci unsurunda diğer kanunlarda Özel karar bulunması halinde yahut tehirinde ziyan umulan işlerde yahut birebir yerde bulunan 1’inci hususta yazılı daire ve kuruluşlar ortasında yahut bu daire ve kurumlarda bulunan şahıslara yapılacak tebligatın, kendi memurları yahut mahalli mülkiye amirinin buyruğuyla zabıta vasıtasıyla yaptırılacağı,

“Bilinen adreste tebligat” başlıklı 10’uncu unsurunda, tebligatın, bildiri yapılacak şahsa bilinen en nihayet adresinde yapılacağı, bilinen en nihayet adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması yahut tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin,
bilinen en nihayet adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı,

“Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı Kanunun 21’inci unsurunda, kendisine tebligat yapılacak kimse yahut üstteki unsurlar mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz yahut tebellüğden imtina ederse, bildiri memurunun bildirim olunacak evrakı, o yerin muhtar yahut Yaşlı heyeti azasından birine yahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla bir arada, adreste bulunmama halinde bildiri olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de Mümkün epeyce en yakın komşularından birine, varsa yönetici yahut kapıcıya da bildireceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, bildiri tarihi sayılacağı, gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış yahut o adresten Daimi olarak ayrılmış olsa dahi, bildirim memurunun bildiri olunacak evrakı, o yerin muhtar yahut Yaşlı heyeti azasından birine yahut zabıta amir yahut memurlarına imza karşılığında teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, bildiri tarihi sayılacağı, muhtarın, Yaşlı heyeti azalarının, zabıta amirinin ve memurlarının üstteki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburi oldukları, “Tebliğ mazbatası” başlıklı 23’üncü unsurunda de, bildirimin bir mazbata ile tevsik edileceği, bu mazbatanın, bildirisi çıkaran merciin ismini, bildirimi isteyen tarafın ismini, soyadını ve adresini, bildiri olunacak şahsın ismini, soyadını ve adresini, bildirimin mevzuunu, bildirinin kime yapıldığını ve bildiri muhatabından diğerine yapılmış ise o kimsenin ismini, soyadını, adresini ve 22’nci unsur mucibince tebellüğe Usta olduğunu, bildirinin nerede ve ne Vakit yapıldığını, 21’inci unsurdaki durumun tahaddüsü halinde bu konulara mütaallik muamelenin yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebi, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ait kaydı, bildirim evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile bildirim memurunun ismi, soyadı ve imzasını ihtiva etmesinin lazım olduğu karara bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine, kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kararının, şikayetçi .’ın bilinen en nihayet adresi olan “Osman Pak mahallesi . Caddesi . Çankaya/Ankara” adresinde memur vasıtasıyla bildiri edilmek istenildiği, bildiriyle görevlendirilmiş Polis Memurları . ve . tarafından düzenlenen 4.6.2021 tarihli tutanakla ikametin kapalı olması nedeni ile muhataba ulaşılamadığı belirtilerek tebligatın, 7201 sayılı Kanunu’nun 21’inci hususu uyarınca yapıldığı kayıt altına alınarak tebligat sürecine nihayet verildiği anlaşılmıştır.

Tebligat Kanununun üstte yer verilen kararlarına nazaran 4483 sayılı kanun uyarınca verilen yetkili merci kararlarının muhataplarına Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla bildirisi gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1’inci unsurunda sayılan halk yönetimlerinde misyon yapmayan muhataplara tıpkı Kanunun 2’nci hususunda düzenlenen memur vasıtasıyla bildirim adabıyla yapılan tebligatların adabına Müsait olarak kabul edilemeyeceği Aleni olup, Maddede sayılan halk yönetimlerinde misyon yapmayan şikayetçi .’a memur vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21’inci hususu uyarınca yapılan tebligatta metoda uyarlık bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, şikayetçi .’a Tebligat Kanunu kararlarına nazaran Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürlüğü vasıtasıyla bilinen en nihayet adresi araştırılarak bu adreste evrakın bildirim edilmesi, bilinen adresinde bildirinin Muhtemel olmaması halinde adres kayıt sisteminde (kimlik paylaşım sistemindeki değil) bulunan yerleşim yeri adresine evrakın bildirime çıkarılması, 21’inci husustaki durumların (adreste bulunmama, tebellüğden imtina, adreste hiç oturmamış yahut adresten Daimi olarak ayrılmış olma) gerçekleşmesi halinde tıpkı unsurda bu durumlara ait olarak gösterilen süreçlerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kısmen soruşturma müsaadesi verilmesine kısmen soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen tarza Müsait olarak .’ın Evvel bilinen adresine bildirim çıkarılması, bu adreste bulunamaması halinde ismi geçenin MERNİS adresinde bildiri edilmesi, günlü ve imzalı yazılı bildirim alındısı ile Birlikte ismi geçenin bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi de eklenerek, etmemesi durumunda da yetkili merci kararının var itiraz tarafından incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için belgenin karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 7.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir