İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 18 personel alacak

Genel Kas 17, 2022 Yorum Yok

İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı 8 (sekiz), İdari Memur 7 (yedi), Engelli İdari Memur 1 (bir), Sürücü 1 (bir) ve Hizmetli 1 (bir) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla Yekün 18 (on sekiz) personel alınacaktır.

İSTANBUL DOKUMA VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı 8 (sekiz), İdari Memur 7 (yedi), Engelli İdari Memur 1 (bir), Sürücü 1 (bir) ve Hizmetli 1 (bir) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla Yekün 18 (on sekiz) personel alınacaktır.

2- İmtihana Katılma genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel kaideleri sağlaması zaruridir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahkum olmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

h)

i) Herhangi bir toplumsal Emniyet Kuruluş yahut kuruluşundan emekli olmamak,

j) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen kısımlarından yahut yüksekokullarından yada bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak yahut dört yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT ŞARTLARI

k) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

l) 2021 veya 2022 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca yahut Fransızca yabancı lisan bilgisinden, en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen taban puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

TABLO.2

İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

m) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 3’te belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış

olmak.

TABLO.3

ENGELLİ İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

n) 2022 yıllında yapılan Engelli halk Çalışanı Seçme İmtihanından Tablo 4’te belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.4

ŞOFÖR MÜRACAAT ŞARTLARI

o) 2022 yıllında yapılan Ön Lisans halk İşçisi Seçme İmtihanından Tablo 5’te belirtilen puan cinsinden en az 70 ve üst puan almış olmak. p) En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve etkin araç kullanıyor olmak.

TABLO.5

HİZMETLİ MÜRACAAT KAİDELERİ r) 2022 yıllında yapılan Ön Lisans halk İşçisi Seçme İmtihanından Tablo 6’da belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.6

3- Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

4- Müracaatta İstenilen Belgeler*

1. genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) Amel talep formu (imzalı olarak),

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),

3. İki adet vesikalık fotoğraf (biri form üzerine yapıştırılmış halde Yekün iki tane),

4. E-devletten Barkodlu Mezuniyet Dokümanı,

5. E-devletten Barkodlu KPSS Sonuç Evrakı,

6. E-devletten Barkodlu Yabancı lisan imtihanından taban puanı aldığını gösterir evrak,

7. E-devletten Barkodlu İsimli Sicil Kaydı Dokümanı,

8. Aktüel Özgeçmiş (Özgeçmiş formatında, el yazısı olmamalı),

9. Sürücü takımı müracaatları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

10. Sürücü Takımı için Mevcut ise Psikoteknik Sonuç evrakının eklenmesi.

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

5- müracaat Adresi

Başvurular, 4’üncü hususta belirtilen dokümanlar ile, İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği adresine en geç 16 Aralık 2022 saat 17:30’a kadar şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır.

Aday, evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6- Kelamlı Sınav

Sınava katılacak adayların listesinin yayınını takiben kelamlı İmtihan 02.01.2023 ve 06.01.2023 tarihlerinde İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği Hariç Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir.

Mülakata hak kazanan Namzet listesi genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İSTANBUL DOKUMACILIK VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ BAĞLANTI BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir