İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KONSEYİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Şurası Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Şurası Yönetmeliği” kararlarına nazaran genel idare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 6 (altı) adet Müfettiş Yardımcısı takımına memur alınacaktır.

BAŞVURU genel VE özel KOŞULLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel koşullar aşağıdadır.

1. MÜRACAAT genel KAİDELERİ: duyuru edilen Müfettiş Yardımcısı takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. halk haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. duyuru edilen takımlar için aranan öbür müracaat kaidelerini taşımak.

2. MÜRACAAT özel KURALLARI:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört Yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt içi ya da Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) A Kümesi KPSS P48 puan cinsinden minimum 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

3. 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular),

4. Müfettişlik Ira ve niteliklerine haiz olmak,

5. Rastgele bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak (sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.),

6. Yapılacak imtihana en Çok ikinci sefer giriyor olmak,

7. Daha Evvel çalıştığı halk Kuruluş ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. MÜRACAAT VE ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Sınava girmek isteyen adaylar, 9/10/2020 – 25/10/2020 tarihleri ortasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda müracaat formu dolduracaklardır.

Dünyayı tesiri altına Meydan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve dokümanlar Kuruluş tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

4. MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE MÜHLETİ:

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi 27/10/2020 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) ilan edilecektir.

İlanda belirtilen kaideleri taşımayan müracaatlar ile posta ve eposta yolu ile yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

5. MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma kurallarını taşıyan adaylar ortasından, KPSS puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Nakil yapılacak boş takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet (toplamda 120 kişi) yazılı imtihana çağrılacaktır. Yazılı imtihana çağrılacak nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar yazılı İmtihan giriş evraklarına 30/10/2020 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

6.SINAVIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Adaylar yazılı imtihana, genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) sayfasından temin edecekleri giriş dokümanı ile Bir arada kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı yahut geçerlilik müddeti devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve kelamlı olmak üzere iki evreli olarak yapılacaktır.

Sınavın yazılı kısmı 2/11/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’da Yenikapı Faaliyet Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olan ve kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri 5/11/2020 tarihinde kurumumuz genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) duyurulacaktır.

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar kelamlı İmtihan giriş evraklarına 13/11/2020 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

Müfettiş Yardımcısı takımları için yapılacak kelamlı İmtihan 16/11/2020 Pazartesi günü saat 09.00’da Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy ek Hizmet Binası’nda yapılacaktır.

Sözlü imtihanda başarılı olan adayların isimleri 18/11/2020 tarihinde kurumumuz genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) duyurulacaktır.

Personel alım sürecinin diğer kademeleri yapılacak imtihana ve sonuçlarına bağlı olduğundan imtihana katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yazılı imtihan, çoktan seçmeli test yoluna nazaran 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı imtihanda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe İmtihan kümeleri için soru kıymeti dörder puan olmak üzere yirmi beşer soru, Yabancı lisan İmtihan kümesi için soru kıymeti beşer puan olmak üzere 20 (yirmi) olacak halde Yekün 120 soru sorulacaktır. Yazılı İmtihan mühleti Yekün 150 dakikadır.

Yazılı imtihanın hususları aşağıda belirtilmiştir.

1- Hukuk

a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),

b) idare Hukuku,(Genel Asılları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 1086 sayılı Hukuk Yordamı Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Kanun),

c) Ceza Hukuku, (Genel Temeller ve Memur Suçları),

ç) uygar Hukuk, (Genel Temeller ve birebir haklar),

d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar),

f) Ceza Muhakemesi Hukuku, (Genel Esaslar),

h) mahalli Yönetimler Mevzuatı, (5216 ve 5393 sayılı kanunlar, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Vilayet özel Yönetimi Kanunu),

ı) halk Mali İdaresi Mevzuatı, (5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile bağlı mevzuatı)

i) İhale Mevzuatı, (Genel Esaslar)

j) bayındır Mevzuatı, (Genel Esaslar)

k) İş Hukuku,(5510 Sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı)

l) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve Lokal idarelerle ilgili Temel bilgiler).

2- İktisat

a) iktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),

b) iktisat Siyaseti,

c) Nakit Teorisi ve Siyaseti,

ç) Memleketler arası İktisadi Bağlar ve Teşekküller,

d) İşletme İktisadi,

e) Aktüel Ekonomik Sıkıntılar.

3- Maliye

a) Maliye Teorisi,(Kamu gelir ve masrafları, halk borçları, bütçesi)

b) Maliye Siyaseti,

c) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

4- Muhasebe

a) genel Muhasebe

b) Mali Tablolar Analizi

5- Yabancı Dil

a) İngilizce

b) Almanca

c) Fransızca, lisanlarından birisi.

Sözlü imtihanda, adayların; genel olarak Meydan bilgi seviyesi ile zeka, intikal hızı, Anlatım kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel Yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı üzere şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

7. İMTİHAN KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Giriş imtihanı; yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Yazılı İmtihan çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olamayan adaylar kelamlı imtihana katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş imtihanında tam not yazılı İmtihan kümelerinden farklı başka, kelamlı imtihanda Biricik olmak üzere 100’dür. Yazılı imtihanı başarılı sayılmak için yabancı lisan dışındaki yazılı İmtihan kümelerinden alınan puanlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 70’den az olmaması gerekir.

Yabancı lisan tam notu 100 puan olup yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için notun 50’den aşağı olmaması gerekir. Yabancı lisan notu ayrıyeten yazılı İmtihan notunun ortalamasına iç edilmeyecektir.

Giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların muvaffakiyet dereceleri tespit edilirken, giriş İmtihan puanlarının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan aday; yazılı İmtihan puanlarının da eşit olması halinde, müracaat yaptığı KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanı da eşit olması halinde yabancı lisan notu yüksek olan Namzet öncelik kazanır.

Sözlü imtihana, yazılı imtihandan en yüksek notu Meydan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş takımın en Çok 3 (üç) katına kadar (18) Namzet Davet edilecektir. Davet edilecek en nihayet sıradaki adayla tıpkı puandaki adaylar da kelamlı imtihana Davet edilecektir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için İmtihan konseyi reis ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı imtihanını başarmış sayılmak için giriş İmtihan puanının 70’den az olmaması gerekir.

Giriş imtihanından 70 ve üzeri puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanını kazanan asıl ve asıl Namzet sayısının yarısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) 27/11/2020 tarihinde ilan edilecek ve giriş imtihanında başarılı olan adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin kurumumuz genel File sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) ilanından itibaren beş Amel günü içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Giriş imtihanını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya teşkil olacak dokümanlar ile Bir arada İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne Müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan Dizi ile Nakil yapılır.

Sınav Konseyi; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8. BAŞKA HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek dokümanlar için kurumumuzun genel File sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıyeten bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru basamağında yahut sonrasında gerçeğe alışılmamış yahut Noksan beyanda bulundukları tespit edilenlerin bütün süreçleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir