İmam hatip için lojman ve can güvenliği, misyonu aksatma nedeni olabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Dava, Köy Camii İmam Hatibi olarak vazife yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun 94. unsuru yeterince vazifesinden çekilmiş sayılmasına ait sürecim iptali için açılmıştır. İmam hatip dava dilekçesinde, vazifesini aksatma nedeni olarak

– kendisine köyde lojman tahsis edilmediği,

– ilçede oturmak zorunda kaldığı,

– misyon yaptığı köyde aldığı birtakım tehditler sonucunda can güvenliğinin olmadığına dair tezlerde bulunduğu

– belge kapsamından bu hususlara dair Kaymakamlığa yazmış olduğu 16.08.2013 ve 19.08.2013 tarihli iki adet dilekçesinin bulunduğu,

– ayrıyeten daha Evvel tıpkı köyde imamlık yapan şahısların bu konulara Şahit olduğunu,

belirtmiştir.

İlk derece mahkemesince, dava dilekçesinde yer Meydan iddialar araştırılmadan yapılan soruşturma sonucu tesis edilen dava konusu süreç hukuka karşıtlık olduğuna karar vermiştir.

Danıştay 12. Dairesi, bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/6955

Karar No: 2020/4099

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Başkanlığı / ANKARA

VEKİLİ: I. Hukuk Müşaviri .

KARŞI taraf (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : … idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Davacının Karaman İli, . İlçesi, . Köyü Camii İmam Hatibi olarak vazife yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun 94. hususu yeterince vazifesinden çekilmiş sayılmasına ait . günlü Diyanet İşleri Başkanlığı oluru ile tesis edilen sürecin iptali ile mahrum kalınan mali hakların yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 26/02/2019 gün ve 2017/2641 Temel, 2019/1317 sayılı bozma kararına uyularak; 657 sayılı Yasanın 94. unsuru uyarınca misyonundan çekilmiş sayılan davacının vazifesini aksatma nedeni olarak kendisine köyde lojman tahsis edilmediği, ilçede oturmak zorunda kaldığı, misyon yaptığı köyde aldığı birtakım tehditler sonucunda can güvenliğinin olmadığına dair tezlerde bulunduğu ve belge kapsamından bu hususlara dair Kaymakamlığa yazmış olduğu 16.08.2013 ve 19.08.2013 tarihli iki adet dilekçesinin bulunduğu, ayrıyeten daha Evvel birebir köyde imamlık yapan şahısların bu konulara Şahit olduğunu belirttiği anlaşıldığından bu argümanlar araştırılmadan yapılan soruşturma sonucu tesis edilen dava konusu süreç hukuka karşıt bulunarak dava konusu sürecin iptaline ve davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali ve özlük haklarının yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davalı yönetim tarafından yapılan sürecin hukuka Müsait olduğu, bu nedenle idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile metot ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 6545 sayılı kanun ile değişik 50/4. unsurunda, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla hudutlu olarak yapılacağı kararına yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, idare Mahkemesince bozma kararında belirtilen temellere uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptali ile mali hakların tazmini yolundaki … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize husus kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 09/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir