üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. İDDK’dan sağlıkçıların üst öğrenimine ilişkin önemli karar

İDDK’dan sağlıkçıların üst öğrenimine ilişkin önemli karar

admin admin -
21 0

Meslek unvanı ile tekniker ayırımı

Bakılan uyuşmazlık, davalı yönetimin, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programlarını, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olarak kabul etmemesinden doğmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın tahlili için, bu programlardan mezun olan şahısların sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanıp atanamayacağının tespiti gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen 27/04/2022 tarih ve E:2021/2925 sayılı Aralık kararı ile Yükseköğretim Konseyi Başkanlığına, dava konusu süreçte yer verilen kısımların mesleksel üst tahsil olarak kabul edilip edilmediği sorulmuş, Ara kararına;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/I unsuru uyarınca ‘Meslek Elemanı’ unvanı alanlar genel idare Hizmetleri Sınıfında, 36/II unsuru uyarınca ‘Tekniker’ unvanını alanlar Teknik Hizmetler Sınıfı’nda, 36/III. unsuru uyarınca ‘Sağlık Teknikeri’ unvanı alanlar sıhhat Hizmetleri Sınıfında sayılmaktadır.

d)Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızda yer Meydan ön lisans programlarından sıhhat teknikeri unvanı Meydan ön lisans programlarının da ortaöğretim sıhhat hizmetleri sınıfı için üst tahsil sayılmasına, …. karar verilmiştir.” karşılığı verilmiştir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2547 sayılı Kanun’un 43. hususunun birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan belirlemeye nazaran, dava konusu süreçte yer Meydan programlardan mezun olanların bir kısmının Uğraş elemanı, bir kısmının ise tekniker unvanı aldığı anlaşılmaktadır.

Meslek unvanı alanların sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel birer üst tahsil değildir

Mezuniyet Sonrası Uğraş Elemanı Unvanı Kazandıran Bölümler

Mezuniyet Sonrası Tekniker Unvanı Kazandıran Bölümler

Tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı

Laboratuvar önlisans programı

Biyokimya teknikerliği önlisans programı

Yukarıda yer verilen mevzuat ve Yükseköğretim Yürütme Şurası kararları uyarınca, Uğraş elemanı unvanı alanların genel yönetim hizmetleri sınıfında, tekniker unvanı alanların teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmesi karşısında, dava konusu süreçte yer Meydan programların, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel birer üst tahsil olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, halihazırda sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına ilişkin takımlarda misyon yapmakta olanlardan, anılan programları tamamlayanların, bitirilen üst tahsil için ödenmesi öngörülen artırım ve tazminatlardan yararlanmaları imkanlı değildir.

657 sayılı Kanun’un 36/III. unsurunda, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında “laboratuvar” ibaresine yer verilmiştir. Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca Aralık kararına verilen karşılıktan ve Yükseköğretim Yürütme Konseyinin unvan listesinden de anlaşıldığı üzere, tıbbi laboratuvar mezunları sıhhat teknikeri unvanını almakta ve sıhhat hizmetleri sınıfına atanabilmektedir. Münasebetiyle sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında misyon yapan ve tıbbi laboratuvar ön lisans programından mezun olanların meslekleri ile ilgili üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminatlara hak kazandığına Kuşku bulunmamaktadır, gerçekten uyuşmazlık da bu bahiste değildir. Dava konusu süreçte yer Meydan ve sıhhat hizmetleri sınıfına atanılamayacak kısımlar ortasında yer verilen program ismi ise “teknik programlar kısmı laboratuvar (laboratuvar teknolojisi)” olup, bu kısım mezunları oburunun tersine “tekniker” unvanı kazanmaktadır.

Bu konular ışığında, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programı, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait birer üst tahsil olmadığından, bu programlardan mezun olanların sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfı için ödenmesi öngörülen artırım ve tazminatlardan yararlanamayacakları yolundaki dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2021/2925
Karar No: 2022/2918

TEMYİZ EDENLER :1-(DAVACI): . Sendikası
VEKİLİ: Av. .
2-(DAVALI): . Bakanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

İSTEMLERİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 30/12/2020 tarih ve E:2018/2933, K:2020/4956 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün “Zam ve Tazminatlar Hk.” bahisli 11/03/2015 tarih ve 3560 sayılı yazısının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 30/12/2020 tarih ve E:2018/2933, K:2020/4956 sayılı kararıyla;

Dava konusu sürecin ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programına ait kısmı tarafından;

Yükseköğretim Şurası Başkanlığı Yürütme Şurasının 12/09/2012 tarihli kararı uyarınca, ofis(yazıhane) Hizmetleri ve Sekreterlik programından mezun olanların, 657 sayılı Kanun’un 36. unsurunda belirtilen genel yönetim hizmetleri sınıfında istihdam edilebilecekleri; bu program, sıhhat hizmetleri sınıfında misyon yapan işçi istikametinden mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olmadığından, dava konusu sürecin bu kısmında desteği olan üst hukuk normlarına ve hukuka terslik bulunmadığı,

Dava konusu sürecin itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programına ait kısmı tarafından;

12/09/2012 tarihli Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı Yürütme Şurası kararı uyarınca, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, teknik programlar kısmı laboratuvar, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği yükseköğretim programlarını bitiren çalışanın “tekniker” unvanını haiz oldukları,

Yükseköğretim Yürütme Konseyinin 13/04/2017 tarihli toplantısında alınan, 2547 sayılı Kanun’un 43/b hususu uyarınca Üniversitelerarası Konseyin görüşü de dikkate alınarak; “sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programı, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri (tıbbi mümessillik ve pazarlama) programı, toplumsal hizmet ve danışmanlık (sosyal hizmetler önlisans) programlarının sıhhat hizmetleri sınıfında çalışan işçi için mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olmadığına ait . tarih ve . sayılı kararının iptal edilmesinin Müsait olduğu”, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri biyokimya teknikerliği programından mezun olanların, sıhhat hizmetleri sınıfında yer Meydan tıbbi laborant takımında misyon yapmaları halinde, belirtilen programların sıhhat hizmetleri sınıfında vazife yapan işçi tarafından mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olduğu, teknik programlar kısmı laboratuvar programını bitiren çalışanın tıbbi laborant yahut laboratuvar teknikerliği takımında vazife yapması halinde, sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil bitirmiş sayılacakları konuları Bir arada değerlendirildiğinde, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı, teknik programlar kısmı laboratuvar, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programının mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olmadığına ait kısmında, desteği olan üst hukuk normlarına ve hukuka uygunluk bulunmadığı,

gerekçesiyle dava konusu sürecin “büro hizmetleri ve sekreterlik programına” ait kısmı istikametinden davanın reddine; “itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı”, “sağlık hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı”, “teknik programlar kısmı laboratuvar”, “kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı” ile “sosyal hizmet ve danışmanlık programını”na ait kısımlarının iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN ARGÜMANLARI:

Davacı tarafından, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programının, öncelikle tıbbi sekreterler tarafından olmak üzere sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında misyon yapanlar için üst tahsil sayılması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı yönetim tarafından, Yükseköğretim Şurası Başkanlığının Ön Lisans Programlarının Eşdeğerlikleri ve Unvanları hakkındaki 27/12/2017 tarih ve E.88901 sayılı yazısına ekli tabloda itfaiyecilik ve yangın güvenliği önlisans mezunlarının “tekniker” unvanını, tıbbi tanıtım ve pazarlama önlisans mezunlarının “meslek elemanı” unvanını, biyokimya teknikerliği önlisans mezunlarının “tekniker” unvanını, laboratuvar ön lisans mezunlarının “tekniker” unvanını, toplumsal hizmetler ön lisans mezunlarının “meslek elemanı” unvanını kullanabileceklerinin belirtildiği, anılan kısımlar sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait birer üst tahsil olmadığından, mezunlarının Devlet memurlarına ödenecek artırım ve tazminatlardan yararlanamayacakları ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı yönetim tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın redde ait kısmının adap ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’NUN FİKRİ:

Dava konusu süreçte yer verilen programlar, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait üst tahsil programları olmadığından, dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, temyize bahis Daire kararının ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı istikametinden davanın reddine ait kısmında sonucu prestijiyle hukuka karşıtlık, diğer kısımlar tarafından dava konusu sürecin iptaline ait kısmında ise hukuka uygunluk bulunmadığından Daire kararının redde ait kısmının belirtilen münasebet ile onanması, iptale ait kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra, belge tekemmül ettiğinden davalı yönetimin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı,

Sağlık hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı,

Teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans programı,

Kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı,

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı,

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı mezunu çalışanın,

belirtilen tahsillerinin sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst tahsil sayılmak suretiyle, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Bakanlar Şurası Kararı’nın 4. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendi kararına istinaden, bitirilen üst tahsil için öngörülen artırım ve tazminattan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında taşra teşkilatınca sıhhat Bakanlığına görüş sorulması üzerine, bahsin açıklığa kavuşturulması maksadıyla sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünce 11/03/2015 tarih ve 3560 sayılı “Zam ve Tazminatlar hk.” bahisli dava konusu süreç tesis edilmiştir.

Dava konusu süreçte, Bakanlıklarınca sorulması üzerine Devlet İşçi Başkanlığı ve Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programından mezun olanların “tekniker” unvanını haiz olmaları ve tekniker unvanlı işçinin teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmeleri nedeniyle, tıbbi tanıtım ve pazarlama programından mezun olanların “meslek elemanı” unvanını haiz olmaları ve Uğraş elemanı çalışanın de sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında istihdam edilmemeleri nedeniyle, acil tıp teknisyeni takımında vazife yapan çalışandan bu programlardan mezun olanlarının anılan Karar’ın 4. unsurunun birinci fıkrasının (e) bendinden yararlandırılmalarının Mümkün olmadığının belirtildiği, Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca Üniversitelerarası Konseyin da görüşü alınmak suretiyle verilen kararda, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı ile sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programlarının sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olmadığına karar verildiğinin bildirildiği, Devlet İşçi Başkanlığının . tarih ve . sayılı görüş yazısında, 3795 sayılı Birtakım Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında kanun uyarınca hak kazanılan unvanın, Tekrar bu kanun mucibince eğitim görülen Daima ismi ile Bir arada kullanılması gerektiği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Uğraş Yüksekokulu laboratuvar kısmından alınan ön lisans diploması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun “III- sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfı” kapsamında sayılan unvanları kazandırıcı nitelikte olmadığından, ilgilinin sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında yer Meydan sıhhat teknikeri unvanlı takıma atanamayacağının bildirildiği, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığının 19/02/2012 tarih ve 6105 sayılı yazısında ofis(yazıhane) idaresi programı ve toplumsal hizmet ve danışmanlık programından mezun olanların Uğraş elemanı unvanını kullanabileceklerinin, . tarih ve .sayılı yazısında ise kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı mezunlarının “tekniker” unvanını kullanmasının Müsait görüldüğünün belirtildiği; 657 sayılı Kanun’un 36. unsurunda, tekniker unvanı alanların teknik hizmetler sınıfında yer aldığının belirtildiği, bu prestijle, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına iç takımlarda vazife yapmakta olan işçinin bitirmiş oldukları itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı ile sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikeri programı, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı ve toplumsal hizmet ve danışmanlık programı, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olmadığından, Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Bakanlar Konseyi Kararı’nın 4. hususunun 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca bitirilen üst tahsil için öngörülen artırım ve tazminatlardan yararlanmayacakları hususu, 81 Vilayet valiliği Vilayet sıhhat Müdürlüklerine duyurulmuştur.

Bunun üzerine, anılan sürecin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava konusu sürecin yetki ögesi istikametinden incelenmesi;

Dava konusu süreç, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programının mesleksel üst tahsil kabul edilmesi suretiyle, 657 sayılı Kanun’un 152. unsuru uyarınca artırım ve tazminat ödenmesi hakkını verip vermeyeceği hakkında taşra teşkilatınca sıhhat Bakanlığına görüş sorulması üzerine, sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünce tesis edilmiş ve 81 Vilayet valiliğine duyurulmuştur. 663 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 18. unsuru kararı uyarınca Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünün yetkisi dahilinde, Yükseköğretim Şurası kararına dayalı olarak, bünyesinde misyon yapan işçi bakımından süreç tesis ettiği, hasebiyle, dava konusu sürecin yetki ögesi tarafından hukuka karşıtlık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Dava konusu sürecin temel tarafından incelenmesi;

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, 657 sayılı Kanun’un 36. hususunda yer Meydan sıhhat hizmetleri sınıfına iç takımlarda vazife yapan çalışana, mezun oldukları üst tahsile nazaran farklı oranlarda Özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Tekrar Kanun’da, bitirilen üst tahsilin, çalışanın bulunduğu sıhhat hizmetleri sınıfına ilişkin takım misyonu ile ilgili olması ölçütü getirilmiştir. aykırı takdirde, ödeme yapılacak Özel hizmet tazminatı oranı bitirilen üst tahsile nazaran değil, evvelki tahsil durumuna nazaran belirlenecektir.

657 sayılı Kanun, artırım ve tazminatların ödeme metot ve temellerini belirleme konusunda ise Cumhurbaşkanına (Bakanlar Kuruluna) yetki vermiştir. Bu kapsamda, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Bakanlar Konseyi Kararı ile somut kriterler getirilmiş ve sıhhat hizmetleri sınıfında misyon yapan bir işçinin, mezun olduğu üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminata hak kazanabilmesi, mezun olunan üst tahsilin, sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsil olması şartına bağlanmıştır. Bu Kararın uygulanmasından doğacak sıkıntıları tahlile bağlama konusunda, Devlet İşçi Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu kuralı uyarınca ise 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu genel Bildirisi yayımlanmış ve bitirilen üst tahsilin mesleksel bir üst tahsil olup olmadığı konusunun Yükseköğretim Heyeti kararlarına istinaden tespit edileceği belirtilmiştir.

Özetle, sıhhat hizmetleri sınıfında olup mesleksel üst tahsilinden Dolayı Özel hizmet tazminatı ödenmesini talep eden çalışanın bitirdiği üst tahsilin mesleksel bir üst tahsil olup olmadığı hususu, bu tahsilin sıhhat hizmetleri sınıfına atanma imkanı tanıyıp tanımadığına bakılarak pahalandırılacak, tereddüt oluşması halinde ise Yükseköğretim Konseyi kararlarına istinaden belirleme yapılacaktır.

Dosyanın incelenmesinden; Yükseköğretim Yürütme Şurasının 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 7. ve 43. unsurları uyarınca, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Mesleksel Yeterlik Kurumu ve ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleksel ve Teknik Ortaöğretim düzenlemelerine Ahenk sağlamak hedefiyle memleketler arası standartlar dikkate alınarak Uğraş yüksek okulları kısım ve program yapılarının yine düzenlendiği, 12/09/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Heyeti toplantısında ise Üniversitelerarası Heyet Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun’un 43. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Uğraş yüksekokullarının ilgili kısımlarından mezun olan öğrencilere verilecek unvanların belirlendiği anlaşılmaktadır. Buna nazaran;

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı mezunları tekniker,

Sağlık hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı mezunları Uğraş elemanı,

Kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı laboratuvar önlisans programı mezunları tekniker (tıbbi laboratuvar programı mezunları sıhhat teknikeri),

Kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı mezunları tekniker,

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı mezunları Uğraş elemanı,

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı mezunları Uğraş elemanı, unvanlarını kazanacaklardır.

Bakılan uyuşmazlık, davalı yönetimin, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programlarını, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait bir üst tahsil olarak kabul etmemesinden doğmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın tahlili için, bu programlardan mezun olan bireylerin sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanıp atanamayacağının tespiti gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen 27/04/2022 tarih ve E:2021/2925 sayılı Ara kararı ile Yükseköğretim Şurası Başkanlığına, dava konusu süreçte yer verilen kısımların mesleksel üst tahsil olarak kabul edilip edilmediği sorulmuş, Aralık kararına;
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/I hususu uyarınca ‘Meslek Elemanı’ unvanı alanlar genel idare Hizmetleri Sınıfında, 36/II hususu uyarınca ‘Tekniker’ unvanını alanlar Teknik Hizmetler Sınıfı’nda, 36/III. hususu uyarınca ‘Sağlık Teknikeri’ unvanı alanlar sıhhat Hizmetleri Sınıfında sayılmaktadır.

d)Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızda yer Meydan ön lisans programlarından sıhhat teknikeri unvanı Meydan ön lisans programlarının da ortaöğretim sıhhat hizmetleri sınıfı için üst tahsil sayılmasına, …. karar verilmiştir.” karşılığı verilmiştir.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2547 sayılı Kanun’un 43. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan belirlemeye nazaran, dava konusu süreçte yer Meydan programlardan mezun olanların bir kısmının Uğraş elemanı, bir kısmının ise tekniker unvanı aldığı anlaşılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Uğraş Elemanı Unvanı Kazandıran Bölümler

Mezuniyet Sonrası Tekniker Unvanı Kazandıran Bölümler

Tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı

Büro hizmetleri ve sekreterlik programı

Sosyal hizmet ve danışmanlık programı

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı

Laboratuvar önlisans programı

Biyokimya teknikerliği önlisans programı

Yukarıda yer verilen mevzuat ve Yükseköğretim Yürütme Konseyi kararları uyarınca, Uğraş elemanı unvanı alanların genel yönetim hizmetleri sınıfında, tekniker unvanı alanların teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmesi karşısında, dava konusu süreçte yer Meydan programların, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel birer üst tahsil olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle, halihazırda sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına ilişkin takımlarda misyon yapmakta olanlardan, anılan programları tamamlayanların, bitirilen üst tahsil için ödenmesi öngörülen artırım ve tazminatlardan yararlanmaları imkanlı değildir.

657 sayılı Kanun’un 36/III. unsurunda, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında “laboratuvar” ibaresine yer verilmiştir. Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca Uzaklık kararına verilen yanıttan ve Yükseköğretim Yürütme Şurasının unvan listesinden de anlaşıldığı üzere, tıbbi laboratuvar mezunları sıhhat teknikeri unvanını almakta ve sıhhat hizmetleri sınıfına atanabilmektedir. Hasebiyle sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında vazife yapan ve tıbbi laboratuvar ön lisans programından mezun olanların meslekleri ile ilgili üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminatlara hak kazandığına Kuşku bulunmamaktadır, gerçekten uyuşmazlık da bu mevzuda değildir. Dava konusu süreçte yer Meydan ve sıhhat hizmetleri sınıfına atanılamayacak kısımlar ortasında yer verilen program ismi ise “teknik programlar kısmı laboratuvar (laboratuvar teknolojisi)” olup, bu kısım mezunları oburunun tersine “tekniker” unvanı kazanmaktadır.

Bu konular ışığında, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı, sıhhat hizmetleri Uğraş yüksekokulu tıbbi tanıtım ve pazarlama teknikleri programı, teknik programlar kısmı laboratuvar önlisans programı, kimya ve kimyasal sürece teknolojileri kısmı biyokimya teknikerliği önlisans programı, ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı ile toplumsal hizmet ve danışmanlık programı, sıhhat hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleksel sıhhate ait birer üst tahsil olmadığından, bu programlardan mezun olanların sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfı için ödenmesi öngörülen artırım ve tazminatlardan yararlanamayacakları yolundaki dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu prestijle, temyize husus Daire kararının ofis(yazıhane) hizmetleri ve sekreterlik programı istikametinden davanın reddine ait kısmında sonucu prestijiyle hukuka terslik, öteki kısımlar tarafından dava konusu sürecin iptaline ait kısmında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine, davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne,

2. Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 30/12/2020 tarih ve E:2018/2933, K:2020/4956 sayılı kararının redde ait kısmının üstte belirtilen münasebet ile ONANMASINA, iptale ait kısmının BOZULMASINA,

3. Bozulan kısım istikametinden tekrar bir karar verilmek üzere evrakın anılan Daireye gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 17/10/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. hususunda, artırım ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi misyonlarda bulunanlara ödeneceği, ölçüleri, ödeme yöntem ve temellerinin, Tüm kurumları kapsayacak biçimde Cumhurbaşkanı Kararı (Bakanlar Konseyi Kararı) ile yürürlüğe konulacağı karar altına alınmış, anılan hususa dayalı olarak 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Bakanlar Heyeti Kararı yürürlüğe konulmuştur.

2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı’nın “Bazı Özel durumlara ait esaslar” başlıklı 4. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinde; Kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ilişkin takımlarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirenlere, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere, meslekleri (mesleki üst öğrenimleri) temel alınarak artırım ve tazminat ödeneceği; takımları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir takıma atanılamayacak rastgele bir üst tahsili bitirenlere ise bitirdikleri üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminat ödenmeyeceği kararına yer verilmiş; 13. unsurunun 1/a bendinde ise bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu tahlile bağlamaya Devlet İşçi Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu kurala bağlanmıştır.

Anılan düzenlemelere nazaran, artırım ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi vazifelerde bulunanlara ödeneceğini, ölçülerini, ödeme tarz ve asıllarını, Tüm kurumları kapsayacak formda, belirleme konusunda Cumhurbaşkanı (Bakanlar Kurulu), doğacak her türlü sorunu tahlile bağlamaya ise Devlet İşçi Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünce, kendi bünyesinde misyon yapan memurlar açısından, birtakım ön lisans programlarının mesleksel üst tahsil olarak kabul edilmemesi yolundaki dava konusu süreçte yetki ögesi istikametinden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Gerçekten, bakılan uyuşmazlıkta olduğu üzere, her kurumun kendi çalışanı açısından belirleme yapması birebir Okul mezunları tarafından Kuruluş bazında farklı uygulamalar doğmasına Sebep olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu süreçte yetki ögesi tarafından hukuka uygunluk bulunmadığından, Dairece verilen kararın iptale ait kısmının belirtilen münasebet ile onanması, davanın reddine ait kısmının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir