İçişleri Bakanlığı Denetçi Yardımcısı 15 İşçi Alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN İLANI

İçişleri Bakanlığı merKere teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunLahza 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı takımına 06-08 Mayıs 2020 tarihleri ortasında Ankara’da yapılacBeyaz GirAmel (Sözlü) imtihanı ile işçi alınacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA KATILMA ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında sayılLahza kaideleri taşımak,

2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yahut bunlMesafe denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki tahsil kurumlarındLahza birisini bitirmAmel olmak,

3 – GirAmel (Sözlü) imtihanının yapıldığı yılın ocBeyaz ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4 – ÖSYM tarafındLahza 2018-2019 yıllarında yapılLahza “halk İşçi Seçme İmtihanı KPSSP23” puLahza çeşidinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmBeyaz kaydıyla müracaatta bulunanlardLahza en yüksek puanlı 90 şahıs içerisinde bulunmBeyaz (90 ıncı Namzet ile tıpkı puanne sahip öbür adaylar da girAmel imtihanına alınır).

B) İMTİHAN MÜRACAAT HALİ VE YERİ

1 – Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacBeyaz olLahza İmtihLahza müracaBeygir linki üzerinde yer alLahza “2020 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı GirAmel (Sözlü) İmtihanı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 06-10 NisLahza 2020 tarihleri ortasında erişip, elektronik ortamda doldurarBeyaz Müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağındLahza posta yolu ile ya da bizzBeygir müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2 – Müracaatlar e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması mecburidir. Laf konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT MerKere Müdürlüklerinden, şahsen müracaBeygir ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz edErİlave temin edebileceklerdir.

3 – İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu yanılgısız ve eksiksiz bir formda tamamlayLahza ve bilgilerinin doğruluğundLahza emin olLahza adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olLahza adaylar rastgele bir hBeyaz talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik yahut yanılgı olduğunu ayrım eden adaylar ise 10 NisLahza 2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini tekrar güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarBeyaz müracaBeygir sürecini tamamlamBeyaz zorundadırlar.

4 – GirAmel (Sözlü) imtihanına başvuracBeyaz adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim KurumundLahza otomatik olarBeyaz gelmektedir. Bilgilerinde hata/Noksan olLahza yahut Yükseköğretim KurumundLahza mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların müracaBeygir formunda ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarBeyaz girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olLahza adayların onaylı diploma örneğini yahut www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında İmtihLahza modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5 – Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarındLahza mezun olup, ilanda aranılLahza tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olLahza adayların, tahsil bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik dokümanlarını yüklemeleri gerekmektedir.

6 – Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma BakanlığındLahza otomatik olarBeyaz gelmekte olup, bilgilerinde yanılgı olLahza adayların ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarBeyaz girmeleri, askerlik durum evraklarını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

7 – Adayların müracaBeygir basamağında Bakanlığımız İşçi genel MüdürlüğünŞöhret http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında KullanılacBeyaz Fotoğraf Standartları” kısmında yer alLahza özelliklere Müsait olarBeyaz çektirilmAmel 600*800 boyutlarında 300 dpi imaj kalitesinde fotoğrafı pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

8 – Müracaatlar tamamlandıktLahza sonra sistem 10 NisLahza 2020 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağındLahza belirtilen saatDeri sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dLahza Evvel belirtilen müracaBeygir tarihleri ortasında almaları gerekmektedir.

9 – GirAmel (Sözlü) İmtihLahza müracaBeygir esnasında Gerekli evrakların bir yahut birkaçını müracaBeygir mühleti içerisinde ilanda belirtilen tarz ve esaslMesafe nazaran modüle yüklemek zaruridir. İstenilen evrakları Müracaat evresinde sisteme yüklemeyen adaylar rastgele bir hBeyaz talebinde bulunamayacBeyaz olup, mesuliyet ilgili adaylMesafe ilişkin olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağındLahza posta yoluyla yahut elden müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 – Yordamına Müsait ve/veya vaktinde yapılmayLahza müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11 – İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaBeygir sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) ADAYLMesafe İlLahza ŞEKLİ

GirAmel (Sözlü) imtihanı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” kısmında ilLahza edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılLahza duyurular tebligBeygir kararındadır. İlgili adaylMesafe ayrıyeten rastgele bir yazılı bildirimde bulunulmayacBeyaz olup, Laf konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hBeyaz kayıplarındLahza adayların kendileri Mesul olacaktır.

Ç) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 – KPSSP23 muvaffakiyet puLahza sıralamasına nazaran belirlenen GirAmel (Sözlü) imtihanına katılacBeyaz adaylMesafe ilişkin Kesin olmayLahza kıymetlendirme Sonuç listesi 14 NisLahza 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilLahza edilecektir.

2 – KPSSP23 muvaffakiyet puLahza sıralamasına nazaran ilLahza edilen Kesin olmayLahza kıymetlendirme Sonuç listesine itirazlar 14-15 NisLahza 2020 tarihlerinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili İmtihLahza Şurasına yazılı olarak, itirazda bulunulLahza konunun belgelendirilmesi koşulu ile kabul edilecektir. 15 NisLahza 2020 tarihinde saBeygir 17:30’dLahza sonra Bakanlığımız evrBeyaz kaydına yahut faksına iletilen itiraz dilekçeleri sürece alınmayacaktır.

3 – İmtihLahza Kurulunca itiraz üzerine yapılLahza inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarBeyaz bildirilecektir. İtiraz üzerine İmtihLahza Kurulunca verilen kararlar mutlaktır.

4 – KPSSP23 muvaffakiyet puLahza sıralamasına nazaran ilLahza edilen boş takım sayısının altı sert (90) adaya ilişkin Kesin kıymetlendirme Sonuç listesi ile GirAmel (Sözlü) imtihanına katılacBeyaz adaylMesafe ilişkin gMeşhTümör iştirak listeleri, 21 NisLahza 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisIeri.gov.tr adresli internet sitesinde ilLahza edilecektir.

5 – Adayların İmtihLahza saatinden en az yarım saBeygir Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik evraklarından (T.C. kimlik kartı, nüfUs cüzdanı, şoför dokümanı yahut geçerlilik müddeti bitmemAmel pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacBeyaz olup, bu adaylar husus ile ilgili olarBeyaz rastgele bir hBeyaz talebinde bulunamayacaklardır.

6 – Gerçeğe ters beyanda bulunLahza adaylar İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı GirAmel (Sözlü) İmtihanını kazanmış olsalar dahi imtihanları geçersiz sayılarBeyaz atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıyeten 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmBeyaz üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANININ BİÇİMİ VE KONULARI

GirAmel imtihanı; kelamlı olarBeyaz Biricik kademede yapılacaktır.

GirAmel (Sözlü) imtihanında; adayların genel olarBeyaz hukuk, iktisat, maliye ve halk idaresi bilgileri ile Anlatım kabiliyeti, temsVilayet yeteneği, tutum ve hareketleri üzere şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

GirAmel (Sözlü) imtihanında adaylara, İmtihLahza heyeti reis ve üyelerinin her bKocamLahza tarafındLahza farklı ayrı 100 üzerinden puLahza verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması GirAmel (Sözlü) İmtihLahza notunu teşkVilayet eder. GirAmel (Sözlü) imtihanında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.

GirAmel (Sözlü) imtihanı sonucuna nazaran, muvaffakiyet puanı en yüksek puanlı adaydLahza başlanmBeyaz üzere kelamlı imtihana ait Kesin olmayLahza muvaffakiyet listesi oluşturulacaktır. Bahse mevzu liste Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilLahza edilecektir.

Laf konusu listeye itirazlar ilLahza edilen tarihDeri itibaren beş Amel günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili İmtihLahza Şurasına yazılı olarak, itirazda bulunulLahza konunun belgelendirilmesi kuralı ile kabul edilecek olup, ilLahza edilen müddet içinde yapılmayLahza itirazlar sürece alınmayacaktır. İmtihLahza Kurulunca yapılLahza inceleme sonucunda GirAmel (Sözlü) imtihanı kesinleşmAmel muvaffakiyet listesi oluşturulacBeyaz ve İmtihLahza heyet kararı itirazda bulunLahza adaylMesafe yazılı olarBeyaz bildirilecektir. İmtihLahza Kurulunca verilen kararlar nihaidir.

GirAmel (Sözlü) sınavındLahza en az 70 puLahza almış olmak, KesinleşmAmel GirAmel (Sözlü) İmtihLahza Sonuçlarına nazaran asıl ve yedek Namzet sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hBeyaz teşkVilayet etmeyecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

GirAmel (Sözlü) imtihanını kazananlar, Kesin muvaffakiyet puanı en yüksek olLahza adaydLahza başlanmBeyaz suretiyle ilanda yer alLahza boş takım sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmBeyaz üzere açıklanır. Adayların Kesin muvaffakiyet puanının eşitliği halinde yabancı lisLahza notu yüksek olLahza adaya öncelik verilir. Başarılı olLahza adaylMesafe ilişkin Kesin muvaffakiyet listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilLahza edilecektir.

G) ATfakBeygir SÜREÇLERİNE temel İSTENİLECek BELGELER

GirAmel (sözlü) imtihanında başarılı olarBeyaz atanmaya hBeyaz kazanLahza adaylar;

1 – Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Şurası tarafındLahza onaylanmış diploma denklik dokümanının aslı yahut onaylı örneği),

2 – Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarındLahza mezun olup, ilanda aranılLahza tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olLahza adayların, denklik evrakının aslı yahut noterden onaylı fotokopisi,

3 – Bakanlığımız İşçi genel MüdürlüğünŞöhret http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında KullanılacBeyaz Fotoğraf Standartları” kısmında yer alLahza özelliklere Müsait olarBeyaz çektirilmAmel 600*800 boyutlarında 300 dpi imaj kalitesinde CD ortamında fotoğraf,

4 – Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilErİlave doldurulmuş ve Namzet tarafındLahza imzalanmış, fotoğraflı İş Talep Formu,

5 – Bakanlığımız İşçi genel MüdürlüğünŞöhret https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “misal Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurulacBeyaz ve imzalanacBeyaz “Mal Bildirim Formu”, “halk Vazifelileri Etik Kontratı Formu” ve “Devlet Memurluğuna Birinci defa yahut Tekrar AtfakBeygir müracaBeygir Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü Süreçler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atfakBeygir evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkındLahza vazgeçmAmel sayılacaklardır. Bu durumda olLahza adaylar rastgele bir hBeyaz talebinde bulunamayacaklardır. 2488/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir