İçişler Bakanlığı 30 Denetçi Yardımcısı Alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında genel yönetim Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 30 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı takımına 08-11 Aralık 2020 tarihleri ortasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) imtihanı ile işçi alınacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında sayılan kuralları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4- İmtihanın yapılacağı periyotta nihayet müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış “Kamu İşçi Seçme İmtihanı KPSSP23” puan cinsinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 120 şahıs içerisinde bulunmak (120 inci Namzet ile birebir puana sahip diğer adaylar da giriş imtihanına alınır).

B) İMTİHAN MÜRACAAT FORMU VE YERİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan İmtihan müracaat linki üzerinde yer Meydan “2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) İmtihanı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri ortasında erişip, elektronik ortamda doldurarak Müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaatlar e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması mecburidir. Laf konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu kusursuz ve eksiksiz bir halde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik yahut kusur olduğunu ayrım eden adaylar ise 06 Kasım 2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini tekrar güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak müracaat sürecini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş (sözlü) imtihanına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini yahut www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet evraklarını pdf ya da jpeg formatında İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5- Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olan adayların, tahsil bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

6- Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde yanılgı olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum evraklarını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

7- Adayların müracaat kademesinde Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer Meydan özelliklere Müsait olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi imaj kalitesinde fotoğrafı pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

8- Müracaatlar tamamlandıktan sonra sistem 06 Kasım 2020 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan Evvel belirtilen müracaat tarihleri ortasında almaları gerekmektedir.

9- Giriş (sözlü) İmtihan müracaat esnasında Gerekli dokümanların bir yahut birkaçını müracaat müddeti içerisinde ilanda belirtilen adap ve temellere nazaran modüle yüklemek mecburidir. İstenilen dokümanları Müracaat kademesinde sisteme yüklemeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacak olup, mesuliyet ilgili adaylara ilişkin olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla yahut elden müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- Yordamına Müsait ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) ADAYLARA İlan ŞEKLİ

Giriş (sözlü) imtihanı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” kısmında ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat kararındadır. İlgili adaylara ayrıyeten rastgele bir yazılı bildirimde bulunulmayacak olup, Laf konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri Mesul olacaktır.

Ç) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- KPSSP23 muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenen giriş (sözlü) imtihanına katılacak adaylara ilişkin Kesin olmayan kıymetlendirme Sonuç listesi 11 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

2- KPSSP23 muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran ilan edilen Kesin olmayan kıymetlendirme Sonuç listesine itirazlar 11-13 Kasım 2020 tarihlerinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili İmtihan Komitesine yazılı olarak, itirazda bulunulan konunun belgelendirilmesi kuralı ile kabul edilecektir. 13 Kasım 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itiraz dilekçeleri sürece alınmayacaktır.

3- İmtihan Komitesince itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine İmtihan Komitesince verilen kararlar katidir.

4- KPSSP23 muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran ilan edilen boş takım sayısının dört sert (120) adaya ilişkin Kesin kıymetlendirme Sonuç listesi ile giriş (sözlü) imtihanına katılacak adaylara ilişkin günlü iştirak listeleri, 18 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

5- Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik evraklarından (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut geçerlilik müddeti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar bahis ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6- İş talep formunda gerçeğe ters beyanda bulunanlar, atanma kurallarını taşımayanlar ve/veya atanma kurallarını kaybedenler, ilanda istenilen ilgili doküman dışında İmtihan modülüne farklı doküman yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan koşullara ait ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) imtihanına alınmayacaktır. Bu konuların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) imtihanını kazanmış olsalar dahi imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlarında atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıyeten 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANININ BİÇİMİ VE KONULARI

Giriş imtihanı; kelamlı olarak Biricik kademede yapılacaktır.

Giriş (sözlü) imtihanında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve halk idaresi bilgileri ile Anlatım kabiliyeti, temsil yeteneği, hal ve hareketleri üzere şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (sözlü) imtihanında adaylara, İmtihan komitesi reis ve üyelerinin her biri tarafından başka ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş (sözlü) İmtihan notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) imtihanında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş (sözlü) imtihanı sonucuna nazaran, muvaffakiyet puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere kelamlı imtihana ait Kesin olmayan muvaffakiyet listesi oluşturulacaktır. Bahse husus liste Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren üç Amel günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili İmtihan Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan konunun belgelendirilmesi koşulu ile kabul edilecek olup, ilan edilen müddet içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır. İmtihan Komitesince yapılan inceleme sonucunda giriş (sözlü) imtihanı mutlaklaşmış muvaffakiyet listesi oluşturulacak ve İmtihan konsey kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. İmtihan Komitesince verilen kararlar mutlaktır.

Giriş (sözlü) imtihanından en az 70 puan almış olmak, Mutlaklaşmış Giriş (Sözlü) İmtihan Sonuçlarına nazaran asıl ve yedek Namzet sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (sözlü) imtihanını kazananlar, Kesin muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer Meydan boş takım sayısı kadar asıl ve ilan edilen boş takım sayısı kadar yedek olmak üzere açıklanır. Adayların Kesin muvaffakiyet puanının eşitliği halinde yabancı lisan notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ilişkin Kesin muvaffakiyet listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

G) Nakil SÜREÇLERİNE temel İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) imtihanında başarılı olup atanmaya hak kazanan asıl adaylardan aşağıdaki dokümanlar istenir.

1- Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği),

2- Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik evrakının aslı yahut noterden onaylı fotokopisi,

3- Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer Meydan özelliklere Müsait olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi imaj kalitesinde CD ortamında fotoğraf,

4- Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve Namzet tarafından imzalanmış, fotoğraflı İş Talep Formu,

5- Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Vazifelileri Etik Kontratı Formu” ve “Devlet Memurluğuna Birinci defa yahut Tekrar Nakil müracaat Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü Süreçler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde Nakil evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 8262/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir