Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

İlk derece mahkemesi: İlgili koşulları taşımadan itfaiye çavuşu olmuştur

Davacının birinci olarak itfaiye çavuşu olarak atandığı 12/04/1994 tarihinde yürürlükte bulunan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Misyon, Eğitim ve kontrol Temellerine Dair Yönetmelik kararlarına nazaran itfaiye çavuşu olarak atanabilmek için “3 Yıl onbaşı olarak çalışmak” kaidesinin arandığı, davacının bu koşulu taşımaksızın itfaiye çavuşluğuna atandığı, ikinci olarak itfaiye çavuşluğuna atandığı 12/09/2007 tarihinde yürürlükte bulunan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde itfaiye çavuşluğu takımına atanabilmek için “en az İdadi mezunu olmak” ve “görevde yükselme imtihanında başarılı olmak” kurallarının arandığı, davacının anılan Yönetmelikte aranan misyonda yükselme koşullarına riayet edilmeksizin itfaiye çavuşu takımına atandığı, davacının ilgili mevzuat kararları uyarınca durumuna Müsait itfaiye eri takımına atanmasına ait dava konusu süreçte hukuka ve mevzuata karşıtlık bulunmamaktadır.

Danıştay 2. Dairesi bu kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İDDK ise ısrar kararını onamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/69
Karar No: 2022/888

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak vazife yapan davacı tarafından, . tarih ve . sayılı yazıyla bildirilen ve itfaiye eri takımına atanmasına ait bulunan . tarih ve . sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacının birinci olarak itfaiye çavuşu olarak atandığı 12/04/1994 tarihinde yürürlükte bulunan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Vazife, Eğitim ve kontrol Temellerine Dair Yönetmelik kararlarına nazaran itfaiye çavuşu olarak atanabilmek için ” 3 Yıl onbaşı olarak çalışmak” koşulunun arandığı, davacının bu koşulu taşımaksızın itfaiye çavuşluğuna atandığı, ikinci olarak itfaiye çavuşluğuna atandığı 12/09/2007 tarihinde yürürlükte bulunan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde itfaiye çavuşluğu takımına atanabilmek için “en az İdadi mezunu olmak” ve “görevde yükselme imtihanında başarılı olmak” kurallarının arandığı, davacının anılan Yönetmelikte aranan vazifede yükselme koşullarına riayet edilmeksizin itfaiye çavuşu takımına atandığı, davacının ilgili mevzuat kararları uyarınca durumuna Müsait itfaiye eri takımına atanmasına ait dava konusu süreçte hukuka ve mevzuata karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 01/10/2020 tarih ve E:2017/536, K:2020/2759 sayılı kararıyla;

Davacının itfaiye çavuşluğu misyonuna atandığı 12/04/1994 tarihi prestijiyle yürürlükte bulunan İtfaiye Teşkillerinin kurum vazife Eğitim ve kontrol Asıllarına Dair Yönetmelik’in “Personelin rütbelerinde en az bekleme süresi” başlıklı 7. unsuru kapsamında, itfaiye çavuşluğu vazifesine atanabilmek için 3 Yıl itfaiye eri ve 3 Yıl itfaiye onbaşı olarak misyon yapılmasının Mecbur olduğu ayrıyeten, ilgili işçinin, bulunduğu rütbede bilgisi, çalışkanlığı, ahlak ve terbiyesi, kılık ve kıyafeti, tutum ve hareketi ile kendini kabul ettirmesi ve Aleni unvanın bulunması gerektiğinin Anlatım edildiği,

Davacının itfaiye başçavuşluğu misyonuna atanmasından sonra, 02/02/2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vilayet özel Yönetimleri, Belediyeler ve Vilayet özel Yönetimleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Kuruluş ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Yönetmelik ve 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde, -İtfaiye Teşkillerinin kurum misyon Eğitim ve kontrol Asıllarına Dair Yönetmelik’ten farklı olarak- hizmet kümeleri ve alt hizmet kümeleri ortasındaki misyonda yükselme niteliğindeki geçişlerin, lakin vazifede yükselme eğitimi ve vazifede yükselme imtihanında başarılı olunması halinde Mümkün olacağının belirtildiği,

Dava konusu olayda, davacının takımının 6360 sayılı kanun kapsamında, 31/03/2014 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı buyruğuna devredilmesi üzerine; itfaiye çavuşluğuna 12/04/1994 tarihinde yapılan atamasının, İtfaiye Teşkillerinin kurum misyon Eğitim ve kontrol Asıllarına Dair Yönetmelik’in 7. unsurunda yer Meydan bekleme mühletlerine riayet edilmeksizin; 12/09/2007 tarihinde yapılan atamasının ise 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 19. unsurunda yer verilen misyonda yükselme imtihanında başarılı olma kaidesi yerine getirilmeksizin yapıldığından bahisle, davacı, 19/03/2015 tarih ve 1167 sayılı dava konusu süreçle 5. dereceli itfaiye eri takımına atanmış ise de;

02/02/2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vilayet özel Yönetimleri, Belediyeler ve Vilayet özel Yönetimleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Kuruluş ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Yönetmelik’in 21. hususu ile Yönetmelik kapsamında bulunan vazifelere daha Evvel atanmış olanların kazanılmış haklarının Saklı tutulduğu, davacının İtfaiye çavuşluğu misyonunda kazanılmış hakkı bulunduğu,

Öte yandan, İtfaiye Teşkillerinin kurum misyon Eğitim ve kontrol Temellerine Dair Yönetmelik’in 7. unsurunda yer Meydan öteki konulara ait olarak, davalı yönetim tarafından davacının bu takıma atanmasına Mani teşkil edecek nitelikte hukuken kabul edilebilir rastgele bir münasebet de ortaya konulamadığından, davacının itfaiye başçavuşluğu vazifesinden alınarak, itfaiye erliği takımına atanmasına ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında ise türel isabet bulunmadığı sonucuna varılarak … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

… idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, dava konusu süreçle, yürüttüğü itfaiye çavuşluğu misyonundan alınması nedeniyle kazanılmış haklarını kullanmaktan alıkonulduğu; maddi ve manevi ziyana uğradığı, temyize husus kararın metot ve kanunlara ters olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, … idare Mahkemesince verilen kararın yöntem ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Temyiz isteminin reddi ile Konya 1. idare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka muhalif karar verilmesi,
c) Tarz kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar yol ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine;

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait … idare Mahkemesinin temyize mevzu 30/06/2021 tarih ve E:2021/661, K:2021/827 sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 21/02/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir