Hangi işçi mukavelesini feshederse tazminBeygir ödemek zorunda?

Kiralık Evler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Soru: İçişleri bakanlığında 4/B Kontratlı Bilişim İşçisi olarBeyaz Görev yapıyorum. 2 kBeygir alıyorum. İstifa edip 3 katına Öbür bir kuruma geçersem kuruma Yıl sonuna kadar olLahza maaşımı tazminBeygir olarBeyaz ödemek zorunda mıyım?

Cevap:

Kamuda kontratlı çalışanın kontratını feshetmesi halinde kaide olarBeyaz bir tazminBeygir yükümlüğü öngörülmemiş, yalnızca fesih sonrası misyona dönme hakkı konusunda kısıtlamalMesafe gidilmekle yetinilmiştir. 4/B’li kontratlı işçi ile dolaylı olarBeyaz 4/B ye tabi tutulLahza kontratlı statüdeki öğretmen, sağlıkçı ve din vazifelileri ile 375 sayılı KHK’nin ek 27. hususuna tabi çalışanlar için bu düstur geçerlidir. Devlet memurları da birebir halde istifa halinde her hangi bir tazminBeygir yükümlülüğüne katlanmamakta, tekrar memuriyete atanma istemeleri halinde muhakkak mühletlerin geçmesini beklemeleri gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz genel kuralın istisnasını ise 375 saYıl kanun Kararında Kararnamenin ek 6. maddesi kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi oluşturmaktadır. Laf konusu unsurun birinci fıkrasında, halk yönetimlerinin Aka ölçekli bAlbüyük süreç ünitelerinde bilişim hizmetlerini yürütmek üzere belli sayı ve fiyat limitleri dahilinde mukavele ile bilişim işçisi çalıştırılabileceği karara bağlanmış, hususun altıncı fıkrasında ise, “Sözleşmeli bilişim çalışanı olarBeyaz istihdam edileceklerin, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış devinim etmesi yahut bunlar tarafındLahza mukavele devri içerisinde kontratın Biricik taraflı fesih edilmesi halinde, kontrat brüt fiyatının üç katındLahza az olmamBeyaz üzere fesih tarihinden mukavelenin bitAmel tarihine kadar olLahza mühletin (kıst ay, tam ay sayılır) aylık mukavele brüt fiyatıyla çarpımı sonucu bulunacBeyaz fiyat, işçi tarafından tazminBeygir olarBeyaz ödenir. kararına yer verilmiştir.

Yukarıdaki kararda yasal çerçevesi belirlenen kontratlı bilişim çalışanı takımlı statüde Görev yapLahza emsallerine kıyasla yüksek fiyatlarla istihdam edilmektedir. Bu model kamudaki tahminen de en özgŞöhret ve en yerinde kontratlı istihdam modelidir. çok spesifik bir alanda, sonlu sayıda işçi ve fiyat limitleri altında yönetimin takdir hakkı minimize edilecek biçimde kurgulanmıştır. Bu kapsamdaki işçi 4/B yahut diğer kanunların kontratlı çalıştırılmasına ait kararlarına tabi olmayıp, üstte yer verilen ek 6. husus ve bu unsura dayalı olarBeyaz yürürlüğe konulLahza halk Kuruluş ve Kuruluşlarının Aka Ölçekli BAlbüyük Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait temel ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran istihdam edilmektedir.

TazminBeygir ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarBeyaz Yönetmelik, mukavele periyodu içerisinde sözleşmenin işçi tarafındLahza Biricik taraflı feshini tazminBeygir ödeme sebebi kabul etmiştir. Ayrıyeten çalışanın;

– kontrat periyodu içerisinde kesintisiz üç gŞöhret yahut Yekün on gŞöhret mühletle vazifesine gelmemesi,

– Görev yaptığı müddet zarfında 657 sayılı Kanunun 125 inci hususunda belirtilen uyarma yahut kınfakBeygir cezasını gerektiren FiVilayet yahut halleri üç kere, aylıktLahza kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren FiVilayet yahut halleri iki kere, Devlet memurluğundLahza çıkarma cezasını gerektiren FiVilayet yahut halleri bir kere işlediğinin, yapılacBeyaz inceleme sonucunda tespit edilmesi,

– işe alınma açısındLahza Gerekli olLahza niteliklerden rastgele birini sonradLahza kaybetmesi,

sebebiyle mukavelenin yönetim tarafındLahza feshiyle de tazminBeygir yükümlülüğü doğmaktadır.

Yukarıda belirtilenler dışında mukavelenin işçi yahut halk patronu tarafındLahza feshedilmesi tazminBeygir yükümlülüğü doğurmamaktadır.

Sonuç olarBeyaz kontrat periyodu içerisinde mukaveleyi feshetmeniz halinde brüt kontrat fiyatının üç katındLahza az olmamBeyaz üzere fesih tarihinden kontrat bitim tarihine kadar olLahza müddetin aylık brüt mukavele fiyatıyla çarpımı fiyatında tazminBeygir ödeme borcunuz doğacaktır. Mukavelenin; askerlik, doğum yahut doküman ile ispBeygir edilebilen ağır küye yahut hastalık mazeretinize dayalı olarBeyaz idarece feshi yahut Devre sonunda tarafınızca feshi halinde ise tazminBeygir Laf konusu olmayacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir