Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 işçi alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne 15 (Onbeş) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur ve 1 (Bir) İdari Memur (Engelli) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 17 (Onyedi) işçi alınacaktır.

2- İmtihana Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Uzman yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) takımı için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) (Engelli adayların Karşılaşma imtihanına katılabilmeleri için ıslak kaidesi aranmaz)

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,

Uzman Yardımcısı ile İdari Memur için misyonunu devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak, İdari Memur (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için en az %40 oranında manisi olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ait sıhhat heyeti raporuna sahip olmak,

TİM ve Birliklerden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcısı takımı için; 06.09.2020 yahut 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarından rastgele birinden Tablo 1’de belirtilen puan cinsinden taban 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2019, 2020 yahut 2021 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)

İdari memur takımı için; 06.09.2020 yahut 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından rastgele birinden Tablo 1’de belirtilen puan çeşidinden, taban 70 puan almış olmak.

İdari Memur (Engelli) takımı için; 15.11.2020 tarihinde yapılan Engelli halk Çalışanı Seçme İmtihanından Tablo 1’de belirtilen puan tipinden, taban 70 puan almış olmak.

3- Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. TİM ve İhracatçı Birliklerinde Deneyim müddeti içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar imtihana katılamaz.

4- Müracaatta İstenilen Belgeler*

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, için tıklayınız.

T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. Kimlik Kartı yahut Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim Diploması yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)

KPSS/EKPSS Sonuç Evrakı,

Uzman Yardımcısı takımına başvuran adaylar için Yabancı lisan İmtihanından minimum puanı aldığını gösterir doküman,

Güncel Özgeçmiş (CV)

Adli Sicil Belgesi

Askerlik durum Evrakı (Erkek adaylar için)

İdari Memur (Engelli) takımına başvuran adaylar için en az %40 oranında manisi olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ait sıhhat konseyi raporu,
*Sınavı kazanan adaylardan Laf konusu doküman asılları bilahare istenecektir.

5- müracaat Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü hususta belirtilen evraklar ile birlikte; genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6- Kelamlı Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir