Görevden alınan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü kariyer kadroya atanabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 22, 2023 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Vilayet Müdürü olarak misyon yapmakta iken araştırmacı takımına atanan davacıların, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca uzman yahut kontrol elemanı takımına atanma istemiyle yapılan müracaatların reddine ait açılan davalara ait içtihadı birleştirme kararını verdi.

İDDK’ya nazaran bunların meslek takımlara atanması Mümkün değildir.

Olayda, Anayasa’da yapılan değişikliklere Ahenk sağlanması emeliyle halk Kuruluş ve kuruluşlarının tertip ve işçi yapısı hakkında bir kısım değişikliklere gidildiği, bu kapsamda davacıların 375 sayılı KHK’nın mülga ek 18. hususu yeterince vazife yapmakta olduğu halk kurumunun Örgüt yapısının değişmesi nedeniyle Yasa yeterince araştırmacı takımına atandıkları, davacıların bu takıma atanmalarına ait süreçlere karşı dava açmadıkları ve Laf konusu süreçlerin katılaştığı görülmektedir. Sonrasında, davacılar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca meslek uzmanı yahut kontrol elemanı atanmak istemiyle davalı yönetime müracaatta bulunmuş ise de, yönetimin Nakil yahut atamama konusunda takdir yetkisinin bulunduğu Aleni olup, bu konuda yönetimin yargı kararıyla zorlanmasına hukuken İmkan bulunmamaktadır.

Bu durumda; davacıların kontrol elemanı ya da uzman olarak atanmalarını Mecbur kılan hukukî bir durum bulunmadığından ve Nakil konusunda davalı yönetimin takdir yetkisi bulunduğundan, müracaatların reddi yolundaki dava konusu süreçlerde hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/41
Karar No: 2022/55

BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI ORTASINDAKİ KARŞITLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi Liderler Şurasının 26/04/2022 tarih ve E:2022/24, K:2022/25 sayılı kararıyla; …………… tarafından, Gaziantep Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 26/01/2022 tarih ve E:2021/536, K:2022/86 sayılı kararı ile Bursa Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 25/03/2022 tarih ve E:2021/1773, K:2022/321 sayılı kararı ortasındaki tersliğin giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

Aykırılığın, dava konusu sürecin iptaline ait karara karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolunda verilen Bursa Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin E:2021/1773, K:2022/321 sayılı kararı tarafında giderilmesi gerektiği görüşüyle, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 3/C hususunun 4. fıkrasının (c) bendi ve birebir unsurun 5. fıkrası uyarınca, karar verilmesi için belgenin Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi ……………..’ın açıklamaları dinlendikten sonra bahis ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I- KARŞITLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE MEVZU BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI :

A- GAZİANTEP BÖLGE idare MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2021/536 SAYILI EVRAKINA MEVZU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ………. Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürü olarak misyon yapmakta iken, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye 6639 sayılı kanun ile eklenen Mülga ek 18. husus uyarınca 31/12/2020 tarihli Bakan Olur’u ile araştırmacı takımına atanan davacı tarafından; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. unsurunun 4. fıkrası uyarınca uzman yahut kontrol elemanı ya da Müsait görülen rastgele bir Vilayet’e Vilayet müdürü olarak atamasının yapılması istemiyle 28/09/2020 tarihinde yapılan müracaatın reddine dair Gençlik ve Spor Bakanlığının 29/09/2020 tarih ve E.967372 sayılı sürecinin iptali ile süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

Diyarbakır 2. idare Mahkemesinin 24/12/2020 tarih ve E:2020/1151, K:2020/1548 sayılı kararının özeti:

Anayasa’nın 125.maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’un 71 ve 76.maddelerine, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin mülga Ek.18.maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsurlarına yer verilerek;

Davacının, 3 Sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kurum ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihte Kararname’nin 6/4-b hususu kapsamında ek II sayılı cetvelde yer Meydan Bakanlık Vilayet Müdürlüğü vazifesinde bulunduğu ve bu takımda üç yıldan Çok vazife yaptığı (19/06/2015- 31/12/2018), 375 sayılı KHK’nın ek 18. unsurunun mülga olduğu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12. unsuru uyarınca,

üst kademe halk yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen konulara ait olarak, öbür mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne muhalif kararlarının uygulanmayacağının karara bağlandığı göz önüne alındığında, davacının başvurusu sonrası kontrol elemanı ya da uzman takımına atanması gerekmekte olup, müracaatının reddine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı,

Öte yandan; dava konusu süreç hukuka muhalif bulunduğundan; davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali ve özlük haklarının iadesinin Anayasa’nın 125.maddesinin gereği olduğu gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline, mali ve özlük haklarının iadesine karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 26/01/2022 tarih ve E:2021/536, K:2022/86 sayılı kararının özeti:

375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin mülga Ek.18.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76.maddelerine yer verilerek;

Davanın konusunun, davacının ……… Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğü bünyesinde araştırmacı takımına atanmasına ait süreç olmadığı, anılan sürece karşı dava açılmadığı ve sürecin katılaştığı, bu evreden sonra, davalı yönetimin, davacıyı uzman, kontrol elemanı ya da rastgele bir ile Vilayet müdürü olarak atayıp atamama konusunda takdir yetkisi bulunduğu, bu mevzuda yönetimin yargı kararıyla zorlanmasına da hukuken İmkan bulunmadığı,

Bu durumda; davacının bu basamakta rastgele bir ile “il müdürü”, “denetim elemanı” ya da “uzman” olarak atanmasını Mecbur kılan hukukî bir durum bulunmadığından ve Nakil konusunda davalı yönetimin takdir yetkisi bulunduğundan, dava konusu süreçte hukuka karşıt bir durum bulunmamakta olup, sürecin iptali yolunda verilen yönetim mahkemesi kararında tüzel isabet görülmediği,

Ayrıca; dava konusu sürecin hukuka Müsait olması nedeniyle davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının ödenmesi isteminin de reddedilmesi gerektiği gerekçesiyle istinaf isteminin kabulü ile Diyarbakır 2. idare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

B- BURSA BÖLGE idare MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2021/1773 SAYILI EVRAKINA MEVZU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ….. Kredi ve Yurtlar Vilayet Müdürü olarak vazife yapmakta iken araştırmacı takımına atanan davacı tarafından, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. hususunun 4. fıkrası uyarınca uzman yahut kontrol elemanı takımına atamasının yapılması istemiyle 25/11/2020 tarihinde yapılan müracaatın reddine dair Gençlik ve Spor Bakanlığının 30/11/2020 tarih ve E:41218064-641.04.1173738 sayılı sürecinin iptali ile mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Bursa 1. idare Mahkemesinin 10/06/2021 tarih ve E:2020/1134, K:2021/543 sayılı kararının özeti:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71 ve 76.maddelerine, 703 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 1.maddesinin 4.fıkrasına ve 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin mülga Ek.18.maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsurlarına yer verilerek;

Davacının, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihte Kararname’nin 6/4-b unsuru kapsamında ek II sayılı cetvelde yer Meydan Bakanlık Vilayet Müdürlüğü vazifesinde bulunduğu ve bu takımda üç yıldan Çok vazife yaptığı, 375 sayılı KHK’nın ek 18. unsurunun mülga olduğu ve Yeniden üstte yer verilen 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12. hususu uyarınca, üst kademe halk yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen konulara ait olarak, öbür mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne muhalif kararlarının uygulanmayacağının karara bağlandığı göz önüne alındığında, davacının 657 sayılı Kanun’un 36. unsurunun “Ortak Hükümler” kısmının (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kontrol elemanı ya da uzman takımına atanması gerekirken, davalı idarece aksi tarafta tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı sonuna varıldığı,

Öte yandan; her ne kadar davalı idarece, davacının 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kurum ve Kuruluşlarında Nakil Yöntemlerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında değil, 375 sayılı KHK kapsamında araştırmacı takımına atandığı ve bu nedenle mevzuat mucibince kontrol elemanı ya da meslek uzmanı takımına atamasının yapılamayacağı ileri sürülmüş ise de; anılan kararname kapsamında davacı ile birebir durumda olan farklı Bakanlıkların taşra teşkilatında bulunan Vilayet müdürlerinin kontrol elamanı yahut meslek uzmanı takımına atanabilmesi Mümkün iken, davacının bu takımlara atanamamasının eşitler ortasında adaletsizliğe yol açacağı kanaatiyle davalı yönetim savunmasının yerinde görülmediği,

Ayrıca, dava konusu sürecin hukuka tersliği Mahkemelerince ortaya konulmuş olduğundan, Anayasa’nın 125. hususu uyarınca bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî haklarının davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline, davacının mahrum kaldığı nakdî haklarının ödenmesine karar verilmiştir.

Bursa Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 25/03/2022 tarih ve E:2021/1773, K:2022/321 sayılı kararının özeti:

2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 45. unsuruna nazaran yapılan istinaf incelemesi sonucunda, yöntem ve temel istikametinden hukuka Müsait olan idare Mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf müracaatının Kesin olarak reddine karar verilmiştir.

II. İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda; davalı yönetim bünyesinde Vilayet Müdürü olarak misyon yapmakta iken araştırmacı takımına atanan davacıların, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kurum ve Kuruluşlarında Nakil Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca uzman yahut kontrol elemanı takımına atanma istemiyle yapılan müracaatların reddine ait süreçlere karşı açılan davalarda birebir bahiste verilen farklı nitelikteki kararların mutlaklaşması üzerine incelenen tersliğin oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. hususu ile memurların naklen atanmaları konusunda yönetime takdir yetkisi tanındığı Aleni olup, bu yetkinin lakin halk faydası ve hizmet gerekleri göz arkası edilerek kullanıldığının ortaya konulması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin neden ve Gaye istikametlerinden hukuka tersliği nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

diğer yandan, Anayasa’nın 125. hususunun 4. fıkrası ile 2577 sayılı Kanun’un 2. unsurunda, idari süreçler üzerindeki yargısal kontrolün, hukuka uygunluk kontrolü ile sonlu olduğu, yerindelik kontrolü formunda kullanılamayacağı, yürütme vazifesinin kanunlarda gösterilen Form ve temellere Müsait olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari aksiyon ve süreç niteliğinde yahut takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği kuralı bulunmaktadır.

Olayda, Anayasa’da yapılan değişikliklere Ahenk sağlanması emeliyle halk Kuruluş ve kuruluşlarının tertip ve işçi yapısı hakkında bir kısım değişikliklere gidildiği, bu kapsamda davacıların 375 sayılı KHK’nın mülga ek 18. hususu mucibince misyon yapmakta olduğu halk kurumunun Örgüt yapısının değişmesi nedeniyle Yasa yeterince araştırmacı takımına atandıkları, davacıların bu takıma atanmalarına ait süreçlere karşı dava açmadıkları ve Laf konusu süreçlerin katılaştığı görülmektedir. Sonrasında, davacılar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6/4-b unsuru uyarınca meslek uzmanı yahut kontrol elemanı atanmak istemiyle davalı yönetime müracaatta bulunmuş ise de, yönetimin Nakil yahut atamama konusunda takdir yetkisinin bulunduğu Aleni olup, bu konuda yönetimin yargı kararıyla zorlanmasına hukuken İmkan bulunmamaktadır.

Bu durumda; davacıların kontrol elemanı ya da uzman olarak atanmalarını Mecbur kılan hukukî bir durum bulunmadığından ve Nakil konusunda davalı yönetimin takdir yetkisi bulunduğundan, müracaatların reddi yolundaki dava konusu süreçlerde hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; dava konusu süreçlerin hukuka uygunluğunun saptanması karşısında, dava konusu süreçler nedeniyle mahrum kalındığı ileri sürülen mali ve özlük hakların ödenmesi istemlerinin de reddedilmesi gerekmektedir.

III- SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, tersliğin davanın reddi yolundaki Gaziantep Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 26/01/2022 tarih ve E:2021/536, K:2022/86 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, Kesin olarak, 26/09/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir