Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 08, 2023 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, mahalli yönetimler çalışanına yönelik olarak yapılacak vazifede yükselme eğitimi ve imtihanına iştirak bedeli olarak belirlenen 200-TL’nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan müracaatın reddine ait 2009 yılında açılan davayı sonuçlandırdı.

Dava konusu ferdi süreç ile desteği düzenleyici sürecin iptaline ait Danıştay İkinci Dairesinin temyize husus 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

Daire ‘yasal desteği olmadığı’ için iptal etmişti.

Kamu hizmetinin sunumunda verimliliğin artırılması emeliyle Devlet memurlarının yetiştirilmelerinin sağlanması ve daha ileri misyonlara hazırlanmasının halk görevlisini istihdam eden yönetimlere düşen bir yükümlülük olduğu, hasebiyle, Devlet memurlarının niteliğinin artırılması emeliyle vazifede yükselmelerinin sağlanmasının maliyetinin de Tekrar halk yönetimlerince karşılanmasının gerektiği,

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/652
Karar No: 2022/1228

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLİ : .
KARŞI taraf (DAVACI) : . Sendikası
VEKİLLERİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
mahalli yönetimler işçisine yönelik olarak yapılacak vazifede yükselme eğitimi ve imtihanına iştirak bedeli olarak belirlenen 200-TL’nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan müracaatın reddine ait İçişleri Bakanlığının. tarih ve. sayılı süreci ile bu sürecin desteği olan İçişleri Bakanlığı mahalli Yönetimler genel Müdürlüğünün 10/07/2009 tarih ve 18229 sayılı Genelgesi’nin 5. hususunun (d) bendinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 08/06/2011 tarih ve E:2009/6206, K:2011/3101 sayılı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasının 17/04/2014 tarih ve E:2011/2372, K:2014/1625 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak verilen Danıştay İkinci Dairesinin 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararıyla;

15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan halk Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair genel Yönetmelik’in dava konusu süreç tarihi prestijiyle yürürlükte olan haliyle 4., 8., 9. ve 11. unsur düzenlemelerine yer verildikten sonra,

Kamu Kuruluş ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair genel Yönetmelik’te Devlet memurlarının misyonda yükselme eğitimi ve imtihanına ait genel çerçevenin belirlendiği, lakin Laf konusu Yönetmelik’in desteği olan kanunlarda bu eğitim ve imtihana ait masrafların işçi tarafından karşılanacağına ait bir düzenlemeye yer verilmediği,

İçişleri Bakanlığının. tarih ve. sayılı süreciyle bu sürecin desteği olan İçişleri Bakanlığı mahalli Yönetimler genel Müdürlüğünün 10/07/2009 tarih ve 18229 sayılı Genelgesi’nin 5. unsurunun (d) bendinin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN TEZLERİ:

Davalı yönetim tarafından, 2009 yılı mahalli yönetimler işçisinin vazifede yükselme eğitiminin Anadolu Üniversitesince 19/10/2009 – 24/01/2010 tarihleri ortasında yapıldığı, üniversite tarafından Tahsil edilen 200-TL’nin eğitim ve İmtihan masraflarını karşılamaya yönelik olduğu, İmtihan fiyatlarını davalı yönetimin belirlemediği, öbür halk Kurum ve kuruluşlarına verilen eğitimlerde de Anadolu Üniversitesince 2007 yılından itibaren birebir bedelin alındığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın adap ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz istemlerinin reddi ile temyize husus Daire kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. hususunun ikinci fıkrasında, Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulmasının;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde Mümkün olduğu belirtilmiş; dördüncü fıkrasında, “Danıştayın birinci derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu husus ile ısrar dış 50. unsur kararları kıyasen uygulanır.” denilmiş; 50. unsurunun dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla hudutlu olarak yapılacağı karara bağlanmıştır.

Danıştay İkinci Dairesinin temyize bahis kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin 17/04/2014 tarih ve E:2011/2372, K:2014/1625 sayılı bozma kararında belirtilen münasebetler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, yol ve hukuka Müsait bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka terslik taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu ferdi süreç ile desteği düzenleyici sürecin üstte özetlenen münasebetle iptaline ait Danıştay İkinci Dairesinin temyize mevzu 03/11/2021 tarih ve E:2020/1920, K:2021/3902 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 06/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir