Görev süresinin uzatılmamasına ilişkin karar dekan tarafından verilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 28, 2023 Yorum Yok

Dava konusu işlem

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Yardımcı doçent olarak vazife yapan davacı tarafından, vazife müddetinin uzatılmasının Müsait olmadığı tarafında tesis edilen Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Konseyi kararının iptaline ilişkindir.

Karar dekan vekili tarafından alınmıştır

17/02/2009 tarihinde Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde Yardımcı doçent tabip olarak çalışmaya başlayan davacının 19/10/2016 tarihinde tutuklanması üzerine 26/12/2016 tarihinde vazifesinden uzaklaştırıldığı; misyon mühletinin dolması nedeniyle müddet uzatımına ait olarak 30/01/2017 tarih ve 43 sayılı kısım lideri yazısında; davacının tutuklu olduğu, tutukluluk müddetinin ne kadar olacağının tespitinin Mümkün olmadığı, misyonundan uzaklaştırıldığı hususu da dikkate alındığında akademik misyonlarını yerine getiremeyeceği, yargılama süreci sonuçlanıp üzerine atılı cürümlerden aklandıktan sonra yine atanabilme yollarının da Aleni olduğu konuları göz önünde bulundurularak tekrar atamasının yapılmasının Müsait olmadığı istikametinde görüş bildirildiği, dava konusu 03/02/2017 tarih ve 4/11 sayılı Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Heyeti kararında; kısım liderinin Olumsuz görüşü dikkate alınarak misyon müddetinin uzatılmasının Müsait olmadığına karar verildiği ve anılan kararın dekan vekili tarafından imzalandığı görülmektedir.

Yeki devranı öngörülmemişse yapılamaz

Yetki kurallarının; dar ve Özel manada halk nizamına ait olması nedeniyle, yönetimin yetki kurallarına sıkı bir formda uymak zorunda bulunduğu yönetim hukukunun bilinen unsurlarındandır. Dar manada yetki ögesi denilen karar alma yeteneği, bahis, yer ve Vakit prestijiyle Anayasa ve maddelerle muhakkak bir organ, makam ve halk görevlilerine tanınmış bir güçtür. Yetkinin kimin tarafından kullanılacağını belirleyen kuralların varlığı halinde bu yetkinin evresi ve paylaşımı konusunda da Aleni bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir.

İşlem yetki tarafından hukuka aykırıdır

Uyuşmazlıkta; Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Konseyi kararıyla dekan vekili tarafından dava konusu süreç tesis edilmiş olup,11/02/2017 tarih ve 161 sayılı rektör vekili yazısında, Olumsuz kararda izah edilen münasebetler nedeniyle rektörlükçe yine Nakil ile ilgili süreç tesis edilemediği; 14/02/2017 tarih ve 112 sayılı dekan vekili yazısında da; kısım başkanlığının Olumsuz görüşü ve dekanlığın Olumsuz Yönetim heyeti kararına Karşın gerekiyorsa Nakil yetkisinin rektörlük makamına ilişkin olduğu belirtilmişse de, üstte yer verilen mevzuat kararları uyarınca kurala bağlanan sürecin işletilmesi suretiyle en son kararın rektör tarafından verilmesi gerektiği tartışmasızdır.

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE
temel No : 2019/9352
Karar No : 2021/5257

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLLERİ : Av. ., Av. .
KARŞI taraf (DAVALI) : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLLERİ : Av. ., Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 14/05/2019 tarih ve E:2018/2927, K:2019/898 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem:

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Yardımcı doçent olarak vazife yapan davacı tarafından, vazife mühletinin uzatılmasının Müsait olmadığı istikametinde tesis edilen Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Şurası kararının iptaline karar verilmesi istemidir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Erzurum 1. idare Mahkemesince verilen 25/05/2018 tarih ve E:2017/781, K:2018/1089 sayılı kararda; yönetimin davacının misyon müddetini uzatıp uzatmamak konusunda takdir yetkisi bulunduğunun Aleni olduğu, davacı hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama kararı verildiği ve süreç tarihinde de davacının tutuklu olduğu, davacıya isnat olunan hata ile davacının ifa etmiş olduğu vazifenin kıymeti ve niteliği de dikkate alındığında, yönetimin anılan takdir yetkisi kapsamında davacının akademik misyonlarını yerine getiremeyeceğinden bahisle, vazife müddetinin uzatılmaması tarafında tesis ettiği dava konusu süreçte halk faydası ve hizmet gerekleri istikametinden hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi Kararının Özeti:
Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince Mahkeme kararının yöntem ve temel istikametlerinden hukuka Müsait olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, tahliye edildiğini lakin mukavelesi yenilenmediğinden vazifesine Geri dönemediğini, misyonunda başarılı olup olmadığının araştırılması gerektiğini, atamanın rektörlük makamının yetkisinde olduğu, keyfi bir uygulama ile karar alındığı, Bölge idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, belgenin tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yardımcı doçent olarak misyon yapan davacı tarafından, vazife müddetinin uzatılmasının Müsait olmadığı istikametinde tesis edilen 03/02/2107 tarih ve 4/11 sayılı Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Şurası kararının iptali istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun (dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki haliyle) ‘Yardımcı Doçentliğe atama’ başlıklı 23. hususunda; “Bir üniversite ünitesinde Aleni bulunan Yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o ünitenin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan yahut ilgili müdür kendi Yönetim şuralarının görüşünü de aldıktan sonra tekliflerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır. Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer yahut üçer yıllık mühletler için en Fazla 12 yıla kadar atanabilirler. Her Nakil mühleti sonunda misyon tabiatıyla sona erer. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak kaideler: Doktora yahut tıpta uzmanlık unvanını yahut Üniversitelerarası Heyetin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek muhakkak sanat kollarının birinde yeterlik kazanmış olmak, Fakülte, enstitü yahut yüksekokul Yönetim heyetlerince, biri o lisanın öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç Benlik bir heyet tarafından; imtihana girenin kendi ilim alanında Türkçeden yabancı lisana, yabancı lisandan Türkçeye 150 – 200 sözlük bir çeviriyi kapsayan yabancı lisan imtihanını başarmak. Üniversiteler, Yardımcı doçentlik takımına Nakil için bu hususta aranan minimum şartların yanında, Yükseköğretim Heyetinin onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak gayesine yönelik olarak, ilim disiplinleri ortasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleyebilirler.” kararı yer almıştır.

Dava konusu sürecin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mülga 28/01/1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 9. unsurunda; “Yardımcı doçentler, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili müdürün, kısım liderinin görüşüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede yahut yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer yahut üçer yıllık mühletler için en Fazla 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabilir. Her Nakil müddeti sonunda vazife bizatihi sona erer.” düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

17/02/2009 tarihinde Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde Yardımcı doçent tabip olarak çalışmaya başlayan davacının 19/10/2016 tarihinde tutuklanması üzerine 26/12/2016 tarihinde misyonundan uzaklaştırıldığı; misyon mühletinin dolması nedeniyle müddet uzatımına ait olarak 30/01/2017 tarih ve 43 sayılı kısım lideri yazısında; davacının tutuklu olduğu, tutukluluk mühletinin ne kadar olacağının tespitinin Muhtemel olmadığı, misyonundan uzaklaştırıldığı hususu da dikkate alındığında akademik misyonlarını yerine getiremeyeceği, yargılama süreci sonuçlanıp üzerine atılı hatalardan aklandıktan sonra yine atanabilme yollarının da Aleni olduğu konuları göz önünde bulundurularak yine atamasının yapılmasının Müsait olmadığı istikametinde görüş bildirildiği, dava konusu 03/02/2017 tarih ve 4/11 sayılı Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Şurası kararında; kısım liderinin Olumsuz görüşü dikkate alınarak misyon mühletinin uzatılmasının Müsait olmadığına karar verildiği ve anılan kararın dekan vekili tarafından imzalandığı görülmektedir.

Yetki kurallarının; dar ve Özel manada halk sistemine ait olması nedeniyle, yönetimin yetki kurallarına sıkı bir formda uymak zorunda bulunduğu yönetim hukukunun bilinen unsurlarındandır. Dar manada yetki ögesi denilen karar alma yeteneği, husus, yer ve Vakit prestijiyle Anayasa ve maddelerle muhakkak bir organ, makam ve halk görevlilerine tanınmış bir güçtür. Yetkinin kimin tarafından kullanılacağını belirleyen kuralların varlığı halinde bu yetkinin evresi ve paylaşımı konusunda da Aleni bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta; Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Heyeti kararıyla dekan vekili tarafından dava konusu süreç tesis edilmiş olup,11/02/2017 tarih ve 161 sayılı rektör vekili yazısında, Olumsuz kararda izah edilen münasebetler nedeniyle rektörlükçe tekrar Nakil ile ilgili süreç tesis edilemediği; 14/02/2017 tarih ve 112 sayılı dekan vekili yazısında da; kısım başkanlığının Olumsuz görüşü ve dekanlığın Olumsuz Yönetim şurası kararına Karşın gerekiyorsa Nakil yetkisinin rektörlük makamına ilişkin olduğu belirtilmişse de, üstte yer verilen mevzuat kararları uyarınca kurala bağlanan sürecin işletilmesi suretiyle son kararın rektör tarafından verilmesi gerektiği tartışmasızdır.

Bu durumda; tesis edilen dava konusu süreçte yetki istikametinden hukuka uygunluk, karşıt taraftaki Mahkeme kararında ve karara yönelik istinaf başvurusunu reddeden temyize mevzu Bölge idare Mahkemesi kararında tüzel isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.- 2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2.- Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 14/05/2019 tarih ve E:2018/2927, K:2019/898 sayılı kararının BOZULMASINA,

3.- Kullanılmayan 73,10-TL yürütmenin durdurulması harcının, istemi halinde davacıya iadesine,

4.- Yine bir karar verilmek üzere belgenin Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine Kesin olarak, 11/11/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir