Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Yukarıda özetlenen münasebetle davanın reddi yolundaki …. idare Mahkemesinin …. tarih ve E:…, K:… sayılı temyize bahis kararının ONANMASINA karar verildi.

Fiilen üst takım misyonları yapmak şahsa hak sağlamaz

Davalı yönetimin Kurum içi unvan değişikliği ve misyonda yükselme şartlarını sağlamak şartıyla işçisini, vazife ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylıklarıyla, bulundukları takım derecelerine eşit yahut kazanılmış hak aylık derecelerine Müsait daha üst, tıpkı yerdeki yahut Öbür yerdeki takımlara naklen Nakil konusunda takdir yetkisi bulunduğu; ilgililerin işgal ettikleri takımlardan daha üst bir takıma atanabilmeleri için ilgili Yönetmelikte öngörülen kuralları haiz olmalarının yanı sıra, varsa İmtihan koşulunun yerine getirilmiş olması gerekir.

Dolasıyla, bir işçinin bulunduğu takımın vazife ve hizmet tarifi içerisinde yer Meydan işlerde çalıştırılmayıp, uzun yıllardan bu yana ve fiilen daha üst takımların vazife ve hizmet tarifine giren işlerde çalışması ya da çalıştırılması bu bireye direkt o takımlara atanma imkanı sağlamaz.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2021/747
Karar No: 2022/602

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ: Av….
KARŞI taraf (DAVALI) : …
VEKİLİ: Av….

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dahil İmaller Koordinatörlüğünde üretim ve yayın elemanı olarak vazife yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da direktör olarak görevlendirildiğinden bahisle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen İşçinin Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanlarına Ait Yordam ve Temeller’in Süreksiz 1. unsuru uyarınca, prodüktör ya da direktör takımına atanma istemiyle 18/11/2014 tarihinde yaptığı müracaatın zımnen reddine ait sürecin iptali ve mahrum kaldığı maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece idare Mahkemesi kararının özeti:

…. idare Mahkemesince; davalı yönetimin Kurum içi unvan değişikliği ve misyonda yükselme şartlarını sağlamak şartıyla çalışanını, misyon ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylıklarıyla, bulundukları takım derecelerine eşit yahut kazanılmış hak aylık derecelerine Müsait daha üst, birebir yerdeki yahut Öbür yerdeki takımlara naklen Nakil konusunda takdir yetkisi bulunduğu; ilgililerin işgal ettikleri takımlardan daha üst bir takıma atanabilmeleri için ilgili Yönetmelikte öngörülen kuralları haiz olmalarının yanı sıra, varsa İmtihan kaidesinin yerine getirilmiş olması gerektiği;

Dolasıyla, bir işçinin bulunduğu takımın misyon ve hizmet tarifi içerisinde yer Meydan işlerde çalıştırılmayıp, uzun yıllardan bu yana ve fiilen daha üst takımların vazife ve hizmet tarifine giren işlerde çalışması ya da çalıştırılması bu şahsa direkt o takımlara atanma imkanı sağlamayacağı; öteki yandan, atamalar konusunda takdir yetkisi bulunan yönetimin, yargı kararı ile Nakil yapması ya da vazifede yükselme imtihanı yapması konusunda zorlanamayacağının Aleni olduğu; uyuşmazlıkta, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen İşçinin Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanlarına Ait Yöntem ve Temeller’in Süreksiz 1. hususundaki, işçi yönetmeliğinde aranan kaideleri taşımak ve 31/12/2014 tarihine kadar yapılan imtihanlardan rastgele birinden başarılı olmak kaydıyla yazılı imtihana tabi olmaksızın fiilen yürütülen takıma atanılabileceğine ait yapılan düzenlemenin 31/12/2014 tarihi prestijiyle yürürlükten kalktığı; bu durumda, imal ve yayın elemanı olarak vazife yapan davacının prodüktör ya da direktör takımının aradığı kaidelerin tamamını haiz olmadığından, davacının müracaatının zımnen reddedilmesine ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla “beklenen haklar” bakımından Yasa koyucuya yüklediği ödevin, yönetimler için de geçerli olacağı; Danıştayın bir Fazla kararında, haklı beklenti tanımlanarak, yönetimin makul beklentiyi karşılayabileceği, baskın halk faydası olmadığı durumlarda, halk vazifelilerinin haklı beklentilerinin zedelenmemesi gerektiğinin vurgulandığı; 21 yıldır bilfiil prodüktör ya da direktör olarak çalıştığından Gerekli deneyime sahip olduğu ve atanmak için Gerekli koşulları taşıdığı; yönetimin takdir hakkını berbata kullandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Üstte özetlenen münasebetle davanın reddi yolundaki …. idare Mahkemesinin …. tarih ve E:…, K:… sayılı temyize mevzu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir