Etrafına ‘önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım’ var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 10, 2023 Yorum Yok

İşlemi hukuka Müsait bulan bölge yönetim mahkemesi kararı onandı.

Hakkındaki suçlama

Davacının gerçeğe muhalif olarak Devletin üst kademeleriyle irtibatının olduğunu beyan ederek etrafındaki insanlara Amel vaadinde bulunduğu, nüfuz kazanmak maksadıyla Özel yetkilerle ve Özel işlerde görevlendirilmiş bir şahıs olduğu izlenimini yarattığı, hasebiyle davacının üzerine atılı bulunan “Devlet kademelerinde Değerli bir vazifede olduğu formunda hilaf-ı hakikat beyanlarda bulunmak suretiyle insanları kandırmak” fiilinin sübuta ermesi

İlk derece mahkemesi süreci hukuka muhalif bularak iptal etmişti.

Bölge yönetim mahkemesi ise sürecin hukuka Müsait olduğuna karar vermişti.

Danıştay 5. Dairesi ise süreci hukuka muhalif bularak bölge yönetim mahkemesi kararını bozmuştu. Daire’ye nazaran davacının soruşturma sonucu tespit edilen hareketlerinin disiplin cezasıyla karşılanması kâfi olan ve/veya vazife yerinin değiştirilmesini gerektiren mahiyettedir.

Bölge yönetim mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İDDK ise ısrar kararını onamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2021/2952
Karar No: 2022/821

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av….
KARŞI taraf (DAVALI) : …Başkanlığı
VEKİLİ : I. Huk. Müş. V. Av. …

İSTEMİN KONUSU:

…Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Muğla ili, Bodrum ilçesi, …Mahallesi, …Camiinde imam-hatip olarak misyon yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1-(b) hususunda yer Meydan “Atanmalarında dini tahsil koşulu temel alınan unvanlarda; itikat, ibadet, hal ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu halinde ortak bir Nitelik taşımak” koşulunu kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hususu uyarınca Devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait Diyanet işleri Başkanlığının …tarih ve …sayılı sürecinin iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

…. idare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla;

Olayda, dava evrakındaki bilgi doküman, soruşturma raporu ile taraf tezlerinin Birlikte değerlendirilmesinden davacının soruşturma sonucu tespit edilen aksiyonlarının disiplin cezasıyla karşılanması kâfi olan ve/veya vazife yerinin değiştirilmesini gerektiren mahiyette olduğu, fakat bu hareketlerin ilgili Yönetmelik’in 5/(1)-b hususunda belirtilen, “Atanmalarında dini tahsil kaidesi temel alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tutum ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu biçiminde ortak bir Nitelik taşımak” kuralını kaybettirecek, münasebetiyle memuriyetinin sonlandırılmasını gerektirecek Nitelik ve yükte olmadığı,

Bu durumda davacının İmam-Hatip olarak atanabilmesi için ilgili Yönetmelik’te aranan ortak Nitelik kaidesini (Devlet memuru olmanın Özel şartını) kaybetmesi olarak değerlendirilemeyecek hareketleri nedeniyle memurluğunun sona erdirilmesine ait tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle sürecin iptali ile süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali hakların davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

…Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla;

Uyuşmazlıkta, dava konusu sürece destek alınan soruşturma raporunun ve soruşturma kapsamında alınan Şahit beyanlarının Birlikte değerlendirilmesinden, davacının gerçeğe ters olarak Devletin üst kademeleriyle irtibatının olduğunu beyan ederek etrafındaki insanlara Amel vaadinde bulunduğu, nüfuz kazanmak maksadıyla Özel yetkilerle ve Özel işlerde görevlendirilmiş bir şahıs olduğu izlenimini yarattığı, hasebiyle davacının üzerine atılı bulunan “Devlet kademelerinde Kıymetli bir misyonda olduğu halinde hilaf-ı hakikat beyanlarda bulunmak suretiyle insanları kandırmak” fiilinin sübuta erdiğinin görüldüğü,
Buna nazaran, İslam dininin inanç, itikat, ibadet ve ahlak temelleri ile ilgili işleri kanunen yürütmekle vazifeli din görevlisinin, etrafında ve topluluğunda nüfuz kazanmak için gerçeğe alışılmamış beyanlarda bulunarak insanları kandırmasının İslam ahlakı ile bağdaşan bir tavır olmadığı, yürüttüğü misyonun gereği olarak tutum ve hareketleriyle topluma Örnek olması gerekirken Temel dini ve ahlaki pahalara Aksi düşen hareketleri ile din görevlisine duyulan itimat hissinin kaybedilmesine sebebiyet verdiğinden, Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1-(b) hususunda yer Meydan vasıfları kaybettiği Aleni olan davacı hakkında tesis edilen 657 sayılı Kanunu’nun 98/b unsuru uyarınca misyona nihayet sürecinde hukuka karşıtlık, dava konusu sürecin iptaline karar veren idare Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet bulunmadığı sonucuna varılarak istinaf müracaatına husus idare Mahkemesi kararı kaldırılmış ve davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 21/09/2020 tarih ve E:2020/759, K:2020/3473 sayılı kararıyla;

Atanmalarında dini tahsil kaidesi temel alınan alanlarda vazife yapan çalışanın, 657 sayılı Kanun’un 48. unsurunun (B) bendinin 2. alt bendi ile birebir Kanun’un 98. hususunun (b) bendi uyarınca Yönetmelik’le aranılan “itikat, ibadet, hal ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu” formundaki ortak Nitelik kaidesini kaybettiğinden bahisle vazifesine nihayet Eda sürecinin tesisi için ”İslam törelerine Müsait olmayan bir aksiyonun bulunmasının” yanında öteki bir Kaide olarak ”bu aksiyonun etrafında bilinir olması gerektiği”, lakin bu iki kaidenin Birlikte gerçekleşmesi durumunda vazifesine nihayet verilebileceği,

Uyuşmazlıkta, davacının soruşturma sonucu tespit edilen aksiyonlarının disiplin cezasıyla karşılanması kâfi olan ve/veya misyon yerinin değiştirilmesini gerektiren mahiyette olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/1-(b) unsurunda belirtilen, “Atanmalarında dini tahsil koşulu temel alınan unvanlarda, itikat, ibadet, tutum ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun etrafında bilinir olduğu halinde ortak bir Nitelik taşımak” koşulunun kaybedilmesini gerektirecek Nitelik ve tartıda olmadığı anlaşıldığından, anılan aksiyonları nedeniyle davacının memurluğunun sona erdirilmesi tarafında tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmediği,
Bu prestijle, dava konusu sürecin iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali hakların davacıya ödenmesi tarafındaki idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının kabulüne, kararın kaldırılmasına ve davanın reddine ait temyize husus kararda tüzel isabet bulunmadığı sonucuna varılarak …Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

…Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla;

Dava konusu sürece destek alınan soruşturma raporunun ve soruşturma kapsamında alınan Şahit beyanlarının Birlikte değerlendirilmesinden; davacının gerçeğe karşıt olarak Devletin üst kademeleriyle irtibatının olduğunu beyan ederek etrafındaki insanlara Amel vaadinde bulunduğu, nüfuz kazanmak gayesiyle Özel yetkilerle ve Özel işlerde görevlendirilmiş bir şahıs olduğu izlenimini yarattığı, münasebetiyle davacının üzerine atılı bulunan “Devlet kademelerinde Değerli bir misyonda olduğu halinde hilaf-ı hakikat beyanlarda bulunmak suretiyle insanları kandırmak” fiilinin, ”İslam törelerine Müsait olmadığı” ve ”bu fiilinin etrafında bilinir olduğu” biçimindeki iki kaidenin bir ortada gerçekleştiği münasebeti eklenmek suretiyle istinaf müracaatına bahis idare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, kuşkudan arınmış kanıt ve evrak olmadan, soruşturma evrakında yer Meydan lehe Şahit tabirleri de dikkate alınmadan yalnızca hasımlığa dayalı şikayetçi ve onların gösterdiği Şahit tabirleri ile yetinilerek memuriyetine nihayet verildiği, soruşturmayı yürüten müfettiş tarafından münasebetleri ile Bir arada uygulanacak yaptırımı da belirtir biçimde savunmasının alınmadığı, adil olmayan soruşturma süreci ile karara münasebet alınan fiilin sübuta ermediği, Devlet memuru olduğu, Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususu kapsamında disiplin hatası olarak memuriyetine nihayet verilmeyi gerektirmeyen Fiil isnadı ile soruşturma geçirdiği, Kanunda yer almayan bir kaidenin da yoruma Aleni soyut Yönetmelik uyarınca uygulandığı, fiilin sübuta ermesi durumunda disiplin hukuku tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na nazaran kıymetlendirme yapılması gerektiği, uygulamanın ağır sonuçlar içerdiği, hukuka, hakkaniyete ve ölçülülük unsuruna ters olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, Bölge idare Mahkemesince verilen ısrar kararının yol ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge idare Mahkemesi ısrar kararının Danıştay Beşinci Dairesinin 21/09/2020 tarih ve E:2020/759, K:2020/3473 sayılı kararındaki münasebet doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra, belge tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka alışılmamış karar verilmesi,

c) Metot kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen argümanlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait …Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin temyize husus …tarih ve E:…, K:…sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Kullanılmayan …- TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. 10/03/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- …Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı ısrar kararının, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/09/2020 tarih ve E:2020/759, K:2020/3473 sayılı kararında yer Meydan münasebet doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir