Doçentlik unvanı 3 Yıl sonra Geri alınan akademisyen Danıştay’da kazandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doçent unvanıyla misyon yapan davacının, doçentlik müracaat şartlarını ikmal etmeksizin müracaatta bulunduğundan bahisle doçentlik unvanının Geri alınmıştır.

Davacı hem Mahallî mahkemede hem de istinafta davayı kaybetmiştir.

Danıştay ise davacıyı haklı bulmuştur:

Uyuşmazlıkta, doçentlik unvanı verildikten uzun Vakit sonra tesis edilen süreçle bu unvanın Geri alındığı görülmekle birlikte; yokluk, mutlak butlan, ilgilinin gerçek dışı beyanı yahut hilesi olmamak şartıyla güzel niyetli bireyler istikametinden yanlış bir idari tasarrufun iptal davaları için öngörülen altmış günlük dava açma müddetinin geçmesinden sonra Geri alınmasının idari istikrarı ve halk tertibini zedeleyeceği açıktır.

Bu durumda; heyet üyeleri tarafından yapıtın yasal inceleme müddeti içerisinde teslim alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğu, yapıtın bilimsel yeterliliğinin kabul edildiği, doçentlik İmtihan sürecinin yönetimin bilgisi altında yürütülüp sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk, davanın reddine dair Mahkeme kararında ise tüzel isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 2019/6495

K. 2020/828

T. 13.2.2020

İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 19/04/2019 gün ve E:2018/2092, K:2019/1051 Sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doçent unvanıyla misyon yapan davacı tarafından, doçentlik müracaat şartlarını ikmal etmeksizin müracaatta bulunduğundan bahisle doçentlik unvanının Geri alınmasına yönelik 05/08/2016 tarih ve 10695 Sayılı sürecin iptali istemidir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 8. idare Mahkemesince verilen 06/04/2018 tarih ve E:2016/3853, K:2018/756 Sayılı kararda; müracaat sırasında davacının yapıtının yayımlanmamış olduğu, davacının doçentlik müracaat şartlarını ikmal etmeksizin müracaatta bulunduğu, bu suretle kazanılmış bir hakkından da bahsedilemeyeceği, tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: Ankara Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 19/04/2019 tarih ve E:2018/2092, K:2019/1051 Sayılı kararında; istinaf müracaatına husus kararın hukuka ve metoda Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 Sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. hususunun 3. fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Davacı tarafından, Bölge idare Mahkemesi kararının hukuka karşıt olduğu, bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, Bölge idare Mahkemesi kararının hukuka Müsait olduğu, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile adap ve yasaya Müsait olan Bölge idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra, 2577 Sayılı Kanun’un 17. hususu uyarınca davacının duruşma istemi kabul edilmeyerek işin gereği görüşüldü:

KARAR :

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doçent unvanıyla misyon yapan davacı tarafından, doçentlik müracaat şartlarını ikmal etmeksizin müracaatta bulunduğundan bahisle doçentlik unvanının Geri alınmasına yönelik 05/08/2016 tarih ve 10695 Sayılı sürecin iptali istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Doçentlik sınavı’ başlıklı 24. hususunda ( dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki haliyle ); “Doçentlik imtihanı, Üniversitelerarası Şuraca yılda iki kez yapılır. Aşağıdaki koşulları haiz adaylar, Üniversitelerarası Heyetin tespit edeceği tarihe kadar, Üniversitelerarası Şuraya Gerekli evrak ve yayınlar ile Birlikte esas ilim kolu ile uzmanlık ve araştırma hususlarını da bildirerek başvururlar. Doçentlik imtihanına başvurabilmek için aşağıdaki kurallar aranır:

1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora yahut tıpta uzmanlık unvanını yahut Üniversitelerarası Şuranın önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen aşikâr sanat kısımlarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

2 ) Üniversitelerarası Konseyin her bir ilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirteceği görüş çerçevesinde Yükseköğretim Konseyi tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen kuralları taşıyan özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

3 ) Yükseköğretim Şurasının belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı lisan imtihanında başarılı olmak.

Bu imtihanın, adayın ilim kısmı ile ilgili olması kaidesi aranmaz. ilim alanı bir yabancı lisanla ilgili olanlar bu imtihanı Öbür bir yabancı lisanda vermek zorundadırlar. Üniversitelerarası Şura, adayın başvurduğu ilim yahut sanat kısmından beş Benlik bir heyet ve bu heyet için iki yedek Üye tespit eder. İlgili ilim yahut sanat kısmında kâfi öğretim üyesinin bulunmaması halinde, heyet üç Üye ile teşkil edilebilir. Doçentlik İmtihan heyetinde yer Meydan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini kıymetlendirerek hazırladıkları detaylı ve gerekçeli ferdî raporlarını Üniversitelerarası Heyete gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına nazaran değerlendirmeye temel alınır. Değerlendirmeye temel alınan bu raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ait bildirim yazısı ile Birlikte adaya gönderilir. eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik İmtihan heyeti tarafından, kelamlı imtihana tabi tutulur. Heyet üyeleri, yapılan kelamlı imtihanın denetlenebilirliğini sağlamak için Gerekli önlemleri alır. Kelamlı imtihanda başarılı olması halinde, adaya ilgili ilim kolunda doçentlik unvanı verilir. Doçentlik imtihanına ait temel ve metotlar, Üniversitelerarası Konseyin görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Şurası tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” kararı yer almıştır.

31/01/2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve dava konusu sürecin tesis edildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan Doçentlik İmtihan Yönetmeliği’nin ‘Başvuru vakti ve şartları’ 4. hususunda; “Doçentlik başvurusu, Nisan yahut Ekim ayları içinde, Üniversitelerarası Şuranın belirleyeceği bir tarihe kadar yapılır. Üniversitelerarası Şuraca bir tarih belirlenmemesi halinde, müracaatlar, Nisan yahut Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın nihayet çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder. Doçentlik başvurusu için; a ) Bir anabilim yahut ilim kolunda Türkiye’de doktora, sanatta yeterlik yahut tıpta uzmanlık yapılmış ya da Yurt dışında yapılmış olan doktora, sanatta yeterlik yahut tıpta uzmanlık tahsilinin ilgisine nazaran Üniversitelerarası Şura yahut sıhhat Bakanlığı tarafından bir anabilim yahut ilim kısmı ile ilişkilendirilerek denkliğinin kabul edilmiş olması, b ) Merkezi yabancı lisan imtihanında başarılı olunması, c ) Doktora, tıpta uzmanlık yahut sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik müracaatında bulunulacak olan anabilim kısmında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması, kaidedir. Doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ait minimum ölçütler, Üniversitelerarası Heyet tarafından, her bir Meydan göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir ve her Yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Şurasının internet sitesinde yayımlanır. Bu ölçütler, en erken yayımı tarihini izleyen ikinci periyotta yapılacak olan doçentlik müracaatlarında dikkate alınır…Doçentlik müracaatları, Üniversitelerarası Şuraya yapılır. Müracaatların eksiksiz olup olmadığı ve bu Yönetmelikte aranan Form kaidelerini taşıyıp taşımadığı Denetim edilir. Belgesinin eksiksiz olduğu ve Gerekli Hal koşullarını taşıdığı tespit edilen adayın heyeti en kısa vakitte Üniversitelerarası Konsey tarafından oluşturularak, Namzet ile heyetin asıl ve yedek üyelerine mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirilir. Bu bildirim yazısı üzerine eserler Namzet tarafından heyet üyelerinin her birine posta yolu ile gönderilir. Aday, yapıtların heyet üyelerine ulaştığına ait evraklarının birer örneğini Üniversitelerarası Konseye teslim eder…” kararına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak vazife yapmakta iken 2012/Ekim devri doçentlik imtihanına müracaat yapan davacı tarafından, müracaat beyannamesinde yayınlanmış özgün bir bilimsel kitap olarak “Kürt Probleminin Anayasal Boyutu ( Ankara 262 pp. Orion Yayınevi 2012 )” başlıklı çalışmanın gösterildiği, müracaat belgesine kitabın kapak sayfasının tıpkı basımının eklendiği, 01/03/2013 tarihli davalı yönetim yazısı ile davacı için eser inceleme heyetinin belirlendiği, fakat davacı tarafından heyet üyelerine yapıtlarını gönderirken ayrıyeten “Hocam, size gönderilecek kitaplar ortasında yer Meydan Kürt Probleminin Anayasal Boyutu başlıklı kitabın baskısında benden kaynaklanan bir problemle gecikme oldu. Gecikme nedeniyle sizden Fazla özür dilerim. En kısa müddette bu kitabı size teslim edeceğimi belirtirim…” halinde not gönderildiği, daha sonra anılan yapıtın heyet üyelerinin incelemesine sunulduğu, fakat bir heyet üyesi tarafından yapılan müracaat üzerine davacının evrakının Etik Kuruluna gönderildiği, Toplumsal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Şurası’nın 29/08/2013 tarih ve 2013/05 Sayılı kararı ile davacının etik kurallarına ters aksiyonda bulunmadığına karar verildiği, bu karardan sonra ilgili kişinin heyet üyeliğinden çıkartılarak yerine yedek heyet üyelerinden birinin asil Üye olarak görevlendirildiği, böylelikle doçentlik İmtihan sürecinin kaldığı yerden devam ettiği, heyet üyeleri tarafından, davacının; müracaat şartlarını tamamladığı kabul edilerek, kelamlı imtihana alındığı, kelamlı imtihanda da başarılı bulunduğu ve 30/10/2013 tarihi prestijiyle doçentlik unvanı almaya hak kazandığı davacı doçent unvanı ile vazife yaparken doçentlik müracaat şartlarını ikmal etmeksizin müracaatta bulunduğundan bahisle doçentlik unvanın Geri alınmasına yönelik süreç üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, doçentlik unvanı verildikten uzun Vakit sonra tesis edilen süreçle bu unvanın Geri alındığı görülmekle birlikte; yokluk, mutlak butlan, ilgilinin gerçek dışı beyanı yahut hilesi olmamak şartıyla âlâ niyetli bireyler tarafından yanlış bir idari tasarrufun iptal davaları için öngörülen altmış günlük dava açma mühletinin geçmesinden sonra Geri alınmasının idari istikrarı ve halk sistemini zedeleyeceği açıktır.

Bu durumda; heyet üyeleri tarafından yapıtın yasal inceleme müddeti içerisinde teslim alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğu, yapıtın bilimsel yeterliliğinin kabul edildiği, doçentlik İmtihan sürecinin yönetimin bilgisi altında yürütülüp sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk, davanın reddine dair Mahkeme kararında ise hukuksal isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. Ankara Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 19/04/2019 tarih ve E:2018/2092, K:2019/1051 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın Ankara Bölge idare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, Kesin olarak, 13.02.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir