Diyanet, Kuruluş içinden 7 müfettAmel yardımcısı alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

DUYURU

Başkanlığımız, Rehberlik ve TeftAmel Başkanlığında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen takıma yazılı ve kelamlı İmtihLahza sonucuna nazaran Kurum içi naklen ” MüfettAmel Yardımcısı” alımı yapılacaktır.

Başkanlık Merkezi MüfettAmel Yardımcısı genel idare Hizmetleri 7 kişi

I. MÜRACAAT KURALLARI:

(1)-MüfettAmel Yardımcılığı imtihanına girebilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel şartlMesafe ek olarBeyaz aşağıdaki Özel koşullar aranır:

a) En az lisans seviyesinde dini yüksek tahsil görmüş olmak,

b) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) MüfettAmel yardımcılığı girAmel imtihanının ilLahza edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü

kadrolarında Görev yapıyor olmak,

ç) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolMesafe atananlarda A Kümesi kadrolMesafe atanacaklar için yapılLahza halk Çalışanı Seçme SınavındLahza 2018 yahut 2019 yıllarında yapılLahza halk Çalışanı Seçme İmtihanının (KPSS) KPSSP3 puLahza cinsinden en az (60) puLahza almış olmak,

d) sıhhat durumu her türlü iklim koşullarında müfettAtölye yapmaya elverişli olmak.

e) Duyuruda yazılı mühlet içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,

f) Memuriyete Mani isimli sicVilayet kaydı bulunmamak.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığı AtfakBeygir ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortBeyaz Nitelik şartı

aranır.

(3) MüfettAmel yardımcılığı Karşılaşma imtihanında daha Evvel iki sefer başarısız olmamak,

(4) nihayet beş Yıl içerisinde aylıktLahza kesme, on Yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Adaylar, müracaBeygir şartlarındLahza memuriyete Mani isimli sicVilayet kaydı bulunmadığı, sıhhat durumunun her türlü iklim kurallarında müfettAtölye yapmaya elverişli olduğu, “ortBeyaz nitelik” kaidesini taşıdıkları, müfettAmel yardımcılığı imtihanında daha Evvel iki defa

başarısız olmadıkları ve aylıktLahza kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması

cezası almadıklarına ait konuları elektronik müracaBeygir ekranında beyLahza edeceklerdir.

Adaylar, müracaBeygir ekranında ilgili alanne 1000 karakteri aşmayacBeyaz halde öğrenim

gördüğü okulları, daha Evvel yaptığı Amel ve misyonları, bildiği yabancı lisLahza ve düzeyini, varsa katıldığı toplumsal faaliyetler ile Gerekli gördüğü öbür bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır.

II. MÜRACAAT ŞEKLİ

Müracaatlar, müracaBeygir kaidelerini taşıyLahza adayların bizzBeygir kendileri tarafındLahza DİBBYS Programı

üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.

a) Müracaat süreçleri 01/06/2020- 15/06/2020 (saBeygir 23:59) tarihleri ortasında yapılacaktır.

b) İmtihLahza kaidelerine ait bilgi/belgelerin denetiminde DİBBYS (İKYS) dataları dikkate alınacağındLahza adayların, müracaBeygir yapmadLahza Evvel İKYS datalarını Denetim edErİlave Noksan bAlbüyük ve evraklarını İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

c) müracaBeygir sırasında adaylardLahza ayrıyeten bir evrak talep edilmeyecektir.

ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaBeygir bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun

kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

d) müracaBeygir süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlMesafe Müsait olarak

yapılmasındLahza adayın kendisi Mesul olacaktır.

III. İMTİHAN FORMU HUSUSLARI YERİ VE ZAMANI

1) MüfettAmel Yardımcılığı imtihanı, yazılı ve kelamlı olarBeyaz yapılacaktır.

2) İmtihLahza Hususları;

A. Yazılı İmtihan:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Vazifeleri Hakkında kanun ile Başkanlığın öteki mevzuatı.

c) Devlet Memurları Kanunu.

ç) Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

f) Türkçe kompozisyon.

g) Arapça.

B. Kelamlı imtihan:

a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve manası,

b) Tefsir,

c) Hadis, ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) genel Kültür, ğ) Yazılı İmtihLahza mevzuları.

(3) Yazılı imtihanlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler imtihana alınmazlar.

(4) İmtihana giren adaylar, yanlarında İmtihLahza girAmel evrakı ile Birlikte resmi makamlarca verilmAmel geçerli bir kimlik evrakı bulundurmBeyaz zorunda olup, istendiğinde bunları İmtihLahza görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

IV. İMTİHANA AİT TEBLİGBeygir VE DUYURULAR

1) İmtihana ait bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “www.diyanet.gov.tr”ve birebir sitedeki Rehberlik ve TeftAmel Başkanlığı sayfasında ilLahza edilecektir.

2) Yazılı İmtihLahza için “İmtihLahza GirAmel Belgesi” alma süreçleri adaylar tarafından

“https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav”adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3) İmtihLahza ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki Rehberlik ve TeftAmel Başkanlığı sayfasında yapılLahza bütün duyurular tebligBeygir sayılacaktır. AdaylMesafe ayrıyeten tebligBeygir yapılmayacaktır.

V. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1) Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puLahza alLahza adaylar kelamlı imtihana çağrılacaktır.

2) Muvaffakiyet notu, her İmtihLahza için 100 üzerinden 70 puandır. İmtihanlar, İmtihLahza konseyi tarafındLahza evvelce hazırlanLahza yanıt anahtarına nazaran kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanlarda, İmtihLahza konseyi üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve kelamlı İmtihLahza puanlarının aritmetik ortalaması alınarBeyaz en yüksek puLahza alLahza adaydLahza başlamBeyaz üzere ilLahza edilen takım sayısı kadar Namzet müfettAmel yardımcılığı imtihanında başarılı sayılır.

3) Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi sırasında kusurlu soru/sorular çıkması durumunda kusurlu bulunLahza soru/sorular adaylar lehine gerçek kabul edilecektir.

4) MüfettAmel yardımcılığına girAmel imtihanını kazananların atamaları, sınavdaki muvaffakiyet derecesine nazaran yapılır.

5) Puanların eşit olması durumunda, yazılı İmtihLahza puanı Çok olana, bunun da eşit olması halinde halk Çalışanı Seçme İmtihLahza puanı Çok olanne öncelik verilir.

6) Atanamayanlar için İmtihLahza sonuçları kazanılmış hBeyaz sayılmaz.

VI. İMTİHAN SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) İmtihLahza sonuçları, Rehberlik ve TeftAmel Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilLahza edilir.

2) İmtihLahza sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanındLahza itibaren on gŞöhret içerisinde yazılı ve ıslBeyaz imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, İmtihLahza heyeti yahut Başkanlıkça kurulacBeyaz bir kurul tarafındLahza on gŞöhret içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir yazma ile bildirilir.

3) Mühleti içinde yazılı ve ıslBeyaz imzalı olarBeyaz Başkanlığımız Rehberlik ve TeftAmel Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayLahza dilekçeler ile e-maVilayet ve faksla yapılLahza itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ÖBÜR HUSUSLAR

1) İmtihLahza sürecindeki süreçlerde gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları ve imtihanları geçersiz sayılacağı üzere Görev alsalar dahi misyonlarıyla ilişikleri kesilecektir.

2) İmtihLahza sürecinin her basamağında müracaBeygir için istenilen bilgiler ve Gerekli görülen diğer

hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardLahza evrak talep edilebilecektir.

3) İmtihLahza sürecindeki Amel ve süreçlere yönelik ıslBeyaz imzalı dilekçeler dışında adaylar tarafındLahza faks yahut e-maVilayet kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili süreç yapılmayacaktır.

4) İmtihana ait başvurulMesafe dair süreçler İnsLahza Kaynakları genel Müdürlüğü’nce yürütülecektir.

VIII. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

Yazılı İmtihLahza : 11/08/2020 Saat: 14:00’da,

Sözlü İmtihLahza : 25/08/2020 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00)

Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve TeftAmel Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya /ANkara e-mail:

rehberlikteftis @diyanet.gov.tr

Telefon: (0312) 295 80 16 – Fax: (0312) 285 74 09

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir