Dicle Kalkınma 9 uzman işçi alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Dicle Kalkınma Ajansından:

PERSONEL Alım İLANI

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak vilayetlerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten Dicle Kalkınma Ajansına KPSS Puanı ile yahut en Çok 2(iki)’si tecrübeyle olmak üzere 7 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 İç denetçi olmak üzere Yekün 9 işçi alınacaktır. DİKA anne hizmet binası Mardin’de olup bölge vilayetlerinde Yatırım Dayanak Ofisleri bulunmaktadır. İmtihanda başarılı olan uzman çalışanlar Bölge vilayetlerinden (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) genel Sekreterliğin Müsait göreceği rastgele birinde istihdam edilecektir. (Hukuk müşaviri ve İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin’de istihdam edilecektir.)

Personel alımları, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile öbür Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü hususu ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği” ve 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararları uyarınca gerçekleştirilecektir. Alınacak işçiler, 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 28 inci unsuru uyarınca Amel mevzuatı çerçevesinde istihdam edilecektir.

2. müracaat ve İşe Alımda Aranan Şartlar

A) bütün Adaylar İçin Aranan genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatlerinden Dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B) UZMAN İŞÇİ İÇİN İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI

1. KPSS Puanı ile Müracaatları Alınacak Uzman İşçi İçin Aranan özel Kurallar (En Çok 7 Personel)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda belirtilen kısımlarından yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmak,

b) 2019 yahut 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) mezun olunan alana nazaran aşağıdaki tabloda belirtilen puan çeşitlerinden birinden en az 80 puan almış olmak,

c) İmtihan müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde İngilizce lisanından YDS’den en az 70 puan (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan taban (C) seviyesine karşılık gelen puanın muadilini sağlayan evraka müracaat tarihi prestijiyle sahip olmak,

2. İş Deneyimi ile Müracaatları Alınacak Uzman İşçi İçin Aranan özel Kurallar (En Çok 2 Personel)

a) Üstte uzman işçi için belirlenen tabloda yer Meydan kısımlar ve ilgili fakültelerle sonlu olmak kaidesiyle:

Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında yer Meydan lisans seviyesinde rastgele bir mühendislik kısmından yahut İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer Meydan lisans seviyesinde rastgele bir kısımdan yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yer Meydan lisans seviyesinde rastgele bir mühendislik yahut İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer Meydan lisans seviyesinde rastgele bir kısımdan mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanında (YDS, e-YDS) İngilizce lisanından nihayet müracaat tarihi itibariyle nihayet 5 (beş) Yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut geçerlilik mühleti dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı lisan İmtihanı Eşdeğerliğinde yer Meydan milletlerarası geçerliliği bulunan evraka sahip olmak,

c) müracaat tarihi prestijiyle 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,

d) halk kısmı yahut Özel kesimde aşağıdaki çalışma hususlarının birinden en az 5 (beş) Yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:

– Planlama, Programlama,

– Proje Üretimi, Tasarımı ve İdaresi,

– Strateji Geliştirme, Strateji İdaresi,

– İzleme ve Kıymetlendirme,

– Tanıtım, Danışmanlık,

– Şehircilik ve Etraf,

– Araştırma-Geliştirme,

– Bilgi ve Bağlantı Teknolojileri,

– Finansman,

– İnsan Kaynakları İdaresi,

– Memleketler arası Ticaret.

C) Hukuk Müşaviri İçin Aranan özel Koşullar (1 Personel)

a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık Hukuk Fakültelerinden yahut buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) 2019 yahut 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) mezun olunan alana nazaran aşağıdaki tabloda belirtilen puan çeşitlerinden birinden en az 80 puan almış olmak,

c) İmtihan müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde İngilizce lisanından YDS’den en az 70 puan (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan minimum (C) seviyesine karşılık gelen puanın muadilini sağlayan dokümana müracaat tarihi prestijiyle sahip olmak,

F) Tercih Sebepleri

Uzman İşçi İçin Tercih Sebepleri

Bölgesel yatırım süreçleri, yatırım şartlarını kıymetlendirme, ayrıntılı pazar ve dal tahlilleri hazırlama, yatırım tanıtımı, rekabetçilik, markalaşma, girişimcilik, fizibilite hazırlama, kümelenme, inovasyon, teşvik ve dayanak uygulamaları hususlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Avrupa Birliği takviye sistemleri ve uygulamaları, direkt yabancı yatırım, memleketler arası yatırım, milletlerarası ticaret, memleketler arası fonlar bahislerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yenilenebilir güç kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, idaresi ve uygulaması bahislerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kırsal kalkınma, tarım siyasetleri ve tarım iktisadı, turizm siyasetleri geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri bahislerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Hibe yahut mali takviye idaresi, proje döngüsü idaresi, proje hazırlama, geliştirme, izleme ve kıymetlendirme, raporlama, bahislerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kalkınma kuramları, mahallî, bölgesel, Ulusal ve memleketler arası kalkınma, araştırma, strateji geliştirme, planlama hususlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, bilgi toplama, bilgi tahlili ve kıymetlendirme süreçlerine Yargıç olmak,

NetCad, Autocad, ArcGIS, CBS yahut bilgisayar tasarım programlarından en az birini düzgün seviyede bilmek,

İngilizce dışında ikinci yabancı lisan yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

İlanda belirtilen öğretim kollarında yahut bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yahut doktora yapmış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

MS Office programlarını güzel derecede kullanabilmek,

Hukuk Müşaviri

Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmak,

halk bölümü yahut Özel kesimde Amel tecrübesine sahibi olmak,

İngilizce dışında ikinci yabancı lisan yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

İlanda belirtilen öğretim kısımlarında yahut bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yahut doktora yapmış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

Avukatlık stajını tamamlamış olmak.

İç Denetçi

Ajansın aktiflik alanlarıyla ilgili hususlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yüksek Lisans yahut Doktora derecesine sahip olmak,

dahil Denetim sisteminin kurulması ve yürütülmesi bahislerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali tahlil, vergi, Amel kanunu ve SGK mevzuatlarına mevzularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İngilizce dışında ikinci yabancı lisan yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

İlanda belirtilen öğretim kısımlarında yahut bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yahut doktora yapmış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

MS Office programlarını âlâ derecede kullanabilmek,

3. Başvurular

Başvurular, 23 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 4 Ocak 2021 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Dicle Kalkınma Ajansı İmtihan müracaat temasından yapılacaktır. İmtihan müracaatlarının İmtihan ilanında belirtilen nihayet Müracaat tarih ve saatine kadar çevrimiçi olarak yapılması kuraldır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve yanlışsız bir formda doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, üstte belirtilen İmtihan giriş koşullarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve dokümanları elektronik ortamda taratıp müracaat formunun ilgili kısımlarına eklemeleri zaruridir.

Sadece elektronik ortamda yapılan müracaatlar geçerli olup ilanda belirtilen koşullara Müsait olmayan müracaatlar ile elden, eposta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Her aday, sırf bir konum için müracaat yapabilecektir. birden Çok durum için yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaata eklenen bilgi ve evrakların yanlışsız ve gerçeğinin birebiri olduğunu müracaat sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Açıklama: Yabancı lisan Tertip Tespit İmtihanı için denklikte ÖSYM’nin lisan eşdeğerliğine ait resmi denklik tablosu Temel alınacaktır. Denklik tablosuna ÖSYM’nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL puanı kabul edilmemektedir.

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

4. Müracaatların Değerlendirilmesi

Yapılan müracaatların Ajans tarafından belge üzerinde değerlendirilmesinin ardından Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile imtihana ait tarih ve yer bilgileri 8 Ocak 2021 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Ajansa yapılan müracaatlar, KPSS puanına nazaran genel Sekreterlikçe değerlendirilecektir. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak tahsil kısımlarının her biri için belirlenen durum sayısının 5 (beş) sert Namzet çağrılacak formda, Karşılaşma imtihanına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Kıymetlendirme sonucu puanı nihayet sıradaki Namzet ile eşit olan adaylar da Karşılaşma imtihanına Davet edilir.

Ancak, bu karara nazaran imtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma koşullarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe muhalif bilgi verdiği yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı belirlenen şahıslar Karşılaşma imtihanına alınmaz. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve bunlarla mukavele yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerle mukavele yapılmış olsa dahi kontratları feshedilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Sözlü Karşılaşma İmtihanına girecek uzman adaylar ve İç denetçi adayları KPSS puanı, YDS puanı, Amel deneyimi ve aşağıdaki kıymetlendirme tablosu doğrultusunda belirlenecektir.

(1) . 5 Yıl ve üzerindeki tecrübe müddeti dikkate alınır. (5 Yıl için İmtihan ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ek her bir Yıl için 100 puana tamamlayacak halde 2 puan verilir.)

(2) . İkinci yabancı lisana ait İmtihan ilanında belirtilen minimum YDS yahut eşdeğerliği bulunan İmtihan puanları dikkate alınır.

(3) . Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, tecrübe ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. aniden Çok tercih sebebine sahip olmak adayın Yekün puanlamasındaki yükünü değiştirmez.

Sınav müracaatlarına ait olarak yapılan itirazlar, Yönetim Heyeti lideri tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç Benlik bir kurul tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu müddet, incelemenin Mecbur kılması halinde en Çok on beş güne kadar uzatılabilir.

5. Kelamlı Karşılaşma İmtihanı ve Değerlendirme

Yarışma İmtihanı, Ajans tarafından oluşturulacak İmtihan Kurulunca kelamlı İmtihan biçiminde uygulanacaktır. İmtihan ilanında belirtilen kaideleri taşıyan ve Gerekli evrakları vaktinde genel Sekreterliğe teslim etmiş olan şahıslar Karşılaşma imtihanına alınırlar.

Sözlü Karşılaşma imtihanı 8 Ocak 2021 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde yayınlandıktan sonra belirlenecek tarihler ortasında Mardin Vilayet merkezinde bulunan anne hizmet binasında yapılacaktır. Ajans, rastgele bir Sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile nihayet müracaat tarihinin mühletini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, İmtihan tarihini ve yerini değiştirmeye ve tekrar belirlemeye yetkilidir.

Sınav şurası üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel Deneme ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve bilinen yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek konuma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya başka ayrı not verecektir. İmtihan Şurası bu konuları tespit etmek üzere Müsait gördüğü bilgi ve evrakları adaylardan ister.

Sınav heyeti üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması İmtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu Çehre puan üzerinden yetmiştir. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş durum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet Karşılaşma imtihanını kazanmış kabul edilir. Karşılaşma imtihanında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav şurası, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, boş konum sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların vazifeye başlamaması yahut misyona başladıktan sonra Laf konusu durumun altı ay içinde rastgele bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili kararları motamot uygulanır.

Belli bir tahsil kısmının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan konumlar, İmtihan şurasının Müsait görüşü ile Öbür bir tahsil kısmından imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. İmtihan heyeti, İmtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

6. Sonuçlarının Duyurulması ve İmtihanı Kazananların İşe Başlatılması

Genel Sekreterlikçe İmtihan sonuçları, İmtihan şurası tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra Gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıyeten İmtihan sonucu, misyona başlama daveti ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar, kontrata Davet edilmeden Evvel Emniyet soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur.

Sınavı kazananların, Ajanstaki konumlarda görevlendirilmesi süreçlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin vazifeye başlama davetinin kendilerine bildiri edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde genel Sekreterliğe Müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafından kabul edilebilir ve evrakla ispatı Muhtemel bir makul Sebep olmaksızın 15 gün içerisinde Müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu müddet içinde Müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Evrakla ispatı Mümkün bir makul Sebep nedeniyle vazifeye başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş imtihanında hile yaptığı, Düzmece doküman ibraz ettiği yahut gerçeğe ters beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için Gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve mukaveleleri feshedilerek, kendileri hakkında Gerekli yasal süreçler yapılır.

Yapılan İlan ve yazılı bildirime istinaden vazifeye başlamak için Ajansa başvuran adaylarla iki ayı Deneyim Müddetli olmak üzere Bilinmeyen Vadeli İş Mukavelesi imzalanır. Deneyim mühleti içinde çalışandan, Deneyim müddetini geçirmiş işçiden beklenen misyonları yerine getirmesi istenir. Bu mühletin sona erme tarihinden 10 gün Evvel ilgili yönetici, işçi hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu genel Sekretere sunar. Laf konusu rapor, genel Sekreterin görüşü ile birlikte Yönetim Heyetine sunulur. Deneyim müddeti sonunda Ajansta çalışması Müsait bulunmayan işçinin mukavelesi, Yönetim Konseyinin kararı ile bildirim mühletine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ait fiyat ve diğer hakları gizlidir.

7. öbür Hususlar

Ajansın aktiflik Konusu: halk bölümü, Özel kesim ve sivil cemiyet kuruluşları ortasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve aktif kullanımını sağlamak ve Mahallî potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen unsur ve siyasetlerle uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler ortası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Kişisel ve Mesleksel Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime Aleni dinamik bir Kuruluş olup, işçi ve Amel niteliği, sunduğu fizikî çalışma ortamı ve teknolojik imkanlar, yürüttüğü başarılı faaliyetler, tarafsız ve şeffaf yapısı nedeniyle prestij edilen bir Kuruluş olup sahip olduğu özgün yapısı ile diğer kurum/kuruluşlara göre farklı bir çalışma tecrübesi sunmaktadır. Ajansımız eğitim ve yurtdışı imkanları, ferdî gelişim ve meslek fırsatları sunarak yaptığı çalışmalar ve üstlendiği misyonlar nedeniyle ileriye dönük meslek gelişimine Kıymetli katkı sunmaktadır.

Mali ve Toplumsal Haklar: halk hukukî kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan işçi, mali ve toplumsal haklar açısından 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ilgili hususları kapsamında ve Amel mevzuatı çerçevesinde, toplumsal Emniyet açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde meçhul müddetli Amel kontratı akdedilerek istihdam edilecektir. Aylık fiyat, diğer mali ve toplumsal haklar ile Bir arada 6772 sayılı Maddede öngörülen ek tediye de ödenir. Ajansımızda ayrıyeten, sendikal Toplu İş Kontratı var olup, bu Amel kontratından yararlanan işçiye ek mali ve toplumsal haklar sağlanmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN

Telefon: 0482 212 11 14

Faks: 0482 213 14 95

e-posta: info@dika.org.tr

www.dika.org.tr 9955/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir