DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ genel MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTLahza – STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU Kuruluş VE ALINACBeyaz DURUMA AİT BİLGİLER

Sınavı AçLahza Ünite: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü. Görev Yeri: DHMI (Taşra)

AtfakBeygir YapılacBeyaz Konum Unvanı ve Sayısı: – AsistLahza Hava Trafik Kontrolörü: 17 adet.

– Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 20 adet.

AsistLahza Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS PuLahza Çeşidi ve TabLahza Puanı: KPSSP3 puLahza cinsinden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS PuLahza Tipi ve TabLahza Puanı: KPSSP3 puLahza tipinden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Temmuz 2018 tarihli halk Çalışanı Seçme İmtihanı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanLahza Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve AsistLahza Hava Trafik Kontrolörü Durumlarına AtanacBeyaz Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelikte belirtilen kararlar çerçevesinde seçme imtihanları yapılacaktır.

Sınava katılacBeyaz adaylarda aranLahza genel koşullar,

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) halk haklarındLahza yoksun bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmBeyaz ,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemAmel bulunmBeyaz ya da askerlik çağına gelmAmel ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmAmel yahut yedek sınıfa geçirilmAmel olmBeyaz (Kurs başlangıç tarihi olLahza 28.12.2020 tarihinde askerlikle bağı bulunmamak.),

e) Taksirli kabahatler harİç olmBeyaz üzere, ağır mahpus yahut 6 aydLahza Çok mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve haysiyeti kırıcı suçtLahza yahut istimal ve istihlBeyaz kaçakçılığı harİç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlMesafe fesBeygir karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarındLahza Dolayı hükümlü bulunmamak,

f) nihayet müracaBeygir tarihi prestijiyle, halk Vazifelerine Birinci kere Atanacaklar İçin YapılacBeyaz İmtihanlar Hakkında genel Yönetmeliğin 11 inci hususu uyarınca KPSSP3 puLahza çeşidinden yetmAmel ve üzeri puLahza almış olmak.

AsistLahza hava trafik kontrolör adayları için aranLahza kurallar,

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekOkul mezunu olmak,

b) ICAO ANNEX’l kriterlerine Müsait “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık

raporu almak, ( aranLahza koşullar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alLahza Hava Trafik Denetim Hizmetleri Çalışanı Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli irtibatında, yanlış anlamalMesafe ve aksamalMesafe yol açabilecek besbelli bir aksLahza yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecLahza sahibi olmamak, (Bu durum İmtihLahza komitesince tespit edilErİlave tutanBeyaz altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek en son rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisaYar dayanaklı imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmAmel olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) nihayet müracaBeygir tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisLahza SınavındLahza en az ‘C’ seviyesinde puLahza aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafındLahza yayımlanLahza eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisLahza bilgisine sahip olduğunu gösterir doküman (05.06.2015 tarihinden sonraki dokümanlar geçerlidir.).

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Çalışanı Lisans Kıymetlendirme Yönetmeliği”)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranLahza koşullar,

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekOkul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Denetim Kursunun Başlayacağı 28.12.2020 tarihi itibariyle, 27 yaşından

gŞöhret almamış olmak, (28.12.1994 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) ICAO ANNEX’l kriterlerine Müsait “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık

raporu almak, ( aranLahza koşullar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alLahza Hava Trafik Denetim Hizmetleri İşçisi Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

d) Hava/yer ve yer/yer sesli bağlantısında, yanlış anlamalMesafe ve aksamalMesafe yol açabilecek bariz bir aksLahza yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecLahza sahibi olmamak, (Bu durum İmtihLahza komitesince tespit edilErİlave tutanBeyaz altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek kesin rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisaYar dayanaklı imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmAmel olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

e) nihayet müracaBeygir tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisLahza SınavındLahza en az ‘C’ seviyesinde puLahza aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafındLahza yayımlanLahza eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisLahza bilgisine sahip olduğunu gösterir doküman (05.06.2015 tarihinden sonraki dokümanlar geçerlidir.).

f) Daha Evvel disiplin, başarısızlık ve idari istikametten kursla yahut genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

SINAVLARIN YAPILIŞ FORMU:

Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistLahza hava trafik kontrolörü adaylarının seçme imtihanı;

-BilgisaYar Takviyeli Seçme SınavındLahza yahut BilgisaYar Dayanaklı Seçme İmtihanının rastgele bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar Eda üzere özellikleri test etmeye yönelik yazılı imtihan,

-Sesli bağlantı değerlendirmesini de içeren kelamlı sınavdLahza oluşacBeyaz biçimde uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve AsistLahza Hava Trafik Kontrolörü Konumlarına AtanacBeyaz Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelik Unsur:13)

BAŞVURU FORMU:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğünce duyurulLahza konumların sayısının 10 (on) sert kadar Namzet KPSSP3 puanı en yüksekDeri başlamBeyaz üzere bilgisaYar takviyeli seçme imtihanına yahut yazılı imtihana çağırılacaktır. Adaylar; bilgisaYar dayanaklı seçme imtihanı yahut yazılı imtihanlarda almış oldukları puLahza sırasına nazaran kelamlı imtihana çağırılacaktır. İmtihana girmek isteyen adayların 11.05.2020-05.06.2020 tarihleri arasındahttp://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütŞöhret evrakları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ MÜRACAATTA YÜKLENECek BELGELER

a) NüfUs cüzdanı,

b) 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf

c) Yüksek tahsVilayet Diploması,

d) KPSS Sonuç Evrakı,

e) Yabancı lisLahza Dokümanı,

f) AsistLahza Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece AsistLahza Hava Trafik Kontrolörü durumuna başvuracaklar için)

BilgisaYar dayanaklı seçme imtihanında yahut yazılı imtihanda başarılı olLahza ve kelamlı İmtihLahza için çağrılLahza adaylardLahza istenilecek evraklar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ayrıyeten yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Sınava çağrılacBeyaz adaylMesafe yazılı tebligBeygir yapılmayacBeyaz olup, imtihana katılacBeyaz adaylMesafe ait liste; İmtihLahza tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilLahza edilecektir. İmtihanda muvaffakiyet gösterErİlave kelamlı imtihana hBeyaz kazanLahza adaylMesafe ait liste; İmtihLahza tarihi, yeri ve saati belirtilErİlave Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilLahza edilecektir.

SINAV BAHİSLERİ:

BilgisaYar dayanaklı seçme imtihanı yahut yazılı İmtihLahza ve kelamlı imtihan, aşağıda belirtilen mevzularda yapılır. İmtihLahza Komitesi tarafındLahza Gerekli görüldüğü hallerde; İmtihLahza bahislerinde değişiklik yapılabilir.

BilgisaYar dayanaklı seçme imtihanı; BilgisaYar ortamında; algılama, tepki, üç boyutlu düşünme, süratli ve yanlışsız karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, evvelce hazırlanmış EUROCONTROL data tabanı kullanılarBeyaz yapılır.

Yazılı imtihanlar; genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar verme, hal, sayı ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti üzere özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudLahza oluşur.

Sözlü imtihanlar; Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsVilayet kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel Yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilmesi ve her bir husus kümesi için başka farklı puLahza verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli irtibatta yanlış anlamalMesafe ve aksamalMesafe yol açabilecek besbelli bir aksLahza yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecLahza sahibi olmBeyaz üzere Anlatım yetersizlikleri de göz önünde bulundurularBeyaz yapılacBeyaz Sesli İrtibat Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

BilgisaYar takviyeli seçme imtihanı sonunda, her bir Namzet için bilgisaYar çıktısı halinde alınacBeyaz raporda yer alLahza Yekün puLahza temel alınacaktır. İmtihLahza Komitesi tarafından; bilgisaYar dayanaklı seçme sınavındLahza 100 üzerinden 60 ve üzeri puLahza alanlardan, raporda yer alLahza Yekün puanı en yüksek adaydLahza başlanarBeyaz durum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Yazılı İmtihLahza yapılması halinde ise; yazılı imtihanda 100 üzerinden 70 ve üzeri puLahza alanlardan, İmtihLahza Kurulu tarafından; puanı en yüksek adaydLahza durum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Kelamlı imtihanda, adayların belirlenmAmel İmtihLahza bahislerinde 100 tam puLahza üzerinden en az 60 puLahza alanlar başarılı sayılır.

BelirlenmAmel olLahza kontenjLahza için atamalar adayların, KPSS, bilgisaYar takviyeli seçme imtihanı yahut yazılı imtihanı ile kelamlı İmtihLahza muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması temel alınarBeyaz tercihlerine nazaran yapılır.

İmtihLahza muvaffakiyet puanlarında Adalet olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise BilgisaYar Takviyeli İmtihLahza puanı yahut Yazılı İmtihLahza puanı daha yüksek olan,

BilgisaYar Dayanaklı İmtihLahza puanları yahut Yazılı İmtihLahza puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle Evvel mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı Aka olLahza Namzet tercih edilir.

Sınavda başarılı olmuş adayın rastgele bir nedenle ilgili duruma yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer alLahza İmtihLahza muvaffakiyet puanı en yüksek adaydLahza başlanarBeyaz boş durum sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

duyuru edilecek İmtihLahza tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyErİlave (kanuni bir mazeret) imtihana katılmayanlar ilgili imtihana farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU MÜHLETİ VE YERİ:

Başvurular 11.05.2020 tarihinde başlayacBeyaz ve 05.06.2020 günü mesai bitiminde sona erecektir. İmtihana girmek isteyen adayların 11.05.2020-05.06.2020 tarihleri ortasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütŞöhret evrakları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir. İmtihLahza sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacBeyaz ve kazanLahza adaylMesafe yazılı tebligBeygir yapılmayacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir