Danıştay’dLahza bireye Özel ilanları engelleyecek Kıymetli karar!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda; üniversite tarafındLahza Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anailim Kolunda ilLahza edilen Doçent takımında; “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğtm almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” şeklinde Özel şarka aranmıştır.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anailim Kolunun Lideri Laf konusu ilanı; “Yükseköğretim Heyetinin onayı alınmadLahza ek kural belirlendiği, Laf konusu ek şartın kişiyi Tanım eder nitelikte olduğu, kısım başkanlığının ve/veya anailim kolu başkanlığının görüş ve teklifine başvurulmadan ilLahza yayınlandığı, kısımda çocuk ortopedisi konusunda değil, omurga cerrahisi alanında öğretim üyesine gereksinim bulunduğugerekçeleriyle yönetim mahkemesi nezdinde dava açmıştır.

İzmir 3. idare Mahkemesi kararında özetle; takım ilanı için RektörŞöhret yetkili olduğunu, kısım ve anailim kolu lideri görüşü alınmasının MecbTümör olmadığını ve yasal süreçlerin yerine getirildiği münasebetleriyle sürecin hukuka Müsait olduğuna hükmetmiştir.

DavKeder mevzuyu Danıştay Sekizinci Dairesi nezdinde temyiz etmiştir. Danıştay bahis hakkında verdiği iptal kararında; ilanda yer alLahza “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğitim almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” şartının, muhtaçlık ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilebilecek Özel ve ilLahza edilen takıma has, spesifik bir kaide olması ve Yükseköğretim Heyetinin onayına tabi olmaması nedeniyle, Mahkemece bu şartın muhtaçlık ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilip getirilmediği araştırılarak, gerekirse bilirşahıs incelemesi yaptırılarBeyaz karar verilmesi gerektiği gerekçeleriyle idare Mahkemesi kararını bozmuştur.

İzmir 3. idare Mahkemesi kararında tıpkı münasebetlerle birinci kararında ısrar etmiştir. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi tarafındLahza verilen kararda özetle; “doçentliğe atamaya ait taban şartların ilgili mevzuatta belirlendiği, üniversitelere bu şartların yanında, Yükseköğretim Şurası’nın onayını almBeyaz kuralıyla münhasırLahza bilimsel kaliteyi artırmBeyaz emeline yönelik olarak, ilim disiplinleri ortasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleme yetkisi tanındığı, dava konusu ilanda yer alLahza “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğtm almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” ek şartının Yükseköğretim Heyeti’nin onayı alınmadan, doğrudLahza Rektör tarafındLahza belirlendiği görüldüğünden gerekçesiyle davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi ısrar kararında hukuk isabet bulunmadığına” hükmedilmiştir.

Oyçokluğu ile alınLahza karMesafe katılmayLahza öbür üyeler; Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğtm almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” şartının 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve Yükseköğretim KurulundLahza müsaade alınması koşulu öngörülen ek kural olarBeyaz değerlendirilemeyeceğini, üniversiteler tarafındLahza ilLahza edilen bir takım için, muhtaçlık ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularBeyaz getirilen takıma has, spesifik şartların Yükseköğretm Şurası’nın onayına tabi olmadığı ve ayrıyeten üniversitelerce ilLahza edilen takımlar için kısım başkanlığının ve/veya anailim kolu başkanlığının görüş ve teklifine başvurulmasına da muhtaçlık bulunmadığı”nı Anlatım edErİlave karMesafe katılmamışlardır.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ genel Konseyi

E. 2018/1741

K. 2019/1907

İSTEMİN KONUSU: İzmir 2. idare Mahkemesi’nin 20/12/2017 tarh ve E:2017/1982, K:2017/2128 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenErİlave bozulması istenilmektedir.

YARGILfakBeygir SÜRECİ: Dava konusu istem: …………………………….. Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Kolu Lideri olLahza davKeder tarafından, Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Kısmına bir adet doçent alınmasına ait 30/12/2014 tarihli ilanın iptal istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İzmir 2. idare Mahkemesi’nin 27/10/2015 tarh ve E:2015/116, K:2015/1360 Sayılı kararıyla; üniversitelerin takım gereksinimini belirleyErİlave buna nazaran Gerekli süreci takip edp ilLahza vermek konusunda rektörŞöhret vazifeli olduğu; yönetici pozisyonunda olLahza kısım liderinin ise; kısmı temsVilayet edeceği, kısımda misyonlu öğretim elemanlarının misyonlarını yapmalarını izleyeceği ve denetleyeceği, her öğretim yılı sonunda bölümŞöhret geçmAmel yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma aktiflik le gelecek yıldaki çalışma planını açıklayLahza raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekLahza yahut yüksekOkul müdürüne sunacağı dikkate alındığında, bölümŞöhret her seviyedeki eğitim-öğretim ve araştırmalarının tertipli ve verimli olarBeyaz yürütülmesinden, kaynakların tesirli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktLahza birinci elden Mesul olduğu tartışmasız olup; kısım liderinin bu Görev ve sorumluluğunun, akademik takım ilanı vermeden Evvel görüş ve öner alınmasını se kapsamadığı, bu durumda; kısım liderinin, Görev ve sorumlulukları ortasında akademik takım ilanı vermeden Evvel görüş ve Teklif alınmasını gerektirecek bir hükmŞöhret yer almamış olması ve evraktaki bAlbüyük ve evraklara nazaran de Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Kısmının takım muhtaçlığının belirlenmesinde Gerekli olLahza yasal süreç izlenmek suretiyle akademik takım ilanı verilErİlave bir adet doçent alınmasına karar verildiği anlaşıldığından, Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Koluna bir adet doçent alınmasına ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen münasebetlerle dava konusu süreç hukuka Müsait bulunarBeyaz davanın reddine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZET:

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 30/03/2017 tarh ve E:2016/644, K:2017/2217 Sayılı kararıyla; 2547 Sayılı Kanun’un 25. hususunda yer alLahza “ilim disiplinleri arasındBeyaz farklılık” ile unsurun münasebetinde yer alLahza “üniversitelerin gelişmAtölye düzeyler”i sözü dikkate alındığında, bahsedilen ek şartların o ilim alanı için genel nitelikteki şartlar olarBeyaz anlaşılması gerektiği; bu prestijle, Yardımcı doçent, doçent ve profesör takımlarına yapılacBeyaz atamalar için 2547 Sayılı Kanunda belirtilen şartların dışında, üniversitelerin senatoları tarafından, anılLahza kadrolMesafe yapılacBeyaz atamalarla ilgili belirlenen ve maddede yer almayLahza genel ve objektif nitelikteki ek kriterler için Yükseköğretim Konseyinin onayının alınmasının MecbTümör olduğu, lakin, üniversiteler tarafındLahza ilLahza edilen bir takım için, muhtaçlık ve hizmet gerekler göz önünde bulundurularBeyaz getirilen Özel ve ilLahza edilen takıma has, spesifik şartların ise, Yükseköğretm Konseyinin onayına tabi olmadığı; ayrıyeten üniversitelerce ilLahza edilen takımlar için kısım başkanlığının ve/veya anailim kısmı başkanlığının görüş ve teklifine başvurulmasına da muhtaçlık bulunmadığı, takım ilanına karşı açılacBeyaz davalarda, ilanda yer alLahza şartların; objektif ve denetlenebilir, şahısları tanımlar nitelikte olup olmadığı, muhtaçlık ve hizmet gerekler hedefiyle getirilip getirilmediği istikametlerinden hukuka uygunluk kontrolünün yönetim mahkemelerince yapılacağı; dava konusu ilanda yer alLahza “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğitim almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” şartının, muhtaçlık ve hizmet gerekler doğrultusunda getirilebilecek Özel ve ilLahza edilen takıma mahsus, spesifik bir kaide olması ve Yükseköğretm Şurasının onayına tabi olmaması nedeniyle, Mahkemece bu şartın gereksinim ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilip getirilmediği araştırılarak, gerekirse bilirşahıs incelemesi yaptırılarBeyaz karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Belirtilen münasebetlerle İzmir 2. idare Mahkemesi’nin 27/10/2015 tarih ve E:2015/116, K:2015/1360 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ:

İzmir 2. idare Mahkemesi’nin 20/12/2017 tarh ve E:2017/1982, K:2017/2128 Sayılı kararıyla; birebir münasebetlerle davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

DavKeder tarafından, Yükseköğretim Şurasının onayı alınmadLahza ek kural belirlendiği, Laf konusu ek şartın kişiyi Tanım eder nitelikte olduğu, kısım başkanlığının ve/veya anailim kolu başkanlığının görüş ve teklifine başvurulmadLahza ilLahza yayınlandığı, kısımda çocuk ortopedisi konusunda değil, omurga cerrahisi alanında öğretim üyesine muhtaçlık bulunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, idare Mahkemesince verilen kararın yöntem ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilErİlave temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulüyle İzmir 2. idare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikDeri ve evraktaki dokümanlar incelendikDeri sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

…………………………….. Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Koluna bir adet doçent alınmasına ait takım ilanı, 30/12/2014 tarh ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. YapılLahza ilanda bu takıma atanmBeyaz için aranacBeyaz nitelikler ortasında, “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İler Eğtm Almış Olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” şartına yer verilmiştir. Bunun üzerine Laf konusu ilanın iptal istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretm Kanunu’nun 13/b-3 unsurunda, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve takım gereksinimlerini, bağlı ünitelerinin ve ünverste Yönetim konseyi le senatonun görüş ve tekliflerin aldıktLahza sonra hazırlamanın ve Yükseköğretm Şurasına sunmanın, Rektör’Şöhret vazife, yetki ve sorumlulukları ortasında olduğu kararına yer verilmiş, bu unsurun nihayet fıkrasında da, Rektörün, üniversitenin ve bağlı ünitelerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğtm-öğretm, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, prensip ve maksatlar doğrultusunda planlanıp yürütülmesnde, bilimsel ve idari nezaret ve kontrol yapılmasında ve bu vazifelerin alt ünitelere aktarılmasında, takip ve Denetim edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve Mesul olduğu karara bağlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Doçentliğe atama” başlıklı 25. unsurunun (a) bendinde, bir Ünverste ünitesinde Aleni bulunLahza doçentlik takımının, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilLahza edileceği, Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafındLahza varsa bKocamLahza ilgili ünite yöneticisi, en az bir de o ünverste dışındLahza olmBeyaz üzere üç profesör tespit edileceği, bu profesörlerin, adaylar hakkında başka farklı mütalaalarını rektöre bildirecekler, rektörün, bu mütalaalMesafe dayanarak, ünverste Yönetim konseyinin görüşünü de aldıktLahza sonra atamayı yapacağı, (c) bendinde se; üniversitelerin, doçentlik takımına atfakBeygir için, Yükseköğretim Şurasının onayını almBeyaz suretiyle, münhasırLahza bilimsel kaliteyi artırmBeyaz hedefine yönelik olarak, ilim disiplinler arasındBeyaz farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleyebileceği kararına yer verilmiştir.

28/01/1982 tarh ve 17588 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin “AtfakBeygir İçin Ön şart” başlıklı 2. hususunun 2. fıkrasında; “İlgili Yasa ve Yönetmelik kararlarıyla öngörülen şartların yanı sıra; doçentliğe atfakBeygir ile Yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilLahza edilen bir takıma başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafındLahza belirlenen ve Yükseköğretim Şurası tarafındLahza Müsait bulunLahza taban kriterler sağlamBeyaz zaruridir.” kararı yer almıştır. AnılLahza Yönetmeliğe 26/05/2007 tarh ve 26533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanLahza Yönetmelik le eklenen Süreksiz Unsurda ise; “Bu Yönetmeliğin yayımını takip eden üç ay içinde, yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyelğne yükseltme ve atamalarda aranacBeyaz minimum kriterler belirlemeler ve Yükseköğretm Şurası’nın onayını alarBeyaz uygulamaya koymaları MecbTümör olup, yen kriterler uygulamaya konuluncaya kadar daha Evvel Yükseköğretm Heyeti tarafındLahza onaylanLahza kriterlerin uygulanmasına devam edilir.” kararına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2547 sayılı Yükseköğretm Kanunu’nun üstte belirlenen ilgili kararlar uyarınca, Üniversitenin takım muhtaçlıklarını hazırlamBeyaz ve o takım ile ilgili olarBeyaz adaylarda aranacBeyaz nitelikler belirleyErİlave ilLahza etmek RektörŞöhret Görev ve yetkiler ortasında sayılmış ve Rektör Üniversitenin ve bağlı ünitelerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir halde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, takip ve Denetim edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve Mesul kılınmıştır. Öte yandan, doçentliğe atamaya ait minimum şartların ilgili mevzuatta belirlendiği, üniversitelere bu şartların yanında, Yükseköğretm Şurası’nın onayını almBeyaz kuralıyla münhasırLahza bilimsel kaliteyi artırmBeyaz emeline yönelik olarak, ilim disiplinler arasındBeyaz farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleme yetkisi tanınmıştır. Bu durumda, dava konusu ilanda yer alLahza “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğtm almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” ek şartının Yükseköğretim Konseyi’nin onayı alınmadan, doğrudLahza Rektör tarafındLahza belirlendiği görüldüğünden, dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu prestijle, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi ısrar kararında hukuk isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ:

AçıklanLahza nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunLahza davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait İzmir 2. idare Mahkemesi’nin temyize bahis 20/12/2017 tarh ve E:2017/1982, K:2017/2128 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere evrakın İzmir 2. idare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. Bu kararın bildiri tarihin izleyen günden itibaren 15 ( onbeş ) gŞöhret içinde karar düzeltme yolu Aleni olmBeyaz üzere 22.04.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy (X)

2547 Sayılı Yükseköğretm Kanunu’nun “Doçentliğe atama” başlıklı 25. hususunun (a) bendinde, bir Üniversite ünitesinde Aleni bulunLahza doçentlik takımının, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilLahza edileceği, Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafındLahza varsa bKocamLahza ilgili ünite yöneticisi, en az bir de o üniversite dışındLahza olmBeyaz üzere üç profesör tespit edileceği, bu profesörlerin, adaylar hakkında farklı ayrı mütalaalarını rektöre bildirecekleri, rektörün, bu mütalaalMesafe dayanarak, üniversite Yönetim şurasının görüşünü de aldıktLahza sonra atamayı yapacağı, (c) bendinde ise; üniversitelerin, doçentlik takımına atfakBeygir için, Yükseköğretim Heyetinin onayını almBeyaz suretiyle, münhasırLahza bilimsel kaliteye artırmBeyaz maksadına yönelik olarak, ilim disiplinleri ortasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartlar belirleyebileceği kararına yer verilmiştir.

28/01/1982 tarh ve 17588 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin “AtfakBeygir İçin Ön şart” başlıklı 2 inci hususunun 2. fıkrasında; “İlgili Yasa ve Yönetmelik kararlarıyla öngörülen şartların yanı sıra; doçentliğe atfakBeygir le Yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilLahza edilen bir takıma başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafındLahza belirlenen ve Yükseköğretim Heyeti tarafındLahza Müsait bulunLahza taban kriterler sağlamBeyaz zaruridir.” kararı yer almıştır.

AnılLahza Yönetmeliğe 26/05/2007 tarih ve 26533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanLahza Yönetmeliğe eklenen Süreksiz Unsurda ise; “Bu Yönetmeliğin yayımını takip eden üç ay içinde, yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyelğne yükseltme ve atamalarda aranacBeyaz taban kriterler belirlemeler ve Yükseköğretim Heyeti’nin onayını alarBeyaz uygulamaya koymaları MecbTümör olup, yen kriterler uygulamaya konuluncaya kadar daha Evvel Yükseköğretm Heyeti tarafındLahza onaylanLahza kriterlerin uygulanmasına devam edilir.” kararına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuBeygir kararlarının değerlendirilmesinden, doçentliğe atamaya ait minimum şartların ilgili mevzuatta belirlendiği; üniversitelere bunların haricinde Yükseköğretm Konseyi’nin onayını almBeyaz kaidesiyle ek şartlar belirleme yetkisi tanındığı; 2547 Sayılı Kanun’un 25. unsurunda yer alLahza “ilim disiplinleri arasındBeyaz farklılık” ile unsurun münasebetinde yer alLahza “üniversitelerin gelişmAtölye düzeyleri” sözü dikkate alındığında, bahsedilen ek şartların genel netlikteki şartlar olduğu; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde de buna Müsait halde, doçentliğe atamaya ait üniversitelerce belirlenecek minimum kriterlerin Yükseköğretm Heyeti’nin onayına tabi tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu prestijle, Yardımcı doçent, doçent ve profesör takımlarına yapılacBeyaz atamalar için 2547 Sayılı Kanunda belirtilen şartların dışında, üniversitelerin senatoları tarafından, anılLahza kadrolMesafe yapılacBeyaz atamalar için belirlenen ve maddede yer almayLahza genel ve objektif nitelikteki ek kriterler için Yükseköğretm Konseyi’nin onayının alınması mecburidir. Fakat, üniversiteler tarafındLahza ilLahza edilen bir takım için, muhtaçlık ve hizmet gerekler göz önünde bulundurularBeyaz getirilen Özel ve ilLahza edilen takıma mahsus, spesifik şartların ise, Yükseköğretm Heyeti’nin onayına tabi olmadığı kuşkusuzdur. Ayrıyeten üniversitelerce ilLahza edilen takımlar için kısım başkanlığının ve/veya anailim kısmı başkanlığının görüş ve teklifine başvurulmasına da gereksinim bulunmamaktadır.

Hasebiyle ileri sürülen taraf tezleri da göz önünde bulundurularak, takım ilanında yer alLahza “Ortopedik Travmatoloji Alanında Tecrübeli ve İleri Eğitim almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması” ek şartın kişiyi Tanım eder, keyfi, sübjektif nitelikte m, yoksa Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Kolunun kendi içinde makul bir hastalık tipine yönelik ihtisaslaşmaya katkı sağlayLahza akademik bir değer m taşıdığı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Olayda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji anne ilim Kısmına bir adet doçent alınmasına ait takım ilanının, 30/12/2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı, bu takıma atanmBeyaz üzere üç kişinin başvurduğu, Ön Kıymetlendirme Komitesi tarafındLahza her üç adayın da minimum müracaBeygir şartlarını sağladığının bildirilmesi üzerine, adayların belgelerini incelemek üzere üç Benlik heyet belirlendiği ve heyet üyeler tarafındLahza hazırlanLahza raporlar dikkate alınarBeyaz Laf konusu takıma atfakBeygir yapıldığı görülmektedir.

Bu durumda, takım ilanı yapılması üzerine, Laf konusu takıma atanmBeyaz için üç kişinin başvurduğu ve her üç adayın da minimum müracaBeygir şartlarını sağladığı görüldüğünden, takım ilanında yer alLahza Laf konusu ek şartın, şahsa Tanım eder nitelikte olmadığı, gereksinim ve hizmet gerekler doğrultusunda getirildiği sonucuna varılmıştır.

AçıklanLahza nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi le İzmir 2. idare Mahkemesi’nin 20/12/2017 tarh ve E:2017/1982, K:2017/2128 Sayılı ısrar kararının üstte belirtilen münasebetle onanması gerektiği oyuyla, karMesafe katılmıyoruz

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir