Danıştay’dan sıhhat çalışanının üst tahsiline dair Değerli karar!

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, Hemşire olarak misyon yapan ilgili memur “Tıbbi Laboratuvar” programını bitirdiği için intibakı yapılarak, artırım ve tazminatları 2010 yılına kadar ön lisans seviyesinde ödenmiştir. Bu tarihten sonra, Yükseköğretim Yürütme Heyeti Kararı doğrultusunda, ebe, hemşire ve sıhhat memuru takımında çalışanlar için bitirdiği programın üst tahsil sayılmaması gerekçesiyle artırım ve tazminatları yine İdadi seviyesinde ödenmeye başlanmıştır.

Bu nedenle, ilgili kişinin yönetim mahkemesi açtığı dava sonucunda, birinci derece mahkemesi Tıbbi Laboratuvar programının hemşirelik mesleği için üst tahsil sayılmaması istikametindeki karardan dolayı yapılan yönetimin sürecini hukuka Müsait bulmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi ise,

-YÖK tarafından üniversitelerin sıhhat Uğraş yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen tahsilin hemşire, ebe ve sıhhat memurluğunun bir üst tahsili olmadığına dair sürecin iptali yolunda verilen Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası’nın 16/02/2017 tarih ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onandığını,

-Danıştay Onbirinci Dairesince görülmekte olan Öbür bir davada, Sıhhatte Lisans tamamlama hakkı verilen lisans kısımlarından hangilerinin, önlisans programları için üst tahsil olup olmadığından fazla tamamlanan lisans tahsilinin sıhhat hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak kıymetlendirilmesi gerektiğine ve bu nedenle sıhhat teknikeri unvanı Meydan önlisans programlarının da ortaöğretim sıhhat hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına karar verildiği,

Bu durumda, 657 Sayılı Devlet Memurları kanun kapsamında, hemşire olarak vazife yapan davacının mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Kısmının davacının mesleği ile ilgili bir üst tahsil olduğu,

Gerekçeleriyle idare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/8098

K. 2019/1769

T. 12.3.2019

İSTEMİN KONUSU : Erzurum 2. idare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: … Devlet Hastanesinde takımlı Hemşire olarak misyon yapan davacı tarafından, ….. Üniversitesi, sıhhat Hizmetleri Uğraş Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Kısmı Önlisans Programından mezun olması nedeniyle önlisans seviyesinde ödenen mali haklarının 2010 yılının Ocak ayı itibariyle yine İdadi mezuniyeti temel alınarak ödenmesi üzerine yapmış olduğu müracaatın reddine ait sürecinin iptali ve yoksun kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Erzurum 2. idare Mahkemesince; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca takımlı hemşire olarak misyon yapan davacının, nakdî haklarının bir üst tahsil durumuna nazaran belirlenmesinin bitirdiği programın mesleksel üst tahsil olarak kabul edilip edilmemesine bağlı olduğu, davacının mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar programının, Yükseköğretim genel Heyetinin kararıyla hemşirelik mesleğinin bir üst tahsili olarak kabul edilmediği gerekçesiyle dava konusu süreç hukuka Müsait bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Davacı tarafından, Yükseköğretim genel Konseyinin 04/02/2010 tarihli kararı uyarınca, 01/12/2009 tarihine kadar “Tıbbi Laboratuvar” kısmından mezun olanların bitirdikleri kısmının sıhhat çalışanları için mesleksel üst tahsil sayıldığından bahisle mahkeme kararının, hukuka muhalif olduğu belirtilerek temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ: sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri sınıfında hemşire olarak misyon yapan davacının, mezun olduğu Cumhuriyet Üniversitesi, sıhhat Hizmetleri Uğraş Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Kısmının mesleği ile ilgili bir üst tahsil olduğu anlaşıldığından davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

…….. Devlet Hastahanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi takımlı Hemşire olarak misyon yapmakta iken 16/08/2007 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi sıhhat Hizmetleri Uğraş Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Kısmı Önlisans Programından mezun olan davacının intibakı yapılarak artırım ve tazminatları 2010 yılının Ocak ayına kadar önlisans seviyesi üzerinden ödenmeye başlanmış, 2010 tarihli Yüksek tahsil Yürütme Heyeti kararı uyarınca bitirdiği kısmın ebe, hemşire ve sıhhat memuru takımında çalışanlar için üst tahsil sayılmadığına karar verildiği gerekçesiyle, 2010/Ocak ayından itibaren yararlanmakta olduğu artırım ve tazminatlarının İdadi seviyesinden ödenmesi üzerine maaş ve ek ödemelerinin önlisans seviyesi üzerinden ödenmesi için yaptığı müracaatın reddine ait 23/11/2010 tarihli sürecin iptali ve mahrum kalınan mali hakların ödenmesi istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. unsurunun “II. Tazminatlar” başlıklı fıkrasında, vazifenin ehemmiyet, mesuliyet ve niteliği, misyon yerinin özelliği, hizmet müddeti, takım unvan ve derecesi ve eğitim düzeyi üzere konular gözönüne alınarak bu Kanun’da belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının brüt meblağının Bakanlar Kurulunca belirlenecek temel, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği, tıpkı fıkranın “A.Özel Hizmet Tazminatı” Kısmı içinde yer Meydan ( b ) bendinde ise, sıhhat hizmetleri sınıfına iç olup da, bu misyonları ile ilgili olmayan bir üst tahsili bitirenler için, evvelki tahsil durumlarına ilişkin tazminat oranlarının temel alınacağı belirtilmiştir.

05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararın 4. hususunun 1. fıkrasının ( e ) bendinde de, kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ilişkin takımlarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirenlere, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere, meslekleri ( mesleksel üst tahsilleri ) temel alınarak artırım ve tazminat ödeneceği; takımları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir takıma atanılamayacak rastgele bir üst tahsili bitirenlere ise bitirdikleri üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. hususunun (b) bendinde, tıpkı Uğraş ve ilim kısımlarında, eğitim – öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim müddeti ve Yıl içindeki kıymetlendirme asılları bakımından muadil olması ve tahsilden sonra kazanılan unvanların birebir ve elde edilen hakların muadil sayılması konusunun, Üniversitelerarası Şuranın önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yukarıda yer Meydan mevzuat Birlikte değerlendirildiğinde, Özel hizmet tazminatı ve Yan ödeme artırımı ödenecek sıhhat işçisinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yükseköğrenim görmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı’nın 20/11/2007 tarih ve 31376 Sayılı süreci ile üniversitelerin sıhhat Uğraş yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen tahsilin hemşire, ebe ve sıhhat memurluğunun bir üst tahsili olmadığına karar verilmiş ise de, bu sürecin iptali yolunda verilen Danıştay 8. Dairesi’nin 26/05/2014 tarih ve E:2010/2739; K:2014/4194 Sayılı kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası’nın 16/02/2017 tarih ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onanmıştır.

Öte yandan, Danıştay Onbirinci Dairesince, 09/01/2018 tarih ve E:2016/4325 Sayılı Uzaklık kararı ile Yükseköğretim Şurası Başkanlığı’ndan, sıhhat Hizmetleri Uğraş Yüksekokulu “Tıbbi Laboratuvar” kısmının, 657 Sayılı Kanun’un kapsamında “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfı”nda misyon yapanlar için üst tahsil olup olmadığının sorulması üzerine anılan Başkanlığın 19/02/2018 tarihli ve E.12755 Sayılı yanıtı yazısında, Uğraş Yüksekokulu bünyesinde yer Meydan “Tıbbi Laboratuvar” programının “Teknik Programlar Bölümü” bünyesinde yer aldığı ve mezunlarının “Sağlık Teknikeri” unvanını kullanmakta olduğu, 13/04/2017 tarih ve 2017/14 Sayılı Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı Yürütme Şurası Kararında; Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 tarihli ve 2334 Sayılı yazısındaki “Teknik ve sıhhat Hizmetleri Sınıfı’nda yer Meydan işçinin Laf konusu hizmet sınıfına atanılabilecek rastgele bir mesleksel üst tahsili bitirmeleri halinde, meslekleri için öngörülen artırım ve tazminatların ödenmesinde, ‘bitirilen üst tahsilin takım vazifesi ile ilgili olması’, ‘kurumun misyon alanı ile ilgili olması’ yahut ‘mevcut mesleksel tahsilin program ve kısım bazında devamı mahiyetinde bir üst tahsil olması’ üzere kuralların aranmasına gerek bulunmadığı, yalnızca bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsilin bitirilmiş olmasının kâfi görülmesi gerektiği” konusundaki görüşü dikkate alınarak; Sıhhatte Lisans tamamlama hakkı verilen lisans kısımlarından hangilerinin, önlisans programları için üst tahsil olup olmadığından fazla tamamlanan lisans tahsilinin sıhhat hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak kıymetlendirilmesi gerektiğine ve bu nedenle sıhhat teknikeri unvanı Meydan önlisans programlarının da ortaöğretim sıhhat hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bu durumda, 657 Sayılı Devlet Memurları kanun kapsamında, hemşire olarak vazife yapan davacının mezun olduğu …..Üniversitesi, sıhhat Hizmetleri Uğraş Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Kısmının davacının mesleği ile ilgili bir üst tahsil olduğu anlaşılmakta olup, aykırı taraftaki görüşle tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuksal isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize mevzu Erzurum 2. idare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un ( Süreksiz 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir