Danıştay’dan önemli ‘teşvik ikramiyesi’ kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 09, 2023 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, Başkanlığı Manisa Yazı Eserler Kütüphanesinde kontratlı kütüphane müdürü olarak vazife yapan davacı tarafından teşvik ikramiyesi ödenmemesi münasebeti ile açılan davada kararını verdi.

Teşvik ikramiyesi “personeli teşvik etmek emeliyle öngörülen bir ödeme niteliğindedir”

Davacının teşvik ikramiyesini hak edecek kadar başarılı bir performansının olmadığının ortaya konulmuştur

Teşvik ikramiyesinin ödenebilmesi için üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine nazaran başarılı çalışma yapmış olmak üzere Özel durumların arandığı ve bu konuların belirlenmesinde yönetimlerin takdir hakkının olduğu hususu dikkate alındığında, iptali talep edilen “Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nda, davacının bir kütüphane müdürü olarak yapması gereken rutin işlerin dışında, dava konusu periyoda ilişkin üstün uğraş ve çalışma yaptığının, hasebiyle aktif ve verimli çalışmalarla kurumuna üst seviyede fiili katkısının bulunup bulunmadığına ait genel ve objektif kıymetlendirme yapıldığı, bunun sonucunda da, davacının teşvik ikramiyesini hak edecek kadar başarılı bir performansının olmadığının ortaya konulduğunun anlaşıldığı; öbür taraftan davacı tarafından da 2019 yılı Haziran periyoduna ait emsallerine nazaran üstün efor gayretini gösterir bir çalışma yaptığına ait bir savının olmadığı da dikkate alındığında, dava konusu “Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nda hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2019/7141
Karar No: 2022/3879

DAVACI: .
DAVALILAR: 1- . Bakanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .
2- . Başkanlığı
VEKİLİ: 1. Hukuk Müşaviri .

DAVANIN KONUSU:

. Başkanlığı Manisa Yazı Eserler Kütüphanesinde kontratlı kütüphane müdürü olarak misyon yapan davacı tarafından,

1-2018 yılı Aralık ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte ödenmesine;

2-. tarih ve . saylı yazma ekinde gönderilen “Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nun iptal edilerek 2019 yılı Haziran ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesine;

3- Teşvik ikramiyesi ödenmemesinin desteği olarak gösterilen . tarih ve . sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren . Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yol ve Asılların,

4-. tarih ve . sayılı süreçle Teklif edilen ve 27/12/2018 tarihinde imzalanan Hizmet Mukavelesi’nin iptaline, karar verilmesi istenilmektedir.

DAVACININ ARGÜMANLARI:

Davalı yönetim ile 11/01/2012 tarihinde imzaladığı Hizmet Kontratı ile vazifeye başladığı, bu Hizmet Mukavelesi’nin 7. unsurunda yer alan, disiplin cezası almamış olanlara teşvik ikramiyesi ödeneceğine ait düzenleme uyarınca, 2017 tarihine kadar kendisine yılda iki Defa teşvik ikramiyesi ödendiği, Hizmet Mukavelesi’nin desteği olan 6093 sayılı Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine Ait Kanun’un teşvik ikramiyesine ait ilgili kararlarının, 02/07/2018 tarih ve 703 sayılı kanun Kararında Kararname ile yürürlükten kaldırıldığı; fakat, ilgili kararlarının mülga olmuş olmasının kazanılmış hakları ortadan kaldırmayacağı, 2017 yılı ve 2018 yılı Haziran periyodunda teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ait süreçlerin iptali talebiyle … idare Mahkemesinin . temel sayısında dava açtığı; 2018 Aralık ayına ait teşvik ikramiyesinin keyfi olarak ödenmediği, 11/12/2018 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yordam ve Asılların … tarih ve E… sayılı yazma ile duyurulduğu, bu Yöntem ve Temellere nazaran düzenlenmiş yeni bir kontrat imzalamasının istenildiği, kazanılmış haklarını kaybetmemek için yeni mukaveleyi imzalamak istemediği; 11/01/2012 tarihinde imzaladığı Kontratın 8. unsurunda tarafların bir ay evvelce ihbar etmek kuralıyla Sebep gösterilmeksizin mukaveleyi yenileyebileceği, zıt takdirde mukavelenin bir Yıl uzayacağının düzenlendiğinden yeni bir mukavele imzalanması imkanının bulunmadığı, 25/02/2019 tarihli dilekçesiyle,11/12/2018 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yordam ve Temellerin ve buna dayanılarak tekrar düzenlenerek imzalanan kontratın hukuka muhalif olduğu için iptal edilerek 11/01/2012 tarihinde imzaladığı Kontratın uygulanmasını talep ettiği; bu talebinin, Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığı İşçi ve Dayanak Hizmetleri Dairesi Başkanlığının… tarih ve E… sayılı yazısı ile, 15/07/2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796. unsuru uyarınca sürecin ve Mukavelenin hukuka Müsait olduğu, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 16. hususu uyarınca kazanılmış haklarının ihlal edilmediği belirtilerek reddedildiği; 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 16. unsurunda yer alan; kontratlı işçi olarak istihdam edilen işçinin mali ve toplumsal hakları hakkında, birebir takımlarda bulundukları sürece bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yürürlükte olan mevzuat kararlarının uygulanmasına devam olunacağına ait karar uyarınca, mali ve toplumsal hakları kısıtlayıcı yeni bir mukavelenin yapılamayacağı, 2012 yılı Mukavelesinin uygulanmasına devam edilmesi gerektiği, Kontratın değiştirilmesinin, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 10. ve Süreksiz 16. unsurlarına muhalif olduğu; kaldı ki; 15/07/2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 796. hususuyla, Kuruma yalnızca idari düzenleme yapma yetkisinin verildiği, mali haklara ait dava konusu düzenlemenin numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne de karşıt olduğu; 6093 sayılı Kanun’un mülga 7. unsurunun ikinci fıkrasında, işçiye yapılacak ödemelerin Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinin düzenlendiği, iptali talep edilen Tarz ve Asılların Bakan Onayı ile yürürlüğe girdiği; dava bahis Yol ve Temeller’in desteği olarak 6093 sayılı Kanun’un gösterilmiş olduğu halde, kendisine verilen yanıtta Adap ve Temeller’in desteğinin 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 796. unsuru olduğu belirterek yönetimin bu mevzuda çelişkiye düştüğü, Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Metot ve Temeller’in ekinde yer Meydan Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu’nun bilimsel bilgilere dayanmadığı ve objektiflikten Irak olduğu; 2019 yılı Haziran ayına ait Performans Kıymetlendirme Formu’nun da objektiflikten uzak, maddi yanlışlar içerdiği ve üzerinde düzenlenme tarihinin bulunmadığı ileri sürülmektedir.

DAVALILARIN SAVUNMASI:

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafından; Teşvik ikramiyesinin düzenlendiği 6093 sayılı Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine Ait Kanun’un 7. hususunun, 666 sayılı kanun Kararında Kararname ile 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı, 666 kanun Kararında Kararname’nin 2. unsuruyla 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen Süreksiz 16. husus uyarınca, 14/01/2012 tarihine kadar imzalanan takım karşılığı hizmet mukavelelerinin geçerli sayıldığından, haziran ve aralık aylarında birer aylık mukavele fiyatı fiyatının teşvik ikramiyesi olarak ödendiği; 11/12/2018 tarih ve 948039 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren; Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Adap ve Esaslar’da, performans kıymetlendirme kriterlerine nazaran, 1. ve 2. amir tarafından yapılan kıymetlendirme sonucu 85 puan ve üstü almakla Bir arada disiplin cezası almamış olmak ve 15 günden Çok hastalık, doğum ve aylıksız müsaade kullanmamak koşulu ile teşvik ikramiyesinin ödeneceğinin düzenlediği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından; tarza ait olarak; davanın müddetinde açılmadığı ve iptali talep edilen Hizmet Mukavelesi’nin bir idari davanın konusu olamayacağı, temele ait olarak; teşvik ikramiyesinin her kuralda ödenecek bir ödeme olmadığı, 2018 yılı Aralık ayı periyodu ile 2019 yılı Haziran ayı devri teşvik ikramiyelerinin, davacıya üstün efor ve çalışmaları sonucunda emsallerine nazaran başarılı olma şartını sağlayamadığı için ödenmediği; mukavele fiyatı ile ikramiyenin kazanılmış hak kapsamına girdiği; davacının teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ait süreçlerin iptali istemiyle açtığı davaların reddedildiği; teşvik ikramiyesinin düzenlendiği 6093 sayılı Kanun’un 7. unsurunun 666 sayılı kanun Kararında Kararname ile 14/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 796. unsuruna dayanılarak, Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Metot ve Temeller’in yürürlüğe girdiği, kıymetlendirme formunun objektif kriterler içerdiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI FİKRİ:

Dava; Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığı Manisa Yazı Eserler Kütüphanesi’nde kontratlı kütüphane müdürü olarak vazife yapan davacı tarafından, 2018 yılı Aralık ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile Bir arada ödenmesine; … tarih ve E… saylı yazma ekinde gönderilen Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formunun iptal edilerek 2019 yılı Haziran ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile Birlikte ödenmesine, teşvik ikramiyesi ödenmemesinin desteği olarak gösterilen 11/12/2018 tarih ve 68341908-020-948039 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Adap ve Asılların ve … tarih ve E… sayılı süreçle Teklif edilen yeni kontratın iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 11/12/2018 tarih ve 68341908-020-948039 sayılı Bakan Onayı ile 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yol ve Temellerin 25/12/2018 tarihli yazma ile duyurulduğu, kontratlı Kütüphane Müdürü olarak misyon yapan davacının 27/12/2018 tarihinde imzaladığı hizmet mukavelesinin 375 sayılı kanun Kararında Kararnameye ters olduğu ve 2012 yılında imzaladığı hizmet kontratının uygulanması talebiyle 25/02/2019 tarihinde yaptığı müracaatın, davalı yönetimin 28/02/2019 tarihli karşılığı yazısı ile reddedildiği, 26/07/2019 tarihinde 2019 Haziran devri teşvik ikramiyesi Olurunun verildiği, 29/07/2019 tarihli başvurusu ile talep ettiği 2019 yılı 1. Teşvik ikramiyesi devri için düzenlenen Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formunun 03/10/2019 tarihinde kendisine bildirim edilmesi üzerine; 2012 yılında imzalamış olduğu kontrata nazaran disiplin cezası almamış olması nedeniyle 2017 yılının Aralık ayına kadar teşvik ikramiyesinin ödendiği, fakat 2017 yılı Aralık ve 2018 yılı Haziran periyotlarından ödenme yapılmadığı, bu nedenle yönetim mahkemesinde dava açtığı, 2018 yılı Aralık ayı teşvik ikramiyesinin de davalı idarece keyfi olarak ödenmediği, Aralık 2018 tarihinde anılan Metot ve Asılların yürürlüğe girdiği, bu düzenleme ve yeni imzaladığı hizmet kontratında mali ve toplumsal haklarını kısıtlayıcı düzenlemelere yer verildiği, bu durumun 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşıt olduğu, 2012 yılında imzalanan kontratın 8. unsurunda bu kontratın birebir kurallarda devam edeceğinin düzenlendiği, bu nedenle yeni mukavelenin hukuka ters olduğu, 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 10. ve 16. hususları ile düzenlenen kazanılmış haklarının ihlal edildiği, Kıymetlendirme Formunun subjektif olduğu ileri sürülerek görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

USÜL YÖNÜNDEN

Davalı yönetimin, Hizmet Kontratının iptal davasına bahis edilemeyeceği yolundaki itirazı yerinde görülmemiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 7. unsurunun 1. fıkrasında, dava açma mühletinin, Özel kanunlarda farklı mühlet gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve yönetim mahkemelerinde yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğu, 4. fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici süreçlerde dava mühletinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, fakat bu süreçlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici süreç yahut uygulanan süreç veyahut her ikisi aleyhine aniden dava açabilecekleri karara bağlanmış, 11. unsurunda, “İlgililer tarafından idari dava açılmadan evvel, idari sürecin kaldırılması, Geri alınması, değiştirilmesi yahut yeni bir süreç yapılması üst makamdan, üst makam yoksa süreci yapmış olan makamdan idari dava açma müddeti içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma müddetini durdurur. Altmış gün içinde bir yanıt verilmezse Dilek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi yahut reddedilmiş sayılması halinde dava açma müddeti tekrar işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş müddet de hesaba katılır” kararına yer verilmiş; tıpkı Kanun’u 15 nci unsurun 1/b bendinde de, müddet aşımı halinde davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Davacının Aralık ayı içinde yapılan teşvik ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını en geç Ocak ayında öğrenebileceği, buna nazaran, teşvik ikramiyesinin ödenmemesi üzerine davacı tarafından, en geç Ocak ayının sonundan itibaren 60 gün içerisinde ya 11. unsur uyarınca idari müracaat yolu kullanılarak yönetime müracaatta bulunulması ya da direkt dava yolu kullanılarak tıpkı müddette dava açılması gerekirken, bu müddetler geçirildikten sonra, 15/10/2019 tarihinde açılan davanın, 2018 yılı Aralık devrine ilişkin teşvik ikramiyesinin ödenmesi istemine ait kısmının müddet aşımı nedeniyle temelini inceleme imkanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan; evrakın incelenmesinden, davacıya teşvik ikramiyesi ödenmeme sebebinin “Performans Kıymetlendirme Formu’nda belirlenen puanın 84 puandan düşük olması, diğer bir deyişle, Laf konusu ödeme için aranan üstün uğraş ve çalışmaları sonucunda emsallerine nazaran başarılı olmak şartını sağlamaması olduğu anlaşıldığından, davacının 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Mukavelesinin, sürecin desteği olmayan 2. hususunun (d) bendi dışındaki diğer hususları istikametinden de üstte belirtilen 2577 sayılı kanun kararları uyarınca dava açma müddetinin geçirildiği görülmektedir.

Ayrıca; 11/12/2018 tarih ve 68341908-020-948039 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren ve 25/12/2018 tarihli yazma ile duyurulan Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Tarz ve Asıllardan, davacının 25/02/2019 tarihinde yaptığı müracaata davalı idarece cevaben verilen 28/02/2019 tarihli yazıda da Laf edildiği ve davacının 29/07/2019 tarihli müracaatından da, ismi geçen Yordam ve Temellerden haberdar olduğu (nitekim dava dilekçesinde 25/12/2018 tarihli yazıyla kendisine bildiri edildiğinin belirtildiği) anlaşıldığından, dava konusu Adap ve Temellerin, sürecin desteği olmayan 1. unsurunun (d) bendi dışındaki diğer hususları tarafından de üstte belirtilen 2577 sayılı kanun uyarınca dava açma müddetinin geçirildiği görülmektedir.

ESAS İSTİKAMETİNDEN;

02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı kanun Kararında Kararname ile 6093 sayılı Kanun’un 7. unsuru ikinci fıkrası 15/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, lakin, tıpkı kanun Kararında Kararname’nin 2. hususu ile 375 sayılı kanun Kararında Kararnameye eklenen ve 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren Süreksiz 17. unsurundaki, “Ek 10 uncu husus kapsamında yer Meydan halk yönetimlerinde, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihte takım karşılığı kontratlı olarak istihdam edilen çalışandan (aylıksız izinde bulunanlar ile idari vazifelerde bulunanlardan daha Evvel bulundukları takımlara tekrar atananlar dahil) ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan işçinin mali ve toplumsal hakları hakkında, tıpkı takımlarda bulundukları sürece bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yürürlükte olan mevzuat kararlarının uygulanmasına devam olunur.
” kararı uyarınca 6093 sayılı Kanun’un 7. unsurunun 2. fıkrasının uygulanmasına devam olunmuştur.
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ortak Kararlar Kısmı altında düzenlenen “Düzenleme yetkisi” başlıklı 796. hususunda, “Bağlı, ilgili, bağlantılı ve öteki Kurum ve kuruluşları, misyon, yetki ve mesuliyet alanına giren hususlarda idari düzenlemeler yapabilir.” kararı yer almaktadır.

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Gayesiyle Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında kanun Kararında Kararname sonrasında ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin üstte belirtilen 796. hususuna Müsait olarak, 11/12/2018 tarih ve E.948039 sayılı Bakan Olurlu Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Metot ve Asıllar 01/01/2019 tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş ve Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Adap ve Asıllara Müsait olarak davacı ile 2019 yılı için 27/12/2018 yeni hizmet mukavelesi imzalanmıştır.

Dava konusu Yol ve Temellerin “Teşvik İkramiyesi Ödenmeyecek Durumlar” başlıklı 1. unsurunda ve 2019 yılı Hizmet Mukavelesi’nin 2. hususunun (d) bendinde, Ekte yer Meydan “Performans Kıymetlendirme Formu’nda belirtilen kriterler çerçevesinde işçinin vazife yaptığı ünite amiri ile Kuruluş Liderinin değerlendirmesi sonucunda ortalama Yekün puanı üzerinden ‘0-84 (YETERSİZ) puan alanlara teşvik ikramiyesinin ödenmeyeceği düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kararlarında belirtildiği üzere, teşvik ikramiyesi olağan ve mutlak bir halde tertipli olarak yapılan bir ödeme olmayıp, harika gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı olan şahıslara yapılan bir ödemedir.

Hizmet Kontratında “…o mali Yıl içinde ceza almamış …”olmak kuralı teşvik ikramiyesi istikametinden yalnızca ek bir Kural olarak yer almış olup, teşvik ikramiyesine hak kazanılabilmesi için yalnızca o mali Yıl içinde ceza almamış olmanın kâfi olmayacağı, emsallerine göre olağan üstü uğraş ve çalışmalarının bulunup bulunmadığının ortaya konulması gerektiği açıktır. Bu nedenle iptali istenilen düzenlemelerin mali hakları kısıtlayıcı bir tarafı bulunmamaktadır.

Bu prestijle; öncelikle, teşvik ikramiyesinin ödenmesinde takdir yetkisi verilen idarece, Laf konusu ödemeyi yapacağı çalışanı belirlemesinde belli kriterler koymasının doğal olduğunu vurgulamak gerekir. Bu nedenle, objektif bir değerlendirmenin yapılabilmesi için belirlenen kriterlerin yer aldığı bir Kıymetlendirme Formunun, ilgili işçinin birdenbire Çok amiri tarafından doldurularak, not ortalamasının tespit edilmesi ve bu biçimde oluşturulan puanın makul bir puanın üstünde olması halinde üstün çalışmalarının emsallerine nazaran başarılı olduğu kabul edilerek teşvik ikramiyesinden yararlandırılmasının amaçlandığı anlaşılan düzenlemelerde üst hukuk normlarına, halk faydasına ve hukuka karşıtlık görülmemiştir.

Öte yandan; 2019 yılı Haziran devri teşvik ikramiyesi ödemesinde temel alınan davacıya ilişkin Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formunun Adap ve Asıllar ile Hizmet Mukavelesinde belirlenen biçimde Bölge Müdürü ve Türkiye Yazı Eserler Kurumu Lideri tarafından düzenlendiği, Bölge Müdürü tarafından 78, Kurum Lideri tarafından 69 puan verilerek not ortalamasının 73,3 puan olarak takdir edildiği, bu puanın 84’ün altında olması nedeniyle teşvik ikramiyesinden yararlandırılmadığı, amirlerince Laf konusu takdir hakkının berbata kullanıldığı, değerlendirmenin objektif olmadığı ya da üstün efor ve muvaffakiyetlerinin bulunduğu yolunda, davacının soyut savları dışında rastgele bir bilgi ve evrakın belgede var olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formunda da hukuka karşıtlık görülmemiştir.

Bu nedenle, teşvik ikramiyesinden yararlanma şartını taşımayan davacıya 2019 yılı Haziran ayına ait teşvik ikramiyesinin yasal faizi ile Bir arada ödenmesine de İmkan bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 2018 yılı Aralık periyoduna ilişkin teşvik ikramiyesinin yasal faizi ile Bir arada ödenmesi istemi ve Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Adap ve Asılların 1. hususunun (d) bendi dışındaki öbür hususları ile 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Mukavelesinin, 2. unsurunun (d) bendi dışındaki öteki unsurlarının iptali istemlerine ait kısımları tarafından DAVANIN MÜHLET AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE, dava konusu Yol ve Temellerin 1. unsurunun (d) bendi ile 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Mukavelesinin 2. unsurunun (d) bendinin ve Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formunun iptali istemleri ile 2019 yılı Haziran devrine ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile Birlikte ödenmesi istemine ait kısımları tarafından ise DAVANIN REDDİNE karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra; davacı tarafından, her ne kadar dava dilekçesinde Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yol ve Temeller’in tamamının iptali istenilmiş ise de, dava dilekçesinde yer Meydan hukuka terslik tezleri ve ihtilafın; davacının muvaffakiyet performansının yetersiz olarak düzenlenmesinden kaynaklandığı dikkatte alındığında, uyuşmazlık, Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yol ve Temeller’in performans kıymetlendirme kriterlerini düzenleyen 1. hususunun (d) bendine hasren incelenerek gereği görüşüldü:

MADDİ Hadise VE HUKUKSAL SÜREÇ:

Davacı, davalı yönetim ile 11/01/2012 tarihinde, 6093 sayılı Türkiye Yazı Eserler Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun’un 7. hususu uyarınca, Hizmet Mukavelesi imzalayarak kontratlı olarak vazifeye başlamıştır.

6093 sayılı Kanun’un 7. hususunun ikinci fıkrasında yer alan; Bakan onayı ile haziran ve aralık aylarında teşvik ikramiyesinin ödeneceğine ait karara istinaden, Hizmet Mukavelesi’nin 7. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca, disiplin cezası almamış olanlara haziran ve aralık aylarında birer aylık fiyat teşvik ikramiyesinin verileceği kararı uyarınca teşvik ödemeleri yapılmıştır.

6093 sayılı Kanun’un 7. unsurunun ikinci fıkrası, 666 sayılı kanun Kararında Kararname ile 14/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış; fakat, Tekrar birebir kanun Kararında Kararname’nin 2. unsuruyla 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye eklenen Süreksiz 16. hususu uyarınca, birebir metotta teşvik ikramiyesi ödenmesine Kurumda 2018 yılı sonuna kadar devam edilmiştir.

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 103. unsuru ile 6093 sayılı Kanun’un 1-12. unsurları yürürlükten kaldırılmış, 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 796. hususu ile bağlı, ilgili, bağlantılı ve öteki Kurum ve kuruluşları, misyon, yetki ve mesuliyet alanına giren bahislerde idari düzenlemeler yapma yetkisi verilmesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/12/2018 tarih ve E:948039 sayılı Oluru ile Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Metot ve Asıllar yürürlüğe konulmuş olup, 01/01/2019 tarihi prestijiyle uygulanmaya başlanmıştır.

Bu Yordam ve Asıllar ile, 6093 sayılı Kanun’un 7. hususunda düzenlenen ve 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 16. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen teşvik ikramiyesi ödemelerinin kimlere yapılacağının belirlenmesi için, performans kıymetlendirme kriterleri getirilmiş; teşvik ikramiyesinin, disiplin cezası alanlara, 15 günden Çok hastalık müsaadesi kullananlara, Yurt dışında aylıklı ve aylıksız olarak görevlendirenlere, misyonda olmayanlara ve performans kıymetlendirme kriterleri çerçevesinde 85 kıymetlendirme puanından az alanlara ödenmeyeceği düzenlenmiştir.

Davacı, Laf konusu Yordam ve Esasla’ra nazaran yine düzenlenen Hizmet Kontratını 27/12/2018 tarihinde imzalamıştır.

Davacı, 25/02/2019 tarihli dilekçesiyle, yeni Hizmet Mukavelesi’nin 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 16. unsuruna alışılmamış olduğu gerekçesiyle birinci olarak imzaladığı 11/01/2012 tarihli Hizmet Mukavelesi’nin uygulanmasına devam edilmesini talep etmiş; davacının bu başvurusu, davalı yönetimin 28/02/2019 tarih ve E.181308 sayılı yazısıyla reddedilmiştir.

Kendisine Haziran ayı teşvik ikramiyesinin ödenmemesi nedeniyle, davacı 29/07/2019 tarihli dilekçesiyle, Haziran ayı teşvik ikramiyesi için ismine düzenlenen kıymetlendirme formunu Bilgi Edinme Kanunu uyarınca talep etmiş; davalı yönetimin … tarih ve E… sayılı yazısı ekindeki kıymetlendirme formu davacıya 03/10/2019 tarihinde bildirim edilmiş; kıymetlendirme sonucu muvaffakiyetinin 73,5 puan olduğunu öğrenmesi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE MÜNASEBET:

USUL TARAFINDAN:

Davalı yönetimlerden Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığı’nın, davanın müddetinde açılmadığı ile davacının Hizmet Mukavelesi’nin iptal davasına bahis edilemeyeceği yolundaki itirazlarına ait olarak;

Dava; davacının, 27/12/2018 tarihinde imzaladığı Hizmet Mukavelesi’nin iptali istemi istikametinden incelendiğinde;

2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 2. hususunda, iptal davaları, idari süreçler hakkında menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıştır.

Davacı Hizmet Mukavelesi’nin tamamının iptalini talep etmekle birlikte; Hizmet Mukavelesi’nin 2. unsurunun ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca; 2019 yılı Haziran devri teşvik ikramiyesi için “Performans Kıymetlendirme Formun”da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan kıymetlendirme sonucunda 85 puanın altında olarak 73,5 puanla yetersiz sayıldığından, teşvik ikramiyesine hak kazanmadığı ve dava dilekçesinde, bu husus dışındaki Hizmet Mukavelesi’nin öteki unsurlarının iptali istemine yönelik münasebetlerinin ve menfaatinin hangi taraftan etkilendiği konularının açıkça ortaya konulmadığı dikkate alındığında, Hizmet Mukavelesi’nin 2. unsurunun (d) bendi dışında, tamamının iptalinin talep edilmesinde, davacının subjektif, yeni ve legal bir menfaati bulunmaması sebebiyle, davacının Hizmet Mukavelesinin tamamının iptali istemi istikametinden ehliyetinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava; davacının 2018 yılı Aralık ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte ödenmesi talebi istikametinden incelendiğinde;

2577 sayılı Kanun’un 7. unsurunun Amel bu davanın açıldığı tarihte uygulanan birinci fıkrasında; dava açma mühletinin, Özel kanunlarda başka müddet gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve yönetim mahkemelerinde yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğu; dördüncü fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici süreçlerde dava müddetinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, fakat bu süreçlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici süreç yahut uygulanan süreç veya her ikisi aleyhine birdenbire dava açabilecekleri karara bağlanmış; Amel bu davanın açıldığı tarihte uygulanan 11. hususunda; “İlgililer tarafından idari dava açılmadan evvel, idari sürecin kaldırılması, Geri alınması, değiştirilmesi yahut yeni bir süreç yapılması üst makamdan, üst makam yoksa süreci yapmış olan makamdan idari dava açma müddeti içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma mühletini durdurur. Altmış gün içinde bir yanıt verilmezse İstek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi yahut reddedilmiş sayılması halinde dava açma müddeti tekrar işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş mühlet de hesaba katılır” kararına yer verilmiştir.

Davacının, 2018 yılı Aralık ayı içinde yapılan teşvik ikramiyesi ödemesinin kendisine yapılmadığını en geç Ocak ayında öğrendiği kabul edildiğinde, buna nazaran, teşvik ikramiyesinin ödenmemesi üzerine, 60 gün içerisinde ya 11. husus uyarınca idari müracaat yolu kullanılarak yönetime müracaatta bulunulması ya da direkt dava yolu kullanılarak birebir müddette dava açılması gerekirken, bu müddetler geçirildikten sonra, 15/10/2019 tarihinde açılan davanın, 2018 yılı Aralık periyoduna ilişkin teşvik ikramiyesinin ödenmesi istemine ait kısmının müddet aşımı nedeniyle temelini inceleme imkanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ESAS TARAFINDAN:

İlgili Mevzuat:

02/11/2011 tarih ve 28103 Tekrarlanmış sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin ek 12. unsuru uyarınca, teşvik ikramiyesinin düzenlendiği 6093 sayılı Kanun’un 7. hususunun ikinci fıkrası 14/01/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

666 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 2. unsuruyla 375 sayılı kanun Kararında Kararnameye eklenen Süreksiz 16. hususunda, “Ek 10 uncu husus kapsamında yer Meydan halk yönetimlerinde, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihte takım karşılığı kontratlı olarak istihdam edilen işçiden (aylıksız izinde bulunanlar ile idari misyonlarda bulunanlardan daha Evvel bulundukları takımlara yine atananlar dahil) ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan işçinin mali ve toplumsal hakları hakkında, tıpkı takımlarda bulundukları sürece bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yürürlükte olan mevzuat kararlarının uygulanmasına devam olunur.” kararına yer verilmiştir.

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 103. hususuyla; 6093 sayılı Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun’un ismi, “Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine Ait Kanun” olarak değiştirilmiş ve 1-12 hususları ile (I), (II), (III) ve (IV) cetvelleri yürürlükten kaydırılmıştır.

15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Düzenleme yetkisi” başlıklı 796. hususunda; “Bağlı, ilgili, bağlı ve öbür Kurum ve kuruluşları, misyon, yetki ve mesuliyet alanına giren bahislerde idari düzenlemeler yapabilir.” kararına yer verilmiştir.

6093 sayılı Kanun’un 7. unsurunda düzenlenen ve 375 sayılı kanun Kararında Kararname’nin Süreksiz 16. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen teşvik ikramiyesinin ödeneceği emsallerine nazaran başarılı olan çalışanın belirlenmesi gayesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/12/2018 tarih ve E:948039 sayılı Oluru ile Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Tarz ve Temeller yürürlüğe konmuş, 01/01/2019 tarihi prestijiyle uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen Çalışana Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Tarz ve Temeller’in 1. unsurunda, disiplin cezası alanlara, 15 günden Çok hastalık, refakat, doğum yahut aylıksız müsaade almış/kullanmış olanlara, Öbür Kurum ve kuruluşlarda misyonlu olanlara, Yurt dışında aylıklı ve aylıksız görevlendirilenlere, teşvik ikramiyesinin ödendiği tarihte vazifede olmayanlara, ekte yer Meydan “Performans Kıymetlendirme Formu”nda belirtilen kriterler çerçevesinde, ünite amiri ile Kuruluş Liderinin değerlendirmesi sonucunda ortalama Yekün puanı üzerinden 0-84 (YETERSİZ) puan alanlara teşvik ikramiyesi ödenmeyeceği düzenlenmiştir.

Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığının 25/12/2018 tarih ve E.1056530 sayılı yazısıyla alt ünitelere duyurulan yenilen Hizmet Mukavelesi’nin 2. hususunda, teşvik ikramiyesinin Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yöntem ve Esaslar’da düzenlenen kararlar çerçevesinde ödeneceği belirtilerek, Metot ve Temellerin 1. unsurunda yer Meydan kararlar burada da tıpkı formda yer almıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava, düzenleyici süreç olan Türkiye Yazı Eseler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Metot ve Temeller’in performans kıymetlendirme kriterlerinin düzenlendiği 1. unsurunun (d) bendi ile Hizmet Mukavelesi’nin 2. hususunun ikinci fıkrasının (d) bendinin iptali talebi tarafından incelendiğinde;

Dava konusu Tarz ve Esaslar’da ve tıpkı kararların yer aldığı Hizmet Mukavelesi’nin 2. hususunun ikinci fıkrasının (d) bendinin, teşvik ikramiyesinin gayesine ve niteliğine ters bir tarafının bulunmadığı, yönetime verilen takdir yetkisi çerçevesinde, halk faydası ve hizmet gereklerine Müsait olarak düzenlendiği anlaşıldığından hukuka karşıtlık görülmemiştir.

Dava, ferdi süreç olan “Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nun iptal edilerek, 2019 yılı Haziran ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesi talebi tarafından incelendiğinde;

Teşvik ikramiyesinin ödenebilmesi için üstün efor ve çalışmaları sonucunda emsallerine nazaran başarılı çalışma yapmış olmak üzere Özel durumların arandığı ve bu konuların belirlenmesinde yönetimlerin takdir hakkının olduğu hususu dikkate alındığında, iptali talep edilen “Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nda, davacının bir kütüphane müdürü olarak yapması gereken rutin işlerin dışında, dava konusu periyoda ilişkin üstün uğraş ve çalışma yaptığının, hasebiyle aktif ve verimli çalışmalarla kurumuna üst seviyede fiili katkısının bulunup bulunmadığına ait genel ve objektif kıymetlendirme yapıldığı, bunun sonucunda da, davacının teşvik ikramiyesini hak edecek kadar başarılı bir performansının olmadığının ortaya konulduğunun anlaşıldığı; öteki taraftan davacı tarafından da 2019 yılı Haziran periyoduna ait emsallerine nazaran üstün uğraş eforunu gösterir bir çalışma yaptığına ait bir tezinin olmadığı da dikkate alındığında, dava konusu “Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nda hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

“Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nda hukuka karşıtlık bulunmadığından, davacının 2019 yılı Haziran ayına ait teşvik ikramiyesi ödenmesi talebi de yerinde bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 27/12/2018 tarihinde imzalanan Hizmet Mukavelesi’nin 2. hususunun (d) bendi dışında kalan kısımlarının iptali istemi tarafından, 2577 sayılı Kanun’un 15. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, DAVANIN EHLİYET İSTİKAMETİNDEN REDDİNE,

2. 2018 yılı Aralık ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesi talebi istikametinden, 2577 sayılı Kanun’un 15. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, DAVANIN MÜHLET AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE;

3. Türkiye Yazı Eserler Kurumu Başkanlığında Takım Karşılığı Kontratlı İstihdam Edilen İşçiye Verilecek Olan Teşvik İkramiyesine Ait Yol ve Temeller’in 1. unsurunun (d) bendi ile Hizmet Mukavelesi’nin 2. unsurunun ikinci fıkrasının (d) bendinin iptali talebi istikametinden DAVANIN REDDİNE,

4. Teşvik İkramiyesi Kıymetlendirme Formu”nun iptal edilerek 2019 yılı Haziran ayına ait teşvik ikramiyesinin talep tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesi talebi istikametinden DAVANIN REDDİNE,

5. Detayı aşağıda gösterilen Yekün .-TL yargılama masrafının davacı üzerinde bırakılmasına,

6. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi uyarınca takdir edilen .-TL vekalet fiyatının davacıdan alınarak davalı yönetimlere verilmesine,

7. Posta masrafı avansından artan meblağın kararın katileşmesinden sonra davacıya iadesine,

8. Bu kararın bildiri tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetine temyiz yolu Aleni olmak üzere, 16/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir