Danıştay birinci atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, ‘atama iptal edilemez’ dedi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

İlgili, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi genel Müdürlüğü’ne bağlı Edirne 20. İletim Tesis ve İşletme Küme Müdürlüğünde kontratlı statüde mühendis olarak vazife yapmakta iken KPSS 2012/2 yerleştirmeleri sonucu DSİ genel Müdürlüğü Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü buyruğuna atanmıştır.

Atamaya ait 03.08.2012 tarih ve P-93931 sayılı Olur’un kendisine bildirisinden itibaren 1 gün içinde misyona başlaması istenmiştir.

Davacı, davalı yönetime 29.11.2012 tarihli dilekçesi ile Daimi ve yakın bakım gerektiren babasına refakat etmek için 14.06.2012-07.09.2012 tarihleri ortasında müsaadeli olduğundan bahisle vazifesine başlayamadığını bildirmiştir.

Ataması yapılmayınca mahkemeye gitmiş Lakin reddedilmiştir.

Danıştay ise Lokal mahkeme kararını bozmuştur. Bozma münasebeti ise davacının durumunun “belgeye dayalı haklı mazerete” girmesidir.

T.C DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2016/5842

Karar No : 2019/3456

Temyiz Eden (Davacı) Vekili :Av. …

Karşı taraf (Davalı) : Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü

İstemin Konusu: Ankara 9. idare Mahkemesinin 10/12/2015 tarih ve E:2013/430, K:2015/2114 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu İstem: KPSS 2012/2 yerleştirmesi ile Devlet Su işleri genel Müdürlüğü Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü buyruğuna yerleşen ve 03.08.2012 tarihli olur ile ataması yapılan davacı tarafından, yasal mühleti içinde misyona başlamadığından bahisle atamasının iptal edilmesine ait 22.01.2013 tarih ve P-96348 sayılı Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü İşçi ve Eğitim Dairesi Başkanlığının sürecinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Davacının kontratlı statüde vazife yapmakta iken halk İşçisi Seçme İmtihanına girmek suretiyle memur olarak atamasının yapıldığı, Nakil buyruğunun 09.08.2012 tarihinde davacıya bildirim edildiği, davacının refakat müsaadesi olduğundan bahisle misyona başlamadığı, 657 sayılı Kanun’un 63. unsurunda yer alan, doküman ile ispati Mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle misyona başlamama halinin iki ayı aştığı hallerde Nakil sürecinin iptal edileceği tarafındaki karar uyarınca 09.10.2012 tarihine kadar vazifeye başlamayan davacının atamasının iptal edildiği anlaşıldığından, kontratlı statüde vazife yapmakta iken birinci Nakil suretiyle memur olarak atanan davacının yasal mühlet içerisinde misyona başlamaması nedeniyle 657f sayılı Kanunun 63. unsuru uyarınca atamasının iptal edilmesine ait süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin Savları: Davacı tarafından, 657 sayılı Kanun’un 62. unsurunun uygulanması gerektiği, dare Mahkemesinin davacının kontratlı işçi olarak çalıştığından bahisle 105. hususun uygulanamayacağını öne sürmekle Bir arada özlük hakları bakımından takımlı işçiden farkı olmadığını, davacının DSİ genel Müdürlüğündeki vazifesine atanmayı talep ettiği tarihte Nakil olurunun iptal edilmediğinin de gözönünde bulundurulmadığı ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Davalı yönetim tarafından, dava konusu sürecin 657 sayılı Kanun’un 62. ve 63. unsurlarındaki emredici kararlar uyarınca Mecbur olarak tesis edildiği, yönetimin bu mevzuda takdir hakkı bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Yargıcının Fikri: Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Münasebet:

Maddi Olay:

Davacının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi genel Müdürlüğü’ne bağlı Edirne 20. İletim Tesis ve İşletme Küme Müdürlüğünde kontratlı statüde mühendis olarak vazife yapmakta iken KPSS 2012/2 yerleştirmeleri sonucu DSİ genel Müdürlüğü Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğü buyruğuna atandığı, atamaya ait 03.08.2012 tarih ve P-93931 sayılı Olur’un kendisine bildirisinden itibaren 1 gün içinde vazifeye başlamasının istendiği, davacının davalı yönetime 29.11.2012 tarihli dilekçesi ile Daimi ve yakın bakım gerektiren babasına refakat etmek için 14.06.2012-07.09.2012 tarihleri ortasında müsaadeli olduğundan bahisle misyonuna başlayamadığını ve en kısa müddette başlayacağını bildirdiği, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesince davacıya 04.09.2012-04.12.2012 tarihleri ortasında refakat raporu verilerek müsaadeli sayıldığı ve misyonuna başlamadığı, DSİ genel Müdürlüğü’nün 17.12.2012 tarihli ve 95736 sayılı yazısıyla davacının atamasına temel olmak üzere tasdikli hizmet dokümanının, refakat müsaade olurunun, hakkında yapılmış ve yapılmakta olan isimli, idari soruşturma ve disiplin cezası bulunup bulunmadığı konularının sorulduğu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi genel Müdürlüğünce Küme müdürlüğü bünyesinde Öbür inşaat mühendisi bulunmadığından davacının hizmetine muhtaçlık duyulması nedeniyle misyonundan ayrılmasının Müsait olmadığının bildirildiği, yasal müddet içinde davacının vazifeye başlamaması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 63. hususu uyarınca davacının atanmasına ait sürecin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır,

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63. hususunda; “İşe başlamama halinde yapılacak süreç: Bir misyona birinci kere yahut yine atananlardan doküman ile isbatı Muhtemel zorlayıcı sebepler olmaksızın 62’nci unsurdaki müddet içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 Yıl mühletle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

Bunların doküman ile isbatı Muhtemel zorlayıcı sebepler nedeniyle vazifeye başlamama hali iki ayı aştığı takdirde Nakil süreci atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Öbür yerdeki bir misyona atananlardan 62’nci husustaki süte içinde devinim ederek aşikâr yol mühleti sonunda yeni vazifelerine başlamayanlara, eski misyonlarından ayrılış ve yeni misyonlarına başlayış tarihleri ortasında aylık verilmemek koşulu ile 10 günlük bir müddet daha verilebilir. doküman ile isbatı Mümkün zorlayıcı sebepler i olmaksızın bu müddet sonunda da yeni misyonlarında işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar” kararına, 105. hususunda; “Memura, aylık ve özlük haklan korunarak, verilecek raporda gösterilecek gerek üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı üzere uzun periyodik bir tedaviye gereksinim gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer

hastalık hallerinde ise oniki aya kadar müsaade verilir.

(…..)

Aynca, memurun

bakmakla yükümlü olduğu yahut memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sıhhat konseyi raporuyla belgelendirilmesi kuralıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar müsaade verilir. Gerektiğinde bu müddet bir katına kadar uzatılır.” kararına yer verilmektedir.

Hukuki Kıymetlendirme:

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının bakmakla yükümlü olduğu ve refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kanser hastası babasına bakabilmek için yordamına Müsait 14.06.2012-04.12.2012 tarihlerini kapsayan refakat raporları bulunduğu, 657 sayılı Kanun’un 105. hususu uyarınca haklı mazeretinin yönetim tarafından kabul edilmesi gerektiği ayrıyeten davalı yönetimin de 17.12.2012 tarihli ve 95736 sayılı yazısıyla Nakil istikametinde iradesini ortaya koyduğu görülmektedir.

Bu durumda, her ne kadar 22.01.2013 tarihli olurla Nakil süreci iptal edilmiş ise de, yönetimin Nakil istikametinde iradesini ortaya koyduğu lakin Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi genel Müdürlüğünün davacının atamasına muvafakat vermeyeceğini bildirmesinden sonra davacının 657 saydı Kanun’un 63. unsuru gereği vazifeye başlamadığım ileri sürerek süreci tesis ettiği anlaşıldığından, hukuka ve hakkaniyet kurallarına ters bulunan sürecin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi istikametindeki yönetim Mahkemesi kararında hukuksal isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize mevzu Ankara 9. idare Mahkemesinin 10/12/2015 tarih ve E;2013/430, K:2015/2114 sayılı kararının bozulmasına,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 08/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir