Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak misyon yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Heyetinin sürecini hukuka muhalif buldu.

Memur cezaevinde de olsa yoluna Müsait nihayet savunma alınmalıdır

Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alındığında; 657 sayılı Kanun’un 129. unsurunda davacıya tanınan hakların kullanılması kapsamında, davacının ve/veya vekilinin Yüksek Disiplin Konseyinde yapılan toplantıda şahsen Amade bulunması ve kelamlı savunma yapması, hem savunma hakkının aktif bir biçimde kullanılmasını sağlamakta hem de silahların eşitliği prensiplerine işlerlik kazandırmaktadır. Davacı, Şuraya şahsen ve faal olarak Amade katılmakla, hakkında tesis edilecek sürece istikamet Eda imkanına kavuşmaktadır. Şurada Amade bulunma, savunma hakkıyla da sıkı irtibatlıdır. Savunma hakkının sağlanabilmesi için, davacının Yüksek Disiplin Konseyinde Amade bulunma imkanına sahip olması gerekir.

Uyuşmazlıkta ise, cezaevinde tutuklu davacının ve/veya vekilinin ses ve manzara atama araçları ile Yüksek Disiplin Heyetinde toplantıya katılmasının Teklif edilmesine ait kelamlı savunma istemi yazısı bildirim edilmiştir.

Bu duruma nazaran; davacı hakkında yordamına Müsait soruşturma yapılmadan ve Sonuç olarak metoduna Müsait nihayet savunması alınmadan süreç tesis edildiği anlaşılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2022/35
Karar No: 2022/833

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : …
KARŞI taraf (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… Bölge idare Mahkemesinin … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Nevşehir İli, Avanos İlçesi, … Ortaokulunda müdür olarak misyon yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Şurasının … tarih ve … sayılı sürecinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının, tıpkı Hadise nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait birinci süreç olan ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyinin … tarih ve … sayılı sürecinin iptali istemiyle açılan davaya ait olarak, … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda, “Olayda; davacı hakkında 16/05/2017 tarihli soruşturma onayı üzerine 26/09/2018 tarihli soruşturma raporu düzenlenmiş ise de, Maarif Müfettişince düzenlenen soruşturma raporunun … Ağır Ceza Mahkemesinin … günlü, E:… , K:… sayılı kararı incelenerek düzenlendiği, ayrıca araştırma/inceleme yapılmadığı üzere, davacı ve Şahit tabirlerine de başvurulmadığı, öte yandan, davacıdan 25/10/2018 tarihli yazma ile 657 sayılı Kanun’un 130. hususu uyarınca savunmasının istenildiği, lakin davacıdan anılan Kanun’un 129/2. hususu kapsamında hakları hatırlatılarak, nihayet savunması alınmadan Yüksek Disiplin Kurulunca Devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası Teklif edilen davacı hakkında metoduna Müsait soruşturma yapılmadan ve 657 sayılı Kanun’ un 129/2. hususunda yer Meydan hakları hatırlatılmadan, yalnızca 130. unsura dayanılmak suretiyle, sonuçta yoluna Müsait nihayet savunması alınmadan tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” münasebetine yer verilmek suretiyle dava konusu sürecin iptal edildiği; bunun üzerine, ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Heyetinin … tarih ve … sayılı yazısı ile “Hakkınızdaki evrakın yine değerlendirileceği 21/05/2020 tarihinde saat 14:00’te ulusal Eğitim Bakanlığı Merkez yapı D Blokta bulunan Tevfik İleri Toplantı Salonunda yapılacak Yüksek Disiplin Heyeti toplantısına kelamlı savunma yapmak üzere katılmanız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 129’uncu unsuru mucibince Müsait görülmüştür. Fakat, dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi hedefiyle sizin ve/veya vekilinizin ses ve imaj atama araçlarıyla toplantıya katılmanız sağlanacaktır. Belirtilen tarihte üstte açıklanan biçimde toplantıya katılmak üzere Amade bulunmadığınız takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız konusunda bilgilerinizi rica ederim.” sözlerine yer verilmek suretiyle savunma istenildiği, Laf konusu yazının cezaevinde bulunan davacıya 13/05/2020 tarihinde bildirim edilmesine Karşın toplantıya katılmadığı belirtilerek dava konusu disiplin cezasının tesis edildiğinin görüldüğü; fakat, davalı idarece yalnızca davacının kelamlı savunma yapmak üzere toplantıya Davet edildiği, isnad edilen suçlamayla ilgili rastgele bir araştırma/inceleme yapılmadığı, davacı ve Şahit tabirlerine başvurulmadığı anlaşılmakla, … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin kararının tam olarak yerine getirilmediğinin Aleni olduğu, ayrıyeten; davacının kelamlı savunma yapmak üzere Davet edilmesine ait yazıda, toplantıya ses ve imaj atama araçlarıyla katılmasının sağlanacağı belirtildiğinden, Mahkemenin 13/08/2020 tarihli Uzaklık kararıyla, davacının bahsi geçen toplantıda savunma yapabilmesi için nasıl bir uygulama yapıldığı ve bu konuda Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile bağlantıya geçilip geçilmediği davalı yönetimden ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden sorulmuş olup, davalı idarece verilen yanıt ekinde, kelamlı savunmaya Davet yazısının davacıya 13/05/2020 tarihinde bildiri edildiğine dair dokümanın gönderildiği, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından sunulan karşılıkta ise, “tutuklunun belgesinde ulusal Eğitim Bakanlığı yahut ilgili üniteleri ile manzaralı görüşme yapması için rastgele bir talep olmadığının” belirtildiği görüldüğü; buna nazaran, davalı idarece, cezaevinde tutuklu bulunan davacıya, kelamlı savunma istemine dair yazının bildirisi ile yetinilerek, Yüksek Disiplin Konseyi toplantısına iştirakinin sağlanması için rastgele bir teşebbüste bulunulmadığı ve Ceza İnfaz Kurumu ile irtibat kurulmadığının anlaşıldığı, bu durumda; Devlet memurluğundan çıkarma cezası Teklif edilen davacı hakkında, … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin iptal kararı doğrultusunda mevzuat kararları uyarınca tarzına Müsait soruşturma yapılmadan ve sonuçta yöntemine Müsait nihayet savunması alınmadan tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı, davalı idarece, Mahkemenin anılan kararı uyarınca davacı hakkında, üstte belirtilen usuli eksiklikler giderildikten sonra bir kıymetlendirme yapılarak tekrar süreç tesis edilebileceğinin de Aleni olduğu münasebetleriyle, dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

… Bölge idare Mahkemesinin … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının hukuka ve tarza Müsait olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davacının hakkındaki tezlerle ilgili olarak 657 sayılı Kanun’ un 130. unsuru uyarınca istenilen savunması üzerine yapmış olduğu 02/11/2018 tarihli savunma dilekçesinde tez edilen fiilin iftira olduğunu belirterek Yüksek Disiplin Heyetinde karar verilmeden Evvel isimli yargı kararının sonucunun beklenilmesini talep ederek hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak nihayet savunmasını yaptığı, ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyi tarafından yasal düzenlemelere Müsait olarak nihayet savunması alındıktan sonra dava konusu sürecin tesis edildiği , davacının savunma dilekçesinde; savunma isteme yazısını ilgili tutması, üzerine atılı suçlamaları kabul etmemesi, suçlandığı Hadise ve isimli boyutuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunarak ceza mahkemesi kararının beklenmesi gerektiğini savunmuş olması konularının davacının savunma yazısının nihayet savunması olduğunu ortaya koyduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile tarz ve yasaya Müsait olan Bölge idare Mahkemesi kararının münasebet değiştirerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ Hadise :

Dosyanın incelenmesinden; Nevşehir ili, Avanos ilçesi, … Ortaokulunda müdür olarak olarak misyon yapan davacının, birebir okuldaki bir erkek öğrenciye yönelik cinsel istismar cürmünü işlediği argümanları kapsamında davacı hakkında hem isimli soruşturma, hem de … tarih ve … sayılı Valilik Olur’u ile disiplin soruşturması açıldığı, maarif müfettişi tarafından yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 26/09/2018 tarihli raporun Sonuç kısmında, disiplin tarafından davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasının Teklif edildiği, 15/10/2018 tarihli savunma istem yazısı ile davacının 657 sayılı kanunun 130. hususu uyarınca savunmasının istendiği, davacının 02/11/2018 tarihli dilekçe ile soruşturma belgesi inceleme ve savunma için ek mühlet talebinde bulunduğu, bilahare 13/11/2018 tarihli dilekçe ile de yazılı savunmasını sunduğu, yapmış olduğu savunmaları kâfi görülmeyerek … tarih ve … sayılı ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Şurası Kararı ile davacının Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu sürecin iptali istemiyle açılan davanın, … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla reddedildiği, lakin istinaf başvurusu üzerine, … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile “Devlet memurluğundan çıkarma cezası Teklif edilen davacı hakkında metoduna Müsait soruşturma yapılmadan ve 657 sayılı Kanunun 129/2. unsurunda yer Meydan hakları hatırlatılmadan, yalnızca 130. unsura dayanılmak suretiyle, sonuçta adabına Müsait nihayet savunması alınmadan tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu sürecin iptaline” karar verildiği, Laf konusu karar gereği ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyinin … tarih ve … sayılı yazısı ile, davacının kelamlı savunmasını yapmak üzere 21/05/2020 tarihli Yüksek Disiplin Heyeti toplantısına Davet edildiği, toplantıya katılmayan davacı hakkında … tarih ve … sayılı Yüksek Disiplin Şurası kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiği ve bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

Anayasa’nın 129. unsurunun 2. fıkrasında; ”Memurlar ve diğer halk vazifelileri ile halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.” kararına yer verilmiş, anılan hususun münasebetinde, “yapılacak disiplin kovuşturmalarında ve disiplin cezası uygulamasında ilgiliye isnad olunan konunun bildirilmesi, dinlenilmesi, savunmasını yapma imkanı tanınması bu unsur ile garanti altına alınmaktadır.” tabirlerine yer verilerek, disiplin cezaları ile ilgili olarak Anayasal teminata bağlanan savunma hakkının içeriği belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde, “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında sayılmıştır.

657 sayılı Kanun’un 129. hususunda, ”Yüksek disiplin konseyleri kendilerine intikal eden evrakların incelenmesinde, Gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük belgesini ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli Şahit ve eksper dinlemeye yahut niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya yahut yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, Şahit dinletmeye, disiplin konseyinde kelamlı yahut yazılı olarak kendisi yahut vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.”; 130. unsurunda, “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yahut yetkili disiplin konseyinin 7 günden az olmamak üzere verdiği müddet içinde yahut belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” kararlarına yer verilmiştir.

130. unsurda, öteki cezalar bakımından memura yalnızca 7 günden az olmamak üzere savunma hakkı tanınmışken 129. unsurla memuriyetten çıkarma cezası açısından, soruşturma ile ilgili evrakın incelenmesinden yahut vekili vasıtasıyla kelamlı savunma yapılmasına kadar, 130. unsurdan farklı olarak geniş bir savunma hakkı tanınmış bulunmaktadır. kanun koyucu, disiplin cezası bakımından ilgili hakkında en ağır sonuçları doğuran Devlet memurluğundan çıkarma cezasının verilmesinde, bu biçimde bir savunma hakkının tanınmasını memur statüsü açısından Değerli bir garanti olarak öngörmüştür.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

Disiplin cezaları, halk hizmetinin gereği üzere yürütülebilmesi bakımından halk vazifelilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri yahut mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde direkt ve Kıymetli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve ferdî tesirleri bulunduğu üzere halk misyonunun gereği üzere sürdürülmesi ve halk sisteminin sağlanması bakımından objektif ve kamusal kıymete sahiptirler.

Bu bakımdan, disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek usul, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve şuralar olumlu olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da husus ile ilgili disiplin hukuku prensipleri oluşturulmaktadır. Buna nazaran, disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belirli mühletler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, Laf konusu soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan bütün kanıtların toplanarak ekleriyle Birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu biçimde memurun hangi fiili, nerede, ne vakit, nasıl, ne formda işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir kanıtlarla ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak, yetkili disiplin amiri yahut disiplin heyeti tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir.
Üstte belirtilen mevzuat kararları doğrultusunda; disiplin kabahati teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması Mecbur olduğu üzere, soruşturmanın muhakkak yordamlar çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuksal garantisidir. Soruşturma buyruğu verilmesi; Müstakil ve üst yahut denk vazifede olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili Şahit ve soruşturulanın sözlerinin alınması, Anlatım alınmadan bireye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe Öbür kanıtların araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın kıymetlendirilmesi, soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması, soruşturmayı yapan şahıs ile soruşturmada elde edilen kanıtları kıymetlendirecek şahıs yahut konseylerin farklı olması, yasal müddet içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınmasının gerekliliği disiplin hukukunun Temel prensiplerinden olduğu üzere hukuksal Emniyet prensibinin de gereğidir.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin 06/02/2020 tarih ve 2017/22672 sayılı Ferdi müracaat kararında;

“Başvuru, ceza davasında müracaatçının (sanığın) duruşmada Amade bulunma talebi reddedilerek ses ve imaj transferi suretiyle duruşmaya iştirakinin sağlanmaya çalışılması nedeniyle duruşmada Amade bulunma hakkının ihlal edildiği tezine ilişkindir. (…)

Somut olayda müracaatçının duruşma salonunda şahsen Amade bulunma talebinin Mahkemece reddedilmesi ve SEGBİS aracılığı ile iştirakinin sağlanmaya çalışılması nedeniyle duruşmada Amade bulunma hakkına yönelik bir müdahalenin bulunduğu görülmektedir.(…)

Bu çerçevede derece mahkemelerince diğer alternatifler değerlendirilmeden ve olaya mahsus somut münasebetler sunulmadan direkt müracaatçının duruşmada Amade bulunma talebinin reddedilmesi, en Müsait aracın seçilmemesi sebebiyle müdahalenin Gerekli olmadığı sonucuna yol açmaktadır. Münasebetiyle müracaatçının temel hakkında süreçlerin yapıldığı duruşmada Amade bulunma talebinin reddedilmesinin Mecbur olduğu derece mahkemelerince somut bir biçimde ortaya konulamadığı için müdahalenin Gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ait savın açıkça destekten mahrum olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmada Amade bulunma hakkının ihlal edildiğine ait savın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 36. unsurunda teminat altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmada Amade bulunma hakkının ihlal edildiğine” karar verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda; Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda dava konusu Hadise incelendiğinde, davacı hakkında işlediği argüman edilen fillere ait disiplin soruşturması yapılması için 16/05/2017 tarihli soruşturma onayı verilerek 26/09/2018 tarihli soruşturma raporu düzenlenmiştir. Fakat, Maarif Müfettişince düzenlenen soruşturma raporunun, yalnızca … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı incelenerek ve bu karar dikkate alınarak düzenlendiği, soruşturma raporunda ayrıca araştırma/inceleme yapılmadığı üzere, davacı ve Şahit sözlerine de başvurulmadığı, lehe yada aleyhe bütün kanıtlar toplanılmadan üstte belirtilen disiplin hukuku unsurlarına uyulmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, davalı yönetimin 08/05/2020 tarihli savunma istem yazısında “Hakkınızdaki evrakın tekrar değerlendirileceği 21/05/2020 tarihinde saat 14:00’da ulusal Eğitim Bakanlığı Merkez yapı D Blokta bulunan Tevfik İleri Toplantı Salonunda yapılacak Yüksek Disiplin Konseyi toplantısına kelamlı savunma yapmak üzere katılmanız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 129′ uncu hususu mucibince Müsait görülmüştür. Lakin dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi gayesiyle sizin ve/veya vekilinizin ses ve manzara atama araçlarıyla toplantıya katılmanız sağlanacaktır. Belirtilen tarihte üstte açıklanan biçimde toplantıya katılmak üzere Amade bulunmadığınız takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız konusunda bilgilerinizi rica ederim.” tabirlerine yer verilmek suretiyle savunma istenildiği, Laf konusu yazının cezaevinde bulunan davacıya 13/05/2020 tarihinde bildiri edilmesine Karşın toplantıya katılmadığı belirtilerek, dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alındığında; 657 sayılı Kanun’un 129. hususunda davacıya tanınan hakların kullanılması kapsamında, davacının ve/veya vekilinin Yüksek Disiplin Şurasında yapılan toplantıda şahsen Amade bulunması ve kelamlı savunma yapması, hem savunma hakkının aktif bir formda kullanılmasını sağlamakta hem de silahların eşitliği unsurlarına işlerlik kazandırmaktadır. Davacı, Heyete şahsen ve aktif olarak Amade katılmakla, hakkında tesis edilecek sürece istikamet Eda imkanına kavuşmaktadır. Heyette Amade bulunma, savunma hakkıyla da sıkı ilişkilidir. Savunma hakkının sağlanabilmesi için, davacının Yüksek Disiplin Heyetinde Amade bulunma imkanına sahip olması gerekir.

Uyuşmazlıkta ise, cezaevinde tutuklu davacının ve/veya vekilinin ses ve imaj atama araçları ile Yüksek Disiplin Şurasında toplantıya katılmasının Teklif edilmesine ait kelamlı savunma istemi yazısı bildirim edilmiştir.

Bu duruma nazaran; davacı hakkında yordamına Müsait soruşturma yapılmadan ve Sonuç olarak tarzına Müsait nihayet savunması alınmadan süreç tesis edildiği anlaşıldığından, Bölge idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde görülmemiş ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka Müsait bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin iptaline ait … idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu … Bölge idare Mahkemesinin … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının üstte belirtilen münasebet ile ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 50. unsuru uyarınca, bu kararın taraflara bildirisini ve bir örneğinin de … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın … idare Mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2022 tarihinde, Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir