Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü 160 ceza infaz kurumu katibi alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğünden:

CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ Alım İLANI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (A) fıkrası, 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 114’üncü unsuru, 2 sayılı genel Takım ve Yolu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’inci hususu, eşitlik Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği kararlarına nazaran; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen Nakil müsaadesi uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli takımlara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kuramları için 160 takımlı ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacaktır.

2) İmtihanlar, planlanan işçi sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 12 farklı isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik komitesi başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. İmtihana girecek adayların Ek-1 müracaat formunu doldururken imtihana başvuracağı isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu başkanlığını (sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir.

3) Bu takımlara yapılacak atamalar için merkezi imtihana (KPSS 2020) girip en az 70 ve üzeri puan Meydan adayların ortasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının yirmi (20) sert uygulamalı imtihana çağrılacaktır. Uygulamalı imtihanda başarılı olanlar ortasından gerçek söz sayısı temel alınmak kaydıyla en Çok hakikat söz yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının üç (3) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılacaktır.

4) Müracaatlarda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı temel alınmak kaydıyla halk İşçisi Seçme İmtihanından 70 ve daha üst puan almış olma kuralı aranacaktır.

5) Ceza İnfaz Kurumu Katibi Takımlarına Yerleşebilmek İçin Gereken Kaideler;

I. genel Koşullar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar,(…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Emniyet soruşturması Olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı İmtihan ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) eşitlik Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve atama Yönetmeliğinin 6-18/c unsurunda bulunan koşulları taşıdığını sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi imtihandan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak imtihanın nihayet müracaat tarihi olan 05.02.2020 prestijiyle 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi imtihanın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle (ceza infaz kurumu katibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana Müracaat edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili Özel kanun yahut öbür mevzuatta aranan kaideleri taşımak.

II. özel kurallar:

A- Ceza infaz kurumu katipliği takımlarına başvurabilmek için;

a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, eşitlik Uğraş yüksekokulu yahut Uğraş yüksekokullarının adalet, eşitlik ön lisans yahut ceza infaz ve Emniyet hizmetleri programı, İdadi yahut Uğraş liselerinin eşitlik alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut alanları ile öbür İdadi ve dengi okulların bilgisayar yahut bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu unsurda sayılan öğretim kuramlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Üstte sayılanlar dışında, en az İdadi yahut dengi Okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamladığını belgelemek yahut nihayet müracaat tarihi prestijiyle ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut halk Kuruluş ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini muvaffakiyetle tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamalı imtihandan en az bir hafta Evvel Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler ortasından, İmtihan sırasında her bir Küme için ilgisine nazaran İmtihan şurası yahut komite tarafından kura metoduyla belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan söz yazmak,

6. müracaat tarihi:

Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir.

7. müracaat yeri ve formu:

Adaylar, yapılacak olan kelamlı İmtihan ve uygulamalı imtihana, eşitlik kurulu başkanlıklarından yahut Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 (Internet sitemizde yer almaktadır.) müracaat formunu doldurup, tahsil evrakı ve İmtihan Sonuç dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti ya da kurul başkanlığınca onaylı örneği ile Bir arada en nihayet müracaat günü mesai bitimine kadar imtihanı yapacak eşitlik kurulu başkanlığına (sınav merkezi) yahut rastgele bir isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik komitesi başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıyeten rastgele bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ait sıhhat raporu yahut bedelli askerlik dokümanını müracaat formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Adli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu başkanlıkları dışında rastgele bir mercie yapılan müracaat kabul edilmeyecektir. Yeniden eşitlik komitesi başkanlıklarına posta yahut kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruyu Meydan isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu tarafından UYAP üzerinden İmtihan ortak rolünden imtihanı yapacak isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı İmtihan numarası seçilerek müracaat kaydedilecektir. Daha sonra müracaatlara ait evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle birebir gün Çabuk posta servisi (APS) ile ilgili isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu başkanlığına (sınav merkezine) çabuk gönderilecektir.

Adaylar yalnızca bir isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu başkanlığının yapacağı imtihana başvurabileceklerdir. Tıpkı ya da farklı komiteye başvurulması durumunda yapılan bütün müracaatlar geçersiz sayılacak, bu formda imtihana girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme süreçleri yapılmayacaktır.

Adaylar, müracaat yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

8. İmtihan yeri:

EK-2 listede belirtilen isimli yargı birinci derece mahkemesi eşitlik kurulu başkanlıklandır.(Sınav merkezleridir.)

9. İmtihana alınacak Namzet sayısı ve ilanı:

Uygulama imtihanına katılacak ceza infaz kurumu katibi adaylarının kelamlı imtihandan Evvel 12.02.2021 tarihinde ilgili İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemesi eşitlik Kurulu Başkanlıkları ve varsa ilgili İmtihan komitesinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı bildirim yapılmayacaktır. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama İmtihan tarihi:

22.02.2021 tarihinde adayların daktilo yahut bilgisayar ile Darbe hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan söz yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama imtihanı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama imtihanının bitirilememesi halinde takip eden günlerde imtihana devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama imtihanında kullanılacak İmtihan metinleri uygulama imtihanından en az bir hafta Evvel Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

11. Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması:

Ceza infaz kurumu katibi adaylarından, kelamlı imtihana girmeye hak kazananların isimleri 26.03.2021 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) (İnternet sitemizde yer almaktadır.) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile Birlikte ilgili İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemesi eşitlik Komitesi Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Kelamlı İmtihan tarihi:

Ceza infaz kurumu katipliği kelamlı imtihanı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak işçi sayısı ve unvanına nazaran kelamlı imtihanın tarihleri imtihanı yapacak ilgili Kurul Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

13. İmtihan hali:

Sınav kelamlı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

14. Kelamlı İmtihan bahisleri:

a) İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi (40 puan),

b) Atatürk unsurları ve inkılap tarihi (20 puan),

c) genel kültür (20 puan),

d) Bir mevzuyu kavrama ve Anlatım yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

15. En son Muvaffakiyet Listesi:

Nihai muvaffakiyet listesi adayların merkezi ve kelamlı imtihanda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu katipliği takımlarına atanacaklara ait sonuncu muvaffakiyet listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, eşitlik Uğraş yüksekokulu yahut Uğraş yüksekokullarının adalet, eşitlik ön lisans yahut ceza infaz ve Emniyet hizmetleri programı, İdadi yahut Uğraş liselerinin eşitlik alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut Meydan mezunları en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralanır. diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi ortalarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

16. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan bütün süreçler iptal edilecektir.

17. İmtihan sonucunun bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde dokümanlarını teslim etmeyen yahut yerleştirme onayının bildirisinden sonra 15 gün içerisinde misyonuna başlamayan ya da aranılan kaideleri taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına nazaran tıpkı İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemesi eşitlik Kurulu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme süreci ilgili İmtihan merkezi tarafından yapılacaktır.

18. duyuru metninde belirtilmeyen konular hakkında, ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

Duyurulur

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir