Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Davanın reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus. Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA karar verilmiştir.

Çalışanlarla problemler münasebet gösterildi

Dava belgesinde bulunan bilgi ve dokümanlarla davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında alınan Şahit tabirleri ve soruşturma raporunun Birlikte değerlendirilmesinden, davacının başhekim olarak misyon yaptığı hastanede, hastane çalışanı ile olan bağlantılarında sorunlar yaşadığı, işçi ile idarecinin kurması gereken irtibatı kuramadığı, hastanede çalışma barışının bozulması ve hastane yönetiminde zaafiyet oluşabileceği münasebetleri ve ileride vuku bulması beklenen olayların önüne geçilmesi hedefi ile davacının hizmet mukavelesinin sona erdirilmesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2021/5380
Karar No: 2022/556

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı
VEKİLLERİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Göğüs, kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 42. unsuruna nazaran kontratlı statüde başhekim olarak misyon yapan davacının, mukavelesinin feshedilmesine ait. tarih ve. sayılı sürecin iptali ile bütün özlük haklarının ve mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;
Davacı ile yapılmış olan hizmet mukavelesinin “Sözleşmenin sona ermesi” başlıklı 11. unsurunun ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki; “Bakanlık münasebetini belirtmek kaydıyla müddeti bitmeden Evvel mukaveleyi fesih edebilir.” düzenlemesi ile dava evrakında bulunan bilgi ve evraklarla davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında alınan Şahit sözleri ve soruşturma raporunun Birlikte değerlendirilmesinden, davacının başhekim olarak vazife yaptığı hastanede, hastane işçisi ile olan münasebetlerinde sorunlar yaşadığı, işçi ile idarecinin kurması gereken irtibatı kuramadığı, hastanede çalışma barışının bozulması ve hastane yönetiminde zaafiyet oluşabileceği münasebetleri ve ileride vuku bulması olası olayların önüne geçilmesi emeli ile davacının hizmet mukavelesinin sona erdirilmesine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesince;
İstinaf müracaatına bahis idare Mahkemesi kararının hukuka ve metoda Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen savların Laf konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Görevini muvaffakiyetle yerine getirdiği, münasebetiyle dava konusu sürecin hukuka alışılmamış olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu sürecin hukuka Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile tarz ve yasaya Müsait olan Bölge idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Bölge yönetim mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus. Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 50. unsuru uyarınca, bu onama kararının taraflara bildirimini ve bir örneğinin de . Bölge idare Mahkemesi… İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın. idare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2022 tarihinde Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir