Bir alt disiplin cezasının verilmesinin tartışılmamış olması cezanın iptalini gerektirir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 30, 2022 Yorum Yok

Mahkeme münasebet olarBeyaz da; disiplin cezası vermeye yetkili amir yahut kurullMesafe ilgili hakkında alt ceza uygulfakBeygir konusunda takdir yetkisi verildiği, alt ceza uygulamasının süreçte tartışılıp tartışılmamasının süreci sakatlamayacağı, süreçte bu bahse değinilmemAmel olmasının takdir yetkisinin alt ceza uygulamfakBeygir istikametinde kullanıldığını göstereceği, Danıştay Onikinci Dairesinin yerleşik kararlarının da bu istikamette olduğunu gösterdi.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

DANIŞTAY

12.DAİRE BAŞKANLIĞI

esas NO: 2015/1532

KARAR NO: 2019/736

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikDeri ve evraktaki evraklar incelendikDeri sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Münasebet:

Maddi Hadise : ……. Bölge Müdürlüğüne bağlı …. Şube Müdürlüğü’nde Bina kontrol mühendisi olarBeyaz Görev yapLahza davKeder hakkında düzenlenen 10.01.2014 tarihli soruşturma raporunda……. MüdürlüğünŞöhret Görev alanı içinde … İnşaBeygir Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin yüklenimi altında üretimine devam edilen Aka Su İşleri Projelerinden ………. İnşaatına ilişkin 9 numaralı hakedAmel raporuyla Birlikte yapılLahza ödemeler toplamının 41.449.082,80 TL olduğu, ancBeyaz davalı yönetim tarafındLahza oluşturulLahza kurul aracılığıyla mahallinde yapılLahza incelemede Yekün yapılLahza Amel ölçüsünün fiyBeygir farkı ilavesiyle 36.355.451,45 TL olarBeyaz bulunduğu, Laf konusu hakedAmel raporuyla yüklenicinin yapmadığı işler yapılmış üzere ödeme yapıldığı, Yeniden davKeder tarafından, 9 numaralı hakedişe ilişkin işler dahi büsbütün yapılmamışken; 10 numaralı hakedAmel raporunda sarf edilmesi için en nihayet 9.000.000 TL meblağında ek ödenek talebini Bölge Müdürlüğüne gönderildiği belirtilErİlave davacının 657 sayılı Kanunun 125/D-(f) unsuru uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması, bu cezanın, bulunduğu derece ve kademe nedeniyle brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesi halinde uygulanmasının Teklif edildiği, anılLahza Teklif doğrultusunda davacının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına; cezanın bulunduğu derece ve kademe nedeniyle 1/4 oranında maaşındLahza kesinti yapılarBeyaz uygulanmasına ait sürecin iptali istemiyle bakılLahza dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci unsurunun (D) bendinde; kademe ilerlemesinin durdurulması, fiilin tartı derecesine nazaran memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 Yıl durdurulması olarBeyaz tanımlanmış, (£) alt bendinde; gerçeğe ters rapor ve evrak düzenlemek, bu cezayı gerektiren FiVilayet ve hallerden bKocamLahza olarBeyaz sayılmıştır. Birebir hususun üçüncü fıkrasında ” …GeçmAmel hizmetleri sırasındaki çalışmaları Olumlu olLahza ve Ödül yahut muvaffakiyet evrakı alLahza memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Beşinci fıkrasında ise “tahsVilayet durumları nedeniyle yükselebilecekleri takımların nihayet kademelerinde bulunLahza Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü – 1/2’si kesilir ve tekerrüründe vazifelerine nihayet verilir.” kararlarına yer verilmiştir.

Hukuki Kıymetlendirme:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacBeyaz FiVilayet ve haller” başlıklı 125. hususunun üçüncü fıkrasındaki; “GeçmAmel hizmetleri sırasındaki çalışmaları Olumlu olLahza ve Ödül yahut muvaffakiyet evrakı alLahza memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” kararı ile disiplin cezası vermeye yetkili amir yahut kurullMesafe ilgili hakkında alt ceza uygulfakBeygir konusunda takdir yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. Alt ceza uygulamasının süreçte tartışılıp tartışılmamasının süreci sakatlamayacağı, süreçte bu mevzuya değinilmemAmel olmasının takdir yetkisinin alt ceza uygulamfakBeygir istikametinde kullanıldığını göstereceği, Danıştay Onikinci Dairesinin yerleşik kararları ile kabul edilmiştir.

Bu prestijle; karar içeriğinde işin temeline girilErİlave fiilin sübuta erdiği tarafındaki tespite yer verilmesine rağmen; davacının Olumlu çalışmaları, Ödül yahut muvaffakiyet durumu değerlendirilmeden ceza verilmesinin hukuka karşıt olduğu gerekçesiyle dava konusu sürecin iptali yolunda verilen idare Mahkemesi kararında tüzel isabet görülmemiştir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir