BDDK, 165 uzman yardımcısı meslek personeli alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MESLEK ÇALIŞANI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş imtihanı sonuçlarına nazaran Kurum anne ve müşavere hizmet ünitelerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Takviye Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Heyet İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında Uğraş işçisi alınacaktır.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Giriş imtihanının yazılı basamağı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim ve Hukuk Alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı takımları için 7 Ocak 2023 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ile Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) takımı için ise 7-8 Ocak 2023 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğlenden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Giriş imtihanına ait Gerekli görülen bütün bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www.bddk.org.tr) İlan yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların İmtihan sürecine ait bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

I. MÜRACAAT KOŞULLARI:

A) genel Kurallar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) halk haklarından yoksun bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci hususunun birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kararlarına nazaran müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yine yapılandırma müracaatının Tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci hususu uygulanan bankalarda yahut bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden Evvel Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, aktiflik müsaadesi kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü dış iştirak hakları ile Yönetim ve kontrolü Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılmadan Evvel nitelikli hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,

d) Taksirli kabahatler dış olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öbür kanunlar uyarınca ağır mahpus yahut beş yıldan Çok mahpus, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan Çok mahpus cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı kapital Piyasası Kanununun ve ödünç Nakit Eda işleri hakkında mevzuatın mahpus cezası gerektiren kararlarına muhalefet veya mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut diğer kanunlar uyarınca Yalın yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı cürümler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık kabahatleri, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatler ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümler, Devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, yabancı devletlerle olan bağlara karşı cürümler, vergi kaçakçılığı kabahatlerinden yahut bu cürümlere iştirakten hükümlü bulunmaması, koşullarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı unsurunda yer Meydan “Bu Kanun’un 8’inci hususunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kaideleri taşımayan şahıslar, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı yahut imza yetkisini haiz vazifeli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kuruluş kontrolleri sonucunda, bu kanun yahut ilgili diğer mevzuat kararlarını ihlal ettikleri ve bankanın emin bir biçimde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında yasal kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Şura kararı ile süreksiz olarak kaldırılır. Bu kimseler, Şuranın müsaadesi olmadıkça imza yetkisini haiz işçi olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” kararı kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Arşiv araştırması ve/veya Emniyet soruşturmasında halk hizmetine atanmasına Mani bir durumu bulunmamak.

B) özel Kaideler:

1) Ek-1 ‘deki tabloda belirtilen tahsil kurallarını taşımak.

2) Ek-2’deki tabloda yer alan; Laf konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans imtihanına girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için belirtilen puan cinsleri ve taban puanı kurallarını taşımak.

3) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 13 Aralık 2022 tarihi prestijiyle avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu kaidede belirtilen avukatlık ruhsatının aslı yahut onaylı örneği, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç kelamlı İmtihan tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

II. İMTİHAN BAŞVURUSU VE KIYMETLENDİRİLMESİ:

Adaylar müracaatlarını 03-13 Aralık 2022 tarihleri ortasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde etkin hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Yukarıda belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adaylar; başvuracakları Meydan için belirlenmiş olan KPSS puan tipi ve/veya tiplerinin rastgele birinden aldıkları en yüksek puan temel alınmak suretiyle, başvuran adaylar içerisinde en yüksek puanı Meydan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda Namzet (alınması planlanan takım sayısının 20 katı) ortasına girmiş olanlar yazılı imtihana kabul edilir. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da yazılı imtihana katılmaya hak kazanır. Adaylar sadece bir alana müracaat yapabilecektir.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Bankacılık-Hukuk-Bilişim Alanları) ve BDDK Uzman Yardımcılığı imtihanlarında yabancı lisan oturumu dışında rastgele bir Celse tercihi yapılmayacaktır.

4 oturumdan oluşacak Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı imtihanında ise mezuniyet durumlarına bakılmaksızın adaylar;

-Hukuk,

-İktisat-Maliye-F inans,

-Muhasebe,

-Mühendislik,

-Matematik,

-İstatistik

oturumlarından 3’ünü,

-İngilizce,

-Fransızca,

-Almanca

oturumlarından 1’ini tercih edecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir.

III. İMTİHAN MEVZULARI VE KIYMETLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı İmtihan Mevzuları ve Değerlendirilmesi

Yazılı İmtihan mevzularının dağılımı Ek-1’de yer Meydan tabloda belirtilmiştir.

Yazılı İmtihan basamağında, her İmtihan konusu yahut kümesi 100 üzerinden kıymetlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her İmtihan konusundan yahut kümesinden en az 60 puan alınması ve İmtihan ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan takım sayısının 4 katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılır.

B) Kelamlı İmtihan Hususları ve Değerlendirilmesi

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından kıymetlendirilir.

Sözlü İmtihan etabında başarılı sayılmak için, İmtihan ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

C) Giriş İmtihanının Değerlendirilmesi

Giriş imtihanının yazılı ve kelamlı etabında başarılı olan adayların, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş imtihanı muvaffakiyet puanı tespit edilir.

İLETİŞİM

sinav@bddk.org.tr

InsanKaynaklari@bddk.org.tr

0 (212) 214 54 22 0 (212) 214 50 91 0 (212) 214 54 49

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (www.bddk.org.tr)

Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir