BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MESLEK ÇALIŞANI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş imtihanı sonuçlarına nazaran Kuruluş anne ve müşavere hizmet ünitelerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Dayanak Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Şura İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında Uğraş işçisi alınacaktır.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Giriş imtihanının yazılı basamağı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı takımları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı takımı için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğlenden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve kelamlı imtihanın yapılacağı yer ve tarihleri, Covid-19 salgını sürecinde hususa ait alınacak yeni kararlar çerçevesinde belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

I. MÜRACAAT KURALLARI:

A) genel Kaideler:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) halk haklarından yoksun bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci unsurunun birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kararlarına nazaran müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırma müracaatının Tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci unsuru uygulanan bankalarda yahut bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden Evvel Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, aktiflik müsaadesi kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü dış iştirak hakları ile Yönetim ve kontrolü Fona intikal eden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden yahut bankacılık yapma ve mevduat ve iştirak fonu kabul etme müsaade ve yetkileri kaldırılmadan Evvel nitelikli hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,

d) Taksirli cürümler dış olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öbür kanunlar uyarınca ağır mahpus yahut beş yıldan Çok mahpus, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve öteki kanunlar uyarınca üç yıldan Çok mahpus cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı kapital Piyasası Kanununun ve ödünç Nakit Eda işleri hakkında mevzuatın mahpus cezası gerektiren kararlarına muhalefet veyahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut öteki kanunlar uyarınca Yalın yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı kabahatler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık cürümleri, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümler, Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, yabancı devletlerle olan münasebetlere karşı cürümler, vergi kaçakçılığı kabahatlerinden yahut bu hatalara iştirakten hükümlü bulunmaması, koşullarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı hususunda yer Meydan “Bu Kanun’un 8’inci hususunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kuralları taşımayan bireyler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı yahut imza yetkisini haiz misyonlu olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kuruluş kontrolleri sonucunda, bu kanun yahut ilgili diğer mevzuat kararlarını ihlal ettikleri ve bankanın emin bir formda çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında yasal kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Şura kararı ile süreksiz olarak kaldırılır. Bu kimseler, Şuranın müsaadesi olmadıkça imza yetkisini haiz işçi olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” kararı kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

B) özel Kurallar:

1) Ek-1’deki tabloda belirtilen tahsil kurallarını taşımak.

2) Ek-2’deki tabloda yer alan; Laf konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans imtihanına girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için belirtilen puan cinsleri ve taban puanı kurallarını taşımak.

3) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 30 Nisan 2021 tarihi prestijiyle avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu kaidede belirtilen avukatlık ruhsatının aslı yahut onaylı örneği, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç kelamlı İmtihan tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

II. İMTİHAN BAŞVURUSU VE KIYMETLENDİRİLMESİ:

Başvurular, 16 Nisan 2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp, 30 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle sadece elektronik ortamda yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adaylar; başvuracakları Meydan için belirlenmiş olan KPSS puan çeşidi ve/veya cinslerinin rastgele birinden aldıkları en yüksek puan temel alınmak suretiyle, başvuran adaylar içerisinde en yüksek puanı Meydan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda Namzet (alınması planlanan takım sayısının 20 katı) ortasına girmiş olanlar yazılı imtihana kabul edilirler. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da yazılı imtihana katılmaya hak kazanır.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. İMTİHAN MEVZULARI VE KIYMETLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı İmtihan Hususları ve Değerlendirilmesi

Yazılı İmtihan bahislerinin dağılımı Ek-1’de yer Meydan tabloda belirtilmiştir.

Yazılı İmtihan basamağında, her İmtihan konusu yahut kümesi 100 üzerinden kıymetlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her İmtihan konusundan yahut kümesinden en az 60 puan alınması ve İmtihan ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan takım sayısının 4 katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılır.

B) Kelamlı İmtihan Bahisleri ve Değerlendirilmesi

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilir.

Sözlü İmtihan etabında başarılı sayılmak için, İmtihan ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

C) Giriş İmtihanının Değerlendirilmesi

Giriş imtihanının yazılı ve kelamlı evresinde başarılı olan adayların, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş imtihanı muvaffakiyet puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Caddesi, No: 106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 214 52 09 – 58 76

Not: Giriş imtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden (www.bddk.org.tr) yahut gerek görülmesi halinde ilgililerin müracaat formunda beyan ettiği irtibat adresleri üzerinden duyurulacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir