4/B’linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 14, 2023 Yorum Yok

2011 Yılı Hizmet Kontratının Çok çalışma fiyatına ait 3. unsurunun nihayet cümlesinin iptaline ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

Fazla çalışmaya ait yeni düzenleme hizmet mukavelesine yansıtılmamış

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 13. unsurunun 4. paragrafında yer alan, kontratlı işçinin olağan çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında rastgele bir ek fiyat ödenmeyeceği yolundaki düzenlemenin, kontratlı çalışanın Çok çalışmasının ne formda telafi edileceğine ait bir karar bulunmamasının üst hukuk kuralı niteliğindeki Anayasa’nın 18. ve 55. unsuru ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. ve 178. hususuna muhalif olduğu münasebeti ile iptaline karar verildiği, belirtilen kararın İdari Dava Daireleri Şurasının E:2010/2156, K:2013/1978 sayılı kararı ile onanmıştır.

Tip mukavele örneğinde değişiklik yapılmadığı için dava konusu yapılmıştır.

Daire kararı göz önüne alınarak 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Heyeti kararı ile anılan Temeller’in 13. hususunun üçüncü fıkrasının “Bu Karar Asıllarına nazaran çalıştırılacak kontratlı işçi o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Olağan çalışma müddetlerinin aşan bu müddetler için ilgili kanunlarında öngörülen kararlar Bâtın kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla müsaade verilir.” formunda yine düzenlendiği,

Bu durumda, dava konusu 2011 Yılı Hizmet Kontratının Çok çalışma fiyatına ait 3. hususunun nihayet cümlesinin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in değişik 13. hususunun üçüncü fıkrasına Müsait olmadığı sonucuna varıldığı,

Nitekim dava konusu 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin Çok çalışma fiyatına ait 3. hususunun nihayet cümlesindeki ibarenin, Maliye Bakanlığının 31/03/2011 tarih ve 3717 sayılı yazısıyla vize edilerek emsal formda yine düzenlendiği gerekçesiyle,

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/530
Karar No: 2022/1867

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ: Av. .

DİĞER DAVALI : .
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.
KARŞI taraf (DAVACI) : . Sendikası
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen kontratlı işçiye ait Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin 3. hususunun nihayet cümlesindeki ”Normal çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye rastgele bir ek fiyat ödenmez.” ibaresi ile 4. hususunun ikinci fıkrasındaki “İlgiliye kontrat fiyatı dışında (657 sayılı Kanunun 6 ncı hususunun (g) bendi uyarınca ödenecek uçuş tazminatı hariç) rastgele bir isim altında ödeme yapılamaz.” ibaresinin ve desteği. tarih ve . sayılı Bakanlar Şurası Kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in “Sözleşme ile çalışacak işçiye kontrat fiyatı dışında rastgele bir isim altında ödeme yapılamaz, kontratlara bu tarafta karar konulamaz.” kuralını içeren 3. unsurunun dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararıyla;

Danıştay Onbirinci Dairesinin 29/03/2016 tarih ve E:2015/3197, K:2016/1429 sayılı davanın reddi yolundaki kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 02/05/2018 tarih ve E:2016/5296, K:2018/2073 sayılı kararıyla, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 3. unsurunun dördüncü fıkrası ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 yılı Hizmet Mukavelesi’nin 4. unsurunun ikinci fıkrasındaki ibareye ait kısmının onanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin Çok çalışma fiyatına ait 3. hususunun nihayet cümlesi tarafından bozulması üzerine, bozma kararına uyularak,

Dairelerinin 02/02/2010 tarih ve E:2008/285; K:2010/426 sayılı kararıyla;

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 13. unsurunun 4. paragrafında yer alan, kontratlı çalışanın olağan çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında rastgele bir ek fiyat ödenmeyeceği yolundaki düzenlemenin, kontratlı çalışanın Çok çalışmasının ne formda telafi edileceğine ait bir karar bulunmamasının üst hukuk kuralı niteliğindeki Anayasa’nın 18. ve 55. hususu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. ve 178. hususuna muhalif olduğu münasebeti ile iptaline karar verildiği, belirtilen kararın İdari Dava Daireleri Heyetinin E:2010/2156, K:2013/1978 sayılı kararı ile onandığı, davalı yönetimin karar düzeltme isteminin E:2013/4875, K:2014/259 sayılı kararla reddedildiği,

Yukarıda bahsedilen Daire kararı göz önüne alınarak 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Şurası kararı ile anılan Temeller’in 13. hususunun üçüncü fıkrasının “Bu Karar Asıllarına nazaran çalıştırılacak kontratlı işçi o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Olağan çalışma müddetlerinin aşan bu müddetler için ilgili kanunlarında öngörülen kararlar Bilinmeyen kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla müsaade verilir.” halinde yine düzenlendiği,

Bu durumda, dava konusu 2011 Yılı Hizmet Kontratının Çok çalışma fiyatına ait 3. hususunun nihayet cümlesinin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in değişik 13. hususunun üçüncü fıkrasına Müsait olmadığı sonucuna varıldığı,

Nitekim dava konusu 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin Çok çalışma fiyatına ait 3. hususunun nihayet cümlesindeki ibarenin, Maliye Bakanlığının 31/03/2011 tarih ve 3717 sayılı yazısıyla vize edilerek benzeri formda yine düzenlendiği gerekçesiyle,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin Çok çalışma fiyatına ait 3. unsurunun nihayet cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davalı yönetimlerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Çok çalışmaya dair yasal düzenleme bulunmaması ve tarafların da kontratlarında açıkça ödeme yapılmayacağını kararlaştırması karşısında, hukuka karşıtlıktan Laf edilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. hususunun ikinci fıkrasında, Danıştay dava dairelerinin sonuncu kararlarının temyizen incelenerek bozulmasının;

“a) misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka ters karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde Muhtemel olduğu belirtilmiş; dördüncü fıkrasında, “Danıştayın birinci derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu unsur ile ısrar dış 50. unsur kararları kıyasen uygulanır.” denilmiş; 50. hususunun dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sonlu olarak yapılacağı karara bağlanmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesinin temyize mevzu kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 02/05/2018 tarih ve E:2016/5296, K:2018/2073 sayılı bozma kararında belirtilen münasebetler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, tarz ve hukuka Müsait bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka karşıtlık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimlerden. Üniversitesi Rektörlüğünün temyiz isteminin reddine,

2. Üstte özetlenen münasebetle. Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesinin Çok çalışma fiyatına ait 3. hususunun nihayet cümlesinin iptaline ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 25/05/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir