300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I- İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan Yekün 300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı takımı için giriş imtihanı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Her ilin kontenjan sayısı ve Nakil yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir.

II- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş imtihanı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş imtihanının tarihi, giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

III- İMTİHANA MÜRACAAT KURALLARI:

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adaylarda nihayet müracaat tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki kaideler aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 2’de belirtilen tahsil kuralına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden rastgele birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan tipini kullanmaları lehlerine olacaktır.),

d) Başvuruyu müddeti içerisinde yapmış olmak.

IV- İMTİHAN BAŞVURUSU:

a) Adaylar müracaatlarını, TABLO 1’de yer Meydan sadece bir il‘i seçmek suretiyle yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.

b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

c) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından müracaat formunun imzalı bir örneğinin; en geç imtihandan Evvel İşçi genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi yahut posta yoluyla gönderilmesi zaruridir. Postadaki gecikmeden Dolayı vaktinde ulaşmayan müracaatlar sürece konulmaz.

ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek evraklara müracaat sayfasında yer verilecektir.

V- İMTİHANA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Her il için TABLO 1’de belirlenen Yekün kontenjan sayısının 4 katına kadar Namzet giriş imtihanına katılacaktır. Her il için belirlenen Yekün kontenjan sayısının 4 katından Çok müracaat olması halinde imtihana başvurduğu KPSS puanına misyon yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere en Çok 4 sert Namzet o Vilayet için yapılacak imtihana katılmaya hak kazanacaktır. Birebir Vilayet için yapılan sıralamaya nazaran nihayet sıradaki adayla birebir puanlı adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.

VI- İMTİHAN HALİ:

Giriş imtihanı, kelamlı yolla yapılacaktır.

VII- İMTİHAN HUSUSLARI:

Giriş imtihanı hususları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, uygar Hukuk (Başlangıç, Bireyler Hukuku, Eşya Hukuku), idare Hukuku (Genel Asıllar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,

c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme İdaresi,

ç) Maliye: halk Maliyesi, Maliye Siyaseti,

d) Muhasebe: genel Muhasebe,

VIII- KIYMETLENDİRME:

Giriş imtihanında adaylar;

a) Sınav bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir.

Giriş imtihanını başarmış sayılmak için komite reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zaruridir.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Muvaffakiyet sıralamasına nazaran müracaat yapılan il için ilan edilen Yekün kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en Çok yarısı kadar Namzet da yedek olarak belirlenecektir. Puanların birebir olması halinde giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer Meydan adayların hakları, yeni bir İmtihan yapılıncaya kadar en geç iki Yıl müddetle geçerli olup, sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez. Ayrıyeten, bu müddet içerisinde açılan imtihanda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

Giriş imtihanı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

IX- ATAMA:

a) Giriş imtihanını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde vazife yapacağı yer, giriş imtihanı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.

b) Giriş imtihanını kazananlardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama süreci yapılmadan Evvel feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal mühlet içerisinde vazifeye başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya temel evraklarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp vazifeye başladıktan sonra Türlü nedenlerle misyonundan ayrılanların yerine, yeni bir İmtihan yapılıncaya kadar en geç iki Yıl içinde o Vilayet için belirlenen muvaffakiyet sırasına nazaran yedek listede yer Meydan adaylar ortasından atama yapılır.

e) Bir Vilayet için belirlenen kontenjanın rastgele bir nedenle boş kalması halinde, öbür vilayetlerin yedekleri ortasından giriş imtihanı puanı sıralamasına nazaran tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara üstteki yöntem ve asıllara nazaran Nakil yapılır. Bu formda tercih alınarak ataması yapılan adaylar, İmtihan sonuçlarına nazaran elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

X- ÇALIŞMA KURALI:

Ataması yapılanlar, atandıkları vilayet’te beş Yıl vazife yapmak zorundadır.

XI- ÖTEKİ KONULAR:

a) Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)

b) Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

c) Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öteki aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri: Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü İmtihan Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

Yayımlanan duyurunun pdf hali için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir