2020 Yılı 2. Devre Birinci kere ve Tekrar AtfakBeygir Kura İlanı

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

sağlık Bakanlığından:

2020 YILI 2. Periyot BİRİNCİ defa VE YİNE ATfakBeygir KURASI İLANI

sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci unsuru ile halk Kurum ve Kuruluşlarına AçıktLahza Kura ile AtanacBeyaz Kimi sıhhat İşçisinin AtfakBeygir Tarz ve Temellerine Ait Yönetmelik kararlarına nazaran T.C. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı
için ilLahza edilen kadrolMesafe birinci defa yahut tekrar yapılacBeyaz yerleştirme-atfakBeygir Amel ve süreçleri ilLahza edilen takvim çerçevesinde noter tarafındLahza bilgisaYar ortamında kura ile yapılacaktır.

A- genel ESASLAR

1) Müracaatlar, sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alLahza İşçi BAlbüyük Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulfakBeygir sistemi ile girAmel yapılarBeyaz kura takviminde belirtilen mühletler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilLahza edilecektir.

3) müracaBeygir yapacBeyaz adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaBeygir formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.Kesinleştirme süreci yapıldıktLahza sonra müracaBeygir bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) Katılaştırılan müracaBeygir formu fiziki evrBeyaz olarBeyaz ayrıyeten gönderilmeyecektir.

5) 2527 sayılı kanun kapsamında bulunLahza Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardLahza alınLahza Türk Soylu olduklarına dair belgeyi müracaBeygir sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) BaşvuracBeyaz adaylar İşçi BAlbüyük Sistemi (PBS) üzerinden açılacBeyaz münhal yerleri göz önünde bulundurarBeyaz ilLahza edilen takvim çerçevesinde en Çok on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. genel kura ile yerleşmek istediğini belirDeri adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalLahza münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

7) UzmLahza doktor takımlarına; aile heBazen uzmanı, İç hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve fizikî tıp ve rehabilitasyon uzmanı olanlar Müracaat edebilecektir. Kura ile yerleştirme sürecinde branşlar dikkate alınmayacaktır. UzmLahza doktor takımlarına bu branşların dışında Müracaat kabul edilmeyecektir.

8) Devlet memurluğundLahza çekilen ve çekilmAmel sayılanların tekrar atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 97 inci unsurundaki müddetler dikkate alınır. Lakin, bu durumda olanlardan, kura nihayet müracaBeygir tarihi prestiji ile Mani hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecektir.

9) T.C. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı takımlarına yerleşen adayların atfakBeygir tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacaktır.

10) Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanındLahza itibaren bir Yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11) duyuru metninde belirtilen şartlMesafe uymayLahza adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmAmel olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

12) Münhallerin karşılarında takım dereceleri ilLahza edilmAmel olup, tercihte bulunacakların kendi takım derecelerini dikkate alarBeyaz başvurmaları gerekmektedir. Takım derecelerine Müsait olmayLahza müracaBeygir sonucunda yerleşen adayların atamaları yapılmayacaktır.

13) Evrakları Noksan olan, ilLahza metninde belirtilen mühlet içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

B- KURAYA BAŞVURABİLECek ADAYLAR VE ARANLahza ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımaları gerekmektedir.

2) Birinci defa yahut yine atanmBeyaz isteyen ve 3359 sayılı kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayLahza doktor ve uzmLahza tabipler,

3) halk Kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarBeyaz çalışanlar dışındaki diğer statülerde Görev yapLahza ve kura nihayet müracaBeygir tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olLahza tabip ve uzmLahza tabipler kuraya başvurabileceklerdir.

C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olLahza tabip ve uzmLahza tabiplerin,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. unsurunda belirtilen kaideleri taşımayanların,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarBeyaz sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer halk Kuruluş ve kuruluşlarında hala Görev yapmakta olanların,

3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. unsurunda belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,

4) sıhhat Bakanlığında kura nihayet müracaBeygir tarihi itibariyle hala 4924 sayılı kanun kapsamında kontratlı olarBeyaz çalışanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Ç-ATfakBeygir İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Kura sonucu yerleşen adayların atfakBeygir süreçlerinin tamamlanabilmesi için atamaya temel dokümanları T.C. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/web adresinde duyurulacBeyaz olLahza ilLahza ve takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2020 YILI 2. Devir BİRİNCİ kere VE YİNE ATfakBeygir KURASI TAKVİMİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir