15 Defa İhtar edilen, 21 disiplin cezası Meydan memurun yeri değiştirilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Dava; Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü’nde takımlı avukat olarak vazife yapan davacı tarafından, Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü’ne atanmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Sosyal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde takımlı avukat olarak vazife yapan davacının, sorunlu ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle 15 Sefer yazılı olarak İkaz edildiği, (2) Sefer uyarma, (1) Kez kınama, (4) Sefer de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin mutlaklaştığı, son olarak davacı hakkında “görevini tam ve vaktinde yapmada kâfi İtina ve İtina göstermediği, Amel yapma konusunda minimum uğraşı göstermediği” tezleri üzerine başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihli soruşturma raporunda disiplin tarafından 657 sayılı Kanun’un 125/C-a kararı mucibince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, idari taraftan ise, hakkında disiplin cezası uygulanan davacının, buna Karşın Vaziyet ve hareketlerinde rastgele bir düzelmenin görülmediği, Vilayet Müdürlüğü çalışma düzey huzur ve sükununu bozduğu, mümkün Olumsuz hadiselerin yaşanmaması için Öbür bir Vilayet müdürlüğüne atanması istikametinde getirilen Teklif getirilmiştir.

YEREL MAHKEMECE DAVA KONUSU SÜREÇ İPTAL EDİLMİŞTİR.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Davacının birdenbire Fazla Defa yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına Karşın disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen Amel ve süreçlerin gecikmesine hatta halk ziyanına neden olduğu ve çalışma sistemini bozduğu belge kapsamı ile sabit olduğundan, halk hizmetlerinin aktif ve verimli halde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan yönetimlere, bu gayeye yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen Teklif doğrultusunda halk faydası ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik, sürecin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/13536

Karar : 2020/1255

Tarih : 03.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .

VEKİLİ : .

KARŞI taraf (DAVACI) : .

VEKİLİ : .

İSTEMİN KONUSU : . idare Mahkemesi’nce verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; . Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü’nde takımlı avukat olarak vazife yapan davacı tarafından, . Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü’ne atanmasına ait . gün ve . sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : . idare Mahkemesi’nin temyize husus kararıyla; dava konusu naklen Nakil sürecinin tesisine münasebet olarak; davacının . Vilayet Müdürlüğü’nde vazife yapan her üç Vilayet müdürü devrinde de, Daimi sorun çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, farklı neden ve genel olarak başka muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü disiplin kararlarına ait olarak (15) Sefer yazılı olarak dikkatinin çekildiği, (2) Defa uyarma, (1) Kez kınama, (4) Kez aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmasının gösterildiği görülmekte olup, soyut ve genel nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının vazife yaptığı yerde kalmasını sakıncalı ve bu nedenle de misyon yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut bilgi ve evrakların ortaya konulamadığı, Laf konusu konunun davacının vazife yerinde yıprandığı ya da vazifesinde başarısız olduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla tecziyesine ait süreçlere bahis aksiyonların ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek nitelikte ve yükte hareketler olmadığı, hasebiyle da dava konusu naklen Nakil sürecini haklı ve Gerekli kılabilecek şartların gerçekleşmediği, dava konusu süreçte halk faydası ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI: Davalı idare tarafından, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ile …’de vazife yapmasının sakıncalı olacağı, Öbür bir Vilayet müdürlüğü buyruğuna atanmasının Teklif edildiği, davacıdan kaynaklanan problemlerin devam etmesi ve Amel ortamında çalışma barışının bozulması üzerine 657 sayılı Kanun’un 67 ve 76. unsurları mucibince dava konusu sürecin tesis edildiği, davacının disiplinsiz hareketleri sonucunda aniden Fazla yazılı İkaz ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI : yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Yargıcı’nın açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise : . Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde takımlı avukat olarak misyon yapan davacının, . gün ve . sayılı süreç ile . Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğüne atanması üzerine temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. hususunda, kurumların, vazife ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. husustaki asıllar çerçevesinde daha üst, Kurum içinde birebir yahut Öbür yerlerdeki öbür takımlara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Sosyal Emniyet Kurumu İşçi Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 17. maddesinde

“(1) Hizmet gereği Nakil yapılabilmesi için:

a) Haklarında isimli yahut idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Olumsuz tavır ve davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilen ve Laf konusu soruşturmada bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, gerekir.” kararına yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Yasa ve Yönetmelik kararları Bir arada değerlendirildiğinde; davalı yönetime, çalışanını naklen Nakil konusunda takdir yetkisi tanındığı Aleni olup; bu yetkinin lakin halk faydası ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin Sebep ve Gaye taraflarından hukuka tersliği nedeniyle iptalini gerektireceği yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava belgesinin incelenmesinden; . Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğünde takımlı avukat olarak misyon yapan davacının, sorunlu ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle 15 Kez yazılı olarak İkaz edildiği, (2) Defa uyarma, (1) Defa kınama, (4) Defa de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin katılaştığı, nihayet olarak davacı hakkında “görevini tam ve vaktinde yapmada kâfi İtina ve İtina göstermediği, Amel yapma konusunda taban çabası göstermediği” tezleri üzerine başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihli soruşturma raporunda disiplin tarafından 657 sayılı Kanun’un 125/C-a kararı mucibince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, idari istikametten ise, hakkında disiplin cezası uygulanan davacının, buna Karşın Vaziyet ve hareketlerinde rastgele bir düzelmenin görülmediği, Vilayet Müdürlüğü çalışma düzey huzur ve sükununu bozduğu, beklenen Olumsuz hadiselerin yaşanmaması için Öbür bir Vilayet müdürlüğüne atanması tarafında getirilen Teklif doğrultusunda . Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğüne avukat olarak atanmasına dair . günlü, . sayılı sürecin tesis edilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının aniden Fazla Kez yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına Karşın disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen Amel ve süreçlerin gecikmesine hatta halk ziyanına neden olduğu ve çalışma nizamını bozduğu evrak kapsamı ile sabit olduğundan, halk hizmetlerinin faal ve verimli biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan yönetimlere, bu emele yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen Teklif doğrultusunda halk faydası ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu süreçte hukuka terslik, sürecin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında ise türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. . idare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun temyize mevzu kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. unsuru, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Birebir unsurun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, tekrar bir karar verilmek üzere belgenin ismi geçen idare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususu, 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 03.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir